Конкурс на кращу методичну розробку серед працівників позашкільних закладівСкачати 244.84 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір244.84 Kb.


Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчості


Обласний конкурс

на кращу методичну розробку

серед працівників позашкільних закладів

Номінація:

« Описи перспективного досвіду роботи

педагогічних колективів, керівників гуртків

із різних напрямів творчості учнівської молоді».


Методист БДЮТ

Горбенко Л.П.

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. ЇЇ серцевина – розвиваюча, культуротворча домінанта у вихованні відповідальної особистості.

Людина має бути здатна до самоосвіти і саморозвитку, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагнути змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Все це зумовлює необхідність відповідних змін у діяльності позашкільного навчального закладу, вимагає перегляду підходів до визначення мети і завдань позашкільної освіти, формування її змісту, органі­зації навчально-виховного процесу.

Вектор позашкільної освіти, спрямовуючись у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності, також зумовлює необхідність переосмислен­ня усіх факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змі­сту, методів, форм навчання і виховання, управління закладом.

Першорядного значення набуває визначення місця та перспектив закладу як повноправного інституту в системі безперервної освіти регіону. Такий підхід зумовлює потребу трансформування Немирівського районного Будинку дитячої творчості (далі—БДЮТ) в інноваційний позашкільний навча­льний заклад.

Немирівський Будинок дитячої та юнацької творчості (надалі БДЮТ) –навчально- виховний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формує вміння та навички за інтересами учнів, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, фізичний розвиток, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля, відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів, слухачів.

Немирівський БДЮТ- здійснює навчання і виховання дітей у позаурочний та позанавчальний час.

БДЮТ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, рішеннями місцевих органів виконавчої влади і своїм Статутом.

БДЮТ - комплексний позашкільний навчально-виховний заклад організовує роботу з вихованцями, учнями, слухачами за різними напрямами позашкільної освіти. Засновником є Немирівська міська рада.

Одним із виявів трансформування позашкільного навчального закладу є педагогічні інновації, що передбачають якісно нові зміни як цілісного педаго­гічного процесу, так і його складових, що приведе до істотного підвищення результативності БДЮТ.

Місія БДЮТ спрямовується на утвердження особистісно зорієнтованого на­вчання і виховання. Вона передбачає розвиток особистості дитини як суб'єкта пізнання, творчої діяльності, суб'єкта життєтворчості. Освітній процес особи­стісно зорієнтованого навчання і виховання, спираючись на здібності, інтере­си, ціннісні орієнтації і життєвий досвід дитини, надає можливість реалізува­ти себе в різних сферах творчої діяльності. При цьому забезпечується пріори­тетність самобутності дитини як активного носія життєвого і соціального до­свіду.

Предмет дослідження – досвід роботи колективу педагогічних працівників по розвитку творчого потенціалу гуртківців шляхом запровадження сучасних особистісно- зорієнтованих форм і методів навчання і виховання.

Об’єкт дослідження - рівень організації навчально- виховного процесу в позашкільному закладі, що забезпечує розвиток творчого потенціалу гуртківців на основі інноваційних особистісно- зорієнтованих технологій.

Головною метою Будинку дитячої та юнацької творчості є створення сприятливих умов для повноцінного морального, психологічного, духовного, фізичного розвитку дітей, станов­лення творчої особистості, здатної до продуктивної праці у динамічному світі.

Основними завданнями БДЮТ є:

• різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інте­ресів і потреб; • збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я ви­хованців;

 • виховання дитини як громадянина країни, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціальне компетентної особистості, здатної здійс­нювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

 • пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих вихованців;

 • формування здорового способу життя вихованців;

 • організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм;

 • розвиток дитячого самоврядування як активної форми громадянського виховання, державно-громадського управління закладом;

 • становлення компетентної, творчої особистості, якій притаманні почуття власної гідності;

 • повага до прав і свобод людини, свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 • здатність до саморозуміння і самовдосконалення;

 • активної участі у соціальному житті країни;

Ці завдання в нашій установі реалізовуються за такими напрямами:

 • модернізація змісту позашкільної освіти;

 • розвиток виховної системи;

 • удосконалення науково-методичного забезпечення;

 • забезпечення психолого- педагогічного супроводу.

Зміст діяльності БДЮТ спрямований на створення простору життя дитини, в якому вона не готується до життя, а повноцінно живе.

Тому вся ді­яльність закладу вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя; гармонізації і гуманізації відносин між дітьми і педагогами, родиною, ґрунтуючись на ідеї самоцінності дитинс­тва.Основними домінантами діяльності БДЮТ є :

 • суб'єктність навчально-виховного процесу, що передбачає орієнтацію пе­дагогів на максимальну активізацію суб'єктної позиції особистості і форму­вання її досвіду самопізнання, самоосвіти, самореалізації;

 • маршрутність освіти, що передбачає вільний вибір індивідуального осві­тнього маршруту, соціального і професійного зорієнтування на той чи інший вид діяльності, вибір темпу досягнення особистісно значущого результату;

 • продуктивність навчально-виховного процесу, що передбачає органічне поєднання пізнавальної і практичної діяльності в контексті реальної соціально-енономічної ситуації, освоєння життєвих і соціальних ролей учня, грома­дянина, фахівця, сім'янина;

 • педагогічна підтримка і захист дитини, її індивідуальності, що являє со­бою процес спільного визначення з дитиною її особистісних інтересів, шляхів подолання проблем, які заважають зберегти людську гідність і самостійно до­сягати бажаних результатів у різних сферах діяльності.

Організаційна структура Немирівського БДЮТ :

Включає 6 відділів: • Художньо-естетичний: 14 гуртків, 215 учнів;

 • Науково-технічний: 14 – 210 учнів;

 • Фізкультурно-туристичний: 3 – 45 учнів;

 • Еколого-натуралістичний: 4 – 60 учнів;

 • Декоративно-прикладне мистецтво: 4 – 60 учнів;

В 2008-09 навчальному році в закладі працювало 42 гуртки, в яких навчалось 635 учнів. Навчання гуртківців проводиться за трьома рівнями.

Навчально-виховний процес БДЮТ здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їхнього віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, клубна робота, лекції, індивідуальні заняття, конференції, семінари, вікторини, концерти, змагання, навчально-тренувальні збори, репетиції, походи, екскурсії, експедиції, практичні роботи в теплицях, на природі а також використання інших форм.

Немирівський БДЮТ працює згідно Програми розвитку позашкільної установи на період 2006-2011 років.

Учасниками виховного процесу БДЮТ є: • вихованці, учні;

 • директор, методист;

 • культорганізатор;

 • педагогічні працівники, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

 • батьки, громадськість.

Немирівський БДЮТ – художньо-естетичного профілю.

Система художньо-естетичної освіти та виховання має відкритий характер, широкий простір для вдосконалення, відродження кращих національних культурних традицій і впровадження сучасних інноваційних ідей. Метою художньо-естетичного виховання є формування в учнів особистісно-ціннісного ставлення до дійсності та мистецтва, розвиток естетичної свідомості і художньої компетентності, здатність до самореалізації, потреби в духовному самовдосконаленні.

Засобами гурткової роботи ми формуємо культуру почуттів, розвиваємо загальні та художні здібності, художньо-образне мислення, універсальні якості творчої особистості. На занятті творчих об’єднань керівники гуртків виховують в учнів естетичне ставлення до дійсності та мистецтва, світоглядних уявлень і ціннісних художніх орієнтацій, розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним середовищем, життєдіяльністю людини, зокрема сучасною технікою, засобами масової інформації.

Наші гуртківці розширюють і збагачують художньо-естетичний досвід, володіють художніми вміннями та навичками, використовуючи їх в практичній діяльності, проявляють готовність використовувати отриманий досвід у самостійній діяльності згідно з універсальними загальнолюдськими естетичними цінностями та власними духовно-світоглядними позиціями. Ми розвиваємо в них художні інтереси, смаки, морально-естетичні ідеали, потребу у художньо-творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні відповідно до індивідуальних можливостей та вікових етапів розвитку, формуємо навички художньої самоосвіти і самовиховання.

Успішно ці завдання реалізовуються на гуртках: «Художня вишивка» - керівник Куліковська І.М.; «Умілі руки» Вертипорох С.В.; «Вишивка стрічками» - Килівник О.П.; «Студія образотворчого мистецтва»- Купчинський М. О.; «Флористика» - Мельник О. Л.; вокальний ансамбль «Мрія» - Янушкевич О. М.; ансамбль «Перлинка» - Кривда В. Л.; бальні танці «Ритм»– Андрієнко І. В.

При цьому, враховуючи сучасні наукові досягнення, ми прагнемо враховувати принципи художньо-естетичного виховання це органічне поєднання універсального, національного і регіонального компонентів освіти та виховання з безумовним пріоритетом їх національної спрямованості, що забезпечує формування в учнів патріотичних почуттів, громадянської свідомості; принцип природовідповідності (врахування вікових особливостей та індивідуальних здібностей учнів) та культуровідповідності, гуманітаризації та гуманізації (побудова навчально-виховного процесу на основі педагогіки співробітництва, толерантності взаємин і спілкування), цілісність та синергетичний підхід, що зумовлює націленість освітньо-виховної системи на художньо-естетичний саморозвиток особистості шляхом поєднання освіти із самоосвітою, виховання із самовихованням, на їх безперервність і відкритість до змін.

Основні функції, яких ми дотримуємось у виховній роботі БДЮТ, це – інформаційно-пізнавальна, світоглядно-виховна, духовно-творча, евристична, соціально- орієнтаційна, комунікативна. Духовно-творча функція, яка тісно пов’язана з світоглядно-виховною, є провідною в діяльності позашкільної установи.

В результаті успішної роботи керівників гуртків та їх співпраці з дітьми і батьками, педагогіки співробітництва, ми досягаємо гарних результатів на районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, оглядах, виставках. Такими обдарованими дітьми є: Білокінь Тетяна, Тучкова Ірина («Художня вишивка»), Ковальська Наташа і Ковальська Марія («Вишиті картини»), Панченко Сергій, Морозюк Олена («Флористика»), Рижмань Ольга, Гончарук Вікторія, Басовська Ганна («Умілі руки»), Пугач Андрій, Агєєв Владислав, Паранюк Марія («Студія образотворчого мистецтва») та багато інших.

Педагогічний колектив Немирівського БДЮТ протягом останніх років працює над реалізацією проблемної теми позашкільної установи: «Розвиток творчого потенціалу учнів шляхом використання сучасних особистісно-орієнтованих форм і методів в організації навчально-виховного процесу».

Велика увага в роботі з керівниками гуртків приділяється науково-методичному забезпеченню. Враховуючи вимоги часу, завдань, які стоять перед нашою установою, методистом БДЮТ Горбенко Л. П. напрацьовані творчі авторські програми «Шлях до успіху», «Обдарованість», «Навички життя. Твоє здоров’я». Проекти «Шлях до успіху» та «Обдарованість», які вибороли призові

місця на обласному конкурсі як кращі навчальні програми для роботи із учнівською молоддю, здібними та обдарованими дітьми, надають велику допомогу в роботі керівникам гуртків по розвитку творчих здібностей гуртківців. Проект «Обдарованість» направлений на виконання соціально-значущих завдань, з якими зустрінуться гуртківці в своєму житті. Розроблена концепція по формуванню здібностей та обдарувань гуртківців.

Мета програми полягає у забезпеченні підтримки обдарованої молоді шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного розвитку. Одним із основних завдань програми є залучення обдарованої молоді до здобуття позашкільної освіти з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій реалізації.

Програми «Шлях до успіху», «Обдарованість» побудована із використанням інноваційних технологій . В програмах є рольові ігри, години спілкування, тренінги, інтелектуальні ігри тощо. Керівниками гуртків можуть використовуватись названі авторські програми як програми для гурткової роботи установи. (з розрахунку 144 години на рік).

Головна ідея авторської соціально-профілактичної програми «Навички життя», яка діє в нашому позашкільному закладі – захистити дітей від вживання наркотичних і токсичних засобів, підвищити культуру спілкування, навчати вмінню боротьби зі стресами, об’єктивно ставитися до невдач і успіхів, приймати правильне рішення в критичній ситуації, підвищувати самооцінку, позитивне «Я», пояснити, як правильно відмовлятися від вживання наркотиків, пропагувати здоровий спосіб життя. Соціально-профілактична програма «Навички життя» має практичне використання в роботі керівників гуртків, вчителів, вихователів шкіл району.

Методична робота – це багатогранний, творчий процес, в якому поєднується практичний досвід з науковими знаннями, компетентність керівника закладу з творчістю кожного педагога. І від вдалого поєднання всіх цих ланок залежить успіх роботи всього педагогічного колективу. Форми роботи із керівниками творчих об’єднань різноманітні. У закладі проводиться конкурс педагогічної майстерності « Поклик душі «, авторських програм , виставка напрацьованих матеріалів, посібників, на кращий дидактичний матеріал, методичну розробку, створена система пошуку нових технологій навчання і виховання, узагальнення досвіду.

Тиждень педагогічної майстерності керівників гуртків нашої позашкільної установи, який проводиться щорічно, сприяє розкриттю таланту учителів, які

працюють із здібними та обдарованими дітьми, виявленню нових підходів у формуванні творчих здібностей учнівської молоді засобами допрофесійної освіти.

Велика увага в системі навчально-виховної роботи Будинку дитячої та юнацької творчості приділяється патріотичному вихованню учнівської молоді, яке здійснюється в гуртковій роботі. Протягом останніх років керівниками

гуртків: Вертипорох В. В.(«Літературно-краєзнавчий «гурток), Кривда В. М. («Комп’ютерні технології»), Гиренко М. А. («КПК»), напрацьовані цікаві технології в роботі з гуртківцями. Так Верти порох В. В. спільно із вихованцями гуртка напрацювали цікавий проект «Літературна Брацлавщина». В проекті передбачені видатні постаті: письменники, історичні особи, імена яких пов’язані із Брацлавщиною. Завдяки пошуковій роботі гуртківців, були створені і захищені з використанням комп’ютерних технологій проекти «Гоголь і наш край», «Образ Данила Нечая В українській народній пісні «Ой із-за гори високої»», «Подільське коріння Ф. М. Достоєвського», «Шлях Тараса Шевченка через Брацлавщину». Завдяки кропіткій праці, Вертипорохом В. В. був створений літературний альманах «Лелеченя», який об’єднав творчо обдарованих дітей Немирівщини, які з 1996 року видають збірочки своїх творів.

Керівники гуртків «Комп’ютерні технології» Кривда В. М. та Гиренко М. А. «КПК», разом з гуртківцями розробили і створили мультимедійні презентації фільмів «День міста», «Моє місто», які використовуються в гуртковій роботі позашкільної установи.

Патріотичне виховання здійснюється в гуртках протягом всього навчального року. Це організація конкурсів «Чи знаєш ти свій рідний край?», краєзнавча робота, науково-дослідницька, пошукова, організація тематичних виховних заходів, бесід, годин спілкування і т. д. Форми роботи із гуртківцями – різноманітні.

Велику увагу позашкільної установи ми приділяємо превентивному і правовому вихованню, які є складовою національного виховання. На своїх заняттях керівники гуртків знайомлять учнів із Конвенцією ООН про права

дитини, Декларацією прав людини, Конституцією України і т. д. Ми проводимо зустрічі із працівниками служби у справах неповнолітніх, сім’ї і молоді, та іншими соціальними службами , а також із працівниками ЦРЛ.

Екологічна освіта, яка здійснюється в нашій позашкільній установі, включає процеси навчання, виховання, розвиток особистості, спрямований на формування екологічної культури, як складової системи національного і громадського виховання. Основною метою екологічної освіти є формування екологічної

культури, формування навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як унікальної, універсальної цінності. Цієї мети ми досягаємо поетапно, шляхом вирішення освітніх і виховних завдань та вдосконалення практичної діяльності. Найголовнішими завданнями екологічної освіти, яка здійснюється в процесі навчання та виховання в позашкільній установі, є виховання розуміння сучасних екологічних проблем держави і світу, усвідомлення їх важливості, актуальності і універсальності, відродження кращих традицій українського народу в взаємовідносинах з довкіллям, виховання любові до рідної природи, розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях, вміння прогнозувати власну діяльність і діяльність інших людей та колективів.

Позашкільна екологічна освіта та виховання, як інтегральна форма «екологізації» навчально-виховного процесу в нашій установі, спрямована на забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, поглиблення і поширення шкільного базового рівня екологічної освіти, підготовку до активної професійної та громадської діяльності.

Реалізація екологічних знань здійснюється через такі форми позашкільної освіти та виховання: тематичні учнівські природоохоронні акції, проведення екологічних олімпіад, конкурсів екологічного малюнку, фестивалів екологічної пісні, ділових ігор, науково-практичних конференцій, тощо.

Олена Іванівна Брель- керівник гуртка «Екологічна варта» та «Екологічна ліга».Педагог вміє зацікавити дітей, залучити до навчально-виховної роботи з екології та виконання практичних дій щодо захисту власного здоров’я і навколишнього природного середовища. Гуртківці проводять велику природоохоронну роботу по захисту довкілля, беруть участь в акціях «Нове життя джерел», «Наша допомога птахам», «Ми на захист рослин», «Збережи ялинку», «Першоцвіт», «Ми на Землі». Успішно відбулася презентація усного журналу «Ми на захист довкілля» з використанням комп’ютерних технологій, який підготували члени гуртка Гайдей Владислав, Безмощук Ганна, Шрамко Марина. Гайдей Владислав підготував і захистив авторський проект «Ми живемо в басейні Південного Бугу».

Складовою національного виховання є туристсько-краєзнавча робота, якій ми приділяємо велику увагу. Адже вона передбачає залучення гуртківців до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, географічних, етнографічних, історичних об’єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними вміннями і навичками зі спортивного туризму та краєзнавства, організацію змістовного дозвілля.

Понад 20 років в Будинку дитячої та юнацької творчості працює керівником туристсько-краєзнавчого гуртка Маринич О. І. на базі Ситковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів. Туризм став складовою навчально-виховного процесу школи, в якому задіяні діти від молодшого шкільного віку до старшокласників. Гуртківці здійснюють пошукову роботу, краєзнавчу, мають високі показники в районних, обласних змаганнях з пішохідного туризму. Форми роботи краєзнавчого гуртка – різні, і основою є патріотичне виховання, екологічне виховання та здоровий спосіб життя. Протягом років Маринич О. І. підготував не одного кандидата в майстри спорту з пішохідного туризму, а Поляруш Андрій став майстром спорту. Кращими гуртківцями є Мінюк Ганна, Порохівник Інна, Цимбал Дмитро та інші.

Театр - це синтез багатьох мистецтв, об’єднаних у гармонійне ціле. Він впливає не тільки словом, особливим емоційним станом актора, але й пластикою руху, музикою, світлом, кольором, художнім оформленням сцени. Включення вихованців до театральної діяльності є неоціненним з огляду на громадянське становлення особистості, ефективним шляхом морально- естетичного виховання ; театральна творчість сприяє формуванню спостережливості та уважного ставлення до оточуючого світу, людей, здатності до співчуття та співпереживання , готовності до спів дії. Головним завданням, яке ставилось при створенні театральної студії « Усмішка» та лялькового театру, був розвиток творчої особистості з високим національно- культурним потенціалом, естетичними смаками, здатністю керуватися естетичними принципами в житті та побуті ,що становлять основу естетичного розвитку сучасної людини. В театральній студії кожен з вихованців бере активну участь у драматичних дійствах, опановує ази театральної творчості, завдяки талановитому керівнику гуртка Черниш Л.П., навчається мистецтву перевтілення. На заняттях панує доброзичлива атмосфера, що сприяє формуванню і розвитку творчо обдарованих гуртківців. Театральна студія об’єднує гуртківців від 10 до 13 років. Кращими виставами були «Зайчикова хатка», «Зимова казка», «Червона шапочка», « Дюймовочка».Вихованці дитячих садочків завжди з нетерпінням чекають своїх старших друзів, юних театралів.

Педагогічний колектив Будинку дитячої та юнацької творчості, активно працюючи над перетворенням дозвілля учнівської молоді у чинник їхнього особистісного, творчого й духовного розвитку, виступив ініціатором та організатором традиційних мистецьких масових заходів, циклу розважально- ігрових програм для учнів різних вікових категорій. Протягом навчального року організовується і проводиться понад 30 культурно- масових заходів в позашкільній установі та із учнями району : « Свято обдарованих дітей», родинне свято « Співоча родина», « Українська пісня- це душа народу», « Українські вечорниці», свято «Зіронька ясна на небі зійшла» та ряд інших.

Одним із пріоритетних напрямків роботи нашої установи є пошук талановитих дітей і розвиток їхніх здібностей, уподобань. Із цією метою щорічно проводимо традиційний районний фестиваль творчо обдарованих дітей « Таланти твої, Україна «.

З метою залучення гуртківців до творчої діяльності та виявлення юних талантів паралельно з районними масовими заходами проводимо як для всіх гуртківців, так і в окремих гуртках.

Головна педагогічна стратегія нашого позашкільного закладу щодо навчання обдарованих дітей спрямована на творчу гру.

Гра- специфічна форма діяльності, яка зазвичай протиставляється практичній діяльності утилітарного характеру. Той, хто грає, нічого не чекає від самого процесу гри, крім відчуття задоволення від її здійснення. Останнім часом ставлення до гри змінилося. У педагогічну практику інтенсивно ми практикуєм рольові ігри, тренінги, інтерактивні форми роботи з гуртківцями. Наші педагоги усвідомлюють, що гра дозволяє розвивати дитину, має виключне розвиваюче і навчальне значення. Гра розвиває розум дитини, пробуджує цікавість, сприяє розвиткові логіки правильних висновків, залучає до суспільних цінностей, вводить у світ дорослих, моделюючи реальні суспільні взаємодії.

Велика увага в роботі нашої установи приділяється інтелектуальним іграм.

Традиційними стали проведення таких ігор як «Що?, ДЕ?, Коли?, «Брейн-ринг», «Ерудит», та інші. Сприймаючи життя крізь призму гри, діти вчаться « бачити» себе очима інших і зростають духовно багатими. Така гра – це прекрасний спосіб тренування інтелектуальних здібностей дітей, підлітків, дорослих,. Вона розвиває пам’ять, уміння логічно та послідовно мислити, змушує більше читати, взагалі, провокує допитливість, Важливим виховним компонентом інтелектуальної гри є так званий «командний дух» - особливий тип взаємодії, комунікативна здібність тих, хто грає, яка притаманна командним іграм . Це - особливий командний дух, відчуття командної взаємодії.

Педагоги нашого позашкільного закладу створюють таке педагогічне середовище, в якому б навчально- виховний процес був бажаним і корисним для дітей. Вони вважають, що ідеальним для розвитку творчості є навчання з використанням ігрових елементів, адже саме гра ( особливо сюжетно- рольова, або творча, як називають її деякі дослідники) навчає таким обов’язковим для розвитку творчих здібностей елементам як моделювання, порівняння, узагальнення, конкретизація, навчання мистецтву доводити. Ми впевнені, що побудована в формі гри робота приносить внутрішню розкутість, без якої не може бути творчості. В ігровій діяльності навіть неможливе стає можливим, реальним, тому грати можна в усе, обмеження обумовлюють лише правила гри.

Формування ціннісних орієнтацій підлітків у галузі музичної культури забезпечує виховання творчої особистості засобами музики в умовах позашкільного закладу. Але музичне виховання підлітків не можна розглядати тільки як розвиток їхніх слухацьких і виконавських навичок. Саме загальний музичний розвиток, що створюється усіма видами занять, впливає на формування ціннісних орієнтацій молодої людини.

Вокальний ансамбль «Мрія» у травні 2008 року відсвяткував своє 5-річчя.

В ансамблі, яким керує Ольга Янушкевич, кожна дитина по-своєму талановита, творчо обдарована . Дитячий ансамбль має високі здобутки. На даний час записано 4 компакт-диски авторських пісень Ольги Миколаївни, Це « дитинства світ», « Я малюю мрію» , « Дай ,Боже, щастя», « До рідного дому».

Ансамбль « Мрія» бере участь в усіх масових заходах Будинку дитячої та юнацької творчості, часто виїжджають з концертною програмою в райони і міста Вінниччини та України. Концертна діяльність справляє неабиякий виховний вплив на школярів і займає особливе місце в житті самодіяльного колективу: зміцнює почуття згуртованості, відповідальності, дисциплінованості, вимогливості до себе та інших,

Формування професійних намірів учнів до професій сфери сучасних інформаційних технологій постає одним із важливих завдань і намірів сучасної вітчизняної школи. Сприятливі умови для формування професійних намірів учнів досить успішно створені в нашій установі. Широке використання комп’ютерної техніки при проведенні гуртка є одним із найвпливовіших чинників, який забезпечує ефективність процесу формування прелімінарних професійних намірів гуртківців та значно поглиблює і розширює їхні уявлення про різні професії. Велику роботу в цьому напрямку проводять керівники гуртків Кривда В.М.- «Комп’ютерні технології» та Гиренко М.А.- гурток «КПК».

В нашій позашкільній установі створені належні умови для розвитку творчого потенціалу особистості, її задатків і здібностей. Є можливість у вільний час всебічно розвинути власні здібності.

Навчально- виховний процес насичений такою діяльністю, яка сприяє повному задоволенню і розвитку пізнавальних інтересів гуртківців, надає їм максимальну свободу для творчого просування, пробуджує прагнення цікаво провести дозвілля. Переживання успіху викликають позитивне ставлення до творчої діяльності, сприяють набуттю певного життєвого досвіду, навичок самостійної діяльності і поведінки, більш чіткого усвідомлення загальної й часткової цілі.

Очікуваний результат
Результативністю інноваційної діяльності є інноваційний продукт, що зазнав певних технологічних змін.

Інноваційним продуктом Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості є новий зміст і технології навчання ( виховання); форми і методи організації освітнього середовища тощо.

Завдяки запровадженню методики моніторингу якості позашкільної освіти, дослідженню, діагностиці навчально- виховного процесу, якісно змінились показники освітнього закладу.

Відбулися позитивні зміни , що сприяли:

- формуванню мотиваційної, теоретичної та функціональної готовності до інноваційної, пошуково- експериментальної діяльності;

- формуванню сучасного стилю мислення з його характерними ознаками: креативністю, системністю, гнучкістю, динамізмом, перспективністю, об’єктивністю, концептуальністю тощо;

- засвоєнню ефективних стратегій та технологій удосконаленню навчально- виховного процесу, самореалізації, життєтворчості у провідних сферах життя ( професійній діяльності ), соціальному середовищі;

- поєднанню, взаємозв’язку, взаємодоповненню професійного і особистісного зростання, мотивації неперервного саморозвитку;

- створенню власної діяльності, в якій органічно поєднуються індивідуальні якості та нормативні вимоги.

Творчо працюють керівники творчих об’єднань Баланова Т.О.- гурток «Цікава астрономія»; Вертипорох С.В. – гурток «Умілі руки»; Вертипорох В.В.- гурток «Літературна Брацлавщина»; Гиренко М.А.-гурток « Комп’ютерні технології»;

Гук В.Л – гурток «Юні історики»; Килі вник О.П.- « Вишивка стрічками»; Куліковська І.М. гурток « Художня вишивка»; Янушкевич О.М. – ансамбль

«Мрія « та інші.

Вони неодноразово були відзначені грамотами та дипломами за досягнуті успіхи гуртківців в районних та обласних конкурсах, оглядах , проектній діяльності.

Педагогічна майстерність керівників гуртків пов’язана із успіхами гуртківцями.

Протягом останніх років значних успіхів в обласних конкурсах досягли гуртківці Константінова Наталія - ІІ місце на Всеукраїнському осінньому колоквіумі школярів «Космос. Людина. Духовність; Міхно Аліса - І місце в обласному конкурсі робіт юних аматорів «Моя Україна ; команда Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості - зайняте ІІ місце в обласному заочному конкурсі учнівської молоді, номінація «Космічні фантазії»; Ткачук Андрій зайняв ІІІ місце на Всеукраїнському осінньому колоквіумі школярів « Космос. Людина. Духовність», секція «Краса врятує світ «; Ляш Олена – І місце в обласному конкурсі « Космічні фантазії», номінація : Література та Журналістика»; Патик Дмитро – ІІІ місце на обласнеому конкурсі « Мирний космос», розділ Астрономія»; Кавун Олена – ІІ місце на обласному конкурсі « Космічні фантазії « , розділ « Література та журналістика»; Килівник Евеліна – ІІ місце на чемпіонаті Вінницької області зі спортивних танців»; Портянко Владислав ІІІ місце в обласному конкурсі учнівської молоді з інформаційних технологій , номінація : «Office»; Чернецька Ганна –І місце на обласному конкурсі фотоаматорів « Моя Україна « , номінація « Натюрморт»; Стецюра Світлана – І місце в обласному конкурсі « Космічні фантазії», номінація : « Філософія та історія» та багато інших здібних та талановитих гуртківців.

Керівники гуртків надіються на подальші успіхи своїх вихованців.
Висновки

В Будинку дитячої та юнацької творчості створені належні умови для особистісно орієнтованого навчання . В позашкільній установі створені належні умови для розвитку творчого потенціалу особистості, її задатків і здібностей. Є можливість у вільний час всебічно розвинути власні здібності.

Навчально- виховний процес насичений такою діяльністю, яка сприяє повному задоволенню і розвитку пізнавальних інтересів гуртківців, надає їм максимальну свободу для творчого просування, пробуджує прагнення цікаво провести дозвілля. Переживання успіху викликають позитивне ставлення до творчої діяльності, сприяють набуттю певного життєвого досвіду, навичок самостійної діяльності і поведінки, більш чіткого усвідомлення загальної й часткової цілі.

В умовах реформування національної системи освіти в Україні винятково важливого значення набуває систематична робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Методист позашкільного закладу надає системну допомогу педагогічним кадрам в реалізації актуальних питань розвитку, вдосконалює і підвищує професійну майстерність та фаховий рівень педагогічних кадрів, активізує їх творчий потенціал, формує здатність до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються в зв 'язку з переходом на новий зміст загальної середньої освіти.

Психолого- педагогічні інновації, які запроваджує в методичну роботу ГорбенкоЛ.П - це процес оцінювання, діагностики та прогнозування педагогічних інновацій на основі науково-методичного забезпечення.

Методист позашкільного закладу побудувала навчально- виховний процес на основі моніторингу якості позашкільної освіти, що сприяв професійній компетентності, педагогічній майстерності та підвищенню рівня готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності.

Для одержання якісних і кількісних показників покращення результатів освітньої діяльності методист використовує діагностику, яка характеризується підвищенням рівня навчальних досягнень учнів, їх творчого розвитку та педагогічною майстерністю вчителя.

Психолого - педагогічні інноваційні технології, що напрацьовані методистом Немирівського Будинку дитячої та юнацької творчості змінили структуру та якість педагогічного процесу. Впровадження психолого- педагогічних інноваційних технологій сприяло зростанню педагогічної майстерності учасників інноваційних процесів, результативності якісних показників навчальних досягнень учнів.

Значну увагу методист позашкільного закладу звертає на впровадження в навчально- виховний процес методів інноваційного пошуку:

метод дослідження; наукового осмислення нововведення; моделювання реальних ситуацій; метод розробки програм, проектів; діагностування; аналізу кількісних та якісних показників інноваційного пошуку.

Завдяки впровадженню інноваційних технологій, зріс інтерес у педагогів позашкільного закладу до використання інтерактивних методів навчання

гуртківців, де одним із сучасних напрямів роботи є науково- дослідницька проектна діяльність.

Захист проектів, що практикується в навчально-виховному процесі установи -це нова форма групової методичної роботи, що пов 'язана із публічним захистом інноваційних підходів до вирішення певної педагогічної проблеми спрямованих на вдосконалення навчально- виховного процесу.

Разом із педагогами гуртківці напрацювали і захистили цікаві проекти із використанням комп 'ютерних технологій: « Ми живемо в басейні Південного Бугу»- керівник гуртка Брель О.І.; творчий проект «Людина і Космос»- гурток «Цікава астрономія»- керівник - Баланова Т.О.;» проект «Літературна Брацлавщина»- керівник гуртка Вертипорох В.В.; « Моє місто» - керівник гуртка « Комп 'ютерні технології» - Гиренко Марія; « Композиційні особливості вишивок Поділля» керівник т / о «Умілі руки» Куліковська І.М. та інші.

Колективом педагогів установи були зроблені висновки, що опановуючи культуру проектування, учень привчається творчо мислити, самостійно планувати свої дії, естетично реалізувати засвоєні засоби та способи роботи, а також удосконалює свої навички та культуру особистісного спілкування і співробітництва.

Методистом Будинку дитячої та юнацької творчості напрацьована система науково- методичного забезпечення, психолого- педагогічних інновацій, які стосуються як навчального так і виховного процесу.

Завдяки напрацьованим навчальним інноваційним технологіям в результаті співпраці педагога з учнем суттєво покращилась мотивація гуртківців до навчального процесу. Значне місце при цьому посідає технологія особистісно орієнтована. Сприяє цьому процесу і авторська програма» Обдарованість» методиста Будинку дитячої та юнацької творчості, яка відзначена Дипломом II ступеня на Всеукраїнському конкурсі на кращі освітні проекти, програми серед педагогічних працівників позашкільних закладів.

Авторська програма, напрацьована концепція роботи керівників гуртків з обдарованими дітьми по розвитку творчих здібностей гуртківців успішно реалізується в закладі, школах району, регіоні.

Виховні інноваційні технології, які впроваджує методист позашкільного закладу пов'язані із національною спрямованістю навчально-виховного процесу, ранньою соціалізацією, духовним розвитком учнів.

Велику допомогу у вирішенні багатьох питань виховання гуртківців позашкільного закладу надає авторська програма « Духовність в твоєму житті» методиста БДЮТ Горбенко Любові Петрівни, яка

Інноваційна діяльність в позашкільному закладі характеризується системним експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій в освітньому процесі. Під такими інноваціями розуміються елементи новизни, що істотно змінюють результати освітнього процесу.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка