Література, яка надійшла до бібліотеки у 1 кв. 2014 р. Природничі науки в ціломуСторінка1/5
Дата конвертації02.04.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4   5
Література, яка надійшла до бібліотеки у 1 кв. 2014 р.
Природничі науки в цілому.20.1я73

Д80

Дуган, О. М. Екологія : навч. посіб. для дистанційного навчання / О. М. Дуган, Г. О. Статюха ; Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". – К. : Університет "Україна", 2004. – 176 с.

К-сть прим.: 2 (філ.3. – 2)
20.1я73

Л63

Лисенко, Н. В. Теорія і практика екологічної освіти : навч. - метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Лисенко. – К. : Слово, 2009. – 400 с. : ілюстр. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)Техніка. Технічні науки30.12я73

К93

Курок, В. П. Технічна механіка : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Курок. – К. : Педагогічна преса, 2007. – 272 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 5 (Суми. – 5)
32.973я73

М15

Макарова, М. В. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара ; за ред. М. В. Макарової. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Суми : Університетська книга, 2008. – 665 с. : ілюстр. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)


Охорона здровя. Медичні науки.51.20я73

Ж51

Желібо, Є. П. Безпека життєдіяльності : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є. П. Желібо, В. В. Зацарний. – К. : Каравела, 2006. – 288 с. – Допущено МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.3. – 1)


60.Суспільні науки в цілому.

Соціологія


60.55я73

Т33

Теорії і методи соціальної роботи : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред.: Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005. – 328 с. – (Альма-матер). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.3. – 1)
60.55.325.11

Г61

Головатий, М. Ф. Соціологія молоді : курс лекцій / М. Ф. Головатий. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : МАУП, 2006. – 304 с. – Схвалено вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом.

К-сть прим.: 1 (філ.3. – 1)
60.55.325.11

М75

Молодь і соціальний розвиток на сучасному етапі : зб. статей і матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. (Запоріжжя 21-25 травня 1997 р.). Ч. 1 / Запорізький державний університет; під заг. ред. Л. І. Міщик. – Запоріжжя : Просвіта, 1998. – 128 с.

К-сть прим.: 1 (філ.3. – 1)
60.7я73

М91

Муромцева, Ю. І. Демографія : навч, посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. І. Муромцева. – К. : Кондор, 2009. – 300 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)Історія. Історичні науки


63.2я73

С71

Спеціальні історичні дисципліни : довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / голов. ред. С. В. Головко. – К. : Либідь, 2008. – 520 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
63.3(4Укр)я73

Б19

Бакалець, О. А. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. : навч. посіб. (конспект лекцій, персоналії, таблиці, документи, хронологія, словник) / О. А. Бакалець. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2009. – 374 с. – Рек. до друку вченою радою Глухівського ДПУ ім. О. Довженка.

К-сть прим.: 6 (Бар. – 6)
63.3(4Укр)я73

Б19

Бакалець, О. А. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. : навч. посіб. (конспект лекцій, персоналії, таблиці, документи, хронологія, словник) / О. А. Бакалець ; Глухівський НПУ ім. О. Довженка. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 573 с. – Гриф надано МОН України.

К-сть прим.: 7 (Бар. – 2, наук.аб. – 2, Могилів. – 3)
63.3(0)4я73

Б19

Бакалець, О. А. Методичні рекомендації з вивчення історії середніх віків : для студ. напряму підготовки 6.020302 Історія / О. А. Бакалець ; Глухівський НПУ ім. О. Довженка. – Бар : РВВ Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М. Грушевського, 2013. – 573 с. – Рек. до друку вченою радою Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

К-сть прим.: 5 (наук.аб. – 5)
63.3(4Укр)

Б24

Бар. Барська земля - крізь призму століть : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції / за наук. ред. М. Ф. Дмитрієнко; відп. ред. О. А. Бакалець. – Бар : РВВ Барського ГПК ім. М. Грушевського, 2008. – 448 с. – Затв. до друку Барською міською радою та метод. радою Барського ГПК ім. М. Грушевського.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)
63.3(4УКР)

Б43

Бєлашов, В. І. Глухів - столиця гетьманської і Лівобережної України : посіб. для учбової і наук. роботи студ. та учнів серед. шк.до "Глухівського періоду" історії України (1708-1782 рр.) / В. І. Бєлашов ; ГДПІ імені С.М. Сергєєва-Ценського; ред. В.М. Куриленко; фото О.І. Вознюк; худ. О.Є. Ковальов, Л.Д. Поповченко. – Глухів : Глухівська міська друкарня, 1996. – 145 с. : ілюстр.; портр. – Рек. до друку МОНУ.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
63.3(4УКР)

Б43

Белашов, В. И. Глухов - забытая столица гетманской Украины / В. И. Белашов. – Заказное издание. – К. : Україна, 1992. – 132 с. : иллюстр.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)63.3(4Укр)я73

Б77

Бойко, О. Д. Історія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Бойко. – Вид. 2-ге, допов. – К. : Академія, 2001. – 656 с. – Допущено МОН України.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
63.3(4Укр)я73

Б77

Бойко, О. Д. Історія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Бойко. – 3-тє вид., допов. – К. : Академвидав, 2007. – 688 с. – (Альма-матер). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 4 (Суми. – 4)
63.3(4Укр)

В27

Велика історія України від найдавніших часів. У 2-х т. Т.2 / зі вступом д-ра І. Крипякевича; зладив М. Голубець. – К. : Глобус, 1993. – 400 с.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
63.3(4Укр-4Він)

Г17

Гальчак, С. Краєзнавство Східного Поділля / С. Гальчак ; Вінницький ДПУ ім. М. М. Коцюбинського; під заг. ред. П. Т. Тронька. – Вінниця : Книга-Вега, 2005. – 144 с. : ілюстр.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
63.3(4Укр-4Він)

Г17

Гальчак, С. Д. Регіонознавча інституція Східного Поділля : Вінницька філія центру дослідження історії Поділля (2006 - поч. 2010 рр.) / С. Д. Гальчак ; Вінницька обл. орг. Національної спілки краєзнавців України. – Вінниця : Маркьюрі-Поділля, 2010. – 160 с. : портр.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
63.3(4Укр-4Сум-4Глух)я6

Г55

Глухів на зламі тисячоліть : історико-краєзнавчий нарис / В. Бєлашов, С. Жукова, Ю. Коваленко та ін. ; Глухівський державний історико-культурний заповідник; за ред.: М. Деркача та В. Шейка. – Суми : Медіа, 2002. – 96 с. : ілюстр.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
63.3(4Укр)

Г91

Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський ; ред. : Л. Пугачева, В. С. Трубенко. – К. : Наукова думка, 1992. – 544 с. : ілюстр.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
63.3(4Укр-4Сум-4Глух)

Д36

Деркач, А. Л. Глухів - гетьманська столиця / А. Л. Деркач. – К. : Павлим, 2000. – 176 с. : ілюстр.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
63.3(4Укр)

Д69

Дорошенко, Дмитро. Історія України : для школи й родини / Д. Дорошенко. – К. : Освіта, 1993. – 238 с. : ілюстр. – Видається на замовлення Міністерства освіти України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
63.3(4Укр)

Ж86

Жуковський, А. Нарис історії України : підруч. для шкіл середньої та вищої школи / А. Жуковський, О. Субтельний ; ред.: Я. Грицак, О. Романов. – Львів : Наук. т-во ім. Т. Шевченка, 1992. – 230 с. : ілюстр. – Рек. МО України.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
63.3(0)4

И90

История средних веков : учеб. для ун-тов и пед. ин-тов. Т. 2 / Московский ГУ им. М. В. Ломоносова: под ред.: С. Д. Сказкина, А. С. Самойло, А. Н. Чистозвонова. – М. : Политиздат, 1954. – 520 с.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
63.3(0)4

И90

История средних веков : учеб. для студ. ун-тов обучающихся по спец. "История". В 2-х т. Т.1 / под общ. ред. С. Д. Сказкина. – М. : Высшая школа, 1977. – 471 с.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
63.2(4Укр)я73

І-90

Історичне джерелознавство : підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч.закл. / Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, Б. І. Корольов та ін. – К. : Либідь, 2002. – 488 с. – Затв. МОН України.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
63.3(4Укр)

І-90

Історія рідного краю. Ч.1. Краєзнавчі нариси про подільське місто Бар та його околиці з найдавніших часів ХУІІІ ст. / Від. нар. освіти Барського райвиконкому, Районна рада пед. т-ва України; відп. за вип. Ю. Л. Малиновський. – Бар : [б. в.], 1991. – 70 с.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
63.3(4Укр)

І-90

Історія рідного краю : краєзнавчі нариси про подільське місто Бар та його околиці в ХІХ - початку ХХ ст. Ч. ІІ / Від. освіти Барської районної державної адміністрації, Районна рада пед. товариства України; відп. за вип. Ю. Л. Малиновський. – Бар : [б. в.], 1992. – 60 с. : ілюстр.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
63.3(4Укр)я73

І-90

Історія України : навч. посіб. для дистанц. навчання / В.Б. Павленко, А. М. Михненко, С.І. Лисова та ін. – К. : Ун-т "Україна", 2004. – 263 с. – Рек. до друку методичною радою Університету "Україна". – Бібліогр.: с. 259-265.

К-сть прим.: 2 (філ.3. – 2)
63.3(4Укр)я73

І-90

Історія України : навч. - метод. посіб. для семінарських занять / В. М. Литвин, А. С. Слюсаренко, В. Ф. Колесник та ін.; за ред. В. Н. Литвина. – К. : Знання-Прес, 2006. – 460 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)
63.3(4Укр)

К62

Коляструк, О. А. Історія повсякденності як об'єкт історичного дослідження: історіографічний і методологічний аспекти : монографія / О. А. Коляструк. – Х. : Курсор, 2008. – 122 с. – Рек. до друку вченою радою Інституту історії, етнології і права Вінницького ДПУ ім. М. Коцюбинського.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
63.3(4Укр)

К68

Король, В. Ю. Історія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ю. Король. – К. : Кондор, 2005. – 496 с. – (Альма - матер). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
63.3(4Укр)я2

К84

Крушинський, В. Ю. Історія України. Події. Факти. Дати : довідник / В. Ю. Крушинський, Ю. А. Левенець. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К. : Зодіак-ЕКО, 1993. – 176 с.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
63.3(4Укр)

К90

Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого просторового розвитку Європи : матеріали засідання "круглого столу" м. Київ, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2 липня 2009 р. / Барський ГПК ім. М. Грушевського, Київський НУБА; відп. ред. М. М. Мосунов. – Бар : РВВ Барського ГПК ім. М. Грушевського, 2010. – 88 с.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)
63.3(4Укр-4Сум)

М89

Музей археології Національного заповідника "Глухів" : путівник / авт.- уклад. О. Ю. Коваленко. – Суми : АС- Поліграф, 2011. – : ілюстр.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
63.3(0)

Х91

Хрестоматия по истории средних веков : учеб. пособ. для ун - тов и пед. ин - тов. В 3-х т. Т.1. Ранее средневековье / под ред. С. Д. Сказкина. – М. : Социально-экономической литературы, 1961. – 688 с. – Видається на замовлення Міністерства освіти України.

К-сть прим.: 1 (наук.аб. – 1)63.3(4Укр)-7я73

Ш39

Шейко, В. М. Історія української культури : для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 271 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)


Економіка. Економічні науки


65.050.211

О-61

Опорний конспект лекцій з курсу "Основи менеджменту" : для студ. спец. 8.050201, 8.050107, 7.050404 усіх форм навчання / Сумський державний університет; уклад.: О. Ф. Балицький, С. В. Кузьменко, В. О. Лук'янихін. – Суми : СумДУ, 2001. – 86 с.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)
65.240я2

Я65

Янцур, М. В. Словник - довідник з професійної орієнтації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Янцур. – К. : Слово, 2013. – 176 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (Могилів. – 2)Соціальна робота


65.27я73

Г69

Горілий, А. Г. Історія соціальної роботи : навч. посіб. / А. Г. Горілий. – Тернопіль : Астон, 2004. – 174 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Могилів. – 1)
65.27

С69

Соціальна робота в Україні: перші кроки / під ред. В. Полтавця. – К. : КМ Academia, 2000. – 236 с.

К-сть прим.: 1 (філ.3. – 1)


Політика. Політичні науки66.0я73

П50

Політологія : опорний конспект лекцій для студ. усіх спец. денної та заочної форм навчання з базової освіти / Київський ДТУ; уклад.: Ю. І. Кулагін, В. І. Попуріз, П. Г. Марков та ін.; ред. С. В. Яценко. – К. : Київський ДТЕУ, 1998. – 71 с.

К-сть прим.: 5 (Бар. – 5)
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка