Література для слухачів курсів учителів-дефектологівСкачати 60.33 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір60.33 Kb.
Література

для слухачів курсів учителів-дефектологів


 1. Абрамова Т.Ф. Физическая реабилитация детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата / Абрамова Т.Ф., Гончарова Г.А., Гросс Н.А. и др. – М. : Советский спорт, 2000.

 2. Андрейкин А.А. Роль совместного коллектива для слышащих подростков и подростков с нарушениями слуха // Новые пути решения проблем детской инвалидности средствами культуры и искусства. – М., 2001.

 3. Биков В.Ю. Підвищення значущості інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України / В.Ю.Биков // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 28–33.

 4. Бондар В.І. Освіта дітей з особливими потребами: пошуки та перспективи. – [Електронний ресурс]. – www.surdopedagogika.com

 5. Бондар В.І., Синьов В.М. Актуальні проблеми розвитку освіти дітей з обмеженнями життєдіяльності: шлях від інституалізації до інтеграції // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: серія соціально-педагогічна. Вип. ХІІ / За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 462 с.

 6. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. — М.: Гном-Пресс, 2002.

 7. Волинський В.П. Інформаційні функції, роль і призначення електронних підручників / Волинський В.П., Красовський О.С. // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Ін-т педагогіки НАПН України, 2010. – С. 113–120.

 8. Гаврилов О.В. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 308 с.
 1. Григор’єв А.Й. Діти з особливими потребами. Монографія. – К.: Народне слово, 2006.

 2. Григор’єв А.Й., Балан М.М., Рацул А.Б. Мала енциклопедія фізичної реабілітації. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2007.

 3. Гриценчук О.О. Електронний підручник і його роль у процесі інформатизації освіти / О.О.Гриценчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – К.: Ін-т засобів навчання АПН України, 2005. – С. 255–261.

 4. Гонеев А.Д. . Основы коррекционной педагогики. М.,2002.

 5. Державний стандарт спеціальної освіти дітей з особливими потребами / Ін-т спеціальної педагогіки АПН України. – К., 2003. – 12 с.

 6. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка / за ред. В.І.Бондаря, В.В.Засенка. – К.: Інститут дефектології АПН України, 2004. – 150 с.

 7. Дятленко Н. Оцінка впливу інклюзивної моделі освіти на учасників проекту. Звіт за результатами оцінки / Н.Дятленко, Н.Софій, Ю.Кавун. – К.: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2004. – 111 с.

 8. Елен Р. Даніелс і Кей Стаффорд. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. – Львів: Т-во "Надія", 2000. – С. 37–51.

 9. Елен Р. Даніелс і Кей Стаффорд. Створення інклюзивних класів (програми особистісно зорієнтованої освіти дітей від 0 до 10 років "Крок за кроком") // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник / Ред.кол. Н.Софій, І.Єрмаков та ін. – К.: Контекст, 2000. – С.308-318.

 10. Жук Ю.О. Шкільні підручники на електронних носіях: логіка апаратних засобів і логіка педагогічних способів / Ю.О.Жук // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Ін-т педагогіки НАПН України, 2010. – С. 86–92.

 11. Зыков С.А. Активизация речевого общения глухих школьников младших классов в совместной деятельности // Автореф. дис. канд. пед. наук М., 2000.- 15с .

 12. Іванова С.М. Вплив комп’ютерних ігор на формування елементів логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку [Електронний режим] / С.М.Іванова – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em2/content/07ismaps.html.

 13. Інклюзивна освіта: вибір батьків / за ред. А. А. Колупаєвої. – К: «Інклюзивна освіта», 2010. – 70 с.

 14. Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні: Науково-методичний збірник до Всеукраїнської науково-практичної конференції в рамках реалізації проекту "Створення ресурсних центрів для батьків дітей з особливими освітніми потребами" за підтримки програми ІВРР – TACIS Європейської комісії / ВФ "Крок за кроком". – К.: ФО-П Придатченко П.М., 2007. – 180 с.

 15. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник / за ред. Л.І.Даниленко. – К.: ФО-П Парашин І.С., 2010. – 128 с.

 16. Каулина Е.М. Средства, формы, методы лечебной физической культуры в реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. – Н. Новгород: Пламя, 2009.

 17. Качесов В.А. Основы интенсивной реабилитации. ДЦП. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2005.

 18. Качесов В.А. Основы интенсивной самореабилитации. – М.: БДЦ-ПРЕСС, 2007.

 19. Коваль Л. Використання комп’ютера в процесі корекції порушень мови / Лариса Коваль // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 6. – С. 100-103.

 20. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія. – К.: «Самміт-Книга», 2009. – 272 с.

 21. Колупаєва А.А. Інклюзія як напрям освітнього реформування. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип.10. / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Масенка. – К.:, 2008. – С. 121 – 127.

 22. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: [монографія] / А.А.Колупаєва. – К.: Пед. думка, 2007. – 458 с.

 23. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Початкова школа. - 2002. - №2. – С.3-5.

 24. Мадзігон В.М. Дидактичні вимоги до електронних підручників / В.М.Мадзігон // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Ін-т педагогіки НАПН України, 2010. – С. 4–7.

 25. Матвєєва М., Миронова С., Гречко Л. Психокорекційна робота з молодшими школярами, які мають вади психофізичного розвитку, в умовах інтегрованого навчання // Дефектолог. – 2008. – №4. – С. 17-20.

 26. Медицинская реабилитация: Руководство для врачей / Под ред. В.А. Епифанова. – М.: МЕДпресс-информ, 2005.

 27. Методичне забезпечення діяльності педагогічних працівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів щодо роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку: Науково-методичний посібник / Укладачі: О.В. Чубарук, Л.А.Пєтушкова, О.В. Татаринцев / За ред. Н.І. Клокар, О.В. Чубарук. – Біла Церква: КОІПОПК, 2006. – 124 с.

 28. Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс. – Кам'янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. – 204 с.

 29. Навчальні програми для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів – див. сайт МОНмолодьспорту України: www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: www.iitzo. gov.ua .

 30. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К: Видавничий дім «Освіта», 2011.

 31. Назарина В.В. Дитина з розладом слуху: особливості спілкування // Дошкільне виховання. - №10. – 2002. – Київ. – С.8-10.

 32. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.10.2010р. №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання».

 33. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 року № 651 «Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах».

 34. Національна доктрина розвитку освіти / Указ Президента України №347 / 2002 від 17.042002 // Дошкільне виховання. – 2002. – №7. – С. 4-9.

 35. Назарова Н.М . Специальная педагогика. Учебное пособие. М.,2000.

 36. Новикова Н.В. Дослідно-експериментальна робота із впровадження методики формування пізнавального інтересу підлітків на уроках музичного мистецтва засобами мультимедійних технологій [Електронний режим] / Н.В.Новикова. – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/12/ statti/novikova.htm.

 37. Олійник В.В. Інклюзивна школа: особливості організації та управління / В. В. Олійник. – К.: «Крок за кроком», 2010, - 127 с.

 38. Пересадин Н.А., Дьяченко Т.В. Реабилитология. Стратегия и тактика эффективного восстановления здоровья. Монография. – Луганск: Знание, 2004.

 39. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011р. №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

 40. Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та розумового розвитку / За ред. Вавіної Л.С. – К.: «АТОПОЛ», 2010. – 242 с.

 41. Створення ресурсних центрів. Посібник для батьків дітей з особливими освітніми потребами / ВФ "Крок за кроком". – К.: ФО-П Придатченко П.М., 2007. – 216 с.

 42. Тараненко Р.К. Деякі методи валеокорекції (практичні рекомендації). – 2-е вид., перероб. та доповн. / Тараненко Р.К. – Кіровоград: ІВВ УІКРВ, 2010.

 43. Тараненко Р.К. Фізична реабілітація дітей із ДЦП. Методичні рекомендації. – Кіровоград: ІВВ УІКРВ, 2012.

 44. Типові навчальні плани початкової школи – Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.06.2011 року № 572.

 45. Туріщева Л.В. Діти з особливостями розвитку у звичайній школі (психологічний супровід і допомога) / Л. В. Туріщева. – Харків: «Основа», 2011. – 111 с.

 46. Туріщева Л.В. Увага! Особливі діти / Л. В. Туріщева. – Харків: «Основа», 2010., - 128 с.

 47. Учебные программы для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. 1-4 классы. – К: Видавничий дым «Освыта», 2012.

 48. Частные методики адаптивной физической культуры / Под ред. Л.В. Шапковой. – М.: Советский спорт, 2003.

 49. Шемет М.К. «Віртуальний кампус» – Інтернет-середовище для розвитку навчальних можливостей старшокласників з вадами слуху / Шемет М.К., Лобода В.В. // Наук. часопис Націон. пед. університету ім. М.Драгоманова. Серія 19. Корекц. пед-ка та спец. психол.: [зб. наук. праць]. – 2006. – С. 98–106.

 50. Язловецький В.С. Лікувальна фізична культура. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2009.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка