Література, яка надійшла до бібліотеки у 1 кв. 2014 р. Природничі науки в ціломуСторінка4/5
Дата конвертації02.04.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3   4   574.62я73

Х72

Холковська, І. Л. Діагностика в системі діяльності соціального педагога : посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / І. Л. Холковська ; Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – 168 С. – Рек. до друку вченою радою Вінницького ДПУ ім. М. Коцюбинського.

К-сть прим.: 4 (Могилів. – 4)


Етнопедагогіка (народна педагогіка)


74.65я73

К45

Кіт, Г. Г. Українська народна педагогіка : курс лекцій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Г. Кіт, Г. С. Тарасенко ; Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 392 с. : ілюстр. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 6 (Бар. – 3, Могилів. – 3)


Фізична культура. Спорт

75.1я73

Ш65

Шиян, Б. М. Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Б. М. Шиян, В. Г. Папуша. – Х. : ОВС, 2005. – 208. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 4 (філ.3. – 4)
75.4

Д84

Дутчак, М. В. Спорт для всіх / М. В. Дутчак. – К. : Олімпійська л-ра, 2007. – 112 с.

К-сть прим.: 2 (філ.3. – 2)
75.4(4Укр)

М70

Мічуда, Ю. П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку. Закономірності функціонування та розвитку : монографія / Ю. П. Мічуда. – К. : Олімпійська л-ра, 2007. – 216 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 3 (філ.3. – 3)


Культура

78.3(4Укр-4Він)

К78

Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону : матеріали Міжнародної наук. - практ. конф. 21 - 23 жовтня 2008 р. – Вінниця : Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2008. – 144 с.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)

Філологічні науки. Художня література
Українська мова.

81.411.1-4

В27

Великий універсальний словник української мови : 20 в одному [вміщено 20 словників: "Орфографічний", "Російсько-український, українсько-російський", "Синонімів", "Антонімів" та ін.] / О. Я. Загоруйко. – Х. : Торсінг плюс, 2010. – 768 с.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)


81(4Укр)я73

К75

Кочерган, М. П. Вступ до мовознавства : підруч. / М. П. Кочерган. – К. : Академія, 2000. – 368 с. – (Альма-матер).

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)81.411.1-0я73

М42

Медвідь, Н. С. Історія української літературної мови : контрольно-тренувальні завдання: навч. - метод. посіб. / Н. С. Медвідь ; Глухівський НПУ ім. О. Довженка. – Луганськ : Ноулідж, 2012. – 88 с. – Рек. до друку вченою радою Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

К-сть прим.: 6 (Бар. – 6)
81.411.1-922

Н34

Науменко, В. Літературне читання : підруч. з укр. мови для 3 кл. загальноосвітніх навч. заклад. з навчанням укр. мовою / В. Науменко. – К. : Генеза, 2013. – 176 с. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 2 (філ.2. – 2)81.411.1-922

С13

Савченко, О. Я. Літературне читання : підруч. для 3 кл. загальноосвітніх навч. заклад. / О. Я. Савченко. – К. : Освіта, 2013. – 192 с. : ілюстр. – Рек. МОНУ.

К-сть прим.: 1 (філ.3. – 1)
81.411.1-7я73

С30

Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Семеног. – К. : Академія, 2010. – 216 с. – (Альма-матер). – Рек. МОНМС України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
81.411.1-923

Ш37

Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. для студ., учнів ліцеїв, гімназій, професійно-технічних закладів / С. В. Шевчук. – 3-тє вид., випр. та допов. – К. : Арій, 2008. – 448 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (філ.3. – 1, Суми. – 1)81.411.1-4

З-91

Зубков, М. Практичний словник синонімів української мови / М. Зубков. – Х. : Співак Т. К., 2008. – 720 с.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
81.411.1-22я73

К95

Кухарчук, І. О. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис : практикум: навч. посіб. для студ. філол. фак. вищ. навч. закл. / І. О. Кухарчук ; Глухівський НПУ ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2011. – 214 с. – Друкується за рішенням вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

К-сть прим.: 9 (Бар. – 9)
81.411.1-22я73

К95

Кухарчук, І. О. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис : тестові завдання і контрольні роботи: навч. посіб. для студ. філол. фак. вищ. навч. закл. / І. О. Кухарчук ; Глухівський НПУ ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 342 с. – Друкується за рішенням вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

К-сть прим.: 10 (Бар. – 10)
81.411.1-4

У59

Універсальний словник української лексики. Синоніми, антоніми, омоніми : пояснення до слів, наочні приклади / уклад.: Н. І. Нечволод, В. І. Бездітко, В. В. Паращич; за заг. ред. А. П. Ярощенка. – Х. : Торсінг-Плюс, 2009. – 768 с. – Рек. до друку вченою радою Харківського обласного науч. - метод. інституту безперервної освіти.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
81.411.1-923

Ш37

Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Шевчук. – Вид. 6-те., випр. і допов. – К. : Алерта, 2008. – 301 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.3. – 1)
81.411.1-7

Ц65

Цінько, С. В. Рідне слово : навч. посіб. з розвитку зв'язного мовлення / С. В. Цінько, В. Г. Дячкова, О. М. Ковальова.– Луганськ : Ноулідж, 2012.–224с.  – Рек. до друку радою методичного кабінету відділу освіти Глухівської міської ради Сумської області.

К-сть прим.: 4 (Бар. – 4)

Англійська мова


81.432.1

К53

Кнодель, Л. В. English for pedagogy = Англійська мова для педагогів: бакалаврів та магістрів : підруч. / Л. В. Кнодель. – К. : Кандиба Т. П., 2013. – 378 с. : ілюстр. – Рек. МОНМС України.

К-сть прим.: 6 (наук.аб. – 6)
81.432.1

К53

Кнодель, Л. В. English for psychology = Англійська мова для психологів-магістрів : підруч. / Л. В. Кнодель. – К. : Кандиба Т. П., 2013. – 346 с. : ілюстр. – Рек. МОНМС України.

К-сть прим.: 6 (наук.аб. – 6)

Фольклор. Фольклористика


82.3(4Укр)

Б90

Булашев, Георгій Онисимович. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях : космогонічні українські народні погляди та вірування / Г. О. Булашев ; пер.з рос. Ю. Г. Буряка. – К. : Довіра, 1993. – 414 с. – (Відродження).

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)82.3(4Укр)

Л38

Легенди та міфи України : для молодшого та середнього шк. віку / упоряд. В. П. Товстий. – Х. : Промінь, 2006. – 64 с. : ілюстр.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
82.3(4Укр)

У45

Українські казки / М. Ф. Коршунова, Л. А. Кириленко, В. Д. Хорошенко та ін. – Х. : Ранок, 2008. – 480 с. : ілюстр. – (Кращі казки світу).

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
82.3(4Укр)

У45

Українські народні казки : збірка казок: для дошкільного і молодшого шк. віку / Т. В. Пліска, С. В. Варавін, Н. І. Побережна та ін. – Х. : Пегас, 2007. – 112 с. : ілюстр.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
82.3(0)

У50

Улюблені чарівні казки : для дошкільного та молодшого шк. віку. – Донецьк : КРЕДО, 2008. – 144 с. : ілюстр.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)


Художня література

84(0)

Л64

Літературні казки. – Х. : Ранок, 2008. – 528 с : ілюстр. – (Кращі казки світу).

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
84(4Укр)

Хрестоматія для читання в дитячому садку : дітям від 4 до 6 років / голов. ред. Л. Слабошпицька. – К. : Махаон - Україна, 2008. – 368 с. : ілюстр.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)


Релігія. Містика. Вільнодумство.


86.372я72

К89

Кузик, Б. М. Благовіст. Православна етика : навч. посіб. / Б. М. Кузик, Л. І. Литвин. – Дніпропетровськ : АРТ - ПРЕС, 2009. – 304с. : ілюстр. – Рек. вченою радою Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
86.3я73

Р36

Релігієзнавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Слов'янський державний педагогічний університет; А. М. Колодний, В. М. Скиртач, Л. І. Мозговий та ін. – К. : Центр навчальної л-ри, 2006. – 272 с. – Рек. до друку МОН України.

К-сть прим.: 1 (філ.3. – 1)


Філософія. Психологія.

Філософія.


87я73

В24

Введение в философию : учеб. для высш. учеб. заведений. В 2-х ч. Ч. 1 / [И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, Г. С. Арефьева и др.]. – М.: Политиздат, 1989. – 367с

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
87я73

В24

Введение в философию : учеб. для высш. учеб. заведений. В 2-х ч. Ч. 2 / [И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, Г. С. Арефьева и др.]. – М.: Политиздат, 1989.– 640с.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)87я73

К44

Кислюк, К. В. Філософія. Модульний курс : філософія, релігієзнавство, логіка: навч. посіб. для ВНЗ / К. В. Кислюк. – Х. : Торсінг плюс, 2009 – 416 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)

87я73

Ф56

Філософія : навч. посіб. дял студ. вузів інженерно-технічних спец. / Київський ДТУБА; М. С. Свідло, М. Х. Комісарчук, А. М. Семашко та ін. – К. : КДТУБА, 1996. – 468 с. – Затв. МО України.

К-сть прим.: 1 (Могилів. – 1)

87я73

Ф56

Філософія : навч. посіб. дял студ. вузів інженерно-технічних спец. / Київський ДТУБА; М. С. Свідло, М. Х. Комісарчук, А. М. Семашко та ін. – К. : КДТУБА, 1996. – 468 с. – Затв. МО України.

К-сть прим.: 1 (Могилів. – 1)

87я73

Ф56

Філософія : навч. посіб. дял студ. вузів інженерно-технічних спец. / Київський ДТУБА; М. С. Свідло, М. Х. Комісарчук, А. М. Семашко та ін. – К. : КДТУБА, 1996. – 468 с. – Затв. МО України.

К-сть прим.: 1 (Могилів. – 1)


87я73

Ф56 Філософія. Курс лекцій : навч. посіб. для студ. вузів / І. В. Бичко, Ю. В.

Осічнюк, В. Г. Табачковський та ін. – К. : Либідь, 1991. – 456 с. – Затв.Міністерством вищої освіти України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)87я73

Ф56

Філософія : навч. посіб. для студ. гуманітарних спец. вищ. навч. закл. / [І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко, І. В. Бойченко та ін.]; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 1997. – 584 с. – Допущено МОН України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)

87я73

С77

Старовойт, І. С. Філософія : навч. посіб. / І. С. Старовойт, Т. О. Сілаєва, Г. О. Орендарчук ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль : Астон, 1997. – 143 с.

К-сть прим.: 5 (Бар. – 5)


Етика87.7я73

Б72

Бобир, О. В. Етикет учителя : навч.- метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Бобир. – К. : Слово, 2009. – 216 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 2 (Бар. – 2)
87.7я73

М18

Малахов, Віктор Аронович. Етика : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Малахов. – 6-е вид. – К. : Либідь, 2006. – 384 с. – Допущено МОН України.

К-сть прим.: 1 (Суми. – 1)


Психологія.


88.я73

Г73

Готтсданкер, Роберт. Основы психологического эксперимента = Robert Gottsdanker. Experimenting in psychology : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Р. Готтсданкер ; пер.с англ. Ч. А. Измайлова , В. В. Петухова. – М. : Изд-во Московского университета, 1982. – 368 с.

К-сть прим.: 1 (філ.3. – 1)
88.37

П50

Поліщук, В. М. Від кризи 7 років до кризи входження в дорослість : монографія / В. М. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2013. – 142 с. – Рек. до друку вченою радою Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

К-сть прим.: 18 (наук.ч.з. – 1, гол.ч.з. – 2, наук.аб. – 3, філ.2. – 12)
88.4я73

П50

Поліщук, С. А. Психологічні практики в системі підготовки практичних психологів : навч.- метод. посіб. / С. А. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2013. – 134 с. – Друкується за рішенням вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

К-сть прим.: 1 (наук.ч.з. – 1)
88.373я73

Т35

Терлецька, Л. Г. Вікова психологія і психодіагностика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Терлецька. – К. : Слово, 2013. – 608 с. – Затв. МОНМС України.

К-сть прим.: 1 (Бар. – 1)
88.43я73

У97

Уэйнберг, Р. С. Основы психологии спорта и физической культуры : учебник для студентов, преподователей, работников физической культуры и спорта / Р. С. Уэйнберг, Д. Гоулд ; науч. ред. Г. Дожкин; пер. с англ. Г. Гончаренко. – К. : Олимпийская л-ра, 1998. – 336 с. : иллюстр.

К-сть прим.: 1 (філ.3. – 1)


Соціальна психологія.


88.5я73

П50

Психологія сім'ї : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В.М. Поліщука. – 2-ге вид., допов. – Суми : Університетська книга, 2009. – 282 с. – Рек. МОН України.

К-сть прим.: 4 (філ.2. – 1, філ.3. – 2, філ.1. – 1)
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка