Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 рокуСторінка1/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.68 Mb.
  1   2   3   4
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова Павлiння
Михайльо В.В.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
МП

24.04.2015

(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 1 квартал 2015 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

23494714

4. Місцезнаходження

01001 м. Київ, вул. Десятинна, буд 4/6

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 499-10-29, (044) 490-46-37


ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації


1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2015
(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

http://www.alfabank.ua/ru/finansovaja-otchetnost/otchetnost-emitenta-cennyh-bumag/kvartalnaja-otchetnost_otchetnost-emitenta-cennyh-bumag/kvartalnaja-otchetnost-za-2015-god_kvartalnaja-otchetnost_otchetnost-emitenta-cennyh-bumag.htm?unpublished=1

в мережі Інтернет

24.04.2015
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:

- Замiсть серiї та номеру свiдоцтва про державну реєстрацiю вказано серiя i номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осiб i фiзичних осiб-пiдприємцiв.


- ПАТ "АЛЬФА-БАНК" за звiтний перiод не приймав участi у створеннi юридичних осiб, тому вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб вiдсутнi


- ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не випускав iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, тому вiдомостi у п. 7. 3. вiдсутнi


- ПАТ "АЛЬФА-БАНК" не випускав похiдних цiнних паперiв тому вiдомостi у п. 7. 4. вiдсутнi


- Iнформацiя у п. 8.2 та 8.3. вiдсутня у зв'язку iз тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi


- Банк не проводив випуск iпотечних цiнних паперiв, у зв'язку з цим у звiтi вiдсутня iнформацiя по п.п. 9-15


- ПАТ "АЛЬФА-БАНК" складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами, тому iнформацiя щодо фiнансової звiтностi емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обiку вiдсутня


- Банк не випускав цiльовi облiгацiї, у зв'язку з цим звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй ІІІ. Основні відомості про емітента1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ № 7912953. Дата проведення державної реєстрації

24.03.19934. Територія (область)

Київська обл.5. Статутний капітал (грн)

46391209596. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

4357


9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.19 - Iншi види грошового посередництва10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Головне управлiння Нацiонального банку України по мiсту Києву i Київськiй областi

2) МФО банку

321024

3) поточний рахунок32004186201

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

5) МФО банку

CHASUS

6) поточний рахунок400940442
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

На право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"

№61

05.10.2011

Нацiональний банк України

01.01.2001

Опис

Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не вiдповiдає дiйсностi.

Лiцензiя видана безстроковоГенеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй

№61

05.10.2011

Нацiональний банк України

01.01.2001

Опис

Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не вiдповiдає дiйсностi

Лiцензiя видана безстроковоПрофесiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Андеррайтинг)

АЕ №185092

12.10.2012

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

01.01.2001

Опис

Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не вiдповiдає дiйсностi

Лiцензiя видана безстроковоПрофесiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Дилерська дiяльнiсть)

АЕ №185091

12.10.2012

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

01.01.2001

Опис

Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не вiдповiдає дiйсностi

Лiцензiя видана безстроковоПрофесiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (Брокерська дiяльнiсть)

АЕ №185090

12.10.2012

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

01.01.2001

Опис

Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не вiдповiдає дiйсностi

Лiцензiя видана безстроковоПрофесiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - Депозитарна дiяльнiсть (Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи)

АЕ №263381

24.09.2013

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

01.01.2001

Опис

Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не вiдповiдає дiйсностi

Лiцензiя видана безстроковоПрофесiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - Депозитарна дiяльнiсть (Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування)

АЕ №263382

24.09.2013

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

01.01.2001

Опис

Iнформацiя у полi "Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)" не вiдповiдає дiйсностi

Лiцензiя видана безстроково
V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

16.10.2006

23.02.2010

Потопальська Галина Григорiвна

Опис

В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" створено Управлiння корпоративного адмiнiстрування та зовнiшнiх перевiрок, яке зокрема адмiнiструє роботу колегiальних органiв Емiтента, в тому числi виконує функцiї корпоративного секретаря. Адмiнiстрування Спостережної Ради Емiтента здiйснює секретар Спостережної Ради, який займає посаду Начальника Управлiння корпоративного адмiнiстрування то зовнiшнiх перевiрок.

Досвiд роботи корпоративного секретаря - 8 рокiв 2 мiсяця за основним мiсцем роботи та додатково 1 рiк 9 мiс за сумiсництвом;


Непогашенi судимостi за за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi;


Попереднє мiсце роботи - АКБ "ТАС-Комерцбанк";


Причиною припинення повноважень попереднього корпоративного секретаря є переведення спiвробiтника на посаду в iншому пiдроздiлi ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Михайльо Вiкторiя Вiкторiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 313202 13.01.2000 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4. Рік народження

1971

5. Освітавища

6. Стаж роботи (років)

17

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЗ 16.05.2000р. - Заступник Голови Правлiння АКБ "Київiнвестбанк ("ЗАТ " Альфа - Банк")
з 03.01.2006р. - Заступник Генерального директора, Фiнансовий директор ТОВ "Альфа-Капiтал"
з 18.09.2006р. - виконуюча обов'язки Генерального директора ТОВ "Альфа-Капiтал"
з 01.06.2009р. - Генеральний директор ТОВ "Альфа-Капiтал"
З 30.07.2009р. по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")
з 30.07.2009р. - виконуюча обов'язки Голови Правлiння
з 18.09.2009р. - Голова Правлiння

8. Опис


Непогашеної судимостi не має
1. Посада

Член Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Соломiєнко Тамара Iванiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 223459 23.06.1996 Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi

4. Рік народження

1956


5. Освіта

вища


6. Стаж роботи (років)

27


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 05.12.2001р. по теперiшнiй час ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк")


З 05.12.2001р. - Начальник Управлiння розвитку корпоративного бiзнесу
З 01.11.2006р. - заступник Директора з корпоративного бiзнесу
З 12.03.2009р. - Операцiйний директор з супроводження казначейства та корпоративного бiзнесу
З 30.10.2014 - Директор з комплаєнс-контролю та фiнансового монiторингу

8. Опис


Непогашеної судимостi не має
1. Посада

Член Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сєрьожин Дмитро Олександрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

45 00 965889 03.04.2001 2-м паспортним столом ВВС "Можайський" м. Москви

4. Рік народження

1975


5. Освіта

вища


6. Стаж роботи (років)

19


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 16.07.2001р. по 01.03.2012р. ВАТ "Альфа-Банк":


З 09.01.2008р. - Фiнансовий директор
З 01.02.2012р. Директор з фiнансових питань
З 02.03.2012р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк":
З 02.03.2012р. - Перший заступник Голови Правлiння

8. Опис


Непогашеної судимостi не має
1. Посада

Член Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Доброгаєв Олексiй Олегович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

45 09 137375 26.06.2007 Вiддiленням по району Вихiно ОУМФС Росiї по м. Москвi в ЮВАО

4. Рік народження

1962


5. Освіта

вища


6. Стаж роботи (років)

29


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 22.06.2012р. по 29.03.2013р. ЗАТ "Группа компаний ММД "Восток и Запад"


З 22.06.2012р. - Вiце-Президент
З 02.04.2013р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк":
З 02.04.2013р. - Перший Вiце-Президент

8. Опис


Непогашеної судимостi не має
1. Посада

Член Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саченко Андрiй Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

45 01 981419 08.02.2002 Вiддiлом внутрiшнiх справ "Тропарево-Нiкулiно" м. Москва

4. Рік народження

1976


5. Освіта

вища


6. Стаж роботи (років)

16


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 15.07.2002р. по 30.06.2011р. ВАТ "Альфа-Банк":


З 11.01.2009р. - директор Дирекцiї централiзованих технологiй Блока IТ
З 05.07.2011р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк":
З 05.07.2011р. - директор Блока "Iнформацiйнi технологiї"
З 30.04.2014р. - Вiце-Президент

8. Опис


Непогашеної судимостi не має
1. Посада

Член Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матяш Ростислав Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 117115 17.05.1996 Автозаводським РВ Кременчуцького ГУ УМВС України в Полтавськiй областi

4. Рік народження

1980


5. Освіта

вища


6. Стаж роботи (років)

9

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЗ 03.03.2003р. по 18.09.2009р. ПАТ "ПУМБ":
З 27.07.2006р. - начальник Юридичного Управлiння
З 21.09.2009р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк"):
з 21.09.2009р. - директор Юридичного Департаменту
з 16.10.2012р. - Вiце-Президент, Директор з юридичних питань

8. Опис


Непогашеної судимостi не має
1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кухарчук Анатолiй Вiкторович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 615790 06.02.1998 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4. Рік народження

1972


5. Освіта

вища


6. Стаж роботи (років)

10


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 16.10.2006р. по теперiшнiй час - ПАТ "Альфа-Банк" (ЗАТ "Альфа-Банк"):


з 16.10.2006р. - керiвник вiддiлу мiжнародної звiтностi;
з 11.08.2008р. - начальник Управлiння мiжнародної фiнансової звiтностi;
з 05.02.2010р. - директор Департаменту МСФЗ та управлiнського облiку та звiтностi;
з 01.11.2012р. - Директор з фiнансової звiтностi та контролiнгу;
з 14.02.2014р. - Головний бухгалтер Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi

8. Опис


Непогашеної судимостi не має
1. Посада

Голова Спостережної Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Авен Петро Олегович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- ----------- 01.01.2001 -----------------------------

4. Рік народження

1955


5. Освіта

Московський державний унiверситет iм. М.В. Ломоносова, кандидат економiчних наук

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЗ 1998р. по червень 2011р. Президент "Альфа-Банк" Росiйська Федерацiя

8. Опис


Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi

Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня


Непогашеної судимостi не має


1. Посада

Член Спостережної Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Карiмов Iльдар Альфредович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- ----------- 01.01.2001 -----------------------------

4. Рік народження

1961


5. Освіта

Економiчний факультет Московський державний унiверситет iм. М. Ломоносова, кандидат економiчних наук

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав1991-1994 рр. - науковий спiвробiтник Мiжнародного iнституту прикладного системного аналiза (Лаксенбург, Австрiя)

8. Опис


Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi

Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня


Непогашеної судимостi не має


1. Посада

Член Спостережної Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Назар'ян Павло Вiкторович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- ----------- 01.01.2001 -----------------------------

4. Рік народження

1972


5. Освіта

Московський Державний технiчний унiверситет iм. Н.Э. Баумана, спецiальнiсть "оптичнi пристрої та системи", Мiжнародна академiя маркетингу та менеджменту, Москва, за спецiальнiстю "Фiнанси та кредит", Лондонська Бiзнес Школа, Лондон, Великобританiя

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЗ 1999 по 2002 головний фiнансовий Директор мiжнародної мережi групи "Альфа-Банк"

8. Опис


Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi

Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня


Непогашеної судимостi не має


1. Посада

Член Спостережної Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Галiєв Ернест Едуардович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- ----------- 01.01.2001 -----------------------------

4. Рік народження

1972


5. Освіта

Харькiвський державний унiверситет, спецiальнiсть "Економiчна iнформатика та автоматизованi системи управлiння", кандидат економiчних наук

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав2006-2009 рр. член Спостережної Ради АКIБ "УкрСиббанк"

8. Опис


Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi

Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня


Непогашеної судимостi не має


1. Посада

Член Спостережної Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Татарчук Володимир Валентинович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- ----------- 01.01.2001 -----------------------------

4. Рік народження

1975


5. Освіта

вища, юридичний факультет МГУ iм. Ломоносова, Має диплом вищого виконавчого керiвника Business school of the world INSEAD IEP (Францiя, Сингапур)

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЗ вересня 2011 до травня 2013 р. Керiвник корпоративно-iнвестицiйного блоку ВАТ "Альфа-Банк", Росiя

8. Опис


Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi

Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня


Непогашеної судимостi не має


1. Посада

Голова Ревiзiйної комиссiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Смiрнов Данило Федорович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- ----------- 01.01.2001 -----------------------------

4. Рік народження

1969


5. Освіта

вища


6. Стаж роботи (років)

18


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ "Альфа Банк", Начальник Управлiння внутрiшнього аудиту

8. Опис

Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi.


Непогашеної судимостi не має


1. Посада

Член Ревiзiйної комиссiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Запольський Дмитро Олександрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- ----------- 01.01.2001 -----------------------------

4. Рік народження

1965


5. Освіта

вища


6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавIнформацiя вiдсутня

8. Опис


Паспортнi данi фiзичної особи вiдсутнi у зв'язку iз вiдмовою посадової особи розкривати iнформацiю. Iнформацiя про дату видачi паспорта 01.01.2001 не вiдповiдає дiйсностi

Iнформацiя про стаж керiвної роботи посадової особи вiдсутня


Непогашеної судимостi не має


1. Посада

Член Ревiзiйної комиссiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Главацький Андрiй Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КС 421765 06.08.2010 -----------------------------

4. Рік народження

1977


5. Освіта

Київський Нацiональний Економiчний Унiверситет, Магiстр по Банкiвському Менеджменту, Фiнанси та Кредит (МВМ), Бакалавр з Економiки (ВА)

6. Стаж роботи (років)

13


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

2000-2001 LLC Alfa-Capital Kiev, Ukraine. Manager of Back-Ofice Department.


2001-2002 CJSJ Alfa-Bank Ukraine Kiev, Ukraine. Manager of Back-Ofice Department

8. Опис


Паспорт фiзичної особи видано органами влади республiки Кiпр.

Непогашеної судимостi не має


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка