Крила потрібні лиш тим, хто літає. Подумай, як живуть люди, що вони роблятьДата конвертації18.03.2016
Розмір81.1 Kb.
Крила потрібні лиш тим, хто літає.

Подумай, як живуть люди,

що вони роблять,

де вони?

Затримайся і поміркуй, чому

Одні ходять пішки, інші літають.

Деякі опускають руки,

Снуючи павутину із сюжету буднів.

Хід життя, який ніколи не йде

ні догори, ні донизу.

Ми просто рухаємось по колу.

Інші ж не стоять на місці,

борючись щоденно

проти посередності

і йдучи вперед …
Стівен Гарнер
Особливості ХХІ століття вимагають від сучасної школи формування високоосвіченої, суспільно активної, творчої, конкурентоспроможної молодої людини, яка не тільки багато знає, а й використовує знання як життєвій інструмент; не тільки виконує команди, а й генерує нові ідеї, приймає нестандартні рішення, вміє критично мислити, володіє комунікативними здібностями, використовує свій потенціал для самореалізації, відповідно ставиться до життя.


Актуальність


досвіду

Оновлення шкільної хімічної освіти відбувається на засадах принципів гуманізації, диференціації, орієнтації на особистість учнів. Знання, набуті в результаті навчання хімії, стверджуються як засіб самореалізації людини в житті, соціальної адаптації, конструктивної суспільної діяльності як умови забезпечення гармонійного життя у довкіллі. Разом з упровадженням особистісно зорієнтованої освіти трансформується мета й завдання навчання хімії: мотиви, форми, методи, засоби навчання повинні забезпечити набуття особистістю життєвої компетентності, тобто підготувати дитину до життя і діяльності.

Переді мною, як учителем, постало завдання: яким чином, зважаючи на те, що уроки хімії обмежені в часі, а з введенням суспільно-гуманітарного профілю становлять одну годину на тиждень, можна створити умови для розкриття та розвитку здібностей школярів, ознайомити їх не лише з теоретичними положеннями хімічної науки, але й навчити застосовувати їх в повсякденному житті, використовуючи хімічні знання у прийнятті відповідальних, життєво важливих рішень. Саме тому мною було вибрано актуальну самоосвітню проблему “Формування ключових компетентностей учнів на уроках хімії шляхом використання моделей життєвих ситуацій ”, яка тісно пов’язана з проблемою школи.
Н
Теоретична база досвіду
ормативно-правовою базою досвіду є ряд нормативних документів: закони України “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту ”, державна національна програма “Освіта”, Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи, навчальна програма з хімії.

Теоретичну основу досвіду становлять: рекомендації Міністерства освіти і науки, Академії педагогічних наук України, ідеї І.С. Якіманської, роботи за редакцією І.Г. Єрмакова “Життєва компетентність особистості: від теорії до практики” та інші, дослідження М.Ж. Арстанова “Проблемно-имитационное моделирование жизненных ситуаций” та Т.Б. Волобуєвої “Вітагенні технології компетентнісного навчання”, методичні посібники за редакцією О.І. Пометун “Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід ”; “Сучасний урок” тощо (Додаток 1).


Технологія
досвіду

Сутність досвіду роботи полягає у проектуванні педагогічного процесу з хімії, що базується на використанні моделей конкретних життєвих ситуацій, які спрямовані на організацію учнів для самостійного добування знань, навичок, умінь у процесі активної пізнавальної діяльності.

Досліджуючи обрану проблему, я оволоділа теоретичним матеріалом, здійснила діагностику індивідуально-психологічних особливостей учнів, використовуючи допомогу психолога, особисті тести на виявлення хімічних здібностей і можливостей, анкети “Хімія – користь чи шкода?”, опитувальники та інше, що дало змогу обґрунтувати вибір таких форм і методів роботи, які сприяють формуванню життєвих компетентностей. Дозволю відзначити ефективні, на мій погляд, компетентнісно зорієнтовані технології: інтерактивні, проектні, дослідницькі, проблемні, розв’язування ситуативних завдань, вітагенного навчання тощо.

У власній роботі мною постійно використовуються елементи вищезазначених технологій, але найбільшу перевагу віддаю інтерактивним формам навчання, зокрема елементам технологій кооперативного навчання, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання та інших, чим створюю умови для самопізнання, саморозвитку учнів у процесі активної пізнавальної діяльності, розвиваю позитивну навчальну мотивацію.

Плануючи кожний урок, передбачаю можливість використання різних прийомів, які дозволяють створити певну життєву ситуацію. Для прикладу пропоную розробку циклу уроків з теми “Роль хімії в житті суспільства”, 11 клас, в якій мають місце такі інтерактивні вправи і методи, як робота в малих групах “Спільний проект”, “Естафета”, “Незакінчене рішення ”, побудова “Гірлянди асоціацій ”, “Мікрофон”, “Ажурна пилка”, “Метод проектів ” та моделі різноманітних життєвих ситуацій:


  • ситуація-проблема: учні об’єднані в 4-5груп, ставлять одне одному запитання: “Про що свідчить даний факт?” (наприклад: чи вважаєте ви доцільною для України продаж металургійного комбінату “Криворіжсталь"?);

  • ситуація-ілюстрація: учасники гри розігрують різні ситуації, які імітують події, що виникають, наприклад, в житті без використання продукції хімічних виробників;

  • ситуація-вправа: учням пропонується зібрати матеріали про природні джерела, з яких можна одержати нетрадиційні види палива, скориставшись засобами масової інформації;

  • ситуація-оцінка: учні ознайомлюються з телевізійною рекламою, яка стосується йонів Са2+, F- і знаходять в ній помилки (мова йде про рекламу зубних паст, продукту “Растишка”).

Важливим вважаю використання різноманітних нестандартних форм проведення уроків, навчання в грі (ділові, рольові, дидактичні ігри, інсценізації), розв’язування ситуаційних задач (технології імітації) тощо. Розігрування конкретної життєвої ситуації за ролями допомагає учням виробити власне ставлення до неї, набути досвіду шляхом гри, сприяє розвитку уяви і навичок критичного мислення, виховує спроможність знаходити і розглядати альтернативні можливості дій (Додаток 2).

Одним з етапів підготовки учнів до самостійного життя, практичної діяльності на виробництві я вважаю роботу над створенням навчально-дослідних проектів, спрямованих на розв’язання певних проблем, що дозволяє зблизити зміст навчання з реальним життям. Особливу зацікавленість учнів 10-11 класів виявила робота над проектами “Хіміко-екологічні проблеми Донбасу”, “Вплив нітратів на організм людини ”, “Роль металів в народній медицині ” та інші.

Н

а мою думку є неможливим якісне навчання хімії в школі без застосування хімічного експерименту. Його роль і вплив на формування хімічних знань, пізнавальних інтересів учнів і зацікавленості предметом очевидна. Підтвердити знання теорії учні мають змогу, самостійно виконуючи запропоновані експериментальні роботи, в яких штучно імітуються ситуації використання результатів пізнання в житті.


Так, наприклад, при вивченні теми “Кислоти”, я пропоную учням виконати роботу “Одержання розчинів кислот з продуктів харчування”, в ході якої діти вчаться визначати рН розчинів кислот, здобутих з лимону, яблука, кефіру, щавлю, журавлини. Таким чином, поряд з традиційними дослідами, що охоплюють зміст курсу хімії, вводжу в шкільну практику експеримент з використанням речовин та препаратів побутової хімії, лікарських препаратів, харчових продуктів, що дозволило сформувати в учнів навички грамотного поводження з речовинами у повсякденному житті. Особливим видом творчої самостійної роботи вважаю домашні експериментальні завдання, заздалегідь сплановані й розроблені, а використовувані матеріали – безпечними (розчин йоду, нашатирний сприт, оцтова, лимонна кислоти, питна сода, калій перманганат тощо). При плануванні таких експериментів перевага надається тим, які можуть бути застосовані в повсякденному житті (виведення плям іржі за допомогою лимонної кислоти та кухонної солі; добування крохмалю з картоплі; чищення одягу чи речей домашнього вжитку різними розчинниками; зберігання харчових продуктів; використання питної соди як мийного засобу та розпушувача). Експеримент ужиткового характеру сприяє створенню життєвих ситуацій, для реалізації яких учні мобілізують свої знання, уміння, певний життєвий досвід.

Протягом кількох років мною відпрацьована система тестових завдань різних видів та рівнів, за допомогою яких можна перевірити ступінь засвоєння базового рівня програмного матеріалу. Ці завдання можна використовувати на будь-якому етапі уроку різного типу, тому вони отримали назву “Дидактичні матеріали на всі випадки життя”.

Особливу увагу приділяю екологічній освіті учнів. Відомо, що сприйняття матеріалу підвищується, коли використовуються сучасні й близькі дітям явища і факти, тому підбори матеріалів з екології формую з урахуванням місцевого матеріалу, а урок в 11 класі “Екологія + хімія = життя” конструктую як підсумок роботи над проектом “Екологічна ситуація в місті Красний Лиман”.

Певний інтерес у фахівців може також визвати добірка матеріалів “Хімія в знайомих речах”, які можна використовувати як на уроці при моделюванні певної ситуації, так і позакласній роботі. Учням також пропонується цікавий пізнавальний матеріал під рубриками “Хімія і екологія”, “Хімія і медицина”, “Хімія і життя”, який накопичений в кабінеті хімії.


Результати моніторингових досліджень

Результати моніторингових досліджень, представлені з 2005 року, свідчать, що обрані мною технології позитивно впливають на рівень навчальних досягнень учнів: якість знань учнів в окремо взятому класі зросла на 11% за період вивчення шкільного курсу хімії і становить 64%. Середній бал з хімії - 7,1.

Крім того учні, яких я навчаю, за останні 5 років, зайняли 19 призових місць на міських олімпіадах з хімії; 5 учнів стали учасниками обласних олімпіад з хімії. 7 випускників школи поступили та навчаються в вищих навчальних закладах хімічного, хіміко-технологічного, екологічного профілів.Д
Результативність досвіду та його практична значущість


аний педагогічний досвід був представлений на засіданні предметно-наукової методичної комісії вчителів хімії та біології та рекомендований для використання вчителями природничих дисциплін міста.

У

2005/06, 2007/08, 2008/09 навчальних роках на базі Краснолиманської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 проводились семінари-практикуми для вчителів хімії та біології, на яких учасники відвідали мої відкриті уроки: «Життя та діяльність Д.І.Мєндєлєєва» - урок-панорама, 9 клас; «Білки» - інтегрований урок з хімії та біології, 11 клас; «Подорож в країну Неорганію» - урок-подорож, 7 клас; «Хімія та екологія» - урок-презентація з використанням комп’ютерних технологій, 11 клас.З 2008 року на базі школи працює консультаційний пункт для вчителів хімії, створений з метою надання методичної та практичної допомоги вчителям щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання та активізації роботи з використання тестових технологій.
Перспективами подальшої роботи вбачаю в удосконаленні методики реалізації компетентнісного підходу в процесі вивчення хімії.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка