Косенко Л. В. Використання методу проектів у навчальному процесіСкачати 121.79 Kb.
Дата конвертації04.03.2016
Розмір121.79 Kb.

hgh1 001.jpg

hgh1 002.jpg

Косенко Л.В.

Використання методу проектів у навчальному процесі.

Для вчителів географії, природознавства,

класних керівників

Характерною ознакою сучасної педагогіки є здатність до оновлення, тобто інноваційність, адже подолання кризи освіти неможливе без її реформування відповідно до вимог часу. Особливістю цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нових змісту, форм, методів і засобів навчання; розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх інновацій на засадах сучасної філософії освіти.

Системне використання інтерактивних методів є актуальним для сучасної освіти, та виступає ґрунтовною складовою у формуванні компетентної особистості учня.

Інтерес до технології інтерактивного навчання як освітньої інновації з’явився в Україні більше десяти років тому. Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спираються на наукові дослідження та теоретичні розробки відомих педагогів О.Пометун, І.Родигіної, Л.Пироженко, Т. Ремех, О.Мокрогуза, І.Якиманської, М.Махмутова тощо.

Основними формами навчання є групова та індивідуальна. Значне місце у формуванні комунікативної компетентності посідають проблемні ситуації, письмові роботи у формі твору, комунікативні творчі  завдання, асоціативні кола, розробка проектів, широко використовую технології колективно-групового навчання, методи «Карусель», «Коло ідей», «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Ажурна пилка» тощо.
Учитель

рисунок0 img_0173 dscn1506

Визначає зміст Підбирає інтерактивні Забезпечує демократичний

матеріалу та методи навчання, тип спілкування як умову

конструює систему спрямовані на мотивацію формування життєвих

завдань, що вимагають та актуалізацію особистого компетентностей учнів

активної пізнавальної досвіду учнівдіяльності
Тест для вчителів

«Чи готові Ви впроваджувати інтерактивні прийоми навчання?»

ООБИРАЮЧИ МЕТОД ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ, ПОДУМАЙТЕ: 1. Якою є загальна картина класу?

 • Скільки учнів у класі?

 • Який вік учнів?

 • Яким є досвід участі в інтерактивному навчанні мають учні?

 • Чи спостерігається рівновага і формуванні груп, особливо у підлітковому віці?

 1. Якими є рамкові умови застосування методу?

 • Скільки часу потребує метод на уроці?

 • Які особливості кабінету?

 • Яке технічне обладнання наявне?

 • Чи можна використовувати інші приміщення;

 • Чи є необхідні матеріали проведення методу?

 1. Як пов’язати метод і тему (як забезпечити зв’язок змісту уроку і методів навчання)?

 • З яким змістом, якими питаннями та проблемами мають працювати учні?

 • Які аспекти змісту будуть особливо виділені (акцентовані) за допомогою запланованого методу?

 • Яких навчальних цілей треба досягти, забезпечуючи засвоєння учнями цієї теми?

 • Які результати очікуються від учнів? Чи можна їх забезпечити, використовуючи цей метод?

 • На якому етапі уроку буде використано цей метод? чи відповідає він потребам актуалізації, мотивації, побудови знань, рефлексії тощо?

4. Яким є ступінь готовності Вас як учителя до використання методу?

    • Чи є у Вас досвід використання цього методу?

 • Якщо досвід є, то що в ньому ви оцінюєте позитивно і які складності усвідомлюєте?

 • Які побоювання виникають при використанні обраного методу?

 • Які шляхи подолання можливих труднощів ви бачите?

 • Чи відповідає обраний вами метод вашому звичайному стилю роботи?

5.Чи відповідає обраний метод поставленим цілям навчання?

 • На розв’язання яких завдань спрямовано використання методу: на отримання інформації, виявлення взаємозв’язків, формуванню умінь, ставлень, презентацію учителем (учнями) власних знань та досвіду, спонукання до дії, надання допомоги учням у визначенні критеріїв діяльності тощо?

 • Чи сприятиме метод створенню доброзичливої атмосфери, творчої роботі?

 • Чи сприяє метод індивідуальній, груповій або фронтальній роботі класу?

В останні роки одним із пріоритетів розвитку освіти стало впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій, які забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Одним із методів інтерактивного навчання являється метод проектів. Він цікавий тим, що, з одного боку, дозволяє створити умови для розвитку інтелектуальних здібностей обдарованих дітей, а з іншого - проект дає можливість брати участь у цікавій і результативній роботі всім дітям. Крім того, типологія проектів дозволяє дітям вибрати собі найбільш комфортний характер діяльності. Є діти, яких ми називаємо «я сам». Їм цікаво все робити самим від початку й до кінця, тому для них найкращим варіантом стають індивідуальні проекти. Інші віддають перевагу роботі у групах. На практиці доводилось спостерігати, як ідеї окремих індивідуальних проектів трансформувались у групову проектну діяльність.

Проект - це метод навчання. Він може застосовуватись як на уроках, так і в позакласній роботі, орієнтований на досягнення цілей самих учнів, тому неповторний; формує значну кількість навчальних і життєвих компетентностей, тому є ефективним; формує досвід, тому незамінний.

Проект (проектування) - це зміст навчання. Найбільш сучасні сфери людської діяльності базуються на проектуванні.

Робота над проектом — практика особистісно орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. У свідомості учня це має такий вигляд: «Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де я можу ці знання застосувати». Для педагога — це прагнення знайти розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями, уміннями та навичками.

Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність учнів — індивідуальну, парну або групову, яку учні виконують впродовж визначеного відрізка часу.

Технологія проектування передбачає розв’язання учнем або групою учнів якої-небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого — інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості.

Результати виконання проектів повинні бути «відчутні»: якщо це теоретична проблема, то конкретне її рішення, якщо практична — конкретний результат; готовий до впровадження.

Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів.Основні завдання, які я ставлю перед собою при використанні методу проектів:

1. Побачити і відібрати найбільш цікаві та практично значущі теми проектів.

2. Навчання у співпраці (учень - учень, учень – учитель).

3.Не лише передавати учням суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань.

4.Сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різнорівневих групах, виконуючи всілякі соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника тощо)

5.Розширити коло спілкування дітей, знайомство з іншими культурами, різними точками зору на одну проблему.

6.Прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки.

7.Результати виконаних проектів повинні бути наочними, відчутними.

8.Комп’ютерна грамотність.

Для реалізації проекту розробляю чіткий план, що враховує всі аспекти навчання та містить: • Стислий опис проекту;

 • Визначення проблеми;

 • Міжпредметні зв’язки;

 • Цілі й очікувані результати навчання;

 • Опис діяльності учнів;

 • Матеріали і ресурси;

 • Критерії оцінювання знань і вмінь учнів;

 • Поточні заходи.

Під час організації навчального проектування я, як вчитель, виконую такі функції:

— допомагаю учням у пошуку джерел, необхідних їм у роботі над проектом;

— сама являюся джерелом інформації;

— координую весь процес роботи над проектом;

— підтримую і заохочую учнів;

— підтримую неперервний рух учнів у роботі над проектом. Треба вміти допомогти учневі, не виконуючи роботи замість нього.

Потрібно добре знати своїх учнів, їхні можливості, інтереси, бажання. Це вкрай важливо для організації проектної діяльності учнів.

Проект часто є результатом передусім колективних зусиль школярів; передбачає рефлексію спільної роботи, аналіз її повноти, інформаційного забезпечення, творчого внеску кожного учасника. Виконання проекту є непростим завданням, але чим складніша пропонована ситуація, тим більше мобілізується орієнтована основа діяльності учнів, тим активніше формуються і тренуються їхні особистісні якості.

Піраміда майстерності вчителя

Для реалізації проекту від учнів потрібно: • Знання та володіння основними дослідницькими методами;

 • Комп’ютерна грамотність;

 • Доброзичливість за будь-яких обставин;

 • Обов’язковість у виконанні всіх завдань у визначені терміни;

 • Взаємодопомога у роботі;

 • Ретельність і добросовісність у виконанні роботи;

 • Цілковита рівноправність.


Розрізняють такі типи проектів.

Дослідницькі проекти — потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості методів, у тому числі експериментальних методів обробки результатів. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення теми дослідження аргументація її актуальності, визначення предмета й об’єкта, завдань і методів, визначення методології дослідження, висунення гіпотез розв’язання проблеми і намічення шляхів її розв’язання.

Творчі проекти — не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Вони заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх представлення — рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, вечір, свято тощо. І тоді потрібні сценарій фільму, програма свята, макет журналу, альбому, газети.

Ігрові проекти — учасники беруть собі визначені ролі, обумовлені характером і змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі особистості, імітуються їх соціальні і ділові стосунки, які ускладнюються вигаданими учасниками ситуаціями. Ступінь творчості учнів дуже високий, але домінуючим видом діяльності все-таки є гра.

Інформаційні проекти — спрямовані на збирання інформації про який-небудь об’єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. Такі проекти потребують добре продуманої структури, можливості систематичної корекції у ході роботи над проектом. Структуру такого проекту можна, позначити таким чином: мета проекту, його актуальність; методи отримання (літературні джерела, засоби масової інформації, бази даних, у і ому числі й електронні, інтерв’ю, анкетування тощо) та обробки інформації (її аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки), результат (стаття, реферат, доповідь, відеофільм); презентація (публікація, у тому числі в електронній мережі, обговорення у телеконференції). Такі проекти можуть бути органічною частиною дослідницьких проектів, їхнім модулем.

Практико-орієнтовані проекти — результат діяльності учасників чітко визначено з самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси учасників (документ, програма, рекомендації, проект закону, словник, проект шкільного саду). Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників і визначенням функцій кожного з них. Особливо важливими є хороша організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження у практику.

За кількістю учасників проекти поділяються на особисті, парні та групові.

За тривалістю проведення проекти розрізняють короткодіючі (кілька уроків з програми одного предмета), середньої тривалості (від тижня до місяця), довготривалі (кілька місяців).

На практиці частіше доводиться мати справу зі змішаними типами проектів, де поєднуються ознаки кількох типів проектів і які є практично-орієнтованими. Такі проекти не лише дозволяють отримати нові знання, а і сприяють отриманню певного соціального досвіду, тобто є соціальними проектами.

Самостійність учнів, які працюють над проектом залежить від вікових та індивідуальних особливостей школярів, їхнього попереднього досвіду проектної діяльності, складності теми проекту, характеру взаємин у групі. Це може бути навіть малюнок чи композиція, виконана руками учнів.

Дуже важливо організувати зовнішню оцінку виконання проекту, що дозволяє підвищити ефективність його виконання, усунути труднощі, вносити вчасну корекцію.

На уроках природознавства та географії я використовую роботу над різними типами проектів.

В 2009, 2010 роках колективні проекти «Природа і ми» та «Погода. Прогнозування погоди» учнів 5 класу брали участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Юний дослідник», де посіли ІІ місце.

Мої колеги, вчителі школи, класні керівники працюють над методом проектів у навчанні та виховній діяльності. Учнівські проекти за таким напрямом, як «Учнівське самоврядування в школі», допоможуть розвивати активність сучасних школярів, формувати в них уміння й навички, пов'язані із громадським життям. Проблематика проектів за цим напрямом може бути різноманітною: «Організація учнівського самоврядування», «Проводимо соціологічне дослідження», «Учнівський трудовий десант», «Допомагаємо пенсіонерам місцевої громади», «Знайшли проблему - вирішили» тощо.
Важливими складовими цього напряму проектування є: визначення учнями проблеми (шкільної, місцевої), складання плану її вирішення, розподіл обов'язків між членами учнівської групи, залучення (за потребою) інших членів громади для вирішення проблеми, отримання конкретного результату, оцінювання діяльності учасників проекту та визначення значення вирішуваної проблеми для школи, місцевої громади.

Л.В.Косенко

вчитель географії,

заступник директора з ВР


Використана література: 1. Стадник О.Г. Метод проектів у викладанні географії. – Х. «Видавнича група «Основа», 2008.

 2. Науменко Є.І. Інновації на уроках географії. - Х. «Видавнича група «Основа», 2007.

 3. Науменко Є.І. Інноваційні технології в роботі вчителя географії. - Х. «Видавнича група «Основа», 2011.

 4. Алехина Н.В. Индивидуальный образовательный проект как средство самоопределения гимназиста.- Оренбург, 2000.

 5. Николина В.В. Метод проектов в географическом образовании. – География в школе. -2002. №6

 6. Пометун О. Інтерактивні технології навчання. -2002.


Додаток. Розміщення на сайті:

«Погода. Прогнозування погоди»

Учнівсь-

кий проектhttp://www.teacherjournal.com.ua/shkola/geografiya/1030-uchnvskij-proekt-qpogodaq.html

2011
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка