Конкурсна робота «Зміст, форми, методи, технології формування сучасного вчителя в процесі інноваційної діяльності»Скачати 309.01 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір309.01 Kb.


УКРАЇНА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Відділ освіти

ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Манвелівська середня загальноосвітня школа

Адреса :52605 вул.Леніна,38 с.Манвелівка Васильківський район Дніпропетровська область Україна тел.(0562)39-63-23

Конкурсна робота

«Зміст, форми, методи, технології формування сучасного вчителя в процесі інноваційної діяльності»

(З досвіду роботи адміністрації школи)

Васильківський район

с.Манвелівка

2013 рік


Проект

Назва проекту: Управлінський аспект підвищення професійної

майстерності вчителів на засадах креативної освіти у системі

науково-методичної роботи школи

Юридична адреса: с. Манвелівка

вул. Леніна, 38Манвелівська середня загальноосвітня школа

Рівень проекту: шкільний

Термін проведення: 2008-2014 рік

Учасники проектної діяльності: методичний кабінет відділу освіти Васильківської райдержадміністрації, педагогічний колектив Манвелівської СЗШ

Керівник: Зінченко С.Ф., заступник директора школи з НВР

Творчі доробки:

 • концепція школи особистісного зростання в умовах соціально-педагогічного досвіду;

 • матеріали презентації педагогічного досвіду;

 • кейси творчих вчителів;

 • портфоліо педагогічних працівників;

 • проекти.

Мета:

 • удосконалення професійної майстерності вчителів на засадах креативної освіти у системі науково-методичної роботи школи

 • розвиток креативності педагогічних працівників засобами акмеологічних технологій за рахунок оптимального впровадження інформаційно-комунікативних технологіій освітнього моніторингу, кейс-технологій ,технологій портфоліо і креативних методів розвитку особистості, що базуються на особистісно-орієнтованих методиках;

 • введення школи в режим саморозвитку і самоудосконалення саморозвитку засобами впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, ІКТ, інноваційних технологій

Завдання:

 • створення сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу педпрацівників школи;

 • удосконалення професійної майстерності вчителів;

 • впровадження інноваційних педагогічних технологій;

 • розробка методичних матеріалів, програм, проектів.

Шляхи реалізації:

 • Використання акмеологічних технологій з метою створення механізму проектування, створення власної професійної і особистісної діяльності.

 • залучення педагогів до інноваційної діяльності на засадах креативної освіти;

 • участь вчителів в розробці програм, проектів, уроків, сценаріїв, рекомендацій, пам’яток;

 • проведення майстер – класів, творчих звітів, самопрезентацій

 • створення кейсів конкурентно спроможного творчого учителя, портфоліо професійних здобутків

Очікувані результати:

 • високий рівень професійних компетенцій вчителів;

 • система методичної роботи, заснована на особистісно-орієнтованому підході до інноваційної діяльності вчителя на основі розвитку креативності;

 • розробка кожним учителем персонал-технології та зосередження на самоменеджменті як механізмі творчої діяльності

 • високий рівень саморозвитку, самоосвіти, самовдосконалення та самореалізації. педагогічних працівників

 • введення школи в режим саморозвитку і самоудосконалення засобами впровадження досягнень психолого-педагогічної наки, ІКТ, інноваційних технологій у відповідності із нормативно-правовою базою функціонування середнього загальноосвітнього закладу

Методи реалізації проекту:

 • Самоменеджмент як механізм творчої діяльності

 • Моніторинг внутрішкільного управління методичною діяльністю вчителів;

 • ІКТ технології професійного удосконалення вчителів;

 • Акме-технології у формуванні стійкої здатності до самостійного вибору, самовдосконалення, самореалізації в мінливих соціокультурних умовах.

Провідні технології:

 • менджмент-технології

 • акмеологічні технології,

 • технології формування позитивного мислення,

 • технології особистісно-орієнтованого розвитку,

 • інформаційно-комунікативні технологіі,

 • технології освітнього моніторингу,

 • кейс-технології,

 • технології портфоліо

Основні організаційні форми: динамічні групи

Функціональна модель науково-методичної роботи:

модульно - рейтинговаПрограма

І етап. Мотиваційний період (2008рік)

Мета: вивчення мотиваційної сфери діяльності педпрацівників.

Форми проведення:

 • анкетування;

 • співбесіди;

 • тренінги.

Критерій ефективності:

ІІ етап. Діагностичний період(2009 рік)

Діагностика професійної підготовленості вчителя:

 • науково-теоретична підготовка;

 • психолого-педагогічна підготовка;

 • методична підготовка;

 • динаміка самоосвітньої діяльності.

Мета: виявлення рівня компетентності, творчої активності та креативності педагогів, їх готовності до впровадження інноваційних технологій саморозвитку, самоудосконалення та самореалізації сучасного компетентного творчого конкурентно здатного учителя, спроможного розробити персонал-технологію та зосередження на самоменеджменті як механізмі творчої діяльності на основі розвитку креативності

Форми проведення:

 • тестування;

 • співбесіди;

 • відвідування уроків, позакласних заходів;

 • анкетування самоаналізу творчого потенціалу вчителя з метою подальшого самовдосконалення;

 • визначення цілей методичної роботи;

 • планування та організація інтерактивних колективних, індивідуальних форм методичної роботи впровадження акмеологічних технологій на основі діагностування педкадрів;

 • виявлення вчителів з високим рівнем мотивації, спрямованої на інноваційні зміни.

ІІІ етап. Період особистісного зростання педагога(2010-2011 рік)

Мета: оптимальне оволодіння практичними навичками інноваційної діяльності відповідно до свого особистісного потенціалу.

 • Індивідуальна практична діяльність, спрямована на розвиток особистих здібностей, творчого потенціалу засобами акме-технологій з метою створення механізму проектування, створення власної професійної й особистісної діяльності.

 • ІКТ технології у професійному удосконаленні вчителів;

 • Індивідуальні та групові консультації вчителів.

 • Аналіз рівня реалізації завдань проекту, корекція проблемних тенденцій.

ІVетап Результативний період (2012 – 2013 рік)

Мета: практичне застосування інноваційних освітніх технологій на засадах креативної освіти.

Методи:

 • кейси творчих педагогів

 • творчі звіти;

 • майстер-клас;

 • звітні конференції;

 • презентація досвіду;

 • моніторинг НВП;

 • предметні тижні;

 • методичний тиждень;

 • тематичні виставки;

 • поповнення картотеки педагогічного досвіду;

 • портфоліо педпрацівника.

Критерій ефективності:

 • високий рівень професійних компетенцій вчителів

 • розробка кожним учителем персонал-технології та зосередження на самоменеджменті як механізмі творчої діяльності на основі розвитку креативності

V етап. Підсумковий період (2014 рік)

 • Моніторинг внутрішкільного управління методичною діяльністю вчителів.

 • Аналіз результатів педагогічної діяльності вчителів, що базуються на наукових підходах і відповідає сучасним вимогам щодо розвитку освіти.

 • Конструювання нового, особистого досвіду оптимального впровадження інноваційних педагогічних технологій

 • Контроль та узагальнення досягнутих результатів.

 • Комплексний аналіз рівня реалізації проекту.

 • Підведення підсумків проектної діяльності: узагальнення досвіду, підготовка методичних рекомендацій.

Успіх та ефективність реалізації даного проекту залежить від позитивного ставлення вчителів до нововведень та готовності до інноваційної діяльності. Учитель стає суб’єктом процесу професійного зростання

Будь майстром, поетом, художником у справі, яку ти любиш. Немає такої професії, у якій людина не змогла б дістатися вершини майстерності»

В.Сухомлинський

Завдання сучасної школи чітко визначене Національною доктриною розвитку освіти : створення умов для розвитку особистості й творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей,здатних ефективно працювати і навчатись протягом життя. Сучасна загальноосвітня школа потребує компетентного творчого педагога, якому належить провідна роль у реалізації визначених завдань, що має працювати на рівні сучасних вимог, постійно удосконалюючись, розвиваючи і збагачуючи свою професійну компетентність,інноваційну культуру, технологічний професійний потенціал.

Визначальна роль у становленні високо професійного, конкурентоспроможного вчителя належить науково-методичній роботі школи. Сучасна парадигма освіти, застосування новітніх технологій потребує якісно нового підходу до здійснення науково-методичної роботи

Науково - методична робота в Манвелівській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів будується на досягненнях науки, ППД, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення професійної компетенції, розвитку їх креативних здібностей та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Питання планування, організації, стимулювання і контролю діяльності, пов'язаної з удосконаленням педагогічної майстерності вчителів, створюють певну систему методичного управління педагогічним колективом школи, побудованої на цілеспрямованості, комплексності, послідовності і перспективності. Система управління в школі забезпечує результативність науково-методичної роботи, навчально-консультативний характер контролю, використання інноваційних підходів до процесу росту професійного рівня педагогічних кадрів. Взаємодія в управлінському процесі здійснюється через систему принципів • рівноправного партнерства;

 • інформаційної достатності;

 • узгодження із цілями діяльності закладу ;

 • тактовного аналізу та проектування;

 • ефективності;

 • централізації й децентралізації управління;

 • колегіальності;

 • делегування повноважень;

 • демократизації та гуманізації фахової майстерності педагога..

З метою реалізації Концепції особистісно орієнтованого навчання у школі створена модель методичної роботи, яка передбачає атмосферу педагогічного партнерства, найсприятливіші умови творчого самовираження, самореалізації і підвищення професійної майстерності педагогів засобами. акмеологічних технологій, які здійснюються за модулями удосконалення професійної майстерності на основі саморозвитку, самоосвіти, самовдосконалення та самореалізації.

Важливе місце в системі науково-методичної роботи займають • інформаційно-комунікативні технологіі,

 • технології освітнього моніторингу,

 • кейс-технології,

 • технології портфоліо

 • креативні методи розвитку особистості, що базуються на особистісно-орієнтованих методиках.

Основу організаційної структури складають динамічні групи. Практичний досвід науково-методичної роботи підтверджений результативною участю вчителів школи у професійних конкурсах різного рівня.

Основні напрямки науково-методичної роботи школи:

 • Формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя і всього педагогічного колективу

 • Вироблення інноваційного стилю діяльності, удосконалення змісту науково-методичної роботи, забезпечення її національної, особистісно зорієнтованої спрямованості

 • Грунтовне вивчення та практична реалізація програм і підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог з позиції формування національної школи

 • Залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності, впровадження інноваційних технологій превентивного виховання

 • Створення інформаційного освітнього середовища для запровадження інноваційної моделі педагогічної технології моніторингу якості освіти в системі управлінської діяльності навчального закладу

 • Введення в практику роботи школи акмеологічних,інформаційно-комунікативних технологій, кейс-технологій. технології портфоліо

Сутність шкільної освіти для всіх педагогів школи полягає

 • у самоосвіті та самовихованні,

 • у створенні умов для самоорганізації, самоактівізаціі, самореалізації.

Для кожного вчителя школи стали дієвими компетенціями

1. Психологічна компетенція: розуміння власної цінності і цінності інших людей; усвідомлення і відчуття безперервності, постійності та ідентичності свого фізичного і психічного "Я"; здатність концентрувати свідомість на собі, своєму світі і своє місце у взаєминах з іншими; оволодіння рефлексією як засобом самопізнання.

2. Діагностична компетенція: вміння розуміти і описувати власні емоційні стани і стани інших людей, не завдаючи шкоди іншим; усвідомлення причин та наслідків, як своєї поведінки, так і поведінки оточуючих.

3. Управлінська компетентність (потреба в саморозвитку): знаходження самостійних рішень; вміння приймати рішення; готовність до цілепокладання; вміння приймати на себе відповідальність за власне життя, здоров'я, свій розвиток.

4. Лінгвістична і комунікативна компетенція: володіння психологічними навичками спілкування; вміння організувати спілкування; володіння різними способами спілкування; вміння взяти відповідальність на себе; вміння правильно, грамотно і доступно висловлювати свої думки.

5. Компетенція критичного та креативного мислення: постійна усвідомлена готовність до змін, пошуку нових нестандартних рішень; критичність до себе, своєї діяльності, її результатів.

6. Громадянська компетенція: здатність до самоврядування поведінкою відповідно до соціальними нормами, правилами, законами.

7. Інформаційна компетенція: володіння комп'ютерними технологіями; вивчення і врахування різних джерел інформації; знання прийомів роботи з джерелами; вміння вибирати, знаходити інформацію, необхідну для конкретної ситуації; вміння обробляти інформацію, використовувати і зберігати.

8. Толерантність: здатність змінити спосіб поведінки залежно від зміни життєвих ситуацій і обставин; терпимість до індивідуальних особливостей інших людей; вміння приймати на себе відповідальність за власне життя, своє здоров'я.

Модель методичної роботи в школі


Педагогічна радаТворча група

Методична рада

Психологічна службаМетодичне об'єднання вчителів початкових класів

класі

Методичне об'єднання вчителів гуманітарного

циклуМетодичне об'єднання вчителів природничо-математичного циклу

Методичне об'єднання класних керівників

Мобільні групи

Динамічні групи

Творчі проекти

Педагогічні проекти

Науково-методичні проекти

експериментатори

науковці

технологи

Група моніторингу


Структурно-функціональна модель здійснення науково-методичної роботи є блочно-модульною

Головні напрямки:

 • «Навчально-пізнавальна діяльність»;

 • «Проблемно-тематична діяльність»;

 • «Узагальнююча діяльність».

Робота по напрямку «НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ» спрямована на • формування психологічної передумови позитивного ставлення вчителя до творчої діяльності,

 • формування свідомості педагога, відкритої до розв’язання освітніх проблем та використання елементів інноваційних педагогічних технологій.

Структура блоку «НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ» :

 1. Заняття психолого-педагогічного семінару.

Для проведення занять складається план підготовки, яким передбачено теоретичний, практичний і підсумковий блоки.

В практичному блоці використовуємо психологічні тренінги, розв’язання педагогічних ситуацій, інтерактивні вправи.2. Методичні оперативки.

3. Науково-теоретичні конференції.

4. Педагогічні читання.

5. Індивідуальні методичні консультації.

6. Групові методичні консультації.

7. Колективні (групові) методичні форми роботи

8. Консультації-практикуми з метою підвищення фахової майстерності в окремих педагогічних працівників. Використовуємо моделювання окремих етапів уроків, позакласних заходів.

9. Курсова перепідготовка вчителів. Результативність якої вивчається і аналізується на засіданнях методичних об’єднань освітніх галузей, засіданнях методичної ради школи. Практикуємо звіти педагогічних працівників про виконання післякурсових завдань.

10. Оперативні методичні наради по ознайомленню педагогічних працівників з нормативними документами по розвитку і функціонуванню середньої загальноосвітньої школи.

Робота за напрямком «ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ» передбачає визначення шляхів розв’язання актуальних проблем, які стоять перед педагогічним колективом по забезпеченню вчителів практичним вміннями та навичками інноваційної педагогічної діяльності.

Структура блоку: 1. Робота творчої групи вчителів.

Забезпечує аналітико-діагностичний підхід в роботі з учасниками навчально-виховного процесу.

Працює над впровадженням результатів наукових досліджень та передового педагогічного досвіду по темі: «Урок як засіб розвитку креативності учителя і учня».

Розробляє моделі різних типів нестандартних уроків, позакласних заходів з використанням елементів інноваційних педагогічних технологій;

Розробляє рекомендації щодо удосконалення уроку як засобу розвитку креативності учителя і учня

Проводить семінари-практикуми

Результатом діяльності творчої групи стали збірки: • «Рекомендації по удосконаленню уроку з використанням елементів інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних методів навчання»;

 • «Рекомендації щодо вивчення та розвитку загально навчальних умінь і навичок школярів»;

 • «Рекомендації щодо впровадження ІКТ, акмеологічних технологій, кейс-технологій на уроках

2. Роботу динамічних проблемних груп з тем:

 • «Розвиток творчих здібностей школярів засобами інноваційних технологій»;

 • «Використання акмеологічних технологій в освітній діяльності».

 • ІКТ,кейс технології , технології портфоліо у системі креативної освіти

Членами цих груп після вивчення наукових праць з психології, педагогіки, педагогічного досвіду з данної проблеми, розроблені рекомендації, моделі, підготовлені методичні розробки уроків, позакласних заходів використанням креативних методів навчання та виховання. Дані розробки використовують вчителі в практичній діяльності.

 1. Роботу методичних об’єднань освітніх галузей, яка спрямована на реалізацію системного підходу до якості викладання навчальних предметів у відповідності з Державними стандартами, практичних новаторських підходів до організації роботи, проводячи теоретико-практичні семінари по модульній системі (І модуль – вступний, ІІ модуль – науково-теоретичний, ІІІ модуль – методично-практичний, ІV модуль – підсумковий). Заняття проводять в нестандартній формі, використовуючи інтерактивні методики.

 • моніторинг навчальних досягнень учнів;

 • моделювання уроків з використанням інноваційних педагогічних технологій;

 • презентація уроків та позакласних заходів, захист моделі;

 • аукціони науково-методичних ідей, знахідок;

 • презентація досвіду;

 • консультації вчителів;

 • методичний «мозковий штурм»;

 • тренінги;

 • дискусії;

 • засідання проблемного столу та інші.

На базі методичного об’єднання вчителів початкових класів сформована дослідницька група, яка вивчає питання розвитку навичок правильного свідомого читання та зв’язного мовлення учнів. Підсумком такої роботи є панорама уроків, розробка методичних рекомендацій.

Одним із найважливіших завдань всіх ланок методичної служби школи є творча трансформація нових педагогічних ідей і перспективного досвіду в практику модернізації освіти,залучення вчителів до перспективних моделей педагогічного досвіду і набуття власного досвіду в практиці.

В системі колективних форм організації науково – методичної роботи ефективно - використовуються інтерактивні тренінги,які передбачають поетапне навчання з максимальним використанням активних методів практичного засвоєння різних прийомів діяльності.

Ефективні форми поширення і впровадження передового педагогічного досвіду: • робота школи передового педагогічного досвіду «Інтеграція навчання як засіб розвитку життєвих компетенцій особистості»;

 • шкільні педагогічні виставки;

 • педагогічні читання.

Зарекомендували себе в школі і такі форми пропаганди й вивчення перспективного педагогічного досвіду,обміну творчими знахідками,як:

 • презентація досвіду ;

 • конкурс – захист авторської моделі досвіду;

 • аукціони педагогічних ідей;

 • творчі звіти;

 • портфоліо вчителя;

 • ярмарки педагогічних ідей;

 • майстер – клас.

 • Кейси творчих вчителів

Метою «УЗАГАЛЬНЮЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» є закріплення позитивного інноваційного педагогічного досвіду, його пропаганда, презентація результативності роботи вчителів.

Форми діяльності: • Проведення методичної декади

 • Методична виставка «Від професіоналізму вчителя до творчості учня».

 • Тиждень педагогічної майстерності вчителів.

 • Панорама методичних новинок.

 • Презентація досвіду вчителя.

 • Конкурс «Вчитель року».

 • Конкурс «Класний керівник року».

У 2012-2013 н.р. проведено методичну декаду «Використання елементів акмеологічних технологій у розвитку креативності вчителя і учня»

В рамках декади проведено • презентацію науково-практичного проекту методичної ради «Управління і науково-методичний супровід формування творчої особистості в навчальному закладі».

 • панораму методичних ідей «Діяльність педагогічного колективу у забезпеченні профілізації школи»

 • презентацію кейсу «Упровадження інновацій у практику роботи методичного об’єднання початкових класів»

 • семінар – практикум творчої групи «Пошук нових методів, прийомів у формуванні інноваційної особистості»

 • самопрезентацію вчителів гуманітарного циклу «ІКТ у здійсненні гуманітарної освіти»

 • демонстрацію позитивних здобутків методичного об’єднання природничо-математичного циклу

 • науково-практичну конференцію «Спільна діяльність школи. сім'ї, громадськості у формуванні інноваційної особистості»,

До індивідуальних форм науково-методичної роботи належать наставництво, стажування, самоосвіта. Кожен вчитель працює по індивідуальному творчому плану самоосвіти, по реалізації власної та шкільної науково-методичних проблем. Здійснює конструювання нового, власного досвіду на основі досягнень науки і ППД

Ценром управління науково-методичною роботою в школі є методичний кабінет, який обладнаний у відповідності з «Положенням про методичний кабінет середнього загальноосвітнього закладу освіти». Надзвичайно важливими у формуванні творчого конкурентно здатного вчителя є такі розділи • «Акмеологічні технології у розвитку інноваційної творчої особистості»

 • «Інноваційні технології навчання та виховання»;

 • «Нормативно-правова база загальної середньої освіти»;

 • «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

 • Портфоліо «Творча лабораторія вчителя»;

 • «Кейс -технології вчителів школи»;

 • «Сучасний урок»;

 • «На допомогу вчителю-предметнику»;

 • «На допомогу класному керівнику»;

 • «Атестація вчителів»;

 • «Профілізація НВП»;

Планування всіх ділянок роботи школи здійснюється на діагностичній основі у відповідності з комплексним поетапним планом реалізації науково-методичної проблеми «Розвиток інноваційної особистості учня на засадах креативної освіти в умовах сільської школи»

Організаційні форми методичної роботи

Основна мета – підвищення рівня майстерності педагогів.Пізнавальна діяльність

Тематична діяльність

Узагальнююча діяльність

Мета: формування свідомості педагогів, відкритої до вирішення освітніх проблем; вивчення нових ідей і технологій.

Мета: визначення шляхів вирішення актуальних проблем, які стоять перед колективом.

Мета: закріплення позитивного інноваційного досвіду, впровадження нових педагогічних технологій.

Реалізація:

Реалізація:

Реалізація:

 • теоретичні семінари;

 • семінари-практикуми, методичні оперативки

 • групові методичні консультації;

 • самоосвіта;

 • індивідуальна методична консультація;

 • робота над індивідуальною методичною схемою;

 • робота над науково-дослідницькою темою.

 • розробка нових педагогічних ідей і технологій та їх адаптація в педпрактику;

 • методична рада;

 • динамічні групи;

 • тематичні поради;

 • школа передового педагогічного досвіду;

 • творчі групи;

 • консалтингові групи;

 • тимчасові творчі колективи;

 • оволодіння практичними вміннями і навичками інноваційної педагогічної діяльності.

 • науково-практична конференція;

 • підсумкові проблемні педради;

 • фестивалі педагогічних ідей;

 • методичні тижні;

 • творчі звіти;

 • відкритий професійний

клуб ;
Діагностична діяльність

Дослідницька діяльність

Оригінальні ідеї

Мета: сприяння доцільному вибору методичної роботи і конкретному плануванню методичної роботи • діагностика рівня професійної підготовки ;

 • вивчення рівня задоволеності педагогів педагогічною діяльністю;

 • діагностика особистісних якостей вчителя (контактність, комунікабельність, здатність до саморозвитку)

 • проблемні групи;

 • проблемні пари.

„Мозкова атака”

гра „Аукціон ідей”

„Прибій”

„Референдум”

„Мозкова атака” – карусель

„Пошуки педагогічного скарбу”

”Очікування”

„Колективна взаємодія”Алгоритм методичної роботи

1

Цільова установка педагогічному

колективу школи


2

Узагальнення інформації, при необхідності її уточнення . Формулювання типових висновків .Питання реформування освіти

Вимоги до особистісно зорієнтованого навчання. Стан викладання предмета, результати навчальної діяльності учнів.

Рівень професійної

компетентності педагогічних працівниківРезультативність методичної роботи3

Визначення актуальних проблем та

встановлення їх пріоритетів

4

Прийняття рішення для реалізації актуальних проблем загального характеру та конкретних для школи5

Аналіз визначених проблем щодо їх рівня реалізації та пошук необхідної інформації6

Психолого – педагогічна наука

Перспективний педагогічний досвід7

Колективне обговорення напрацьованого. Визначення конкретного плану дій та вимог до системи роботи з педагогічними працівниками в наступний період8

Організація методичної роботи

на навчальний рік

Врахування

результатів педагогічного діагностуванняУточнення цілей та завдань методичної роботи.

Прогнозування результатів

Визначення конкретного змісту

методичної роботи, його джерел та пріоритетів


Визначення основних форм та

методів методичної роботиПланування системи методичної роботи на рік: мета, завдання, зміст та форми реалізації, місце та пріоритети, керівництво тощо
9

Організаційно – методичне забезпечення функціонування системи методичної роботи
Забезпечення умов

функціонування системи методичної роботиВизначення зв’язків з науковими, методичними установами та організаціями

Визначення науково – методичної допомоги творчим групам, методичним об’єднанням

Визначення здійснення контрольної поради та результатів

Визначення порядку оцінювання результативності методичної роботи та рівня її функціонування за визначеними пріоритетами.

10

Колективне обговорення загальної програми функціонування системи методичної роботи. Підготовка педагогічних працівників до її реалізації

«Основне завдання акмеологічних технологій - сформувати та закріпити у самосвідомості людини затребувану необхідність у самосвідомості, саморозвитку й самореалізації, що дозволяють спеціальними прийомами та техніками самоактуалізувати особистісне та професійне "Я"».

До акмеологічних можна віднести такі технології: • ігрові (дидактична гра, технології ігромоделювання);

 • технології психоконсультування;

 • тренінгові технології;

 • технології розвивального навчання;

 • технологія особистісно зорієнтованого навчання;

 • метод проектів.

Використання акме-технологій дозволяє запропонувати механізм проектування, створення власної професійної й особистісної діяльності.

Складовою цілісної адаптивної системи науково-методичної роботи школи є група моніторингу. Група моніторингу проводить моніторинг організації навчально-виховного процесу за напрямками: • педагогічний моніторинг якості освіти;

 • оздоровчий моніторинг.

Системне оцінювання й моніторинг є підставою для планування і прогнозування стратегії розвитку закладу. Результатом цієї діяльності є інноваційне середовище, в якому особлива увага акцентується на самовихованні й саморозвитку всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

Значна роль у розвитку педагогічної творчості належить педагогічній раді, засідання яких присвячуємо дослідженню конкретної педагогічної проблеми. Поряд з традиційними формами їх проведення використовуємо і нетрадиційні: педрада – методичний день на тему: “Удосконалення уроку як засіб розвитку творчості учня і вчителя”; • педрада – диспут;

 • педрада-засідання за “круглим столом” з використанням інтерактивних вправ на тему: “Основні напрямки розвитку інноваційних технологій та їх науково-методичнеа значення”;

 • багатоступенева педрада із дослідженням у групах на тему: “Модернізація організаційно – функціональної системи інтелектуальної творчої діяльності вчителів та учнів в умовах профільного навчання”;

 • багатоступенева педрада-психолого-педагогічний вернісаж на тему: “Робота педагогічного колективу по модернізації навчально-виховного процесу школи в умовах сільської школи, на якій вчителі доводили перевагу власних методів роботи по розвитку інноваційного потенціалу учня;

 • педрада колективного мислення на тему: “Розвиток інноваційної особистості учня в умовах креативної освіти :досвід, перспективи, проблеми”;

 • педрада - ділова гра на тему: «Спільна діяльність педагогів, батьків, громадськості по формуванню індивідуальної освітньої траєкторії учня в умовах соціально – педагогічного комплексу»;

 • педрада-семінар «Використання акмеологічних технологій в освітній діяльності».

Засідання педагогічних рад проводиться у відповідності з планом підготовки з обов’язковим вивченням даної проблеми на засіданнях методичних об’єднань, проведенням відкритих уроків та позакласних заходів. Організовується робота творчої групи по підготовці проекту рішення. Хід виконання рішень аналізується на засіданні наступної педагогічної ради та ведуться картки контролю, що дає можливість оперативно впливати на вирішення питань, піднятих на засіданні педради. В методичному комплексі школи функціонує відділ «Трибуна педагогічної ради», в якому розміщуються всі матеріали педради. На виконання рішень педради випускаються методичні бюлетені:

Науково-методична рада школи здійснює ефективну координацію та корекцію напрямків фахової науково-методичної і дослідницької роботи педагогів через впровадження активних форм методичної роботи:

інтерактивні вправи;

засідання проблемного столу;

методичний брейн-ринг;

презентація досвіду, майстер-клас;

методичний аукціон;

тренінги по командоутворенню;

захисти проектів;

ярмарки педагогічних ідей;

шкільний конкурс “Учитель року”.

Цілеспрямованості науково-методичної роботи в нашій школі сприяє організація контрольно-аналітичної діяльності у відповідності з розробленим структурним планом, що дає можливість оперативно корегувати по необхідності окремі напрямки роботи педагогічного колективу.

З цією метою на основі перспективного графіка фронтального контролю за викладанням навчальних предметів складено план контролю за навчально-виховним процесом на семестр по такій формі:Вид і форми контролю

Тема контролю

Методи контролю

Об’єкт

контролю

Термін

Відпові-дальний

Форма узагальнення


Виділяємо три типи контролю за роботою вчителя на уроці:

 • контроль, що стимулює якість педагогічного процесу, в тому числі і попереджувальний;

 • контроль, що передбачає різні види методичної допомоги вчителю;

 • контроль, що передбачає вивчення і узагальнення кращих педагогічних надбань з наступним їх поширенням в учительському колективі.

Удосконалення фахового рівня педагогів здійснюється через опанування теоретичними основами :

  • педагогічної аксіології – знання про цілі та цінності навчально-виховного процесу;

  • педагогічної антропології – знання про людину як об’єкт педагогічного впливу;

  • педагогічної соціології – знання про соціальні умови та механізми здійснення навчання та виховання;

  • педагогічної технології – знання про засоби педагогічної діяльності;

  • педагогічної культурології – знання про формування людини як

культурного індивідуума, суб’єкта, особистості та індивідуальності.

Вирішальна ланка системи методичної роботи – самоосвітня праця педагога.

Адміністрацією школи створені максимально сприятливі умови для плідної самоосвітньої роботи вчителя: збільшення його вільного часу, наявність у розпорядженні шкільної бібліотеки, мережі Internet, хороший методичний кабінет у школі.

Самоосвіта передбачає індивідуальну і переважно самостійну діяльність педагогічного працівника по підвищенню особистого рівня професійної компетентності. Методичний кабінет школи здійснює організаційно-методичну допомогу через створення необхідної інформаційної продукції, діючих консультпунктів, адресної допомоги у визначенні змісту, форми та методів самоосвіти, створенні умов, щоб методична робота сприяла самоосвітній діяльності кожного педагогічного працівника.

Рівні самоосвіти


Рівень самореалізаціїРівень самовдосконалення

Рівень самоктуалізації в професії,

Репродуктивний( адаптаційний)

Адміністрація Манвелівськоїї СЗШ працює над створенням умов для самореалізації вчителя і учня, забезпечуючи творчу атмосферу в педагогічному колективі, що визначає спільність творчих пошуків.

Структура, мета, зміст організації педагогічного процесу спрямовані на створення єдиного розвиваючого освітнього простору.

Навички пізнанню ведуться шляхом впровадження інтерактивних методик формування образного мислення розвитку критичного мислення школярів

З метою розвитку інноваційного потенціалу сільського учня, забезпечення умов для його життєвого і професійного самовизначення, впроваджується програма переходу школи до сучасної ефективної системи профілізації навчального процесу у відповідності з проектом «Управлінський аспект профілізації навчання».

Результатом такої роботи є те, що в школі створений творчий потенціал педагогів:

В школі працює 22 педагогічних працівника. Всі мають вищу освіту.

Відмінники освіти – 4. Вищу кваліфікаційну категорію мають 12 вчителів. 4 учителі – методисти, 6 вчителів мають педагогічне звання « Старший учитель» Нагороджені Грамотами МО, науки, молоді і спорту 5 педагогічних працівників.

5 вчителів – призери обласного конкурсу «Вчитель року»

Досвід 4 вчителів школи занесено до обласного каталогу «Педагогічні перлини освітян Дніпропетровщини».Такий підхід до управління школи забезпечує відповідний рівень діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу.У 2013-2014 н.р. в школі навчається 116 учнів

Аналіз навчальних досягнень учнів 2х-11х класів за 2 роки показав, що якісний показник знань школярів становить в середньому 56 %. 14 учнів школи – призери районних турів предметних олімпіад. 7 % учнів школи є учасниками обласних олімпіад 35 учнів школи – активні учасники районних конкурсів, 12 - обласних конкурсів за різними номінаціями. З них 8 – призери різних рівнів. В школі функціонує шкільне наукове товариство «Пошук», члени якого презентують свою дослідницьку роботу на учнівських конференціях. Зарекомендувала себе робота учнівського інтелектуального клубу «Контакт.», члени якого проводять інтелектуальні конкурсно-пізнавальні ігри серед учнів школи в рамках предметних тижнів, тематичних вечорів, конкурсів


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка