Конспект уроку в 8 класі Тема. Вставні слова (словосполучення, речення), розділові знаки при них. Мета. Створити комфортні умови для навчання, за яких кожен ученьСкачати 97.87 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір97.87 Kb.
Конспект уроку в 8 класі
Тема. Вставні слова (словосполучення, речення), розділові знаки при них.

Мета. Створити комфортні умови для навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, самостійність.

Мета уроку: активізувати та поглибити знання про вставні та вставлені синтаксичні конструкції, удосконалювати вміння визначати вставні конструкції в реченнях, правильно інтонувати такі речення, уживати розділові знаки, доречно й правильно використовувати в мовленні вставні компоненти; розвивати критичне мислення; сприяти реалізації інтелектуальних можливостей учнів, розвивати їхню емоційну сферу; орієнтувати школярів на загальнолюдські та національні ідеали, виховувати прагнення вдосконалювати себе, своє мовлення, робити його багатим, грамотним; сприяти вихованню активної життєвої позиції.
Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Правопис: розділові знаки при вставних словах.

Міжпредметні зв’язки: вставні слова в хужожніх творах (література); музичне мистецтво: створення творчої атмосфери за допомогою звучання музичних творів..

Обладнання: проектор, інтерактивна дошка. Презентації (схеми, таблиці, дидактичний матеріал), комп`ютер, музичні твори.
Інтерактивні методи навчання: робота в парах, робота в групах, метод «Навчаючи учуся», метод «Мікрофон», метод «Розвиток творчої рефлексії», метод «Диво в решеті», метод «Творче конструювання», метод «Цікавинка»
Цілі та очікувані результати навчання.
Знати: 1. Стилістичні функції вставних слів і словосполучень в реченні.

2. Види вставних слів і словосполучень за значенням.
Вміти: 1. Знаходити в тексті вставні слова і словосполучення.

2. Визначати стилістичну роль вставних слів і словосполучень у мовленні.

3. Правильно інтонувати речення зі вставними словами та словосполученнями.

4. Складати речення зі вставними словами та словосполученнями.

Хід урокуІ. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

УЧИТЕЛЬ. Знання синтаксису й пунктуації є необхідною умовою загальної грамотності.

Сьогодні ми будемо працювати над темою «Вставні слова (словосполучення, речення), розділові знаки при них».

Цікава ця тема тим, що саме вставні компоненти знаходяться в реченні поза граматичним зв’язком, а отже, не є членами речення, граматично не пов’язані з іншими словами, хоча й мають змістовий зв'язок із реченням.

Насамперед визначимо проблемні рівні нашого заняття. На першому проблемному рівні зазначені ті мовні питання, що їх ви вже опрацювали в попередніх класах. А щоб активізувати здобуті вами знання, зверніться до таблиці в підручнику, пригадайте вивчене про вставні слова.


1. РОБОТА НА ІНТЕРАКТИВНІЙ ДОШЦІ.


На дошці накреслено таблицю:


вставні та вставлені синтаксичні компоненти


ЩО МИ ЗНАЄМО?

ЩО ХОЧЕМО ДІЗНАТИСЯ?


ЩО ДІЗНАЛИСЯ

МИ ЗНАЄМО, ЩО…


МИ ХОЧЕМО ДІЗНАТИСЯ…

До інтерактивної дошки вчитель викликає учнів (за бажанням), які почергово заповнюють першу колонку таблиці:
1

МИ ЗНАЄМО, ЩО

 • вставні слова (словосполучення) виражають ставлення мовця до висловленої ним думки;

 • за семантикою вставні слова виражають:

а) упевненість або невпевненість у тому, що повідомляється;

б) почуття мовця ( радість, задоволення, співчуття,

здивування, обурення та ін.);

в) зв’язок думок, послідовність викладу;

г) джерело повідомлення;

д) привернення уваги; • вставні слова граматично не пов’язані зі словами в реченні;

 • зв'язок вставних конструкцій з реченням здійснюється за допомогою інтонації;

 • за складом компонентів виділяють вставні слова, словосполучення, речення;

 • вставні конструкції приєднуються до речення без сполучників або за допомогою сполучників сурядності ( і, а ) чи підрядності ( як );

 • місце розташування вставних конструкцій в реченні довільне ;

 • не бувають вставними слова навіть, майже, приблизно, принаймні, все-таки, мовби, неначе, нібито.


ЛІНГВІСТИЧНЕ ПЕРЕДБАЧЕННЯ.
УЧИТЕЛЬ. Ви вже чимало знаєте про вставні компоненти, але щоб знання ваші були більш повними, пропоную другий проблемний рівень, який називається «Ми хочемо дізнатися». Поставте перед собою мету, сформулюйте питання, які сьогодні вважаєте за потрібне з’ясувати. (Запис у зошитах передбаченої мети)
Викликані до дошки (за бажанням) учні заповнюють другу колонку таблиці:


2

МИ ХОЧЕМО ДІЗНАТИСЯ


 1. У чому відмінність між вставленими і вставними компонентами?

 2. Чи завжди вставні слова виділяються комами?

 3. У чому синтаксично-пунктуаційна відмінність між вставними словами та однозвучними з ними протиставними сполучниками сурядності?

 4. Якими розділовими знаками виділяють на письмі вставлені компоненти?

 5. Як мовленнєвий контекст та стиль спілкування впливають на вживання вставних конструкцій?


ІІІ. Сприймання й усвідомлення учнями навчального матеріалу.
1. Робота за презентацією «Вставні слова (словосполучення, речення), розділові знаки при них»Учні переглядають матеріал презентації, записують речення, роблять висновки.

Коментар учителя.

Увага! Вставні слова відіграють важливу роль у системі інших засобів структури тексту: повторів, інтонації, порядку слів, часток, вигуків, синонімів, що виражають різні модальні значення речення (тексту). Як і вставні слова, виділяються комами й слова так і ні, а також вигуки. Однак вони можуть уживатися і як самостійні речення.

Учитель звертає увагу школярів на наступні речення.

1. Гей, над дорогою стоїть верба, дзвінкі дощові струни ловить (П. Тичина). 2. Чи є в світі така сила, щоб змагались з нами сміла? (Нар. творчість). 3. Ні, з долі глузувати не годиться (Леся Українка). 4. Ой, як хочеться учитись (П. Тичина).

2. Робота біля дошки.

Викликані до інтерактивної дошки учні виконують завдання.
Дуби ростуть поволі неквапливо.

Хто садить дуба той його можливо

І не побачить вищим аніж сам

Це дар майбутнім скажемо літам.

М.Рильський .


Одні залюблені в старі листи.

Ті в музику. А ті в руді томища.

Таке життя… А він любив мости.

(Ні! Не любив кохав а може й вище).


Б.Олійник.

Мовою єднання, консолідації суспільства на українській землі й мовою соціального прогресу може бути тільки українська мова (З газети)

2. БЕСІДА. Метод «Біг із бар’єрами»


  • У якому з речень є вставні конструкції? Чому слова можливо, скажемо є вставними? (Виражають ставлення до повідомлення – невпевненість, джерело повідомлення).

  • За якими ознаками ви визначили, що ці слова є вставними? (Можна замінити іншим вставним словом; можна легко вилучити з тексту).

  • Яка з синтаксичних конструкцій не виражає ставлення мовця до висловлювання, а несе додаткову інформацію з метою уточнення попередньої думки? (У перших рядках автор в основному дає інформацію про певні явища, тобто уподобання людей, а щоб звернути увагу на емоції автора, використано вставлену конструкцію).

  • Хто з киян був так захоплений мостами, що не просто їх любив - кохав? (Євген Патон) Який висновок про людське покликання можна зробити? (Щастя людини залежить ще й від правильно обраної нею професії, від її захопленості улюбленою справою. А питання життєвого вибору для вас сьогодні важливе). Яка семантична відмінність між вставними і вставленими компонентами? (Вставні виражають тільки ставлення мовця до висловлюваного, а вставлені – додаткову інформацію)

  • Чи є внесення в третьому з поданих на дошці речень? Свою думку доведіть. (Між усіма словами є граматичний зв’язок. Отже, вони є членами речення. Якщо ж вилучити слово «може», зміст речення зруйнується).

  • Яким членом речення є слово може , на яке питання відповідає?

Спробуймо ускладнити це речення (усно).

І варіант – вставним словом,

ІІ варіант – вставленим (і це беззаперечний факт, а це так важливо сьогодні)


 • Якими розділовими знаками виділяються вставні компоненти?

(Вставні слова виділяються комами. Проте трапляються випадки, коли вставні слова комами не виділяються. Це буває тоді, коли вставні слова стосуються відокремлених членів речення– у такому разі вони відокремлюються разом з цими членами речення).

Доповнення учителя.

Запам’ятайте!

Щоб правильно виділяти в реченні вставні слова і словосполучення, треба орієнтуватися не тільки на їхні функції (значення), а й на інші ознаки:

1. Тільки вставними бувають, наприклад: по-перше, по-друге, мабуть, щоправда, а втім, отже.

2. Вставні лише всередині речення: однак, одначе, проте.

3. Ніколи не бувають вставними словами і не виділяються комами: ніби, нібито, мовбито, наче, неначе (складні сполучники), все-таки, навіть, майже, адже, якби, от, принаймні, при тому, при цьому, тим часом, до того ж, приблизно, буквально, якраз, між тим, за традицією, у кінцевому підсумку (а не рахунку), як-не-як і деякі інші.
ІV. Удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми.

Виконання тренувальних вправ.


 1. Робота з проектором.

Презентація «Вставні слова. Виконання тренувальних вправ».
 1. Виконання тестових завдань.

Презентація «Вставні слова. Тестові завдання»
ІV. Підбиття підсумків уроку.

Сьогодні ми з вами переконалися, якою багатою, милозвучною і барвистою є наша рідна українська мова. Всі ми живемо в Україні, пишаємося нею і сподіваємося на щасливе майбутнє. І наостанок нашого уроку пропоную послухати пісню у виконанні Н.Бучинської «Моя Україна», слова якої є прикладом безмежної любові до Батьківщини.Ти шляхом праведним, святим
Йшла до волі Україно.
Ти перед ворогом своїм
 
Не ставала на коліна.
 
Ти до омріяних зірок
Йшла крізь терна,йшла крізь терна.
Ти в душах сіяля добро
Наче зерна, наче зерна.

Є на світі моя країна


Де червона цвіте калина.
Гори, ріки і полонина
Це моя Україна.

Є на світі моя країна


Найчарівніша як перлина.
В моїм серці вона єдина
Це моя Україна.

Де б я на світі не була


Ти зі мною Україно.
Ти моя мати, що дала
 
Мені мову соловїну.
Тут я пила із джерела
Чисту воду і до рання
Тут я пяніла без вина
 
в ніч медову від кохання.

Є на світі моя країна,


Де червона цвіте калина,
Гори, ріки і полонина
Це моя Україна.

Є на світі моя країна


Найчарівніша як перлина
В моїм серці вона єдина
Це моя Україна.

Ти до омріяних зірок


Йшла крізь терна, йшла крізь терна
Ти в душах сіяла добро
Наче зерна, наче зерна.

Є на світі моя країна


Де червона цвіте калина
Гори, ріки і полонина
Це моя Україна.

Є на світі моя країна


Найчарівніша як перлина
В моїм серці вона єдина
Це моя Україна.

Це моя Украї-і-на.


Метод «Мікрофон»

Учні в цей час заповнюють третю частину таблиці на інтерактивній дошці, роблять висновок щодо рівня досягнення сформульованої на початку уроку мети. Визначають сильні та слабкі сторони своєї роботи.


Оцінювання навчальних досягнень учнів.

V. Завдання додому.

Виписати з п’єси І.Кочерги «Ярослав Мудрий» речення з ремарками. Пояснити, вставними чи вставленими компонентами є ремарки.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка