Концепція правової освітиСкачати 101.03 Kb.
Дата конвертації10.03.2016
Розмір101.03 Kb.
КОНЦЕПЦІЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ

І ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
В сучасних соціокультурних умовах розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні значно зростає роль правової освіти і правового виховання населення, що викликано ускладненням економічних і політичних процесів, соціальних відносин, розширенням комунікативних зв'язків між людьми, зростанням відповідальності особисгості за власну долю. Без глибоких правових знань еволюційний розвиток суспільства неможливий.

Правова освіта і правове виховання передбачає створення системи навчання і виховання, направленої на формування нового, вищого рівня правової культури особистості. Нарізним стрижнем цієї культури є правосвідомість особистості, яка включає отримання системних наукових знань про право, правопорядок і його охорону та виховання емоційно-оціночного ставлення до права і правопорядку.

Правова культура суспільства - як стабільна відповідність способу і результату поведінки всіх і кожного правовим нормам, принципам, цінностям - відображує рівень розвитку правосвідомості кожної особистості і вміщує в собі не тільки знання про закон і правопорядок, але й безпосередні дії людини (прояв законослухняності, поваги до права, закону) в різних, навіть виняткових життєвих ситуаціях, передбачає уміння і готовність особистості вирішувати свої життєві проблеми, жити з людьми і серед людей, орієнтуючись на норми права і не виходячи за межі закону.

Означена характеристика правової культури, як кінцевого результату правової освіти, відображує необхідність її системного здійснення в школі, починаючи з молодших класів,

Правові норми дозволяють упорядкувати суспільні стосунки, поведінку людини. Вони визначають, що дозволено, а що заборонено, як необхідно діяти в тій чи іншій життєвій ситуації.

Тому вивчення регулятивних правових норм має надзвичайно важливе значення для інтеграції особистості в сучасне суспільство.Мета і завдання правової освіти і правового виховання:

- створення цілісної системи правового навчання і морально-правового виховання учнів всіх вікових категорій;

- сприяння становленню гуманістично орієнтованої особистості, яка має почуття власної гідності, громадянські активної і законослухняної, яка поважає права і свободи людини, уміє їх захищати, володіє юридичними знаннями, необхідними для її інтеграції в сучасне суспільство і успішної реалізації життєвих планів, формування життєвої компетентності

Правова освіта школярів здійснюється поетапно.

І етап - школа І ступеня (1-4 класи) - впровадження курсу "Я і Україна".

Стрижень: етичні проблеми гуманістичних цінностей життя.

Мета: - формування соціальних, моральних якостей особистості (почуття власної гідності, поваги до себе і оточуючих, вимогливість, відповідальність, негативне ставлення до приниження, зневажливого звертання, протест проти будь-яких проявів насильства, впевненість в собі, віра в добро, справедливість, уміння захистити свою гідність, формування навичок життя в спільноті, неконфліктного розв'язання проблем);

- формування в учнів первісних знань про оточуючий світ, країну, в якій вони живуть, розуміння понять "закон", "право", "правопорядок".Компоненти змісту курсу:

- головні цінності нашого життя;

- первісні уявлення про права людини;

- поняття "держава", "правова держава", "Україна"; -поняття "громадянин України", "Закон";

- місце правил в житті людини і суспільства;

- правила поведінки в школі, громадських місцях;

- правила особистої гігієни;

- правові документи: Конституція України, Конвенція про права дитини. Загальна декларація прав людини.Учні повинні:

1) знати конкретні правила поведінки в сім'ї, в школі, в громадських місцях, місцях відпочинку; розуміти необхідність їх виконання, уміти оцінювати свої дії і дії інших людей з точки зору дотримання правил поведінки, уміти обирати спосіб поведінки у відповідності до життєвих обставин;

2) мати уявлення про права людини (Загальна декларація прав людини, Конвенція про права дитини. Конституція України); розуміти цінність людського життя, здоров'я, поважати права і свободи інших людей; негативно ставитись до жорстокості, агресії, знати способи захисту своїх прав;

3) знати про те, які дії і вчинки заборонені законом, вміти пояснити, чому; знати про деякі види покарання за порушення правових норм; намагатися бути законослухняними;

4) мати уявлення про Конституцію України, знати державні символи країни, розуміти терміни: закон, держава, правова держава, громадянин;

5) знати правила безпеки поведінки, мати уявлення про вчинки, що несуть загрозу життю і здоров'ю.II етап - школа II ступеня (5-9 класи) - впровадження курсу "Основи правознавства", введено курс за вибором «Вчимося бути громадянами». Стрижень: закладання знань і основ розуміння життя і смерті, тимчасового і вічного, гуманного, духовного і бездуховного, животворчого і руйнівного, свободи і рабства, демократизації і свавілля, принципів міжнаціональних, міждержавних, міжконфесійних стосунків.

Мета: завершення формування правосвідомості, толерантного ставлення до інших; формування філософських уявлень про живе, усвідомлення головних цінностей житія. створення позитивної "Я- концепції"; усвідомлення про своє місце в суспільстві.Компоненти змісту курсів:

- цінності оточуючого середовища як умови життя і здоров'я людини;

- роль соціальних норм у формуванні моральної поведінки;

- юридична відповідальність за протиправну поведінку;

- права і обов'язки громадянина України;

- правова культура і правовий нігілізм;

- основні міжнародні і державні нормативні акти про права і свободи людей;

- поняття "право і мораль", "правове мислення"," правова і правомірна поведінка", "правопорушення";

- формування гуманістичного світогляду.

Учні повинні:

1) знати соціальні і правові норми;

2) вміти пояснити вибір правової поведінки;

3) володіти необхідною юридичною термінологією;

4) усвідомлювати своє місце в суспільстві;

5) застосовувати в житті свої права і свободи;

6) не порушувати права і свободи інших людей, уміти створювати безпечні умови побуту;

7) бути законослухняними;

8) володіти умінням толерантно ставитись до інших поглядів і способів життя, які не порушують Закон.

ІІІ етап - школа ІІІ ступеня – 11-Б клас працює за правовим профілем . Введено курси за вибором "Ми громадяни України", «Конституційне право». Стрижень: - прищеплення віри у верховенство Закону, переконання, що життя у демократичному суспільстві залежить від свободи і незалежності його членів.

Мета курсів: - сприяти формуванню правового світогляду молоді, який включає систему теоретичних поглядів на права і основні свободи людини, відповідну активну життєву позицію, ціннісні орієнтири, ідеали, переконання, принципи пізнання.Компоненти змісту курсів:

- знання основних прав і свобод громадян України, характерних рис громадянського суспільства і правової держави, загальновизнаних правових цінностей;

- основні категорії прав, обов'язків, зобов'язань і відповідальності особи;

- поняття про різні форми несправедливості, нерівності, дискримінації, зокрема расизм. геноцид;

- особи, рухи і найважливіші акції, якими відзначена історія боротьби за права людини:

- основні міжнародні декларації та конвенції з прав людини;

- успіхи і прогрес у справі забезпечення основних прав людини.

Учні повинні: 1) знати основні права і свободи громадян суспільства, правової держави, основні міжнародні акти про права людини:

2) усвідомити глибинний зміст та сутність прав людини, їх моральну обумовленість та взаємозв'язок з етичними, політичними, культурними нормативами суспільства;

3) мати переконання в необхідності правомірної поведінки, дотриманні правових обов'язків, вміти користуватися механізмом захисту прав і свобод;

4) вміти вільно висловлювати і відстоювати свою точку зору, з повагою ставитись до інших поглядів.Література:

1. Шемшученко Ю.С. Правова освіта молоді як фактор українського державотворення// Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь. Наукові праці та матеріали конференції. - К., 2001. - Вип. 1. - С. 44-45; його ж: Юридична освіта та наука в Україні// Вибране. -К., 2005.-С. 10-62.

2. Андрейцев В.І. Сучасна правнича наука та освіта: на шляху до Болонського процесу // Вища школа. - 2005. - № 3. - С. 36-54.

3. Сущенко В. Проблемні питання реформування правничої освіти в Україні в контексті Болонського процесу//Вища школа. - 2005. - № 5. - С. 21-25.

4. Савченко С. Правова освіта молоді: сучасний стан та шляхи вдосконалення// Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь. Наукові праці та матеріали конференції. - К., 2001. - Вип. 1. -С. 661-665.

5. Мурашин Г.О. Шляхи вдосконалення правової освіти молоді в Україні// Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь. Наукові праці та матеріали конференції. - К., 2001. - Вип. 1. -С. 674-676.

6. Андрусишин Б.І. Підготовка викладачів правознавства -на рівень сучасних вимог// Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь. Наукові праці та матеріали конференції. - К., 2001. - Вип. 1. -С. 692-694; його ж: Підготовка правознавчих кадрів для освітньої галузі// Юридичні читання молодих вчених. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2004 року. - К., 2004. - С. 3-13; його ж: Кадри для освітньої галузі: проблеми підготовки// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія ІВ. Економіка і право. - 2005. - Випуск 2. - С. 96-105.

7. Денисов В.Н., Рабинович П.А., Семенов В.С, Усенко І.Б., Заблоцька Л.Г. Програма курсу «Права людини» для учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів// Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - 1998. - № 19. - С. 2-25.; Усенко І.Б. Програма до навчального курсу «Правознавство» для юридичних ліцеїв і спеціалізованих юридичних класів// Історія в школах України. - 1999. -

№ 3. - С. 8-17.; Котюк І.І., Котюк О.І. Проект програми «Правознавство для ліцеїв, гімназій, класів з поглибленим вивченням правознавства»// Історія в школах України. - 2002. - № 5. - С. 50-55.

8. Ткачова Н.А. Педагогічні основи формування правосвідомості учнів у закладах професійно-педагогічної освіти / Монографія. - Київ, 1998. - 350 с; Ткачова Н. А. Правова освіта і її роль у формуванні свідомості, вихованні духовності молоді. Наука і сучасність. 36. наук, праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. - К.:, 1999. - Ч. III. -193 с.

9. Оржеховська В.М. Соціально-педагогічні основи профілактики правопорушень важковиховуваних учнів: Дис.... д-ра пед. наук (13.00.01)/АПН України, Інститут педагогіки. - К., 1995. - 440 с; Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: Навч.-метод. посібник /Міжнар. фонд «Відродження». Програма «Трансформація гуманітарної освіти в Україні». - К., 1996. - 352 с.

10. Пастухов В.П. Педагогічно-правова профілактика правопорушень серед учнівської молоді: Науково-методичний збірник статей /За заг. ред. В.П. Пастухова. - К: ІЗМН, 1997.-248 с.

11. Терещенко В. І. Система профілактики правопорушень серед дітей і підлітків засобами гуманізації сучасної школи: Автореф. дис.... канд. пед. наук. 13.00.01 /АПН України. Інститут педагогіки. - К., 1997. - 23 с.

12. Васильківська І.Т. Кримінологічні аспекти сімейного виховання. Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 /НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2001. - 19 с.

13. Вітвіцька В. В. Кримінологічні проблеми попередження злочинних посягань на моральний і фізичний розвиток неповнолітніх. Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Над. акад.. внутр. справ України. - К., 2002. - 20 с.

14. Киренко С.Г. Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 /Київ. над. ун-т ім. Т. Шевченка. -К., 2003.-23 с.

15. Андрусишин Б.І., Гуз А.М. Методика викладання шкільного курсу «Основи правознавства». Курс лекцій. - К. Видавництво: Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 2005. - 162 с; його ж: Формування педагогічної майстерності викладача юридичної психології// Актуальні проблеми юридичної психології. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 29-30 вересня 2006 р.) Київ. Вид-во: Київського національного університету внутрішніх справ, 2006. - С. 59-62.; його ж: Форми позакласної роботи з правознавства в сучасній школі/ Інноваційні технології у вищій юридичній освіті. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції 25-28 травня 2005 року. -К., 2005,471 с; його ж: Шкільний підручник з основ правознавства та методика роботи з ним//Другі юридичні читання. Збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005 року. - К. Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. -С. 685-688.; його ж: Форми наукових досліджень і участь учителів правознавства у їх проведенні//Другі юридичні читання. Збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005 року. - К. Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. -С. 692-693.; його ж: Методика організації позакласної роботи з правознавства в сучасній школі// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право. Випуск 3. - 2005. - С. 143-150.

16. Програма правової освіти населення України, затверджена Постановою Ради Міністрів України від 29 травня 1995 року// ІПС «Законодавство», версія 2.6.3.

17. Національна програма правової освіти населення, затверджена Указом Президента України від 18.10.2001 року № 992/2001// ІПС «Законодавство», версія 2.6.3.

18. Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу творчих робіт учнів 10-11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів «Мої права», затверджене наказом Міністра освіти і науки України 26.11.2002 № 674// ІПС «Законодавство», версія 2.6.3.

19. Пометун О.І., Семіколенова О., Суслова О. Кроки до права. - К., 2001. - С. 5-8.

20. Пометун О.І. Курс «Практичне право» - новий підхід до правової освіти підлітків// Шлях освіти. - 2001. - № 4. - С.32-34; О.І. Пометун, Т.О. Ремех, І.М. Гейко Практичне право. - К., 2001. - С. 6-9.21. Ткачова НА. Тематичні плани та програми курсу «Основи правознавства для 9-11 класів з поглибленим вивченням права та вищих професійних училищ/Історія в школах України. - 1998. - № 2. - С. 16-32; -№ 3. - С. 23-37.

22. Перелік програм і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2004/2005 навчальному році// Лист Міністерства освіти і науки України від 21.07.2004 № 1/9-382; Про типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/2002 -2004/2005 навчальні роки// Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2001 № 342.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка