Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнівСкачати 46.21 Kb.
Дата конвертації27.03.2016
Розмір46.21 Kb.
Практичне заняття 8

Тема: Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів
Основні поняття теми:
Контроль – це компонент навчального процессу, який полягає в перевірці його результативності тобто виявлення, встановлення та оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

Завдання контролю:

 • виявлення обсягу, рівня, якості засвоєння навчального матеріалу;

 • виявлення труднощів і помилок учнів;

 • отримання інформації про самостійну роботу школярів;

 • перевірка ефективності обраних учителем методів, форм та засобів навчання;

 • встановлення готовності до вивчення нового матеріалу.

Функції контролю – освітня, діагностична, виховна, розвивальна, стимулюючо-мотиваційна, управляюча, оцінююча.

Структура контролю – перевірка (виявлення, вимірювання), оцінка (процесу і результату), облік (фіксація і збереження одержаних результатів у вигляді оцінок і оцінювальних висновків).

Обєкт контролю - знання, уміння, навички; досвід творчої діяльності учнів; досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої діяльності; ціннісні ставлення (особистий досвід учнів, їх дії, переживання, почуття, ставлення до людей, явищ, природи, пізнання тощо. У контексті компетентнісної освіти це виявляється у відповідальності учнів, прагненні закріплювати позитивні надбання в навчальній діяльності, зростання вимог до своїх навчальних досягнень).

Види контролю – поточний, тематичний, семестровий, трічний, державна підсумкова атестація.

Форми контролюіндивідуальна, фронтальна, групова, комбінована, залік, екзамен.

Методи котролю – усні, письмові, тестові, лабораторно-практичні, графічні, програмовані, комп’ютерні, самоконтроль.

Оцінка – наслідок контролю, що виражається в судженнях і висновках вчителя, які характеризують ступінь засвоєння учнями знань, умінь і навичок в усній або письмовій формі.

Відмітка – кількісний вираз оцінки.Норми оцінок – це конкретні вимоги, які регулюють оцінку навчального предмету за усну чи письмову роботу учня.

План

І. Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень з теми заняття

1. Сутність контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів. 2. Перевірка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. 3. Оцінювання успішності навчання.

4. Облік навчальної роботи учнів. Критерії та норми оцінювання рівнів навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою

5. Неуспішність учнів і шляхи її подолання.


Мета:

1. Навчаюча – познайомити студентів з особливостями контролю та оцінювання учнів.

2. Виховуюча – виховувати інтерес до педагогічної діяльності.

3. Розвиваюча – розвивати пам”ять, гностичні уміння (аналізувати, виділяти головне, порівнювати, класифікувати)..Студент має

Знати: види контролю, методи контролю, форми контролю, функції контролю, норми оцінювання навчальних досягнень учнів.

Вміти: оцінювати навчальні досягнення учнів.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:

“контроль”, “облік”, “перевірка”, “оцінювання”, “оцінка”, “тестування”.ІІІ. Індивідуальні навчально – дослідні завдання:

ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «Ідея навчання без оцінок у досвіді Ш. О. Амонашвілі».ІІІ. Виконання практичних завдань (виконується на занятті):

Дайте відповідь на запитання: • (І варіант) Розкрий те стимулюючо-мотиваційну роль оцінки знань в мотивах навчання учнів різних вікових категорій (молодший шкільний вік, підлітковий, юнацький).

 • (ІІ варіант) Чи можна на вашу думку, здійснювати контроль без оцінки знань, умінь і навичок? Приведіть аргументи за і проти.

V. Завдання для самостійної роботи (домашній практикум):

Для самостійного вивчення питання «Особливості застосування тестів під час здійснення різних видів перевірки» ознайомтесь з матеріалом навчального посібника (Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор, 2007. – С. 356–357) та законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:
Вид перевірки

Мета тестування, особливості конструювання тестів

Для самостійного вивчення питання «Неуспішність учнів і шляхи її подолання» ознайомтесь з матеріалом навчальних посібників (Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 422–424; Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 232–236) та законспектуйте опрацьований матеріал за таким планом:

1) сутність понять неуспішності і відставання учнів;

2) причини відставання у навчанні;3) шляхи подолання неуспішності учнів.

Література

 1. Амонашвили Ш.А. Обучение. Оценка. Отметка. / Шалва Александрович Амонашвили. – М. : Знание, 1980. – С. 38–48.

 2. Барбашова І. А. Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – С. 144–167.

 3. Бондар В. І. Дидактика : підруч. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Володимир Іванович Бондар. – К. : Либідь, 2005. – С. 182–196.

 4. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 406–415.

 5. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – С. 167–179.

 6. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 181–187.

 7. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Іван Васильович Малафіїк. – К. : Кондор, 2009. – С. 240–249.

 8. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор, 2007. – С. 359–377.

 9. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підруч. [для студ. пед. фак.] / Олександра Яківна Савченко. – К. : Генеза, 2002. – С. 108–121.

 10. Соловей М. І. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Соловей М. І., Спіцин Є. С., Кудіна В. В. – К : Ленвіт, 2008. – С. 90–104.

 11. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 216–236.

 12. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – С. 403–420.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка