Конкурс По ставленню до рідної мови можна судити про моральний і інтелектуальний рівень людини О. ГончарСкачати 132.04 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір132.04 Kb.
Управління освіти і науки

виконкому Криворізької міської ради

Комунальний заклад «Інноваційно-методичний центр»

Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 118Положенняпро міський інтелектуальний конкурс

По ставленню до рідної мови можна судити про моральний і інтелектуальний рівень людини

О.Гончар
У 2016 році на базі Криворізької спеціалізованої школи № 118 буде проведено ХІ міський інтелектуальний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів 9–11-х класів «Юний філолог», що є філологічною секцією Малої академії наук м. Дніпропетровська.
Керівництво конкурсу-захисту.

Керівництво та безпосередню організацію конкурсу-захисту здійснюють:

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради,

КЗ «Інноваційно-методичний центр»


Організаційний комітет:

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ»

КЗ «Інноваційно-методичний центр»

Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 118


Мета конкурсу-захисту:

 • Виявлення, розвиток та підтримка інтелектуально-обдарованої молоді.

 • Залучення обдарованих учнів в процес самопізнання, самоосвіти, самовдосконалення, самовизначення.

 • Сприяння розвитку комунікативних, когнітивних та інтелектуальних здібностей старшокласників шляхом обміну досвідом.

 • Розвиток гуманітарних здібностей учнів, задоволення їхніх потреб в професійному самовизначенні.

 • Прищеплення навичок дослідництва, наукового пошуку, розвиток творчого потенціалу учнів.

 • Підготовка старшокласників до участі у ІІ (обласному) відбірковому етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

 • Виховання висококультурного, грамотного, освіченого громадянина, патріота своєї держави, мови, традицій.

Учасники конкурсу-захисту

У конкурсі науково-дослідницьких робіт мають можливість брати участь учні 9–11-х класів загальноосвітніх шкіл, спеціалізованих шкіл, ліцеїв та гімназій, які займаються дослідницькою діяльністю, бажають поглибити та розширити знання у галузі української філології, одержати навички науково-дослідницької роботи, не байдужі до стану сучасної української мови. Переможці беруть участь в другому етапі, який проводиться Дніпропетровським територіальним відділенням МАН України.


Дата проведення: 15 січня 2016 року.

Час проведення: 900.

Реєстрація: з 08.30

Місце проведення: Криворізька спеціалізована школа № 118.

Адреса закладу: мкрн. Сонячний, 1

тел. 65-34-15.


Вимоги до оформлення заявки і подачі роботи на участь у конкурсі-захисті

Заявку та роботи подавати до 30.12.2015 включно. Роботи, подані після 30.12.2015, розглядатися журі не будуть і в конкурсі участі не беруть.


Заявка

на участь в міському інтелектуальному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт:

Тема наукової роботи ______________________________________

ПІБ учасника (повністю) ___________________________________

Дата народження __________________________________________

Клас, в якому навчається ___________________________________

ПІБ наукового керівника (вчителя) (повністю) ________________________________________________

ПІБ наукового консультанта (якщо є)

(повністю) ________________________________________________

Район ____________________________________________________

Навчальний заклад №  ______________________________________

Адреса, телефон ___________________________________________
Примітка: до роботи обов’язково додавати тези (5-7 речень) та відгук наукового керівника про роботу в друкованому та електронному варіанті (Word до 2003 включно версії) на е-mail: Olga27_1989@ukr.net. Вказати, які засоби необхідні.
Конкурс проводиться у два тури

І – заочний, під час якого відбувається перевірка конкурсної роботи членами журі.

ІІ – очний, який проходить безпосередньо на базі КСШ № 118 у 2 етапи:


 1. Виконання письмової роботи з базового предмету (контрольні завдання з української мови та літератури), що відбувається протягом 90 хвилин.

 2. Захист науково-дослідницької роботи.


Методичні рекомендації щодо написання науково-дослідницьких робіт (НДР)

Науково-дослідницька робота – це перші самостійні кроки як у практичних наукових дослідженнях, так і в їх оформленні. У процесі виконання закріплюються навички творчої роботи зі спеціальною літературою, уміння узагальнювати, виділяти головне, обробляти одержані результати.

Написання НДР вимагає передусім чіткого уявлення про рівень розробки досліджуваної теми в науковій літературі, саме тому необхідно ознайомитися з основною літературою, що стосується обраної теми. У пошуку цієї літератури допоможуть систематичний та алфавітний каталоги, а також різноманітні бібліографічні покажчики. Літературу доцільно записувати у зошити або на окремі картки, зазначаючи всі дані про працю – прізвище та ініціали автора, назву монографії, статті чи збірника статей, тез, місце, рік видання, назву видавництва чи журналу, кількість сторінок, короткий зміст або цитати.


Традиційно структура наукової роботи містить:

 • Титульний аркуш;

 • Реферат;

 • Зміст;

 • Вступ;

 • Основну частину;

 • Висновки;

 • Перелік посилань;

 • Список використаних джерел;

 • Додатки.

(Приклад титульного аркуша наведено у додатку А).

Реферат повинен стисло відображати зміст проведеної роботи й містити дані, достатні для оцінки її оригінальності та новизни одержаних результатів. Реферат виконують згідно додатку Б та розміщують за титульним аркушем, починаючи з нової сторінки. Обсяг реферату не повинен перевищувати однієї сторінки.

Зміст – це путівник по НДР. Його розміщують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки. До змісту включають: вступ, послідовно перелічені назви усіх розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів (якщо вони мають заголовки), висновки, перелік посилань, назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу.

У вступі повинні наводитись мета і завдання. Вступ розкриває сутність і стан розробки наукової проблеми та її значущість, підстава і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Далі шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими результатами чітко, аргументовану обґрунтовують актуальність та доцільність науково дослідницької роботи, подають перелік використаних методів дослідження, огляд літератури. Вступ розміщують на окремій сторінці і не нумерують. При визначенні мети дослідження варто дотримуватись таких формулювань: «З’ясувати можливості...», «Довести, що...», «Продемонструвати на прикладах...», «Показати перспективи...» тощо. Обсяг вступу становить 5% обсягу основної частини роботи.Основна частина наукової роботи складається з розділів, а також підрозділів, пунктів, підпунктів.

Вона передбачає безпосередній виклад одержаних результатів. Наукова робота ні в якому разі не повинна перетворюватися в реферативний текст, коли переписуються окремі сторінки з літератури, або механічно переказуються чужі думки, без найменшого вияву власної точки зору. Вживання цитат повинне виправдовуватись інформаційною доцільністю.

Обсяг основної частини складає 20-22 сторінки друкованого тексту (це 90% загального обсягу основної частини роботи).

Висновки. У висновках викладають найважливіші наукові та практичні результати отримані в роботі. Вони повинні бути стислими і зрозумілими, концентровано виражати основні досягнення роботи бути конкретними (до 5% основної частини роботи).

Перелік посилань слід укладати в порядку згадування літературних джерел у тексті за наскрізною нумерацією. Посилання на літературні джерела по тексту проставляються у квадратних дужках. Посилатися слід на основні видання. Не варто включати до бібліографічного списку праці, на які немає посилань, а також науково-популярні книжки та масові підручники.

Додатки включають різні допоміжні матеріали, що більш повно висвітлюють роботу.

Обсяг НДР складає від 25 до 30 друкованих сторінок. Роботи приймаються тільки у друкованому варіанті.Загальні вимоги до оформлення науково-дослідницької роботи

НДР повинна бути написана українською мовою. Текст друкують з одного боку аркуша білого паперу формату А4 на комп’ютері через півтора (можливо 2) інтервали по 57-70 знаків у рядку з використання шрифтів текстового редактора Word розміру 14 кеглів. Поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності можна виправляти білим коректором. Припускається наявність не більше 2-х виправлень на одній сторінці.

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, не проставляючи його номера. Наступні сторінки нумерують у правому верхньому куті без крапок у кінці.

Заголовки структурних частин «Зміст», «Вступ», «Висновки» та інші друкують великими літерами, розташовують симетрично до тексту без крапок в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Абзац – 5 знаків (інтервалів). Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Розділи, підрозділи, пункти, підпункти слід нумерувати арабськими цифрами.

Приклад:

1. Концепція щастя в оповіданнях М.М. Коцюбинського.

2.1. Ідейно художній аналіз оповідання «Що записано в книгу життя»

Відстань між заголовками і текстом має бути: • машинописним способом – не менше ніж 3 інтервали;

 • машинним способом – не менше ніж 2 рядки.

Не допускається розміщення назв розділів, підрозділів, а також пунктів у нижній частині сторінки, якщо після неї буде тільки один рядок тексту.
Загальні правила оформлення переліку посилань

Абсолютно не припустима плутанина і помилки.

При написанні наукової роботи необхідно посилатися на джерела, що дає змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа. Посилатися слід на останні видання, публікації. В тексті наукової роботи посилання на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділених квадратними дужками, наприклад, «в роботах [1-4]...».

Можливе посилання в зносках, при цьому оформлення посилань повинно відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

Наприклад:

Цитата в тексті: «...І понісся в туман, серед клаптів збитого снігу, що викидала на нього коняка, назад по бабу. 61...»

Відповідне подання виноски : 1) 6 Колесник П.Й. «Коцюбинський – художник слова». К.. Наукова думка – 1964 – С. 382-398.

У розділі «Список використаних джерел» необхідно його описати у переліку посилань.


Оформлення додатків

Кожен додаток починається з нового рядка. Додаток повинен мати заголовок. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад:

Додаток А.

Список використаних джерел необхідно складати згідно зі стандартом, у порядку появи у тексті (або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів чи заголовків (якщо авторів більше ніж 3).


Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт

У І турі (заочному) оцінюється:

- складність, науковість, повнота розкриття теми дослідження – 9 балів;

- аргументованість висновків – 3 бали;

- актуальність та елементи творчості – 6 балів;

- стиль, грамотність – 2 бали;

- якість оформлення – 2 бали. _____________________

Сумарна кількість балів – 22

У ІІ турі (очному) оцінюється:

І етап – написання контрольної роботи з української мови та літератури. Максимальна оцінка 39 балів

ІІ етап – захист науково-дослідницьких робіт (проходить окремо у кожній секції). Присутніми мають право бути бажаючі учасники секції як опоненти. На захист надається 10 хвилин: 7 – на виклад основних положень, 3хв. – відповідь на запитання).

Оцінюється: • Аргументованість доведення проблеми з урахуванням власного внеску дослідника – 14 балів.

 • Чіткість, логічність, лаконічність викладення матеріалу – 8 балів.

 • Повнота, переконливість, вичерпність відповідей – 8 балів.

 • Культура мовлення – 3 бали.

 • Доцільність, якість, вміння використання наочних матеріалів – 3 бали.

 • Активна, кваліфікована участь у веденні дискусій – 3 бали.

Сумарна кількість балів -39
Максимальна сумарна оцінка за участь в обох турах становить 100 балів.

Кількість призових, тобто перших, других та третіх місць може становити 50 відсотків від кількості учасників з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3. • Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 85 балів.

 • Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 80 балів.

 • Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 75 балів.

При рівності залікових балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням результатів виконання контрольних завдань з базових дисциплін.


Підсумки

 • Після захисту члени журі оцінюють науково-дослідницькі роботи згідно із встановленими критеріями.

 • На загальному зібранні учасників секції повідомляють результати.

 • Переможці нагороджуються грамотами, пам’ятними подарунками; інші учасники отримують дипломи за участь у конкурсі.

 • Після проведення конкурсу видаються тези науково-дослідницьких робіт, що визначені як призові роботи.

 • Кращі роботи подаються на конкурс на філологічний факультет Дніпропетровського відділення МАН.

До складу журі входять:


 • Викладачі філологічного факультету КПІ ДВНЗ «КНУ»

 • Члени творчих груп міста, провідні вчителі-філологи.


Захист відбувається в таких секціях:

Секція № 1 «Українська мова як мова української нації, основа її духовної культури, науки, освіти».
 • Пропонуємо дослідити проблеми української писемності і мови у різні часи її існування, показати роль української мови у формуванні і самовираженні особистості, сучасному

 • Рекомендуємо показати розвиток, проблеми та перспективи української мови на Криворіжжі.

 • Бажано показати перспективи впливу мови на формування моральних якостей підростаючого покоління, шанобливого ставлення до неї.

Секція № 2 «Мовна та мовленнєва культура і грамотність».
 • Рекомендуємо звернути увагу на мову ЗМІ, курйози повсякденного життя, манеру спілкування молоді, її культуру, на роль рідної мови у професійній діяльності фахівців, мовленнєвий розвиток людини.

 • Пропонуємо дослідити ужиткові порушення нормованої літературної мови, грамотності, існування суржику, арго на Криворіжжі, проблеми культури ефірного мовлення, мовні особливості сучасної політичної телереклами та мовну агресію як антипод культури, мовну норму, критерії мовної норми, теоретичні і практичні засади культури мовлення.

 • Бажано прослідкувати за утвердженням письменником загальнолюдських цінностей – життя, добра, миру, злагоди, щастя, любові, гармонії.

Секція № 3 «Мовне багатство художніх творів українських письменників».
 • Пропонуємо дослідити:

- лексичні засоби творення образності у творах криворізьких поетів;

- використання односкладних та двоскладних речень у творах українських письменників;

- роль інфінітивних речень у розкритті ідейного змісту художніх творів;

- лексичні особливості мови творів письменників Дніпропетровщини;

- особливості функціонування фразеологічних одиниць у мові сучасної поезії;

- мовні особливості та мовну палітру творів українських письменників.


Секція № 4 «Безмежний світ літератури»

 • Звернути увагу на особливості мови героїв літературних творів.

 • Особливості використання художніх прийомів.

 • Пропонуємо дослідити:

 • художній твір як систему, як цілісність єдності змісту та форми;

 • ідейно-художню своєрідність творів, їх гуманістичну спрямованість

 • принципи, методи, шляхи літературознавчого аналізу;

 • Рекомендуємо звернути увагу на:

 • специфіку художнього відображення та його естетичну природу;

 • особливості мови героїв літературних творів;

 • мовленнєву особливість окремого автора;

 • особливості використання художніх прийомів;

 • Прослідкувати за утвердженням письменником загальнолюдських цінностей – життя, добра, миру, злагоди, щастя, любові, гармонії людини та природи та ін.

Секція № 5 Мистецтвознавча
Перелік наукових відділень і секцій Малої академії наук України

Назва відділення

Секція

Базова дисципліна


Мовознавства

1. Українська мова

Українська мова та література

Літературознавства фольклористики та мистецтвознавства

1. Українська література

Українська мова та література

2. Літературна творчість

Українська мова та література

3. Фольклористика

Українська мова та література

4. Мистецтвознавство

Українська мова та література

Додаток А

Зразок оформлення титульного аркуша науково-дослідницької роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Відділення: мовознавства

Секція: українська мова

Новотвори в поезії Івана Драча

Роботу виконав:

Тітов Дмитро Сергійович,

учень 10 класу Дніпропетровської спеціалізованої загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 35
Науковий керівник:

Ткаченко Олександр Кирилович,

доцент Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат філологічних наук

Дніпропетровськ

2016 рік

Додаток Б

Форма реферату

Реферат

Науково-дослідницька робота____________ с., ________ табл., _______ джерел., ______________додатки


Об’єктом дослідження є ...
Мета роботи...
Методика (метод) дослідження...
Одержані висновки та їх новизна.
Результати роботи можуть бути застосовані при...
Ключові слова:
Перелік ключових слів (5-10 слів або словосполучень) із тексту роботи, які характеризують зміст роботи, друкуються у називному відмінку великими літерами в рядок через кому.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка