Корекційно-реабілітаційна модель специфічного компонента змісту освіти учнів з глибокими порушеннями зоруСкачати 197.3 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір197.3 Kb.

КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ

СПЕЦИФІЧНОГО КОМПОНЕНТА

ЗМІСТУ ОСВІТИ УЧНІВ З ГЛИБОКИМИ

ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

В

умовах реформування ор­ганізаційних форм і зміс­ту освіти дітей з глибоки­ми порушеннями зору, що від­бувається на сучасному етапі одночасно з реформуванням національної системи освіти в цілому, принципово змінюють­ся методологічні підходи до структурування і добору зміс­ту шкільного навчання цієї ка­тегорії дітей. Освіта осіб із зо­ровою депривацією має забез­печувати інвалідові за зором можливість брати участь у тру­довому та соціальному житті, а також здобувати знання й уміння, необхідні для цього.

Відповідно головною метою освіти дітей із порушеннями зору визначено досягнення ни­ми потенційно можливого рів­ня освіченості та формування компенсаторних способів ді­яльності з корекцією порушень вторинного характеру, щоб за­безпечити їх оптимальну інте­грацію в соціум. Реалізація ці­єї мети базується на врахуван­ні вікових особливостей дітей. Маються на увазі й ті особли­вості, які у них виникають як вторинні внаслідок порушень зору. Наприклад, орієнтація у просторі, розвиток мануальної діяльності, обмеженість, неточ­ність, недостатня узагальне­ність уявлень про довкілля, їх мала варіантність, слабкість ві­зуальної пам'яті та інші галь­мують розвиток образного мис­лення, уяви тощо. Це негативно позначається на рівні розвит­ку різних видів діяльності.

У масових школах нашої країни введено Державні ос­ел. Вавіна, 2004

вітні стандарти, в яких визна­чається не лише рівень знань і умінь учнів, а й рівень їх роз­витку, здатність опановувати складніший навчальний мате­ріал. У лабораторії тифлопеда-гогіки здійснено розробку Дер­жавного стандарту початкової освіти сліпих і слабозорих уч­нів з урахуванням особливос­тей їх розвитку та пізнаваль­них можливостей. Адже через тяжкі порушення зору та зу­мовлені ними вторинні особ­ливості розвитку не всі з них можуть досягти рівня зрячої дитини.

Специфіка цього освітньо­го стандарту полягає в тому, що в ньому передбачаються не лише ті знання й уміння, яки­ми має оволодіти сліпий або слабозорий на рівні нормаль­но зрячого учня, а й корекція та розвиток ушкоджених пси­хофізичних сфер (сенсомотор-ної, інтелектуальної, мовлен­нєвої, особистісної). Через те, крім змістових ліній, за якими скомпонований зміст освіти з кожного предмета в стандарті для масової школи, введено ко-рекційно-розвивальну лінію. Посилення уваги до коригу­вання розвитку та реабілітова-ності учнів з порушеннями зо­ру потребує включення таких матеріалів до змісту загально­освітніх предметів, вивчення яких допомагатиме дітям опа­новувати культуру мовленнє­вого і немовного спілкування, способи мануального і зорово­го обстеження навчальних ма­теріалів, орієнтування в мало­му і великому просторі, не го-

ворячи вже про оволодіння на­вчальною і мовленнєвою діяль­ністю, культурою поведінки, етичними нормами.

З огляду на це нами зробле­но спробу розробити модель орієнтовної корекційно-ком-пенсаторної роботи з учнями початкової спеціальної школи для дітей з глибокими пору­шенням зору. В ній умовно ви­ділено чотири основних блоки корекційно-компенсаторної та реабілітаційної роботи, які ві­дображено у змісті навчальних програм для сліпих і слабозо­рих учнів і стандартних вимогах до рівня їх початкової освіти й розвитку. Кожний із блоків міс­тить узагальнений перелік по­рушень або особливостей роз­витку цієї категорії дітей, мож­ливі об'єкти корекційної чи відновлювальної роботи, шля­хи і засоби їх корекції, дороз-витку чи компенсації.

Розкриємо кожний блок цієї моделі детальніше.Блок 1. Перцептивна, пізна­вальна та мовленнєва активність дітей з порушеннями зору.

1.1. Найсуттєвіші особливості:

 • редукованість сприймання;

 • перцептивна пасивність;

 • порушення загальної мото­
  рики, постави, рівноваги, наяв­
  ність нав'язливих рухів у сліпих;

 • порушення дрібної мото­
  рики пальців рук;

 • уповільненість психомо­
  торики;

 • амімічність або недостат­
  ня виразність мімічних рухів;

 • порушення просторового
  гнозису;

 • мовленнєва пасивність;

 • порушення аналітико-син-
  тетичної діяльності.

1.2. Основні об'єкти корекції:

 • стимулювання перцептив-
  ної пошукової активності;

 • розвиток сенсорних дій
  обстежувального характеру;

 • розвиток загальної мотори­
  ки: обсягу і точності рухів, са­
  мостійності їх виконання, ко-
  ординованості рухів рук, ніг і
  тулуба, відчуття рівноваги, пра­
  вильної постави, пози, подолан­
  ня нав'язливих рухів у сліпих;

 • зняття моторної напруже­
  ності, скутості рухів;

 • розвиток моторики рук:
  швидкості й точності, скоорди-
  нованості рухів руки і пальців;

 • виховання й активізація
  мімічних рухів: обсягу, точнос­
  ті виконання, самостійності,
  виразності, подолання аміміч-
  ності у сліпих;

 • виправлення звуковимо-
  ви, розвиток фонематичного
  слуху;

 • практичний розвиток зна-
  ряддєвих дій;

 • навчання слабозорих ко­
  ристуватися дотиком і зором,
  дотиком без зору.

1.3. Шляхи і засоби корекції:

 • широке застосування пред­
  метно-практичної діяльності;

 • використання ігрової ді­
  яльності, спеціальних дидак­
  тичних ігор і вправ;

 • використання спеціальних
  оптичних засобів, наочних і
  навчальних посібників;

 • цілеспрямоване проведен­
  ня екскурсій і спостережень;

 • уроки навчання грамоти,
  читання, письма, математики;

 • спеціальні корекційні уроки;

 • заняття ліпленням, моде­
  люванням, аплікацією;

 • уроки ручної праці, обра­
  зотворчого мистецтва, музики
  і співів, фізичного виховання;

 • стимулювання мовленнє­
  вої активності (участь у діало­
  гах, монологічні висловлюван­
  ня, переказ прочитаного, по­
  чутого, побаченого);
 • участь дітей у самообслу­
  говуванні та елементарній по­
  бутовій праці;

 • цілеспрямована робота з
  батьками.

Блок 2. Сенсорна база. Мов­леннєва діяльність.

2.1. Найсуттєвіші особливості:

 • недосконалість чуттєвого
  досвіду;

 • несформованість пізна­
  вальних дій з предметами і сен­
  сорними еталонами;

 • невміння користуватися
  збереженими аналізаторами, в
  тому числі залишковим зором
  у сліпих;

 • відсутність або недоскона­
  лість сенсорних функцій;

 • недосконалість фонема­
  тичних уявлень;

 • нечіткість, обмеженість
  уявлень про навколишній світ,
  їх вербалізм;

 • перцептивна, пізнавальна,
  мовленнєва пасивність.

2.2. Основні об'єкти корек­
ції та компенсації:

 • формування, закріплення,
  вдосконалення пізнавальних
  дій (обстежувальних, знаряд-
  дєвих, співвідносних);

 • стимулювання перцептив-
  ної активності;

 • розвиток аналізуючого спо­
  стереження: за допомогою до­
  тику та інших збережених ана­
  лізаторів — у сліпих, зору і до­
  тику — у слабозорих дітей;

 • розвиток способів сприй­
  мання предметів за допомогою
  збережених аналізаторів у про­
  цесі їх взаємодії;

 • цілеспрямоване вихован­
  ня культури дотикового сприй­
  мання;

 • корекція і розвиток сен­
  сорних функцій (кольоровід-
  чуття, кольоророзрізнення,
  визначення форми, величини
  та ін.), конкретизація їх функ­
  ціонального призначення;

 • розвиток фонематичних
  уявлень, звукового аналізу і
  синтезу;

 • стимулювання мовленнє­
  вої активності;
 • розвиток і розширення ак­
  тивного словника, усвідомле-
  ності мовлення;

 • формування видових і ро­
  дових понять;

 • формування уявлень і на­
  вичок просторового і побуто­
  вого орієнтування, вербаліза-
  ція просторових понять і уяв­
  лень;

 • запобігання можливих труд­
  нощів оволодіння читанням і
  письмом;

 • формування або дорозви-
  ток навичок зображувальної ді­
  яльності (малювання, креслен­
  ня, моделювання) та ручної
  праці (ліплення, вирізування,
  аплікації та ін.);

 • корекція, конкретизація
  та збагачення уявлень про на­
  вколишній світ;

 • виховання різних форм
  зовнішнього прояву власних
  емоцій.

2.3. Шляхи і засоби корекції:

 • навчально-пізнавальна ді­
  яльність на уроках і в позауроч-
  ний час;

 • корекційні заняття з роз­
  витку зорового сприймання,
  пізнавальної діяльності, тиф-
  лографіки, просторового орі­
  єнтування;

 • предметно-практична та
  ігрова діяльність;

 • соціально-побутова орієн­
  тація;

 • використання унаочнень,
  спеціальних приладів для збіль­
  шення малюнків, ілюстрацій,
  схем, таблиць тощо;

 • участь у колективних за­
  ходах, у тому числі спільно зі
  зрячими;

 • цілеспрямоване тифлоло-
  гічне навчання і консультуван­
  ня батьків.

Блок 3. Складні форми пізна­вальної діяльності, основні пси­хічні процеси.

3.1. Найсуттєвіші особли­вості:

 • комунікативна пасивність;

 • фрагментарність, схема­
  тизм, низький рівень узагаль­
  неності, вербалізм уявлень; • знижена продуктивність
  запам'ятовування;

 • недостатність розвитку ло­
  гічної пам'яті;

 • неповне й уповільнене від­
  творення матеріалу;

 • недорозвиток аналітико-
  синтетичної діяльності;

 • недостатня глибина порів­
  няння на чуттєвому й (особли­
  во) теоретичному рівнях;

 • недостатня усвідомленість
  понять;

• недорозвиток образної уяви.
3.2. Основні об'єкти корекції:

 • розвиток зв'язного логіч­
  ного мовлення;

 • стимуляція та активізація
  комунікативної діяльності;

 • формування способів по­
  рівняльного опису двох пред­
  метів на основі використання
  сенсорних еталонів (кольору,
  форми, величини, матеріалу,
  поверхні, звучання);

 • розвиток аналізуючого спо­
  стереження, його вербалізація
  та узагальнення зібраної ін­
  формації;

 • корекція, конкретизація,
  уточнення уявлень про довкілля;

 • формування різних спосо­
  бів запам'ятовування (на осно­
  ві плану, інструкції, алгоритму
  дії, компонування смислового
  каркасу, встановлення при-
  чинно-наслідкових зв'язків,
  класифікації тощо);

 • формування умінь усвідом­
  лено сприймати інструкцію й
  утримувати її в пам'яті;

 • розвиток усіх видів пам'яті
  (словесно-логічної, образної,
  емоційної, моторної) на полі-
  сенсорній основі;

 • розвиток логічного (тео­
  ретичного) мислення;

 • опанування способів по­
  рівняння, зіставлення предме­
  тів за певними ознаками (за
  відмінностями, схожістю, ана­
  логією тощо);

 • формування дій узагаль­
  нення та групування предме­
  тів за суттєвими ознаками (на­
  звати узагальнюючим словом,
  вилучити зайвий предмет, при-

думати заголовок до сюжетних картин, музичних п'єс тощо);

 • формування вміння пе­
  реносити засвоєні способи дій
  у нові ситуації;

 • посилення зв'язків між
  чуттєвим і логічним пізнанням.

3.3. Шляхи, засоби корекції, компенсації:

 • спеціальна організація ко-
  рекційно спрямованого на­
  вчального процесу і трудового
  навчання;

 • корекційно-розвивальна
  спрямованість змісту освіти;

 • наочно-дійова і предмет­
  но-практична база навчання;

 • педагогічне керування про­
  цесом сприймання, спостере­
  ження;

 • використання в процесі
  навчання практичних, лабора­
  торних занять, рельєфного ма­
  лювання і креслення, моделю­
  вання;

 • дотримання вимог прин­
  ципу систематичного і достат­
  нього повторення вивченого;

 • застосування тематичних
  музично-естетичних комплек­
  сів занять;

 • організація предметно-
  дійового і ситуативного спілку­
  вання;

 • використання музики, ху­
  дожнього слова, різних засобів
  виразності;

 • спеціальна організація гурт­
  кової роботи.

Блок 4. Особистісна сфера (соціально-психологічна і соці­ально-трудова реабілітація).

4.1. Найсуттєвіші особливості:

 • невпевненість у своїх си­
  лах, занижена самооцінка;

 • реактивна поведінка, за­
  вищений рівень домагань;

 • наявність негативних ха­
  рактерологічних рис (егоїзм,
  емоційна черствість, негати­
  візм, упертість, навіюваність,
  фрустрації, особистісна три­
  вожність, фобії);

 • слабка вольова регуляція
  поведінки, недостатність роз­
  витку вміння переключатися
  на інший вид діяльності;
 • затримка у розвитку са­
  мостійності, суспільної актив­
  ності;

 • споживацьке ставлення до
  оточення;

 • недосконалість навичок
  трудової діяльності та установ­
  ки на працю;

 • затримка у розвитку мо­
  тивів і потреб навчальної, ігро­
  вої, трудової діяльності;

 • низький рівень розвитку
  пізнавальних інтересів.

4.2. Основні об'єкти корек­
ції і компенсації:

 • формування позитивних
  мотивів, соціальних установок
  і потреб, Я-образу;

 • корекція і підтримка впев­
  неності у своїх силах, почуття
  власної гідності;

 • корекція поведінки, усві­
  домлення власних можливос­
  тей на основі їх зіставлення з
  вимогами соціуму, суспільства;

 • формування позитивних
  морально-етичних уявлень і рис
  особистості;

 • виховання потреб у колек­
  тивній праці, спілкуванні;

 • запобігання виникненню
  негативних характерологічних
  рис;

 • формування особистісних
  цінностей;

 • розвиток різнобічних ін­
  тересів — пізнавальних, есте­
  тичних, професійних та інших,
  інтелектуальних зусиль для їх
  досягнення;

 • подолання споживацько­
  го ставлення до навколишньо­
  го світу, стимулювання суспіль­
  ної активності, почуття співпе­
  реживання, допомоги іншому,
  усвідомлення себе як частини
  мікросоціуму;

 • професійна орієнтація, вдо­
  сконалення навичок трудової
  діяльності, виховання позитив­
  ного ставлення до праці, пот­
  реби приносити користь, ак­
  тивно працювати.

4.3. Шляхи, засоби корекції,
реабілітації:

• спеціальна організація на­


вчально-виховного процесу;

 • виховуючий і корекційно-
  розвивальний потенціал зміс­
  ту освіти і виховання;

 • участь у суспільно корис­
  ній праці;

 • професійно-трудове на­
  вчання;

 • всі види позакласної ді­
  яльності;

 • залучення до соціальних
  контактів, різних видів спіль­
  ної зі зрячими однолітками ді­
  яльності;

 • групова та індивідуальна
  психокорекція;

 • стимулювання прагнення
  до саморозвитку, самовихован­
  ня, саморегуляції;

 • широке ознайомлення з но­
  вими доступними для сліпих і
  слабозорих осіб галузями знань,
  необхідних в умовах ринкових
  відносин.

Використання матеріалів на­ведених блоків у змісті різних навчальних предметів у шко­лах для сліпих і слабозорих ді­тей та у методиках їх навчан­ня сприятиме формуванню в учнів ціннісних уявлень і по­нять, які забезпечуватимуть:


 • адаптацію до навколиш­
  нього й соціального середовища;

 • опанування різних видів
  діяльності: гри, учіння, праці,
  спілкування;

 • формування особистісно-
  го ставлення до довкілля, етич­
  них і моральних норм;

 • рівень загальної ерудиції,
  який сприятиме неперервно­
  му навчанню протягом життя.

Ці вимоги розкривають не­обхідний рівень підготовки слі­пих і слабозорих учнів до са­мостійного життя, інтеграції в сучасне середовище.

Таким чином, основні ви­моги, які висуваються до учнів з нормальним зором у Держав­них стандартах загальноосвітніх галузей, залишаються обов'яз­ковими й для дітей із порушен­нями зору, однак вони мають враховувати специфіку, пов'язану з відсутністю зору чи слабозорі-стю. Важливою складовою змі­сту освіти сліпих і слабозорих дітей є спеціальна корекційно-розвивальна лінія, реалізація якої у процесі навчання і на корекціиних заняттях допоможедітям з порушеннями зору здо­бути знання й уміння на рівні однолітків з нормальним зором.

 1. Акимушкин В. М., Мор-
  гулис И. С. Учебно-методические ма­
  териалы по тифлологии. — К.: УОС, 1990.

 2. Вавіна Л. С Концептуальні ос­
  нови системи освіти осіб з глибоки­
  ми вадами зору // Дефектологія. —
  1996. — № 1.

 3. Вавіна Л. С Структура та ко-
  рекційна спрямованість стандарту ос­
  віти для осіб з порушенням зору (до­
  шкільна і початкова ланки) // Дефек­
  тологія. — 2000. — № 3.

 4. Литвак А. Г. Тифлопсихоло-
  гия: Учебн. пособие для студентов. —
  М.: Просвещение, 1985.

 5. Особенности проведения заня­
  тий со слепыми детьми в часы кор­
  рекции: Учебн.-метод, пособие. — М.:
  ВОС, 1990.

 6. Програма та короткий зміст ко-
  рекційної роботи із слабозорими діть­
  ми дошкільного віку / Метод, рек. —
  Кіровоград, 1994.

 7. Синьова Є. П. Тифлопсихоло-
  гія — К: ВО УФЦ — БФ “Візаві”, 2002.

\впюр не прстсікіуі на ішчсрпніі ті, виііиених wutiimtocnieu рчтитк\ (Іі ті'іі. іііУікііііи і шсініів і.\ iui'chun 1а-нрошуі ио\іі.\ іанікок.н'иих осіб <Ui no дальшої розробки цих питань.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка