Література, яка надійшла до бібліотеки у 1 кв. 2014 р. Природничі науки в ціломуСторінка2/5
Дата конвертації02.04.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3   4   5
66.01я73

П50

Політологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред.: О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенко. – 3-тє вид., переробл., допов. – К. : Академія, 2006. – 568 с. – (Альма-матер). – Затверджено МОН України.

К-сть прим.: 2 (Суми. – 2)
66.0я73

П50

Політологія. Кінець ХІХ - перша половина ХХ ст. : хрестоматія: посіб. для студ. ун-тів і гуманітарних фак. вузів / за ред. О. І. Семківа. – Львів : Світ, 1996. – 800 с. – Допущено МО України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
66.0я73

Р83

Рудакевич, О. М. Політологія : навч.- метод. посіб. для студ. очної та заочної форм навчання / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Астон, 2000. – 172 с.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)Держава і право. Юридичні науки67.9(4Укр)я73

О-75

Основи демократії . Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : навч. посіб. для студ., курсантів вищ. навч. закл. / О. В. Філонов, В. М. Субботін, В. В. Пашутін, І. Я. Тодоров. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2008. – 215 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
67.9(4Укр)305

К57

Кодекс законів про працю України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 серпня 2008 р. (відповідає офіційному текстові). – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 104 с. – (Кодекси України).

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
67.9(4Укр)304

С37

Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 2009 р. (відповідає офіційному тестові). – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2009. – 88 с. – (Кодекси України).

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
67.9(4Укр)300.1

К65

Конституція України / за ред. від 2006 р. – Х. : Ранок, 2007. – 64 с.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)


67.9(4Укр)311

К85

Кримінальний процес України (в схемах і таблицях) / Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М. Грушевського; уклад. Т. М. Юзько; голов. ред. М. Х. Комісарчук. – Бар : Барський ГПК ім. М. Грушевського, 2005. – 182 с. – Затв. метод. радою БГПК ім. М. Грушевського.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)Військова наука. Військова справа


68.7я73

Г14

Гайченко, В. А. Основи безпеки життєдіяльності людини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Гайченко, Г. М. Коваль ; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – 2-ге вид., стер. – К. : МАУП, 2004. – 232 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.3. – 1)


Культура. Наука. Освіта
Культура.


71.0я73

Прилуцька, А. Є. Культурологія. Модульний курс : культурологія, етика, естетика: навч. посіб. для ВНЗ / А. Є. Прилуцька, Є. М. Корабльова. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – 288 с. – (Переходимо до Болонської системи). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)


Наука


72я73

С95

Сидоренко, В. К. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для вищ. пед. закл. освіти / В. К. Сидоренко, П. В. Дмитренко. – К. : ДІНІТ, 2000. – 260 с.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)
72.4я73

Ц55

Цехмістрова, Г. С. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. С. Цехмістрова. – 2-е вид., допов. – К. : Слово, 2012. – 352 с. – Рек. МОНМС України.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)


Освіта. Педагогіка.

74в

О-75

Основи наукових досліджень : навч.- метод. посіб. / упоряд. О. П. Демченко. – Бар : Барський ГПК ім. М. Грушевського, 2004. – 196 с. – Рек. метод. радою Барського ГПК ім. М. Грушевського.

К-сть прим.: 4 (Могилів. – 4)
74я2

Г65

Гончаренко, С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко ; голов. ред. С. Головко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

К-сть прим.: 3 (Бар. – 3)
74я2

К68

Короткий педагогічний словник. – Бар : Барський ГПК ім. М. Грушевського, 2007. – 96 с. – Рек. метод. радою Барського ГПК ім. М. Грушевського.

К-сть прим.: 2 (Могилів. – 2)
74.00я73

В67

Волкова, Н. П. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. П. Волкова. – 4-те вид., стер. – К. : Академвидав, 2012. – 616 с. – (Альма-матер). – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (філ.3. – 1, філ.2. – 1)
74.00я73

Г16

Галузяк, В. М. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2003. – 416 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (Могилів. – 2)
74.00я73

М74

Мойсеюк, Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / Н. Є. Мойсеюк. – Вид 3-є, допов. – К. : КДНК, 2001. – 608 с. – Допущено МОН України.

К-сть прим.: 3 (Бар. – 2, Могилів. – 1)
74.00я73

М74

Мойсеюк, Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / Н. Є. Мойсеюк. – Вид 4-те, допов. – К. : Білоцерківська книжкова фабрика, 2003. – 615 с. – Допущено МОН України.

К-сть прим.: 2 (Могилів. – 2)
74.00я73

М74

Мойсеюк, Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / Н. Є. Мойсеюк. – Вид 5-те, допов. і переробл. – К. : Білоцерківська книжкова фабрика, 2007. – 656 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 5 (Бар. – 2, Могилів. – 2, наук.аб. – 1)74.00я73

Ф66

Фіцула, М. М. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. заклад. / М. М. Фіцула. – К. : Академія, 2000. – 544 с. – (Альма-матер). – Допущено МОН України.

К-сть прим.: 8 (Бар. – 8)
74.00я73

Ф66

Фіцула, Михайло Миколайович. Педагогіка : посіб. для вищ. пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2003. – 528 с. – (Альма-матер). – Рек. МОН Україна.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)
74.00я73

Я31

Ягупов, Василь Васильович. Педагогіка : навч. посіб. посіб. для студ. пед. спец. вищ. навч. закл. / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2003. – 560 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Могилів. – 1)
74.03(4Укр)я73

Д31

Демченко, О. П. Методичні рекомендації по вивченню історії української педагогіки : посіб. для студ. пед. вищ. навч. закл. / О. П. Демченко. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2008. – 109 с. – Рек. вченою радою Глухівського ДПУ.

К-сть прим.: 2 (Могилів. – 2)
74.03я73

Д31

Демченко, О. П. Практикум з історії педагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / О. П. Демченко ; Глухівський НПУ ім. О. Довженка. – Глухів; Вінниця : Нілан - ЛТД, 2011. – 432 с. – Рек. вченою радою Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

К-сть прим.: 12 (Бар. – 7, Могилів. – 5)

74.03(4Укр)я73

З-17

Зайченко, І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. У 2-х кн. Кн.1. Історія зарубіжної педагогіки / І. В. Зайченко. – К. : Слово, 2010. – 624 с. : портр. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 10 (Бар. – 8, Могилів. – 2)74.03(4Укр)

Л93

Любар, О. О. Історія української педагогіки : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко ; за ред. М. Г. Стельмаховича. – К. : Інститут змісту і методів навчання МО України, 1999. – 356 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 4 (Могилів. – 4)Дошкільне виховання .Дошкільна педагогіка


74.10я73

Л63

Лисенко, Н. В. Педагогіка українського дошкілля : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. У 3-х ч. Ч. 2 / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста. – К. : Слово, 2010. – 360 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 4 (Бар. – 2, Суми. – 2)
74.10я73

П56

Поніманська, Т. І. Дошкільна педагогіка. Практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська. – 2-ге вид. – К. : Слово, 2007. – 352 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)
74.100я73

Б74

Богуш, А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, Саприкіна. – К. : Слово, 2009. – 408 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)
74.100я73

Н32

Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи у вихованні дітей : навч. - метод. посіб. / В. І. Кононенко , Н. В. Лисенко , І. М. Шоробура та ін.; за ред. Н. В. Лисенко. – К. : Слово, 2012. – 296 с. – Рек. вченою радою Наук.- метод. центру "Укр. етнопедагогіка і народознавство" НАПН України і Прикарпатського НУ ім. В. Стефаника.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)
74.100.5

С 79 Степанова, Т. М. Індивідуально-диференційований підхід до музичного . виховання дітей старшого дошкільного віку : монографія / Т. М. Степанова,

Т. А. Лісовська. – К. : Слово, 2012. – 256 с. – Рек. до друку вченою радоюМиколаївського НУ ім. В. О. Сухомлинського

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
74.100.57

А86

Артемова, Л. В. Театр і гра. Вдома, у дитячому садку, в школі / Л. В. Артемова. – 2-ге вид. – К. : Томіріс, 2002. – 291 с. : ілюстр. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
74.100.5я73

В46

Вільчковський, Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. для студ. дошк. фак. вищ. пед. навч. заклад. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Суми : Університетська книга, 2004. – 428 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 10 (Бар. – 1, Суми. – 9)74.100.5я73

О-23

Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Сухорукова, О. О. Дронова, Н. М. Голота, Л. А. Янцур. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Слово, 2011. – 376 с. : ілюстр. – Затв. МОНМС України.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)
74.100.67я73

О-64

Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : навч. - метод. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / за ред. Г. С. Тарасенко. – К. : Слово, 2010. – 320 с. – Схвалено МОН України.

К-сть прим.: 4 (Бар. – 1, Могилів. – 1, Суми. – 2)
74.102я73

Б74

Богуш, Алла. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Богуш. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К. : Слово, 2011. – 440 с. – Затв. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
74.102я73

Б74

Богуш, Алла. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Богуш, Н. Гавриш. – К. : Слово, 2010. – 408 с. – Рек. МОНМС України.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)
74.102я73

Б74

Богуш, А. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : підруч. для студ. вищ. навч. заклад. / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик. – К. : Слово, 2010. – 304 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)
74.102я73

Б74

Богуш, Алла. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років : монографія / А. Богуш. – 2-е вид. – К. : Слово, 2010. – 374 с. – Рек. вченою радою Південного наукового центру АПН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
74.102я73

Б74

Богуш, Алла. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навч. посіб. для студ. дошк. фак. / А. Богуш, Н. Луцан. – К : Слово, 2012. – 304 с. – Схвалено як навч. посіб. наук. - метод. радою з питань освіти МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
74.102я73

Б74

Богуш, Алла. Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Богуш, Н. Малиновська. – К. : Слово, 2013. – 424 с. : ілюстр. – Рек. МОНМС України.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)
74.102 я73

Б74

Богуш, А. М. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання дітей рідної мови : підруч. для студ. вищ. пед. навч. заклад. які навчаються за спец. "Дошкільне виховання" / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; за ред. А. М. Богуш. – К. : Вища школа, 2011. – 542 с.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)


Загальноосвітня школа. Педагогіка школи.


74.200я73

К14

Казанжи, І. В. Теорія і методика виховної роботи в школі І ступеня : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / І. В. Казанжи. – К. : Слово, 2914. – 296 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 5 (Бар. – 5)74.200я73

Л72

Лозова, В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Вид. 2-е , випр. і допов. – Х. : ОВС, 2002. – 400 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (Могилів. – 1, Суми. – 1)
74.200я73

Я77

Ярощук, Л. Г. Методика виховної роботи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. / Л. Г. Ярощук. – [2-ге вид., випр.]. – К. : Слово, 2012. – 320 с. – Рек. МОНМС України.

К-сть прим.: 8 (Бар. – 8)
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка