Куратор групи КураториСкачати 80.78 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір80.78 Kb.
Куратор групи

Куратори – педагоги, які постійно спілкуються з студентами, закріпле-ними за ними, різнобічно впливають на них і водночас працюють за предметною системою. Тобто, крім викладання певного предмету, він дбає про об’єднання зусиль викладачів, які працюють в певній групі, координацію їхніх вимог для поліпшення результатів виховної та навчальної роботи з студентами групи.

У своїй діяльності куратор тісно пов’язаний з іншими працівниками навчального закладу: адміністрацією, викладачами-предметниками, бібліотека-рями, медичними працівниками та ін. Тому кураторами призначаються найдосвідченіші викладачі-вихователі. Діяльність куратора урізноманітнює, пожвавлює виховну роботу в групі, особливо в колективі старшокурсників, спрямовує їх на диференціацію та індивідуалізацію виховання, на ширший і глибший вияв здібностей та уподобань студентів.ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

куратора групи

І Загальні положення


1.1. Це Положення регламентує діяльність куратора академічної групи вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації.

1.2. Куратор академічної групи – педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом студентів, окремими студентами, їх батьками, спрямовану на створення належних умов для навчання і виховання, самореалізації та розвитку студентів, їх творчої діяльності, соціального захисту, проведення позанавчальної та культурно-масової роботи.

1.3. Куратор групи призначається і звільнюється з посади директором коледжу.

1.4. Куратор групи підпорядковується безпосередньо заступнику директора з виховної роботи.

1.5. Куратор академічної групи при визначенні змісту, форм і методів роботи керується Конституцією України, Загальною декларацією прав людини, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», законодавчими та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Положення про коледж, наказами директора та цим Положенням.

1.6. Куратор групи дотримується Конвенції про права дитини.

1.7. Куратор групи систематично обмінюється інформацією з питань, що входять у його компетенцію, з адміністрацією.

1.8. Куратор групи здійснює свою діяльність відповідно до головних завдань коледжу: • виховання у громадянина України поваги до Конституції України та відповідального ставлення до своїх обов’язків;

 • формування особистості студента, сприяння розвитку його світогляду, духовності, здібностей і обдарувань;

 • реалізація права студентів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу т інших народів і націй;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я і здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я студентів.

1.9. Куратор групи повинен знати:

 • дисципліни психолого-педагогічного циклу, у тому числі педагогіку, психологію, вікову фізіологію.

 • володіти методикою організації виховної роботи.

 • форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення.

 • індивідуальні характеристики студентів, питання формування різних студентських колективів і керівництва ними.

 • державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.


ІІ Обов’язки

  1. Планує, здійснює навчання, виховання студентів, сприяє становленню їх як особистостей.

  2. Забезпечує умови для засвоєння студентами освітніх програм на рівні обов’язкових державних вимог.

  3. Використовує ефективні форми, методи, засоби навчально-виховного процесу.

  4. Планує і проводить зі студентами корекційно-розвивальну роботу на основі вивчення їх індивідуальних здібностей.

  5. Використовує різноманітні прийоми, методи, засоби виховання та організації навчальної діяльності.

  6. Надає допомогу студентам у виявленні лідерів, формуванню навколо них активну групу, здатного сформувати колектив однодумців, повести його за собою на виконання завдань навчання і виховання, створення доброзичливих стосунків між студентами, і викладачами навчального закладу, у формуванні національних і загальнолюдських духовних і моральних цінностей, спрямованих на здобуття знань, підвищення свого освітнього і культурного рівня, введення здорового способу життя.

  7. Планує і організовує життєдіяльність студентів та здійснює їх виховання.

  8. Сприяє формуванню у студентів моральних якостей громадянина, формує в них навички культури поведінки, відповідального ставлення до навчання, праці, поваги до прав людини, проводить роботу з профілактики відхилень у поведінці, позбавлення від шкідливих звичок.

  9. Проводить індивідуальну виховну роботу зі студентами групи, з’ясовує стан їх дисципліни та навчання, умови проживання, сприяє вирішенню їхніх проблем, які залежать від навчального закладу.

  10. Встановлює та підтримує зв’язки з батьками студентів. Своєчасно інформувати їх про проблеми у студентському житті їхніх дітей, вирішення яких вимагає батьківського втручання.

  11. Проводить організаційну та виховну роботу в студентській групі, узгоджуючи її з планом роботи навчального закладу, та власним планом виховної роботи в академічній групі.

  12. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність студентів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

  13. Готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

  14. Контролює успішність, стан відвідування занять студентами, результати поточного та підсумкового контролю знань. Студентів, які не встигають у навчанні, куратор бере під особистий контроль.

  15. Допомагає студентам в організації самостійної роботи, творчої діяльності, ефективного використання часу на навчання.

  16. Систематично підвищує свою професійно кваліфікацію, бере участь у різноманітних формах медичної роботи.

  17. Відслідковує працевлаштування випускників на протязі 3-років.

  18. Чергує з групою на протязі двох тижнів згідно графіку.

  19. Дотримується в стосунках із студентами етичних норм поведінки, які відповідають соціальному статусу педагога.

  20. Регулярно веде журнал куратора із зазначенням проведених заходів.

  21. Щомісячно звітує перед завідуючим відділення про пропуски занять в навчальній групі.

  22. Несе відповідальність за належне дотримання студентами групи “Правил внутрішнього розпорядку коледжу, наказів та розпоряджень директора та інших локальних нормативних актів.


Посадові обов’язкиз охорони праці куратора групи:

  1. Несе відповідальність за збереження життя і здоров’я студентів під час навчально-виховного процесу.

  2. Забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинним законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці.

  3. Організовує вивчення студентами правил і норм з охорони праці.

  4. Проводить інструктаж з студентами.

   1. З безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних заходів :

 • вступний на початку навчального року – з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці куратора групи;

 • первинний, позаплановий, цільовий інструктажі – з реєстрацією в спеціальному журналі.

  1. Здійснює контроль за виконанням студентами правил (інструкцій) з безпеки під час навчально-виховного процесу.

  2. Проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед студентів під час навчально-виховного процесу.

  3. Проводить профілактичну роботу серед студентів щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування у громадських місцях, об’єктах мережі торгівлі тощо).

  4. Терміново повідомляє керівника та службу охорони праці коледжу про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцем, студентом, організовує надання першої долі карської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника.

  5. Бере участь у розслідуванні та здійсненні щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.


ІІІ Права

Куратор групи має право:

3.1. Брати участь в управлінні коледжу в порядку, який визначається Положенням про коледж.

3.2. На захист професійної честі і гідності.

3.3. Знайомитися із скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати свої пояснення.

3.4. Захищати свої інтереси самостійно і через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного, чи службового розслідування пов’язаного з порушенням норм професійної етики.

3.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування за винятком випадків, передбачених законом.

3.6. Вільно вибирати і використовувати методики виховання, посібники, методичні розробки.

3.7. Виходити з клопотанням до студентських профспілкових комітетів про надання необхідної матеріальної допомоги, санаторно-профілактичних та оздоровчих путівок студентам групи, зокрема, студентам-сиротам, інвалідам та студентам з багатодітних сімей.

3.8. Захищати права студентів, до яких застосовуються несправедливо завищені міри стягнення. Відрахування студентів з навчального закладу здійснюється тільки після погодження з куратором.

3.9. Давати студентам обов’язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни. Залучати студентів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, визначеному відповідними правилами.

3.10. Висувати кращих студентів групи до нагородження та різних форм заохочення за успіхи в навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі.

3.11.Висувати перед адміністрацією клопотання про застосування установлених форм дисциплінарного та адміністративного стягнення на студентів за допущені ними порушення трудової і навчальної дисципліни, громадського порядку.

3.13. Підвищувати у встановленому порядку свою кваліфікацію.

IV Відповідальність

Куратор групи несе відповідальність:

4.1. За незалежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним адміністративним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завданні матеріальні збитки – в межах, визначеним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. За реалізацію освітніх програм у відповідності з навчальним планом та графіком навчального процесу – згідно з Положенням та іншими внутрішніми нормативними документами навчального закладу, а також чинного законодавства про працю.

4.5. За неналежне виконання вимог, визначених Положенням та правилами внутрішнього трудового розпорядку – в межах, визначених чинним адміністративним законодавством.4.6. За застосування методів виховання, пов’язаних із фізичним чи психічним насильством над особистістю студента – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.7. За життя і здоров’я студентів групи під час заходів, а також за дотриманням їхніх прав і свобод відповідно до чинного законодавства


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка