Кредитно-модульних контрольних заходівСкачати 89.15 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір89.15 Kb.
Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі проведення кредитно-модульних контрольних заходів, які включають поточний, підсумковий модульний та семестровий (залік) контроль знань. Об'єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни.
Поточний контроль

Завданням оцінювання поточного контролю є перевірка засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити матеріал теми чи розділу, умінь публічно чи письмово подати певний матеріал.

Кількість балів за поточний контроль розподіляються між темами з урахуванням кількості годин, відведених на тему.

Оцінка поточного контролю знань студентів виставляється за систематичність та активність роботи на практичних і лабораторних заняттях (при цьому оцінюється рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських і практичних заняттях, активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття, результати виконання і захисту лабораторних робіт, розв’язання практичних завдань, розв’язання виробничих ситуацій (кейсів), експрес-контролю, тощо).

За умов невиконання лабораторного (практичного, семінарського) заняття, студент зобов’язаний його відпрацювати під керівництвом викладача та захистити у час, передбачений графіком консультацій викладача або виконати індивідуальну роботу (реферат, розрахункову роботу).

Шкала оцінювання лекційного, лабораторного і практичного заняття у 7 семестрі представлена нижче
Кількість балів за національною шкалою

Кількість балів за 100 - бальною шкалою

Оцінка ECTS

Лекції

Лабораторно-практичні

заняття


5

1,500

2,462

А

1,350

2,215

4

1,335

2,191

B

1,230

2,018

4

1,215

1,994

C

1,125

1,846

3

1,110

1,822

D

1,005

1,649

3

0,990

1,625

E

0,900

1,477

2

0,885

1,452

FX

0,525

0,862

2

0,510

0,837

F

0,000

0,000

Шкала оцінювання лекційного, лабораторного і практичного заняття у 8 семестрі представлена нижче
Кількість балів за національною шкалою

Кількість балів за 100 - бальною шкалою

Оцінка ECTS

Лекції

Лабораторно-практичні

заняття


5

0,474

2,471

А

0,426

2,224

4

0,422

2,199

B

0,388

2,026

4

0,384

2,001

C

0,355

1,853

3

0,351

1,828

D

0,317

1,655

3

0,313

1,631

E

0,284

1,482

2

0,279

1,458

FX

0,166

0,865

2

0,161

0,840

F

0,000

0,000


Підсумковий модульний контроль (ПМК)
Завданням ПМК є перевірка рівня засвоєння та розуміння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати наукові та навчальні тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представляти (презентувати) певний матеріал.

ПМК проводиться після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних (лабораторних, семінарських) занять з дисципліни – змістового модуля.ПМК проводиться у формі письмової контрольної роботи.

Підсумковий модульний контроль оцінюється в 10 балів. Студенти отримують три запитання з вивчених тем або два запитання і одне практичне завдання. Загальна кількість питань з модуля – від 20 до 30. Критерії оцінювання наведені нижче
за 100 - бальною шкалою

Критерії оцінювання

10,00

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначними помилками

9,00

8,90

ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками або у цілому правильна робота з певною кількістю помилок і недоліків

7,50

7,40

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю грубих помилок або виконання задовольняє мінімальні потреби

6,00

5,90

НЕЗАДОВІЛЬНО – із можливістю повторного складання

3,50

3,40

НЕЗАДОВІЛЬНО – з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

0,00

До ПМК допускаються лише студенти, які виконали у повному обсязі усі види робіт (лабораторні, практичні, розрахунково-графічні, розрахункові, реферати, семестрові контрольні завдання, тощо), передбачених робочою навчальною програмою та які мали виконати під час відпрацювання навчального матеріалу поточного модуля.Перескладання ПМК з метою підвищення позитивної оцінки не допускається.

Студентам, які без поважних причин, пропустили ряд занять і не опанували вчасно відповідну дисципліну в повному обсязі, після відпрацювання і захисту практичних занять, а також виконання всіх видів навчальної роботи змістовного модуля, призначається інший термін проведення ПМК з дозволу завідуючого відділенням. Максимальна загальна оцінка в цьому випадку за ПМК і змістовий модуль, яка виставляється студенту, не може перевищувати оцінку «Е».Студентам, які з різних поважних причин, підтверджених документально, пропустили ряд занять і не опанували вчасно відповідну дисципліну в повному обсязі, призначається інший термін проведення ПМК з дозволу завідуючого відділення.
Поточна самостійна робота

Самостійна робота студентів оцінюється за наявності конспекту всіх тем, відведених на самостійне вивчення.


Оцінка за змістовий модуль навчальної аудиторної роботи складається з суми балів за поточну успішність та ПМК.
Семестровий контроль

Семестровий контроль проводиться з метою узагальнення та систематизації знань отриманих під час вивчення дисципліни і передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу в цілому, здатності творчо використовувати накопичені знання та уміння, формувати власне ставлення до певної проблеми тощо.

Семестровий контроль студентів у 7 семестрі проводиться в терміни екзаменаційної сесії у формі заліку. Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових балів, одержаних за всі форми навчальної діяльності, що підлягають оцінюванню.

Семестровий контроль студентів у 8 семестрі проводиться в терміни екзаменаційної сесії у формі екзамену.

Студенти, які за результатами виконання усіх видів поточної навчальної роботи та ПМК, набрали від 35 до 59 балів, мають право приймати участь у семестровому контролі (екзамені).

Студент не допускається до складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних за змістові модулі (поточний контроль) впродовж семестру разом з максимально можливою кількістю балів, набраних на екзамені, в сумі не перевищуватиме 59 балів, а також якщо студент немає жодної оцінки з поточного модульного контролю.

Зарахування студенту кредитів з дисципліни проводиться тільки за умов наявності позитивних оцінок (не менше 60% балів із можливих) з усіх її модулів.

Екзамен проводиться у письмовій формі з усним поясненням.

Критерії оцінювання екзамену наведені нижче
за 100 - бальною шкалою

Критерії оцінювання

30,00

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначними помилками

27,00

26,70

ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками або у цілому правильна робота з певною кількістю помилок і недоліків

22,50

22,20

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю грубих помилок або виконання задовольняє мінімальні потреби

18,00

17,70

НЕЗАДОВІЛЬНО – із можливістю повторного складання

10,50

10,20

НЕЗАДОВІЛЬНО – з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

0,00

Студенти, які за результатами виконання усіх видів поточної навчальної роботи та семестрового контролю (екзамену) набрали від 35 до 59 балів, отримали оцінку FX, знаходяться у стані академічної заборгованості та мають право на її ліквідацію.Студенти, які за результатами виконання усіх видів поточної навчальної роботи та семестрового контролю (екзамену) з дисципліни отримали позитивні оцінки B або D мають право на підвищення оцінки в терміни екзаменаційної сесії, але не більше ніж з однієї дисципліни за семестр.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка