Критерії оцінювання з дисципліни «Технологія декорування та креативний дизайн»Скачати 53.33 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір53.33 Kb.
Критерії оцінювання

з дисципліни «Технологія декорування та креативний дизайн»
Завданнями поточного контролю є перевірка засвоєння навчального матеріалу студентами, наявності навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, публічно чи письмово представляти певний матеріал.

Об'єктами поточного контролю знань студента є:

а) систематичність та активність роботи на лабораторно-практичних заняттях (перевірка рівня знань на практичних заняттях);

б) виконання завдань для самостійного опрацювання (оцінювання самостійного опрацювання тем у цілому або окремих питань; проведення розрахунків; написання рефератів; підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів тощо);

в) виконання модульних індивідуальних завдань (передбачає оцінювання виконання тестів, індивідуальних творчих завдань).

Завдання, які не увійшли до вище перерахованих: участь у конференції, підготовка наукових публікацій, дослідницька робота тощо, можуть заохочуватися додатковими балами.

Несвоєчасне виконання (через неповажну причину) обов’язкових робіт (завдань) передбачає зниження рейтингової оцінки на один бал (за національною шкалою)

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності кожного студента здійснюється в національній 4-бальній системі (“5”, “4”, “З”, “2”). В кінці вивчення навчального матеріалу кожного модуля (крім підсумкового) після проведення модульної контрольної роботи викладач виставляє середню оцінку за аудиторну роботу студента, позааудиторну самостійну роботу студента та оцінку в 4-бальній системі за модульну контрольну роботу. Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал таким чином:

90-100 балів - відмінно; 75-89 балів - добре; 60-74 балів - задовільно; 1-59- балів - незадовільно.

8.1. Бали за участь та відповіді на практичному занятті

За кожною темою студент може отримати від 0 до 4 балів, в залежності від ступеня активності та самостійності4 балиотримує студент, що виявив систематичні і глибокі знання навчально-програмового матеріалу теми, вміння вільно виконувати завдання з теми, передбачені програмою, ознайомлений з основною та додатковою літературою до теми, що рекомендована програмою.

3 бали – отримує студент, який виявив повне знання навчального матеріалу теми, успішно виконує передбачені програмою завдання теми практичного заняття, засвоїв основну літературу з теми, рекомендовану програмою. 3 бали отримують студенти, які засвідчили систематичний характер знань з дисципліни і здатні до їх самостійного поповнення і оновлення у ході подальшої навчальної діяльності;

2 бали – отримує студент, що виявив знання основного навчального матеріалу теми в обсязі, необхідному для подальшого навчання, який справляється з виконанням завдань до теми, передбачених програмою, ознайомлений з основною літературою до теми, рекомендованою програмою.

1 бал – отримує студент, що виявив знання основного навчального матеріалу теми в обсязі, необхідному для подальшого навчання, ознайомлений з основною літературою до теми, рекомендованою програмою.

0 балів – отримує студент, який виявив прогалини у знаннях навчально-програмового матеріалу теми, припустився принципових помилок у виконанні передбачених програмою завдань теми.

8.2. Бали за виконання самостійної роботи з теми, з якої не передбачено практичне заняття:

виконана на „відмінно ” – 4 бали.;

виконана на „добре ” - 2 бали;

виконана на „ задовільно ” - 1 бал.8.3. Бали за виконання індивідуального навчально-дослідного завдання:

за високий рівень самостійності, оригінальність, науковість – 10 балів;

за відносний рівень самостійності та науковості - 6 балів;

за низький рівень самостійності та науковості - 4балів;

за прилюдний захист творчої роботи чи проекту - 2 бали.

Сумарна максимальна кількість балів, які студент може отримати за виконання творчого завдання, індивідуального навчального проекту 1-15 балів.8.4. Бали за написання доповіді та реферату:

суто компілятивного рівня - 0,5 бала за доповідь і 1 бал за реферат;

обґрунтоване розкриття проблеми - 1 бал за доповідь і 2 бали за реферат;

виступ з рефератом на практичному занятті - 1 бал за доповідь і 2 бали за реферат.8.5. Бали за виконання контрольного підсумкового тесту

Підсумковий модульний контроль знань здійснюється під час проведення контрольної роботи.

Підсумкова робота складається із трьох питань, які мають приблизно однакову складність

Максимальна кількість балів, яку в разі написання роботи може отримати студент, становить 41 балів8.6. Додаткові бали включають заохочувальні бали за творчу активність та відсутність пропусків занять (2 бали) та бали за поточне тестування кожного змістового модуля (2бали).
9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

100

4

4

4

5

4

4

4

4

Змістовий модуль №3

Змістовий модуль №4

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

4

4

4

4

4

4

4

4

Змістовий модуль №5

Змістовий модуль №6

Т17

Т18

Т19

Т20

Т21

Т22

Т23

Т24

4

4

4

4

4

5

5

5

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі

види навчальної

діяльності


Оцінка

ECTS


Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка