Лрку «Методичний кабінет освіти» Стратегія розвитку кз «Білоріченська загальноосвітня школаСкачати 390.84 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.03.2016
Розмір390.84 Kb.
  1   2   3
ЛРКУ «Методичний кабінет освіти»

Стратегія розвитку
КЗ «Білоріченська загальноосвітня школа

І – ІІІ ступенів»

на 2012 – 2013р.р.


Зміст


І. Вступ


ІІ. Характеристика навчального закладу:

- статус навчального закладу;

- динаміка контингенту учнів;

- соціально – педагогічна характеристика учнівського

колективу та психологічний супровід учнів;

- зміст навчально – виховного процесу;

- методична робота школи;

- виховний потенціал навчального закладу;

- педагогічні кадри;

- культура організації;

- імідж навчального закладу;

- наявність елементів внутрішньої культури;

- матеріально – технічна база.


ІІІ. Місія

ІV. Концепція

V. Стратегічні цілі

VІ. План


І. ВСТУП
Сьогодні надзвичайно актуальним стає стратегічне управління школою та планування її розвитку.

Стратегічне управління – це рішення та дії, направлені на визначення та впровадження стратегії, що дає можливість досягнути освітніх цілей.

Основним напрямком стратегічного управління є стратегічне планування, головне завдання якого полягає у забезпеченні розвитку школи.

Процес управління школою розпочинається з обґрунтування мети та завдань розвитку освітньої системи на близьку й далеку перспективи, передбачення заходів, які забезпечують їх реалізацію, здійснення моніторингу виконання плану дій.

Стратегічне управління школою передбачає розв’язання таких питань:


 • Що чекає школу в майбутньому і як це передбачити?

 • Як визначити шляхи розвитку школи і розв’язувати проблеми, що виникають?

 • Які результати школа вважає справді соціально значущими та важливими?

 • Яку школу хочуть створити люди, які в ній працюють?

А для цього потрібна концепція стратегічного управління школою, яка включає систему поглядів, ідей, уявлень(реалізація мети), завдання функціонування і розвитку школи, механізми взаємодії, характер відносин у внутрішній організаційній структурі, ступінь урахування факторів впливу внутрішнього і зовнішнього середовища. Концепція доповнюється положеннями про бачення, місію, культуру школи і шляхи її модернізації, результатами аналізу та рекомендаціями щодо її розвитку.

Виходячи з вищесказаного адміністрація КЗ«Білоріченська ЗОШ І-ІІ ступенів» до складання плану розвитку школи за ідеєю «Формування особистості школяра з активною громадянською позицією» залучила весь педагогічний колектив, а творча група, узагальнивши пропозиції та ідеї, визначила місію, проаналізувала вплив внутрішнього і зовнішнього середовища, встановила пріоритети, сформулювала цілі та завдання, розробила і намітила план дій щодо реалізації стратегії розвитку школи на 2012- 2014 рр. Почалась робота над формуванням громадсько-активної школи.

Було вирішено створити модель громадсько-активної школи, що є надзвичайно актуальним для сільської місцевості.

Поняття «громадсько-активна школа» до недавнього часу зовсім не використовувалося в Україні. Необхідність вивчення світового досвіду створення та розвитку ГАШ пов'язана з розбудовою громадянського суспільства й демократизацією всіх сфер діяльності людини. Виховання громадянина демократичного суспільства невід'ємне від школи.

Аналіз урядових документів про освіту свідчить, що вітчизняна державна політика в цій сфері спрямовується на посилення ролі органів місцевого самоврядування, активізацію участі батьків, піклувальних рад, меценатів, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації в управлінні навчальними закладами, прогнозуванні їх розвитку, оцінці якості освітніх послуг тощо, і найбільше громадсько орієнтована освіта виявляється у громадсько-активній школі.

Отже, громадсько-активна школа — це навчальний заклад, в якому велика увага приділяється налагодженню партнерських стосунків між школою та всіма ресурсами, що існують у громаді. У громадсько-активній школі значна увага приділяється освітнім, соціальним, оздоровчим послугам; розвитку молодіжного руху та залученню громадян; покращенню навчання учнів; зміцненню родини та відносин між мешканцями громади. Школи стають освітніми, культурними центрами, а також центрами відпочинку для осіб будь-якого віку. Вони відкриті для кожного — цілий день, кожен день, увечері та на вихідні. Використовуючи загальноосвітні школи як громадські центри, громадсько-активні школи залучають нових партнерів, тим самим створюючи великий спектр послуг для дітей, молоді, сімей та громад. Численні дослідження та значний досвід свідчать, що молоді потрібні великий вибір можливостей та підтримка. Тому діяльність громадсько-активних шкіл позитивно впливає не лише на самооцінку молодих людей, а й на розвиток громади в цілому.

Основою громадсько-активної школи є твердження про те, що школа не може існувати окремо від потреб громади, саме вона може стати ініціатором розвитку місцевої громади. Модель громадсько-активної школи дозволяє загальноосвітній школі стати громадсько-активною без збитку для її головних функцій.

Громадсько-активна школа ставить перед собою мету не просто надавати освітні послуги учням, а й розвивати громаду, залучати батьків і мешканців до вирішення соціальних та інших проблем, які існують як у школі, так і у громаді.

Для того щоб усе вищезазначене здійснилося, необхідно перебудувати систему діяльності загальноосвітнього закладу певним чином. Усі процеси, що відбуваються на базі загальноосвітнього закладу, розподіляються на три напрями: демократизація, волонтерство, партнерство. У рамках кожного напряму визначаються цілі, розробляються технології та з’являється цілісна система роботи всього навчального закладу. Школи дають своїм випускникам не тільки необхідний рівень академічної освіти, а й навички громадської активності та самореалізації. Така робота дозволяє вирішити соціальні потреби громади.

Стратегічна мета розвитку школи: • визначення стратегії розвитку КЗ «Білоріченська ЗОШ І-ІІІ ступенів» на найближчу перспективу;

 • створення життєздатної системи навчання і виховання дітей для досягнення ними освітнього рівня згідно з державними стандартами;

 • забезпечення здорових умов розвитку, самозбагачення, вдосконалення особистості;

 • підготовка випускників до життєдіяльності в нових соціально-економічних умовах.

План стратегічного розвитку буде спрямований на виконання:

 • Конституції України;

 • Законів України:

- "Про освіту”

- "Про загальну середню освіту”

- "Про Національну програму інформатизації”

- "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”

- "Про молодіжні та дитячі громадські організації”

- "Про охорону дитинства” • Національної Програми "Освіта України ХХІ століття”;

 • Національної доктрини розвитку освіти;

 • Національної Програми "Діти України”;

 • Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

 • Конвенції про права дитини;

 • Указів та Постанов Кабінету Міністрів України за 2008 – 2010 р.р.

Реалізацію:

 • сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників навчально-виховного процесу;

 • нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі.

Створення:

 • належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти школи;

 • умов рівного доступу до освіти;

 • гуманних відносин в освітньому закладі;

 • сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;

 • належних умов для соціально-психологічнго захисту учасників навчально-виховного процесу;

 • необхідної матеріально-технічної бази.

Забезпечення:

 • стабільного функціонування навчального закладу;

 • розвитку мережі навчального закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;

 • суттєвого зростання якості освіти;

 • наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.

Пріоритетними напрямками розвитку школи є:

 • організація начально-виховної роботи на основі впровадження інноваційної моделі школи – моделі взаємодії школи з громадою на підставі партнерських стосунків з використанням ресурсів школи та громади»;

 • комп’ютеризація навчально-виховного процесу та управлінської діяльності;

 • вдосконалення мережі навчального закладу;

 • впровадження сучасних засобів діагностики та оцінювання якості знань;

 • створення умов для поліпшення психолого-педагогічної, інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів;

 • формування особистості з активною громадянською позицією на підставі партнерських стосунків,на основі всебічного розвитку здібностей дитини з врахуванням її психологічних особливостей та природного потенціалу;

 • організація роботи з обдарованими учнями;

 • створення належних умов для функціонування соціально-психологічної служби;

 • організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

 • демократизація та гуманізація відносин між учасниками навчально-виховного процесу;

 • збереження, покращення та оптимізація матеріально-технічної бази школи.

Завдання плану стратегічного розвитку системи освіти школи:

 • створити належні умови для функціонування освітньої системи школи, яка забезпечує розвиток виховання і навчання дитини, грунтується на єднанні сімейного та суспільного виховання;

 • провести модернізацію освіти школи на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі, потреб жителів міста та матеріально-технічної бази закладу;

 • впроваджувати в педагогічну практику новітні досягнення психолого-педагогічної науки;

 • сприяти впровадженню у школі сучасних навчально-виховних та управлінських технологій, пропагувати передовий педагогічний досвід освітян закладу та підвищувати педагогічну майстерність працівників;

 • сприяти запровадженню новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, створюючи інформаційно-навчальне середовище;

 • домогтися приведення наявної матеріальної бази у відповідність до проекту і забезпечення програмного, стабільного функціонування освітньої установи;

 • вирішити на рівні органів місцевого самоуправління питання цільового фінансування для поповнення навчально-матеріальної бази школи;

 • формувати свідоме і відповідальне ставлення учнів, батьків, працівників закладу до процесу навчання і виховання молодого покоління української держави;

 • вдосконалювати модель інноваційної виховної системи загальноосвітнього навчального закладу;

 • формувати позитивний імідж навчального закладу;

 • створювати умови рівного доступу до освіти жителів селища.

Даний план стратегічного розвитку системи освіти КЗ «Білоріченська ЗОШ І – ІІІ ступенів Лутугинського району Луганської області» і є спробою громадсько-педагогічної ініціативи. Для реалізації необхідно зосередити зусилля педагогів, громадськості, депутатського корпусу селищної та районної ради, що в кінцевому результаті допоможе вирішити питання реформування школи.
ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Інформаційна довідка

Комунальний заклад «Білоріченська загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів Лутугинського району Луганської області» заснована у 1957 році.


Юридична адреса: КЗ «Білоріченська ЗОШ І – ІІІ ступенів Лутугинського району Луганської області»
Поштова адреса: 97016, Україна, Луганська область, Лутугинський район,смт. Білоріченське, вул.Чапаєва, 1.Тел. (806436) 20-2-92.
Електронна адреса: lkolomoec@inbox.ru
Ліцензія на право ведення освітньої діяльності: № 130176 від 17 грудня 1998р.
Регістрацінний номер: № 0318

Акредитація: свідоцство про державну реєстрацію від 24 грудня 2009 р.,

регістраційний номер № 651711, серія АОО


В 2009 році школі був наданий статус експериментального та базового навчального закладу Управління освіти і науки Луганської обласної держадміністрації та Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Зовнішнє середовище

Поруч зі школою знаходяться наступні установи:

Комунальна освітня установа – дитячий садок «Росинка»;

 Селищний будинок культури «Шахтарський»

 Селищна поліклініка;

 Підрозділ поштового зв'язку;

 Магазини промислових і продовольчих товарів;

 Кафе «Карлсон плюс», «Візит».

Позитивний вплив на школу надає Будинок культури «Шахтарський», який знаходиться в декількох метрах. Близько 30% учнів школи займаються в його гуртках і секціях, близько 25% хлопців беруть участь у заходах.

Недалеко розташовані КУ «Білоріченська школа – інтернат», Дитяча музична школа, Музей трудової слави ш. «Білоріченська» Філія Лутугинського професійного ліцею №20, з якими школа підтримує зв'язок.

Протягом багатьох років проводиться спільна робота з інспекторами КМДН, ДПС і соціального захисту, фахівцями ССМ Лутугинської райдержадміністрації.
- Соціально-педагогічна характеристика учнівського колективу

На 2011-2012 навчальний рік учнів в КЗ «Білоріченська ЗОШ І-ІІІ ступенів» - всього 272:

120 хлопців та 152 дівчат.

Початкова ланка - 95 учнів: 42 хлопця, 53 дівчат;

Середня ланка - 123 учня: 57 хлопів, 66 дівчат;

Старша ланка – всього 53 учня: 22 хлопця та 31 дівчат.(Додаток 1.)


Дітей-сиріт - 6 учнів, 2 учні, батьки яких позбавлені батьківського піклування.

Напівсироти - 8 учнів;

Дітей-чорнобильців – 2;

Дітей-інвалідів – 3;

Багатодітні сім’ї - 11 учнів;

Дітей з неповних сімей – 47.( Додаток 2.)


На диспансерному обліку стоять 156 учнів:

у педіатра – 18

кардіолога – 28

ревматолога – 1

ендокринолога – 32

ортопеда – 17

стоматолога – 15

психіатра – 20

невропатолога – 22

гастроентеролога – 27

отолорінголога – 28

гематолога – 9.


Зайнятість учнів в позаурочний час:

у гуртках технічної творчості займаються 19 учнів,

у спортивних секціях – 53,

в музичній школі – 12,

танцювальний гурток – 38 учнів.
У різноманітніх шкільних гуртках займаються – 93 учні.
76% учнів нашої школи проживають в упорядкованих квартирах, 24% - в приватному секторі. З 467 сімей 75% вважаються матеріально забезпеченими, що свідчить про задовільні умовах життєзабезпечення дітей. Багатодітних сімей 36 (7,7%).

Провідна ідея психологічної служби КЗ «Білоріченська ЗОШ І-ІІІ ступенів»: створення сприятливих психологічних умов для повноцінного розвитку індивідуальних особливостей дитини.

Актуальність психологічного супровіду навчально-виховного процесу зумовлена новими соціально-економічними умовами, які вимагають нових підходів у системі освіти і в підготовці майбутніх фахівців, здатних ефективно діяти і адаптуватися у динамічному суспільстві. Забезпечуючи психологічну складову організації освітнього середовища, підвищується якість роботи, спрямованої на збереження і укріплення здоров’я, адаптивних можливостей; створення умов для повноцінного та гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу, посилення розвивального і виховного компонентів освіти. Практичний психолог і соціальний педагог є головними ланками системи соціального і психологічного забезпечення на рівні навчального закладу і долучені до вирішення основних завдань цієї системи. Основною метою діяльності психологічної служби системи освіти є підвищення якості і забезпеченні доступності послуг у сфері практичної психології.
Основними завданнями психологічної служби є:


 1. Створення психолого-педагогічних умов для повноцінної реалізації особистісного, інтелектуального і фізичного потенціалу учнів на основі сучасних досягнень вітчизняної і світової психологічної науки.

 2. Підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, педагогічних працівників, батьків.

 3. Розвиток індивідуальних особливостей дітей – захоплень, здібностей, схильностей, почуттів, відносин, інтересів, життєвих планів тощо.

 4. Надання своєчасної психологічної допомоги як дітям, так і їх батькам, вчителям

 5. Подолання негативних явищ в учнівському середовищі: проявів насильства, агресивності, девіантної та делінквентної поведінки.

 6. Захист психічного та соціального здоров’я дитини на всіх рівнях навчання

З 2009 року КЗ «Білоріченська ЗОШ І-ІІІ ст.» є базовою школою ЛОІППО, експериментальною школою, де запроваджується модель ГАШ. Згідно з загальним планом експериментальної діяльності було скориговано план роботи психологічної служби школи. Було заплановано діагностику за допомогою таких методик: • Методика діагностики рівню толерантності.

 • Визначення рівня розвитку самоврядування в колективі.

 • Методика діагностики направленості особистості

 • Методика діагностики рівню соціально-комунікативної компетентності

 • Методика діагностики рівню соціально-психологічної адаптації

 • Тест-опитувальник особистісної зрілості.

 • Методика діагностики стратегій конфліктної поведінки.

 • Діагностика рівня сформованості громадянських якостей (анкета «Портрет молодого громадянина»)

Результати, що були отримані на початку експерименту та очікувані результати наведено у наступній таблиці:

Якість

На початку експерименту

На даний момент (січень 2012)

Очікуваний результат наприкінці експерименту (2014р.)

Рівень толерантності

57%

63%

≈70-75%

Рівень самоврядування

87%

90%

≈90-95%

Рівень соціально-комунікативної компетентності

78%

83%

≈85-90%

Рівень соціально-психологічної адаптації

71%

80%

≈85-90%

Рівень особистісної зрілості.

73%

80%

≈85%

Рівень сформованості громадянських якостей

79%

83%

≈87-90%


Соціально – педагогічно – психологічний моніторинг

Виявив низку проблем, які потребують рішення: • недостатність часу у батьків на виховання дітей;

 • зниження загального рівня дітей до навчання;

 • зріст гіперактивності дітей як слідство неврозів соціального характеру;

 • ріст кількості дітей девіантної поведінки, дітей, які виявляють труднощі щодо вивчення предметів і вихованню.

Згідно визначених проблем з`явилася гостра необхідність в розвитку соціально - психологічної служби школи, налагодженню зв`язків з соціальнимти службами громади. Необхідно провести семінари для вчителів з проблеми «Патопсихології».

Приорітетним запвданням на цьому напрямку слід вважати залучення до освітнього процесу батьківської спільноти, громадськості, соціальна робота школи з родиною та усіма структурами, які знаходяться на теріторії громади.

Моніторинг здоров`я учнів школи підтверджує відому статистику деструктивного впливу сучасного навчального процесу на психичне та фізичне здоров`я учнів. Згідно цього адміністрація школи вивчила методичні вказівки Міністерства охорони здоров`я та Міністра освіти України, Концепцію формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, Наказ Міністерства освіти та науки України «Про впровадження законів щодо поліпшення здоров`язберігаючих технологій навчання учнів» та розробила шкільну цільову програму «Здоров`я», склала план заходів реалізації даної програми.

Було виявлено проблеми, які пов`язані з організацією спортивно – оздоровчих заходів та проведенню уроків фізичної культури. Спортивний зал не відповідає сучасним вимогам. Спортивний майданчик потребує ретельної реконструкції.


- Зміст навчально – виховного процесу

Усього в школі налічується 18 класів, з них 6 класів – школа І ступенів, 4 профільних класа у школі ІІІ ступенів: 1- інформаційно-технологічний, 2 - історичних, 1 – хіміко – біологічний, 8 класів – школа ІІ ступенів.

Школа займається за 5 -денним навчальним тижнем в одну зміну. Тривалість уроків 45 хвилин. У другій половині дня ведуться гуртки «Умілі руки», вокальний, танцювальний, екологічний, спортивні секції.

Навчальний план школи складено на основі базисного регіонального навчального плану освітніх установ Луганської області. Інваріантна частина навчального плану спрямована на виконання державних освітніх стандартів. Навчальне навантаження кожного учня складається з годин, відведених на базовий компонент та з годинника шкільного компоненту. У сумі вона не перевищує максимальний обсяг обов'язкової навчального навантаження для школярів.

Навчальний план першого ступеня розроблений на 4-річне початкове навчання. У початковій школі використовуються навчальні плани традиційної системи навчання, програми.

У початковій ланці основний акцент робиться на формування міцних навичок навчальної діяльності, на оволодіння учнями стійкої мовної, письмовій та математичної грамотності, на виховання культури мовлення і спілкування.Робочий навчальний план КЗ «Білоріченська ЗОШ І – ІІІ ступенів» на 2011 – 2012 навчальний рік розроблено відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.04.11. № 1/9 – 325.
Для початкової школи:

з українською мовою навчання з вивченням російською чи іншою мовою національних меншин в 1 – Б, 3 – Б класах,

з навчанням російською чи іншою мовою національних меншин в 1 – 4 класах за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682
Для учнів 5 – 9 класів:

з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин 5 – А, 6, 7 – А, 8 – А, 9 – А,

з українською мовою навчання з вивченням російською чи іншої мови національних меншин в 5 – Б, 7 – Б, 9 – Б класах за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004р. № 132, зі змінами внесеними наказом МОН України від 05.02.2009р. № 66

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка