Критерії оцінюванняСкачати 54.79 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір54.79 Kb.
Критерії оцінювання
Методи оцінювання: захист всіх тем, поточне тестування; контрольні роботи; підсумкове тестування.

Поточний контроль – нарахування рейтингових балів за виконані і захищені лабораторні і самостійні роботи.

Максимальна сума балів за результатами лабораторних робіт – 59 балів.

Підсумковий контроль знань здійснюється під час проведення модульних контрольних робіт.

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності кожного студента здійснюється в національній 4-бальній системі (“5”, “4”, “З”, “2”). В кінці вивчення навчального матеріалу кожного модуля (крім підсумкового) після проведення модульної контрольної роботи викладач виставляє середню оцінку за аудиторну роботу студента, позааудиторну самостійну роботу студента та оцінку в 4-бальній системі за модульну контрольну роботу. Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал таким чином:

90-100 балів - відмінно; 75-89 балів - добре; 60-74 балів - задовільно; 1-59- балів - незадовільно.1. Бали за участь та відповіді на практичному занятті

За кожною темою студент може отримати від 0 до 4 балів, в залежності від ступеня активності та самостійності4 бали – отримує студент, що виявив систематичні і глибокі знання навчально-програмового матеріалу теми, вміння вільно виконувати завдання з теми, передбачені програмою, ознайомлений з основною та додатковою літературою до теми, що рекомендована програмою.

3 бали – отримує студент, який виявив повне знання навчального матеріалу теми, успішно виконує передбачені програмою завдання теми практичного заняття, засвоїв основну літературу з теми, рекомендовану програмою. 3 бали отримують студенти, які засвідчили систематичний характер знань з дисципліни і здатні до їх самостійного поповнення і оновлення у ході подальшої навчальної діяльності;

2 бали – отримує студент, що виявив знання основного навчального матеріалу теми в обсязі, необхідному для подальшого навчання, який справляється з виконанням завдань до теми, передбачених програмою, ознайомлений з основною літературою до теми, рекомендованою програмою.

1 бал – отримує студент, що виявив знання основного навчального матеріалу теми в обсязі, необхідному для подальшого навчання, ознайомлений з основною літературою до теми, рекомендованою програмою.

0 балів – отримує студент, який виявив прогалини у знаннях навчально-програмового матеріалу теми, припустився принципових помилок у виконанні передбачених програмою завдань теми.

2. Бали за виконання самостійної роботи з теми, з якої не передбачено практичне заняття:

виконана на „відмінно ” – 4 бали.;

виконана на „добре ” - 2 бали;

виконана на „ задовільно ” - 1 бал.3. Бали за виконання індивідуального навчально-дослідного завдання:

за високий рівень самостійності, оригінальність, науковість – 10 балів;

за відносний рівень самостійності та науковості - 6 балів;

за низький рівень самостійності та науковості - 4балів;

за прилюдний захист творчої роботи чи проекту - 2 бали.

Сумарна максимальна кількість балів, які студент може отримати за виконання творчого завдання, індивідуального навчального проекту 1-15 балів.4. Бали за написання доповіді та реферату:

суто компілятивного рівня - 0,5 бала за доповідь і 1 бал за реферат;

обґрунтоване розкриття проблеми - 1 бал за доповідь і 2 бали за реферат;

виступ з рефератом на практичному занятті - 1 бал за доповідь і 2 бали за реферат.5. Бали за виконання контрольного підсумкового тесту

Підсумковий модульний контроль знань здійснюється під час проведення контрольної роботи.

Підсумкова робота складається із трьох питань, два з яких теоретичні і мають приблизно однакову складність, а третє – у вигляді тестового завдання. Тестове завдання складається з п’яти тестів, що відносяться до різних змістових модулів.

Перше теоретичне питання відноситься до загальних питань охорони праці..

У другому питанні необхідно висвітлити матеріали, що стосуються охорони праці у виробничих умовах і системі навчально-виховних закладів.

Максимальна кількість балів, яку в разі написання роботи може отримати студент, становить 26 балів.За виконання кожного теоретичного питання студент може отримати таку кількість балів:

-правильне, повне тлумачення та аналіз матеріалу, послідовне, логічне, обґрунтоване, безпомилкове його викладення на папері – 7 - 8 балів;

- допущення окремих несуттєвих помилок, виправлень – 5 - 6 балів;

- спрощене та неповне викладання матеріалу – 3 - 4 балів;

- поверхневі знання, непослідовне викладання матеріалу з допущенням істотних помилок – 1 - 2 бали;

- питання не розкрите – 0 балів.

Тестові питання оцінюються по 2 бали кожне, тобто максимальна кількість балів за відповідь на третє питання складає 10 балів.

6. Додаткові бали включають заохочувальні бали за творчу активність та відсутність пропусків занять (2 бали) та бали за поточне тестування кожного змістового модуля (2бали).
9. Розподіл балів, які отримують студенти

ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3

Підсумк.

тест


Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

41

100

7

7

7

7

7

6

6

6

6


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі

види навчальної

діяльності


Оцінка

ECTS


Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліниБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка