Лабораторія методиста як продуктивний чинник підвищення та розвитку фахової компетентності й методичної культури керівника предметної науково-методичної комісіїСкачати 140.31 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір140.31 Kb.
Лабораторія методиста як продуктивний чинник підвищення та розвитку фахової компетентності й методичної культури керівника предметної науково-методичної комісії.
Доповідь методиста методичного кабінету

Героєвої Валентини Іванівни.


Мистецтво лідера – вміння створювати

людей, що підходять для реалізації проекту,

для досягнення мети.

Антоніо Менегетті


Модернізація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах – вимога нашого часу. В цей період великого значення набувають підвищення професійного рівня педагогів ДНЗ відповідно до сучасної освітньої філософії, усвідомлення ними своєї ролі в педагогічній творчості, експериментальній та дослідницькій діяльності, виявлення творчої активності.

Зважаючи на думку В.О.Сухомлинського, що дух творчості не потерпає адміністрування, маю за основний принцип діяльності – принцип демократизації методичної роботи, сутність якого вбачаю у посиленні уваги до використання різноманітних форм співробітництва всіх організаторів та учасників освітнього процесу, встановлення між ними довірчих стосунків , поваги до суверенітету, запитів, інтересів, творчого потенціалу кожного.

Організація методичної роботи із педкадрами носить діагностично - прогностичний характер, оскільки лише знання особистісних рис педагогів, їхніх проблем і потреб дало нам можливість грамотно спланувати методичну допомогу із врахуванням умов кожного дошкільного закладу та скоординувати діяльність педагогічних колективів за допомогою методичної, психологічної та інформаційної підтримки.

Для досягнення цієї мети були визначені такі завдання: • забезпечення цілеспрямованого методичного навчання всіх категорій педагогів (керівників, методистів, вихователів, музичних керівників тощо);

 • здійснення диференційованого підходу до вибору форм і засобів навчання;

 • використання нестандартних форм організації навчання: семінарів-практикумів, конференцій, круглих столів, тренінгів тощо;

- вдосконалення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки педагогів;

- стимулювання педагогів до самоосвіти, активізація їхньої творчої ініціативи.

В основу системи формування творчої активності педагогів покладено ідею про творчу самореалізацію педагога як безперервний процес, який відбувається у взаємодії з колегами в системі підвищення кваліфікації і спрямований на становлення активної позиції педагога як суб’єкта педагогічної діяльності. Тому сприймаю педагогів ДНЗ як суб’єктів процесу навчання. Абсолютною цінністю вважаю людину: педагога, дитину, тому розглядаю процес творчого розвитку та самореалізації педагога та дитини через призму розвитку особистості.

Формування активності, ініціативності педагога, на мій погляд, досягається завдяки створенню атмосфери психологічного комфорту, встановленню особистісного контакту на основі паритетного партнерства, створенню сприятливого середовища для розвитку індивідуальності педагога.

Постійне фахове зростання педагогів – найкращий показник результативності методичної роботи. Адже для ефективної діяльності педагогічного колективу необхідно створити певні умови, зокрема організувати інформаційне забезпечення педагогів, освоєння ними нових педагогічних технологій, методів діагностики рівня розвитку вихованців тощо.

Однією з основних умов забезпечення високої якості освіти дошкільників є професійна майстерність педагогів. На сьогодні у кожному дошкільному закладі функціонує система методичної роботи, спрямована на безперервне підвищення кваліфікації і професійне зростання педагогів. Дієвою формою підвищення наукового, фахового та методичного рівня педагогів, що сприяє безперервній освіті кадрів у нашому місті, є предметні науково-методичні комісії. Діяльність окремих організовують призначені вихователі – методисти чи педагоги дошкільних закладів, а координує роботу всіх комісій та методичних об’єднань міста методист міського методичного кабінету з дошкільної освіти. Предметні науково-методичні комісії організовано для педагогів за віковими групами дітей дошкільного віку та спеціалістів ДНЗ.

В 2010-2011 навчальному році з метою вивчення та впровадження в роботу Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” ми сформували систему заходів для вихователів міста за напрямками роботи, що відповідають основним лініям розвитку дитини, визначених цією програмою:

*фізичний розвиток;

*соціально – моральний розвиток;

*емоційно – ціннісний розвиток;

*пізнавальний розвиток;

*мовленнєвий розвиток;

*художньо – естетичний розвиток;

*креативний розвиток.

Засідання кожної комісії проводимо чотири рази на рік. Місце їх проведення визначаємо заздалегідь. Протягом року засідання відбуваються у різних дошкільних навчальних закладах, що дає змогу більш глибоко і різнобічно розглянути роботу з певного напрямку, познайомитися з різними поглядами, підходами, досвідом роботи конкретних дошкільних закладів, збагатити арсенал засобів педагогічного впливу.

Для того, щоб підвищити ефективність роботи предметних науково-методичних комісій, нами було розроблені методичні рекомендації щодо підготовки та проведення його засідань

Творчі, динамічні групи – ефективна форма методичної роботи. Їх діяльність спрямована на створення методичного забезпечення навчально – виховного процесу в дошкільному закладі, вивчення динаміки формування життєвої компетентності дитини, емоційного розвитку, створення системи контролю в умовах особистісно – орієнтованої освіти. Результатом роботи творчих груп стали методичні рекомендації та розробки методичних заходів. Оновлена практика представлена в практичній частині семінарів керівників та вихователів дошкільних закладів.

Успішність роботи творчої та динамічної групи залежить як від керівника, так і від складу групи. Керівник має добре уявити кінцевий результат співпраці групи, визначити цілі, висловлювати мотивацію, продукувати нові педагогічні ідеї, бути здатним розробляти технологію, моделювати, вміти аналізувати та узагальнювати матеріал. Спілкування учасників цих груп відбувається не тільки під час засідань, а й у процесі творчої діяльності, що надає поштовх до подальших дружніх стосунків, встановлення позитивного емоційно – психологічного клімату, стабільної атмосфери доброзичливості , в якій виявляється повага до особистої думки, творчого почерку педагога, в свою чергу сприяє тому, що педагоги не бояться визнати власні недоліки, труднощі, радо діляться творчими здобутками, успіхами. Учасники творчих груп приймають активну участь у масових заходах, що сприяє модернізації навчально виховного процесу.

Досвід роботи свідчить, що багатьом керівникам ДНЗ не вистачає педагогічної культури та вміння керувати на демократичних засадах навчально – виховним процесом в дошкільному закладі. Тому важливим вважаю оволодіння культурою між особистісного та ділового спілкування в системі „методист ММК – керівник ПНМК”, „керівник – підлеглий”.

Спільна діяльність суб’єктів навчально – виховного процесу потребує постійного взаємозв’язку, як між собою („по горизонталі”), так і з керівниками („по вертикалі”). Узгодження дій управління становлять основу функціонування ділового спілкування, позбавитись авторитаризму та звички до розпорядництва допомагають діалогічні форми навчання в системі методичної роботи. Більше чотирьох років працює клуб вихователів – методистів „Методичні посиденьки”, зміст зустрічей у якому є актуальним для свого часу „Міжособистісне спілкування і взаємовідносини”, „Контроль зовнішній, контроль внутрішній”, „Духовний розвиток дорослого й дитини” та інші. Мета роботи клубу – розвиток особистості, якій притаманні демократична педагогічна та громадська культура. Основні завдання, що наближають до мети, це: сприяння становленню професійної компетентності, оволодіння мистецтвом міжособистісного спілкування; підвищення творчої активності; стимулювання пошуку, оволодіння вмінням працювати в команді; впровадження перспективних наукових досягнень, інновацій.

На ділових зустрічах в клубі обговорюються шляхи впровадження інновацій, формування соціальної компетентності дорослих та дітей, відпрацьовуються інтерактивні технології. Перевага інтерактивного навчання полягає в тому, що процес навчання відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учасників, це спів навчання, взаємо навчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де той хто вчить, і той хто навчається є рівноправними і рівнозначними суб’єктами навчання. Воно ефективно сприяє формуванню цінностей, навичок, умінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, довіри.

З початком відповідальної роботи з впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” перед кожним вихователем – методистом в клубі „Методичні посиденьки” постало дуже багато проблем. У пошуках відповідей на численні запитання варто було звернутися до досвіду колег, які вже працювали за новою програмою в межах її експериментальної апробації. З огляду на те, що програма досить складна, її підходи кардинально відрізняються від підходів традиційної навчально-дисциплінарної моделі дошкільної освіти, необхідно було розв’язати наступні завдання:

- підвищити професійну компетентність керівників, вихователів – методистів, вихователів;

- розробити перспективний та календарний плани навчально - виховної роботи;

- створити відповідне розвивальне середовище;

- визначити діагностичний інструментарій для проведення моніторингу розвитку дитини.

Тому, за минулий навчальний рік клубом були розглянуті питання, які допомогли вихователям-методистам організувати роботу своїх вихователів.

Особливу увагу було надано розгляду питання „Шляхи впровадження Базової програми „Я у Світі” в практику роботи”, в світі якого були розібрані: етапи вивчення та впровадження Базової програми, організація методичної роботи з педагогічними кадрами, планування за новою програмою. На це засідання були запрошені керівники ДНЗ та вихователі. Проводилося воно у формі прес-конференції, мета якої була допомогти кожному педагогу узагальнити свідомість філософії Базової програми, удосконалити систему планування освітнього процесу в дошкільному закладі. Всі учасники були дуже активними, особливо завідуючі Сактаганова Л.Г., Солов’йова Н.В., методисти Чубченко Л.Л., Андруняк А.І., Бабенко О.О., висловлювали свої думки, розповідали про ту роботу, яка проводилася в їх закладі. Були зроблені наступні висновки: • Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” створює простір для використання педагогами різних освітніх технологій, прояву творчості та гнучкості в підходах до дитини;

 • Педагоги повинні оновити освітній процес в дошкільному навчальному закладі, сформувати духовне обличчя дитини, удосконалити їх здібності, індивідуальність, сформувати соціальну компетентність.

Питання „Інтеграція – як провідний принцип освітнього процесу за Базовою програмою „Я у Світі” розглядалось через проведення гри „Відкритий мікрофон”, де були означені мета дидактичної інтеграції, принципи та етапи інтегрованого заняття, обговорена схема принципів інтеграції , складена схема етапів інтегрованого заняття – це мало велике значення для молодих вихователів – методистів.

Методистом ММК надані методичні рекомендації щодо організації методичної роботи в закладі за Базовою програмою, вона постійно знайомить з новими інноваційними технологіями, методами та прийомами в роботі з педагогічними кадрами. Так, було переглянуто відео за участю професора Н.В.Гавриш, яка на практичному занятті показала необхідність проведення занять через призму інтеграції. Клубом „Методичні посиденьки” (кер. Горєва Н.В.) була проведена цікава і дуже потрібна робота з питань пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі визначеними Базовою програмою „Я у Світі”.

В наступному 2010-2011навчальному році пропонуються розглянути питання пов’язані з реалізацією сучасних підходів до контролю та оцінки досягнень дошкільників, методичного супроводу та формування творчої активності педагогів дошкільного навчального закладу.

У зв'язку з проведенням на базі Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Всеукраїнської конференції з впровадження нової Базової програми розвитку дитини дошкільного віку педагоги, керівники ПНМК і педагогічні колективи міста під керівництвом методиста ММК прийняли участь у виставці педагогічних посібників : „Система роботи ДНЗ в світлі інтерактивного навчання”(ДНЗ№34,Андруняк А.І., Мальцева І.А.), „Впровадження психолого-педагогічного проектування взаємодії педагога і дітей дошкільного віку”(ДНЗ№24 Жога О.В., ММК Героєва В.І.), „Розвиток творчих здібностей як результат оволодіння базовими основами комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільника”(ДНЗ№34, Баликіна О.Є., Андруняк А.І.), „Логіко-математичний розвиток дітей як складова життєвої компетентності дошкільників”(ДНЗ№19, Єфимова Т.В.), „Формування комунікативної компетентності у дітей з мовною патологією”(ДНЗ№4, Пустовойтова Т.В.), „Соціальне становлення особистості засобами ознайомлення дошкільників з народними ремеслами”(ДНЗ№19,Лобас Е.О.), „Соціально-педагогічна підтримка сім'ї та дитини”, „Провідні напрямки організації здоров'язберігаючої діяльності в ДНЗ”(ДНЗ№19, Чубченко Л.Л.).

В поточному навчальному році на раді методичного кабінету відділу освіти були захищені перспективні педагогічні досвіди слідуючи педагогів: „Використання елементів навчального розвивального курсу „Логіки світу” у всебічному розвитку дитини”(ДНЗ№34, Шкарупа Л.І.), „Активізація мовленнєвої діяльності дошкільнят”(ДНЗ№12,Косматенко Н.Г.), „На крок ближче до доброти”(ДНЗ№12, Ремінна С.Г.), „Виховання у дошкільників позитивного ставлення до природи”(ДНЗ№13, Дугельна Л.А.), Терновської О.В.(ДНЗ №35) „Сімейна творчість та її значення в розвитку дитини”, Нічик С.В.(ДНЗ №35) „Розвиток почуття ритму у дітей дошкільного віку”, Мальцевої І.А. (ДНЗ №34) „Компетентність дошкільника у сфері „Я сам” як передумова його особистісного зростання”, Бабенко О.О. (ДНЗ №4) „Використання інноваційних технологій в роботі з педагогічними кадрами дошкільного навчального закладу”, Зосім І.М. (ДНЗ №24) „Розвиток музично-ритмічних рухів у дошкільнят”, Гунько Н.В. (ДНЗ №22) „Вплив інноваційних технологій фізкультурно-оздоровчої діяльності на розвиток особистості”, Лимарчук І.В. (ДНЗ №19) „Формування життєвої компетентності дошкільнят засобами театралізації”, Петрової О.О. (ДНЗ №34) „Інноваційні технології в системі логопедичних занять”, Холодової І.Л. (ДНЗ №27) „Розвиток музичних здібностей засобами українського фольклору”, Козіної О.В. (ДНЗ №25) „Оздоровчо-корекційна робота з використанням ортопедичних м’ячів для дітей дошкільного віку” – все це свідчить про зацікавленість як керівників ПНМК, так і педагогів бути на плаву впровадження новітніх технологій, демонструвати свій особистий досвід роботи.
Завдяки чітко спланованій роботі предметних науково-методичних комісій, методичних об’єднань, клубу „Методичні посиденьки”, творчій групі, роботі в освітніх округах, керівниками яких є Андруняк А.І., Бабенко О.О., Чубченко Л.Л., Передрій Л.М., Капаєва Т.М., Горєва Н.В., Задержинська Л.О. педагогічні колективи на чолі з керівниками закладів в цьому навчальному році створили всі умови для особистісного ставлення та творчої самореалізації як дорослих, так і дітей дошкільного віку.

Найбільш результативним засобом розвитку творчої активності вихователів в роботі ПНМК є опрацювання індивідуальних та кооперативних творчих робіт педагогів при умові співпраці. Так, учасники семінару „Креативні методи формування правильної звуковимови у дітей старшого дошкільного віку з мовною патологією” ПНМК вихователів логопедичних груп (кер. Передрій Л.М.) були опрацьовані діалоги дорослого й дитини за тематикою, запропонованою в програмі, діалоги, скоромовки та чистомовки для автоматизації звуків української мови, розроблені мовні дидактичні ігри та вправи з лексичним та граматичним змістом

Семінар „Організаційні аспекти оновлення змісту роботи в дошкільному навчальному закладі через впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”, проведений на базі ДНЗ№34 (завідувачка Баликіна О.Є.) був представлений у вигляді презентації досвіду роботи керівника закладу „Організаційно-педагогічні заходи впровадження в практику роботи ДНЗ №34 Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”, лекції - полілогу практичного психолога Мальцевої І.А. „Моніторинг в дошкільному закладі”, проекту – методичному конструктору, розробленому вихователем-методистом Андруняк А.І. „Я – успішний завідувач”, перегляду організації дитячої життєдіяльності, а також презентацій роботи гуртків фізкультурного керівника та музичних керівників ДНЗ №34. Учасниками семінару були вироблені рекомендації щодо умов ефективного впровадження в практику роботи Базової програми та особливостей організації і планування освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах за новою програмою. Тому, діяльність дошкільних навчальних закладів слід максимально спрямувати на розвиток у педагогах – дошкільниках новаторства щодо змісту, форм, методів, прийомів організації життєдіяльності дітей за БП шляхом постійного пошуку оптимальних технологій, прийнятних методів, гнучкого проектування змісту роботи з дітьми (через систему тренінгів, інтерактивних семінарів, майстер – класів, які б занурили педагогів, врахувавши їх стартові можливості, у процес професійного самовдосконалення, сприяли б розвитку креативності). І не лише пошуку, а й висвітлення, обговорення, вивчення на педагогічних радах, семінарах, консультаціях тощо. Життєдіяльність дітей в ДНЗ має бути гнучкішою, менш зарегламентованою і формалізованою, базуючись на пріоритеті дитячого буття – насиченого, інтенсивного, піднесеного, лише певною мірою унормованого, більше процесуального, ніж результативного, розміреного, а не напружено – змагального, тобто такого, що відповідає природі дитини.

Активному впровадженню наукових досліджень в практику роботи, які в свою чергу мають бути спрямовані на поліпшення результатів мовленнєвого розвитку дітей сприяли заняття постійно – діючого семінару з проблеми „Розвиток творчих здібностей як результат оволодіння базовими основами комунікативно - мовленнєвої компетентності дошкільника”(ДНЗ№34, Баликіна О.Є., Андруняк А.І.). Під час занять учасники семінару спрацювали в мікро групах та виконали творчі роботи: • розробка планів занять з мовленнєвої діяльності, написання сюжету, сценарію для вистави; складання ігрових діалогів – імпровізацій та колективних етюдів;

 • колективне складання плану занять з картинками, різними за змістом та тематикою;

 • складання переліку об’єктів та матеріалів для експериментування, планів проведення експериментування тощо.

Активна участь педагогів у розробці методичного супроводу забезпечує його постійне й свідоме використання в практиці роботи.

Орієнтація педагогів на творчу діяльність, цінування оригінальних думок , підтримка ініціативи, надання можливості вибору, демократичне партнерське середовище – надійний шлях до творчої активності педагогів, забезпечення їх творчої самореалізації, утвердження пріоритету дослідницької діяльності.

У становленні професійної активності значну роль відіграють огляди – конкурси. Нами проведені огляди – конкурси, спрямовані на створення оптимальних умов для роботи педагогів в період впровадження Базової програми „Я у Світі”: „Науково-методичний супровід впровадження Базової програми „Я у Світі””(огляд методичних кабінетів ДНЗ), „Робоче місце вихователя ДНЗ”.

Розроблена та впроваджена система приносить свої результати. Для вимірювання ефективності методичної роботи в дошкільному закладі розроблена „Модель здійснення методичної роботи в дошкільному закладі”.

Традиційні та активні форми роботи, такі як творчі динамічні групи, постійно діючі проблемні семінари, семінари-практикуми, майстер-клас, педагогічні майстерні, гостьовий обмін досвідом педагогів виявилася найбільш ефективними для формування ціннісного ставлення до творчості та розвитку активності педагогів. Про це свідчить масовий розвиток активності педагогічних кадрів: збільшилася кількість педагогів ДНЗ, що виявляють творчу ініціативу та активність. Більшість педагогів виявляють стійкий інтерес до актуальних проблем науки, перспективного досвіду, близько 30% педагогів виявили ініціативу щодо апробації нової програми; збільшилась кількість вихователів, що в процесі атестації підвищили професійну категорію та отримали педагогічне звання „вихователь-методист”.

Вихователі – методисти та вихователі приймають активну участь в науково-практичних конференціях, виступають в пресі, ведуть дослідницьку роботу, є авторами методичних посібників.

Освітнє середовище, в якому відбувається процес модернізації дошкільної освіти в нашому місті – демократичне, емоційно позитивне, відкрите для комунікації.

Для успішного професійного становлення дуже важливо, щоб педагоги спочатку відчували доброзичливе, привітне ставлення до себе і підтримку з боку керівника ПНМК. Адже ставлення керівника – своєрідний морально-етичний орієнтир, на який рівняються педагоги. Дуже важливо створити у колективі однодумців дружній, доброзичливий мікроклімат. Загальновідомо, що привітний вираз обличчя збуджує центри позитивних емоцій, сприяє хорошому настрою. Доброзичлива усмішка, зазвичай, викликає усмішку та відповідний настрій і у співрозмовника, так само як і гарний жарт, радісне світосприйняття, створює сприятливу атмосферу для спілкування.

Не менш важливими для керівника є такі якості, як урівноваженість та самовладання. Вони дають змогу правильно будувати стосунки з педагогами.

Тому головним важелем моєї організаційно-методичної діяльності став акмеологічний підхід до процесу підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, тобто зосередження уваги на головних проблемах удосконалення професійної діяльності: досягнення фахових вершин, розвиток творчої активності, становлення ділової взаємодії.Розвиток активності відбуватиметься поетапно:

 • подолання психологічних бар’єрів, теоретична та методична підготовка, самоосвітня діяльність;

 • залучення до індивідуальної творчої діяльності, розвиток критичного мислення;

 • участь у колективній творчій діяльності, розвиток творчої індивідуальності, усвідомлення необхідності саморозвитку та вдосконалення професійної майстерності;

 • виявлення творчої ініціативи у впровадженні інновацій в практику роботи, постійне професійне вдосконалення.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка