М. Ф. Бирка // Науковий вісник Чернівецького університету: зб наук пр. Вип. 424. Серія: Педагогіка та психологія. Чернівці: Рута, 2008. С. 14-20. БібліогрСкачати 65.13 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір65.13 Kb.

 1. Бирка М.Ф. Формування тематичної та семестрової оцінки на базі інтелектуальної технології / М.Ф.Бирка // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Вип. 424. – Серія: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 14-20. – Бібліогр.: с. 20. (завантажити)

 2. Бирка М.Ф., Ковальчук В.І. Використання компетентнісного підходу при викладанні інформаційних технологій / М.Ф.Бирка, В.І.Ковальчук // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практики і освіти. Тези доповідей: Матеріали ХIV Міжнарод. наук.-практ. конф., Київ 27 листопада 2008 р.; У 2-х т. / Редкол. І.І.Тимошенко (голова) та ін. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2009. – Т. 1. – 310 с., - с. 39-42. (завантажити)

 3. Бирка М.Ф. Практичне використання систем тестування учнів у навчальному процесі / М.Ф.Бирка // Профтехосвіта, 2009. – № 1. – С. 44-50. (завантажити)

 4. Бирка М.Ф. Моніторинг якості освіти учнів у професійно-технічних навчальних закладах / М.Ф.Бирка // Вища освіта України – Додаток 3, том IV (11) – 2008 р. – Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – С. 19-23. – Бібліогр.: с. 23. (завантажити)

 5. Бирка М.Ф. Ефективність проведення тестів у професійно-технічних навчальних закладах / М.Ф.Бирка // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 2. – К.: Гнозис, 2009 р. – С. 129-133 (завантажити)

 6. Бирка М.Ф. Важливість впровадження компетентнісного підходу у професійно-технічну освіту (Мрія про кваліфікованого робітника, якого не потрібно перенавчати) / М.Ф.Бирка // Профтехосвіта, 2009. – № 4. – С. 10-14. (завантажити)

 7. Бирка М.Ф. Теоретичні та організаційні проблеми запровадження компетентнісного підходу у професійно-технічну освіту / М.Ф.Бирка // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Ун-т менедж. освіти АПН України, Асоц. безперерв. освіти дорослих ; редкол. : О.Л.Ануфрієва та ін. – К., 2005 – Вип. 11 / голов. ред. В.В. Олійник. – К.: Геопрінт, 2009. – Ч. 1. – С. 41-48. (завантажити)

 8. Бирка М.Ф. Сучасний урок «Інформатики» у професійно-технічному навчальному закладі / М.Ф.Бирка // Освіта Буковини. – № 33 (105). – 2 вересня 2011 р. – (Остання стаття). (завантажити)

 9. Бирка М.Ф., Ковальчук В.І. Професійна компетентність викладача інформаційних технологій ПТНЗ / М.Ф.Бирка, В.І.Ковальчук // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": науково-практичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – с. 125-129. (завантажити)

 10. Бирка М.Ф. Професійний розвиток викладача інформаційних технологій ПНТЗ / М.Ф.Бирка // Профтехосвіта, 2009. – № 9. – С. 54-63. (завантажити)

 11. Бирка М.Ф. Креативність у професійній діяльності викладача інформаційних технологій професійно-технічного навчального закладу / М.Ф.Бирка // Креативність і творчість. – Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка». – Тематичний випуск № 1. / Відп. ред..: І.П.Маноха. – К.: Гнозис, 2009.– С. 280-285. (завантажити)

 12. Бирка М.Ф. Концептуальні засади професійної компетентності викладача інформаційних технологій професійно-технічного навчального закладу / М.Ф.Бирка // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Вип. 469. – Серія: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 3-10. - Бібліогр.: с. 10. (завантажити)

 13. Бирка М.Ф. Концептуальні засади розвитку професійної компетентності викладача інформаційних технологій ПТНЗ / М.Ф.Бирка // Перспективи впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції. / Кол.авт./ – Вінниця: Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, 20 листопада – 4 грудня 2009 року. – С. 15-25. (завантажити)

 14. Ковальчук В.І., Бирка М.Ф. Методичні рекомендації до курсу «Інформаційні технології» у ПТНЗ. Професія – «Кравець» (форма навчання – ТУ) / Василь Ковальчук, Маріан Бирка. – К.: ТОВ «Майстерня книги», 2010. – 136 с.

 15. Бирка М.Ф. Модель розвитку професійної компетентності викладача інформаційних технологій ПТНЗ / М.Ф.Бирка // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : зб. мат. Респуб. наук.-практ. Інтернет-конф., Вінниця, 12-18 квітня 2010 р. – К.: вид. «Кондор», 2010. – С. 16-28. (завантажити)

 16. Бирка М.Ф. Методика розвитку професійної компетентності викладача інформаційних технологій ПТНЗ / М.Ф.Бирка // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Вип. 25 / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. – С. 123-128. (завантажити)

 17. Бирка М.Ф. Розвиток професійної компетентності викладача інформаційних технологій ПТНЗ: результати дослідно-експериментальної роботи / М.Ф.Бирка // Професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення : мат. наук.-практ. Інтернет-конф. / Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти (м. Донецьк) : ІПО ІПП УМО (м. Донецьк), 2010. – С. 18-22. (завантажити)

 18. Бирка М.Ф. Неперервна освіта викладачів професійно-технічних навчальних закладів: сучасний стан та перспективи розвитку / М.Ф.Бирка // Демократизація освіти: досвід, пошуки, перспективи / Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. Чернівці, 23 вересня 2010 р. – Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Чернівці, 2010. – С. 62-64. (завантажити)

 19. Бирка М.Ф. Реалії та перспективи неперервної освіти викладачів професійно-технічних навчальних закладів / М.Ф.Бирка // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: науково-методичний журнал. Вип. 1 (3). – Чернівці: Черемош, - 2011. – С. 121-125. (завантажити)

 20. Бирка М.Ф. Психолого-педагогічні умови забезпечення неперервної освіти викладачів у професійно-технічних навчальних закладах // Вища освіта України – Додаток 4, том V (23) – 2010 р. – Тематичний випуск „Вищий освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – С. 42-49. (завантажити)

 21. Бирка М.Ф. Використання інформаційно-комп'ютерних технологій в управлінський діяльності директора загальноосвітнього навчального закладу / М.Ф.Бирка // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: науково-методичний журнал. Вип. 2. – Чернівці: Черемош, 2010. – С. 62-66. (завантажити)

 22. Бирка М.Ф. Напрями автоматизації навчально-виховного процесу / М.Ф.Бирка // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: науково-методичний журнал. Вип. 2 (4). – Чернівці: Черемош, 2011. – С. 24-27. (завантажити)

 23. Бирка М.Ф. Дистанційна освіта як засіб професійного розвитку педагога / М.Ф.Бирка // Електронні ресурси та технології: створення, використання, доступ : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Вінниця, 10-17 травня 2011 р. – К.: Кондор, 2011. – С. 22-26. (завантажити)

 24. Бирка М.Ф. Інноваційні засоби навчання / М.Ф.Бирка // Освіта Буковини. – № 19 (91). – 20 травня 2011 р. – (вкладка: наукова діяльність). – С. 1-13. (завантажити)

 25. Бирка М.Ф. Скрипська Г.В. Практичні засади організації курсів підвищення кваліфікації вчителів за дистанційною формою навчання / М.Ф.Бирка, Г.В.Скрипська // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: науково-методичний журнал. Вип. 2 (8). – Чернівці: Черемош, 2012. – С. 84-88. (завантажити)

 26. Бирка М.Ф. Напрями використання інформаційно-комп’ютерних технологій при викладанні суспільних дисциплін у загальноосвітньому навчальному закладі / М.Ф.Бирка // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: науково-методичний журнал. Вип. 2 (8). – Чернівці: Черемош, 2012. – С. 78-83. (завантажити)

 27. Бирка М.Ф. Методи діагностики рівня професійної компетентності вчителя / М.Ф.Бирка // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: науково-методичний журнал. Вип. 4 (6). – Чернівці: Черемош, 2011. – С. 29-32. (завантажити)

 28. Бирка М.Ф. Морально-духовне виховання в умовах інформаційного суспільства: проблеми та перспективи розвитку / М.Ф.Бирка // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: науково-методичний журнал. Вип. 1 (7). – Чернівці: Черемош, 2012. – С. 46-49. (завантажити)

 29. Бирка М.Ф. Неперервна освіта вчителів в Україні та США: порівняльний аналіз / М.Ф.Бирка // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку». 29 березня 2012 року. – Чернівці, 2012. – С. 147-148. (завантажити)

 30. Бирка М. Ф. Електронні засоби навчання: загальна характеристика / М. Ф. Бирка // Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті: науково-практичні аспекти / Упор.: М. Ф. Бирка. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2012. – С. 37-45. (завантажити)

 31. Бирка М. Ф., Мельничук Г.Л. Використання комп’ютерних презентацій для подання навчального матеріалу / М. Ф. Бирка, Г. Л. Мельничук // Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті: науково-практичні аспекти / Упор.: М. Ф. Бирка. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2012. – С. 46-54. (завантажити)

 32. Рівень конкретно-наукової методології дослідження проблеми професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін / М.Ф.Бирка // Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип. 27, Том ІІ (35) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – С. 445-452. (завантажити)

 33. Бирка М.Ф. Віртуальна педагогічна спільнота як засіб професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін / М.Ф.Бирка // Педагогіка та психологія: наука, реальність, застосування: Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна 26-27 жовтня 2012 року). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 25-28. (завантажити)

 34. Бирка М.Ф. Скрипська Г.В. Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті засобами інформаційно-комп’ютерних технологій / М.Ф.Бирка, Г.В.Скрипська // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: науково-методичний журнал. Вип. 4 (10). – Чернівці: Черемош, 2012. – С. 62-66. (завантажити)


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка