Концепція виховної системи навчального закладуСкачати 100.53 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір100.53 Kb.
Вікнинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Катеринопільської районної ради

Черкаської області

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи

Гень Людмила Миколаївна, тел. 93-5-40Вікнине 2011 р.

Виховна система школи – це складна психолого-соціо-педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей (не тільки дозвілля), різноманітну діяльність і спілкування за межами школи, вплив соціального, природного, предметно-естетичного середовища.

Виховна система школи має складну структуру. Її компоненти:


 • мета – сукупність ідей, для реалізації якої вона створюється;

 • діяльність, яка забезпечує її реалізацію;

 • суб’єкт діяльності, який її організовує і бере участь;

 • взаємини, які народжуються в діяльності та спілкуванні й інтегрують суб’єктів в якусь спільність;

 • середовище, яке освоєне суб’єктом;

 • управління, яке забезпечує інтеграцію компонентів в цілісну систему і розвиток цієї системи;

 • нормативне забезпечення – ті нормативні документи, що регламентують організацію виховної роботи.

Концепція виховної системи навчального закладу

  • Інтеграція виховного впливу, орієнтація на загальнолюдські цінності, як основу виховного процесу.

  • Розвиток і задоволення моральних, інтелектуальних, мовних, естетичних запитів та інтересів у процесі активної творчої діяльності.

  • Забезпечення умов для самореалізації особистості, розвиток творчих здібностей, виховання національної свідомості та патріотизму.

  • Різнопланова підготовка особистості, яка сприяє орієнтації в суспільстві та вирішенню життєвих проблем.

  • Формування основ культури спілкування та побудови міжособистісних стосунків.

  • Надання превентивної та оперативної допомоги дітям у рішеннях їх індивідуальних проблем.

Розділ І. Загальні дані про навчальний заклад


Вікнинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Катеринопільської районної ради Черкаської області


Директор школи: Кураш Василь Іванович.

Черкаська область, Катеринопільський район, с.Вікнине, вул.Третяка, 9, (04742)-93-5-40

Заступник директора з виховної роботи: Гень Людмила Миколаївна.

Сім’ї, в яких проживають учні школи, середньо забезпечені, за етнічним складом – українці. Професії і занятті батьків різні, але майже 60 % батьків займаються домашнім господарством.

Джерелами позитивного впливу на школярів є сільська бібліотека, сільський Будинок культури, церква, родинні свята.

Школа є осередком культури і освіти для населення.

Навчальний заклад тісно співпрацює з дошкільним навчальним закладом «Зірочка» с. Вікнине , БДЮТ смт. Катеринопіль та школами району.

В школі навчається 88 учнів. Є 11 класів. Працює 8 гуртків. Кадрами заклад забезпечений на 100 %.ІІ. Особливості виховної системи

В основі побудови виховної системи лежить педагогічна ідея Василя Сухомлинського «…Дитина має бути не тільки учнем, а передусім людиною з різноманітними інтересами, запитами, прагненнями».Програма її реалізації

 • Створити умови для реалізації творчого потенціалу особистості.

 • Формувати освічену, творчу особистість, здатну до самореалізації, самовдосконалення, самовизначення.

 • Виховувати свідомого громадянина України, повагу до історичного минулого свого народу і толерантне ставлення до культурних і національних здобутків інших народів.

 • Формувати цілісну особистість, яка має такі риси: доброта; гуманність; милосердя; увага; толерантність; совість; чесність; повага і любов до людей; порядність; правдивість; скромність; мужність; сміливість.Принципи побудови виховної системи

Єдність національного і загальнолюдського

 • виховання любові до землі і свого народу

 • шанобливе ставлення до культури, спадщини, традицій і звичаїв

 • оволодіння надбаннями світової культури

Демократизація виховання

 • розвиток різноманітних форм співробітництва і встановлення довір'я між вихователями і вихованцями

 • повага до суверенітету особистості дитини, розуміння її запитів та інтересів

Гуманізація виховання

 • створення умов для вияву обдарованості і талантів дітей

 • формування гуманної;особистості,щирої,людяної,доброзичливої,милосердної.

Безперервність і наступність

 • перетворення виховання у процес, що триває впродовж усього життя людини;

 • нероздільність навчання і виховання.

Диференціація та індивідуалізація виховного процесу

 • врахування у виховній роботі рівнів фізичного , психічного,соціального,духовного, інтелектуального розвитку вихованців;

 • стимулювання активності, розкриття творчої індивідуальності кожного.

Школа є опорною в районі по героїко-патріотичному вихованні та козацькій педагогіці.Мета: Виховання громадянина-патріота,який поважає історичне минуле свого народу,здатного розбудовувати суверенну Україну , творити себе і своє життя.

Діяльність виховної системи реалізується взаємодією педагогів, дітей та батьків. Головне завдання педагогічного колективу – залучити батьків до загального виховного процесу, використовуючи їх творчі можливості в позакласній роботі з класними колективами та індивідуальній роботі з родинами.Основними завданнями спільних заходів є:

- забезпечення духовної єдності поколінь;

- забезпечення єдиних педагогічних вимог до виховання особистості дитини;

- включення в спільну роботу з дорослими;

- виховання поваги до школи, батьків, вчителів, товаришів.

Основні напрямки спільної роботи батьків, дітей і вчителів:

- проектна робота (практикується співпраця батьків, учнів, вчителів, адміністрації школи та громадськості села);

- участь батьків у роботі школи (робота батьківських комітетів класів, Рада школи);

- проведення класних зборів, загальношкільних конференцій;

- батьківський всеобуч;

- особисті бесіди адміністрації та консультації класних керівників з батьками;

- анкетування батьків, дітей, учителів школи;

Виходячи з того,що дитина є суб’єктом виховного процесу, використовуються такі педагогічні технології, які ставлять за мету не нав’язування правил і норм і примусове їх виконання, а створення умов для осмислення суті моральних правил і норм, їх доцільності, добровільного їх сприйняття, творчого застосування, набуття досвіду морально ціннісного ставлення до навколишнього світу, до людей, до самого себе. Основним девізом виховної роботи є «До дитини – не з примусом, а зацікавити».

Створено такі психолого-педагогічні умови:


 • відповідність виховної практики засадам особистісно-орієнтованої гуманістичної парадигми освіти;

 • ставлення до особистості дитини як до суб’єкта виховання;

 • комунікативна, інтерактивна взаємодія всіх суб’єктів виховного процесу;

 • створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості, перспектив її саморозвитку у колективі;

 • захист і підтримка інтересів особистості дитини;

 • стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини;

 • врахування вікових та індивідуальних особливостей.

Для кожної вікової категорії використовуємо індивідуальні (консультації), групові (тренінги, дискусії, ділові та рольові

ігри), колективні (проекти) форми роботи.

Важливо використовувати як традиційні так і нетрадиційні методи виховання. Серед нетрадиційних використовуємо: метод створення проблемних ситуацій та їх аналіз, етичне оцінювання та співвіднесення з іншими еталонами гуманної поведінки; морально-етичні вправи, тренінги, комунікативні ігри, театр-експромт, практичні акції, презентації, операції, групові справи, колективні творчі проекти, зустрічі на Казковій галявині..

Використовуємо також традиційні методи: спостереження, опитування. анкетування, бесіди, диспути, години спілкування, різні форми роботи з книгою , екскурсії, мандрівки, ранки, свята, вікторини, конкурси , змагання тощо.
Суб’єкти діяльності:

 • учні;

 • вчителі;

 • адміністрація;

 • батьки

 • керівники гуртків;

 • друзі школи;

 • сільська бібліотека;

 • сільський будинок культури;

 • шкільний музей.

Пріоритетні напрямками діяльності є:

 • формування особистих рис громадян України,національної свідомості та самосвідомості учнів;

 • виховання духовної культури особистості;

 • виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки, формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

 • утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті, збагачення народних традицій, звичаїв, формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;

 • посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;

 • підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності особистості;

 • створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування.

Основні напрямки колективної творчої діяльності школярів сплановані згідно з Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі виховання, Концепцією громадського виховання, Програмою «Діти України», Програмою «Обдаровані діти», Програмою попередження дорожньо-транспортного травматизму, Програмою з профілактики правопорушень, наркоманії, та СНІДу, тютюнопаління.

Традиції закладу:

 • щорічна екскурсія історичними та культурними місцями, відвідування театру учителями школи на День учителя;

 • День народження школи (Тиждень шани школи , Книга рекордів школи);

 • сімейний конкурс «Тато, мама, я – спортивна сім'я»;

 • літній велопохід членами козацького осередку.

Об’єднання:

 • дитяча організація «Джерело»;


Учнівське самоврядування
як засіб виховання особистості, яка зможе активно діяти у всіх сферах життя колективу,держави

“ Добрі починання спонукають до добрих справ.” В.Сухомлинський

Мета: формування навичок самоврядування, розвиток соціальної активності, відповідальності учнів.
Опис найбільш оригінальних винаходів в житті школи:

Шкільний «Козацький курінь»

Щоб зміцнити організаційні засади, поглибити наукові підхо­ди до реалізації козацької педа­гогіки, було створено шкільну національно-патріотичну ор­ганізацію "Козацький курінь". Це створювало кращі умови для виховання, постійну козацьку духовну ауру. Членство в ор­ганізації, звичайно, добровільне. Хто хоче вийти з козацького осередку, може зробити це без­перешкодно. Буває, що юнак ви­ходить із козацьких лав, бо не витримує високих вимог.

Шкільна національно-патріотична організація "Ко­зацький курінь" має свій Ста­тут. Він чітко визначає завдан­ня і напрямки діяльності, права і обов'язки її членів. У Статуті записано: "Членами організації можуть бути особи (юнаки) віком від 14 до 18 років. Джури – 14-16 років, молоді козаки — 16-18 років. Хлопці з 10 років займають підготовчу сходинку в структурі організації".

Вищим керівним органом ор­ганізації є козацька Рада. Вона складається з усіх членів організації. На козацькій Раді ви­бираються курінний отаман і козацька старшина (писар, оса­вули, хорунжий, бунчужний, суддя, обозний) щороку 14 жовтня, на Покрову. Козаць­кий курінь складається з 3 роїв, які очолюють осавули. Право відвідувати козацьку Раду і брати участь у заходах осередку мають всі учні. Спер­шу вони приглядаються до зви­чаїв і способу життя джур і молодих козаків. А в День захис­ника Вітчизни бажаючі вступа­ють до лав козаків.

Хлопців 8 класу приймають до осередку на правах джур із врученням відповідних посвідчень. Юнакам, які ще до вступу у козацький курінь ро­били добрі козацькі справи, вручається посвідчення з відзнакою/Коли джура витри­мує термін перебування в ку­рені 2 роки, йому в 10 класі вру­чається посвідчення молодого козака. Випускники школи, які успішно пройшли вишкіл у ко­зацькому товаристві, отриму­ють Універсал справжнього ко­зака Українського козацтва на випускному вечорі.

Козацька організація має влас­ну бібліотеку, в якій кожен може відшукати необхідну інфор­мацію. Перед кожним важливим заходом, наприклад, велосипед­ним походом по козацьких місцях учні прагнуть отримати наукові відомості про певну місцевість. Так, під час підготов­ки до походу в Холодний Яр і Чи­гирин учні читали твори про Б.Хмельницького, Мотронин мо­настир, гайдамацький рух, Холодноярську республіку.

Члени куреня мають свою відеотеку на козацьку темати­ку. Такі фільми, як "Богдан Хмельницький", "Козаки йдуть", "Невгасимий огонь Хо­лодного Яру", "Нескорений" стали дієвою підмогою вчите­лям для виховання учнів у національно-патріотичному дусі, формування в них стійких громадянських якостей, дер­жавницької позиції.

Учні школи з великим інтере­сом вивчають козацькі клейноди, збирають наукову інфор­мацію про козацькі символи — прапори, хоругви, булаву, бун­чук, пернач та ін.

Джури і молоді козаки поси­лено займаються фізкультурою і спортом, допомагають батькам у трудових справах, госпо­дарстві, садять дерева тощо. Про численні козацькі справи свідчать 3 фотоальбоми "Ко­зацького літопису", відеоматеріали. Плануємо зняти окре­мий фільм про історію нашого шкільного козацького осередку.

Джури і молоді козаки, всі учні полюбляють козацькі пісні — бойові, маршові та ліричні, задушевні. Кожен член осеред­ку має пісенник. Писар куреня уважно стежить, щоб кожен козак знав не менше 10 козаць­ких пісень. І дуже приємно, ко­ли на традиційних зустрічах 23 лютого козаки-випускники ми­нулих років залюбки співають козацьких пісень разом із учня­ми школи.З метою забезпечення ефективної реалізації програми виховної системи на перспективу, необхідно розробити навчально-методичні посібники та методичні рекомендації.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка