М. Зубков Сучасна українськаСторінка18/43
Дата конвертації19.02.2016
Розмір8.13 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   43

10- Прикметник узгоджується з іменником на означення пев­них професій, посад та звань жінок лише в чоловічому роді.

неправильно правильно

старша викладачка старший викладач

досвідчена інженер досвідчений інженер

нова професорша новий професор

винахідлива капітан винахідливий капітан

11. Усі прикметники (у ролі означень), що вживаються у сполуках із числівниками два, три, чотири, стоять у Н. та 3. відмінках множи­ни й мають переважно закінчення -і, а не -их. Це ж стосується і прикметника останній із числівником п'ять і більше.

Два нестандартні вироби Експонувалося три оригінальні розробки

Чотири великі контейнери Останні десятеро працівників За останні вісімдесят років

12. Для визначення часу треба: а) уживати відповідні прик-
метники в Р. відмінку без прийменника у (в), або ж прислівник;
б) щоб прикметник стояв не в М., а Р. відмінку без прийменника.

неправильно правильно

у позаминулорічну навігацію позаторішньої навіґаціг

у минулому році торік (минулого року)

у позаминулому році позаторік

у тому місяці того місяця

в останній понеділок останнього понеділка

у наступному кварталі наступного кварталу

13. Треба слідкувати за узгодженням прикметникових закін-
чень з іменниками на позначення невизначеної кількості одно-
рідних предметів, що існують у певній сукупності.

неправильно правильно

медичні приладдя медичне приладдя

величезні каміння величезне каміння

пошкоджені коріння пошкоджене коріння

рідкі пруття рідке пруття
Граматичні форми власних назв


Українські прізвища, імена та імена по батькові


ППримітка. Прізвища типу Гайдученя, Зубеня, —' Сергієня, що походять від іменників IV відміни гайду­ченя, зубеня, разом із зміною наголосу втратили при відмінюваній суфікс -ат- (-ят-) і відмінюються за ти­пом іменників І відміни: Гайдучені, Зубеню, Сергієнею.
Кардаш

Кардаша

Кардашеві

Кардашу

Кардаша

Кардашем

... Кардашеві

...Кардашу

Мішана група
Маляр Маляра Маляреві Маляру Маляра Маляром ... Маляреві ...Маляру


Маляр Маляра Молярові Маляру Маляра Малярем ...Молярові ...Маляру


0

Примітки: 1. Прізвища, що закінчуються на -р, на­лежать до твердої, м'якої та мішаної груп. За типом твер­дої групи відмінюються всі прізвища, крім тих, що ма­ють у своєму складі -ар (-яр): Вихор, Кушнір, Снігур, Сдкур, Спектор, Тур та под.

До м'якої групи належить частина прізвищ із су­фіксом -ар: Бондар, Кобзар, Крамар, Пушкар, Свічкар та под.До мішаної групи — прізвища із суфіксом -яр: Дігтяр, Золяр, Козяр та под., але прізвища Гайдар, Гончар відміню­ються за типом твердої, а не мішаної чи м'якої груп (хоча гонча'р — гончаря, гончареві, гончарем, гончарю).

  1. За типом II відміни змінюються чоловічі прізвища на зразок Піч, Рись, Розкіш — Пічем, Рйсем, Рдзко-шем, хоч утворені вони від іменників жіночого роду III відміни.

  2. На відміну від однозвучних загальних назв, що мають у Р. відмінку однини закінчення -у (-Ю), прізви­ща в цьому відмінку закінчуються на -а (-я): Борщ — Борща, Гай — Тая, Грім — Грома, Сніг — Сніга, Хо­лод — Холода.

До іменникових, а не прикметникових прізвищ належать прізвища із суфіксом -ИН, що означали національну прина­лежність: Волошин, Грузин, Литвин, Русин, Сербин, Турчин. Ор. відмінок однини в чоловічих прізвищах цього типу має закінчення -ом (а не -им): Волошином, Грузином, Литвином та ін.

Прізвища прикметникового походження мають закінчення прикметників чоловічого чи жіночого роду відповідної групи — твердої або м'якої.н.

Ковалевський Ковалевська

Тйшин

р.

Ковалевського Ковалевської

Тйшина

д.

Ковалевському Ковалевській

Тйшину

3.

Ковалееського Ковалевську

Тйшина

о.

Ковалевським Ковалевською

Тйшиним

м.

(на) Ковалевському ... Ковалевській

... Тйшинові


Тйшині, Тйшину

н.

Городній Городня

Ільїн

Ільїна

р.

Городнього Городньої

Ільїна

Ільїндг

д.

Городньому Городній

Ільїну

Ільїній

3.

Городнього Городню

Ільїна

Ільїну

Ор.

Городнім Городньою

Ільїнйм

Ільїною

м.

(на) Городньому... Городній

...Ільїнбві

...Ільїній


Ільїні, Ільїну

Прізвища, що походять від нечленних (коротких) форм які­сних та відносних прикметників {Буй, Глух, Куц, Мблод), не­членних форм дієприкметників (Бажан, Кохан, Продай, Рубан), утратили граматичні ознаки першооснови й відмінюються як іменники твердої, м'якої або мішаної групи II відміни: Жуй, Пух, Коць, Молот, Таран.

н.

Куц

Буй

Глух

р.

Куца

Буя

Глуха

д.

Куцові

Буєві

Глухові
Куцу

Бую

Глуху

3.

Куца

Буя

Глуха

Ор.

Куцом

Буєм

Глухом

м.

(при)Куцові

... Буєві

...Глухові
(на)Куцу

... Бую

...Глуху
(на) Куці

...Буї

...Тлу сі

Прізвища, що мають форму присвійних прикметників із су­фіксами -ів (-їв), -ов, -ев (-єв), -ин (-їн): Кирчів, Гуреїв, Зе-ров, Лечев, Беєв, Домчин,Ільїн та прізвища на -ишин (-їшин):Гнатишин, Андріїшин відмінюються за зразками:

н.

Кйрчів
Гуреїв

Зеров

р.

Кйрчева (-іва)

Гуреєва

Зерова

д.

Кйрчеву (-ів

у)

Гуреєву

Зерову

3.

Кйрчева (-іва)

Гуреєва

Зерова

о.

Кйрчевим (-івим)

Гуре'євим

Зеровим

м.

(на) Кйрчеву (-іві)

...Гуреєву

...Зерову

н.

Лечев

Беєв

Домчин

Андріїшин

р.

Лвчева

Беєва

Доччина

Андріїшина

д.

Лечеву

Беєву

Домчинові Домчину

Андріїшинові Андріїшину

3.

Лечева

Беєва

Домчиш

Андріїшина

Ор.

Лечевим

Беєвим

Домчиним

Андріїшиним

м.

(на) Лечеву

...Бвєву

...Домчинові ... Домчині ...Домчину

...Андріїшинові

...Андріїшині

...Андріїшину

Примітки: і. У прізвищах на -ів звук і чергується у відкритому складі з о тільки після твердих приголос­них (Степанів — Степанову, бо Степан; Якимів — Якимовим, бо Яким), і з е тільки після м'яких та шип­лячих приголосних (Іванців — Іванцева, бо Іванець; Лукашів — Лукашевим, боЛукаш).

2. Нормативним є також відмінювання прізвищ на -ів, -їв за таким зразком: Михайлів — Михайліву, Луків — Луківом, Стеців — Стеціва та под. (що зу­мовлено традицією різних територій, а не фонетичними правилами).

Форми множини утворюються тільки на позначен­ня родини (з особливостями форм Р. відмінка): Го­лоблі — Голоблів, Паляниці — Паляниців.


Складні випадки написання

та відмінювання українських прізвищ

Деякі прізвища функціонують як юридично-правові одиниці у своїх орфографічних та фонетичних варіантах, які передають­ся за традицією вживання як різні за джерелом походження:Бондарук — Боднарук Герасимєнко — Гарасименко Гнатенко — Ігнатенко Задорожний — Задорожній Колесник — Колісник Олєксієнко — Алексієнко Панасенко — Опанасенко Петльований — Питлюваний Чебурко — Чепурко та ін.

Нормативним є написання прізвищ на -иченко: Калиничен-ко, Михайличенко, Мірошниченко, Павличенко, Різниченко, Удо­виченко та под. (хоча Ісіченко).

Не подвоюються приголосні у прізвищах: Кириленко, Комі­сар, Комісаренко, Поліський, Савенко, Філіпенко, Черкась­кий.

и пишеться:

а) у переважній більшості після к: Кизя, Кикоть, Кищук,


Кизим;

б) у суфіксах -их(а): Зубиха, Костиха, Павлиха;


-инськ(ий), -ицьк(ий): Карпинський, Микулинський,
Мотовицький, Петрицький.


і пишеться в суфіксі -ій під наголосом: Бабій, Багрій, Журбій, Завалій, Мокрій, Яцій.

У практиці написання складних прізвищ традиційно значна частина форм уживається без закономірного переходу о в і в закритому складі: Біловол, Довгонос, Лисогор, Чорновол.

Але існує тип прізвищ, де голосні о, е при відмінюванні чергуються в закритому складі з і: Біловіл — Біловбла, Кри­воніс — Кривоносу, Сивокінь — на Сивоконі, Чорновіл — Чорновблу.

Голосні о, е чергуються з нульовим звуком (випадають): Бурячок — Бурячка, Вітер — Вітра, Кравець — Кравця, Май­стер — Майстра.

У прізвищах Жнець, Швець, Чернець при відмінюванні теж відбувається випадання е: Жнеця, Швецю (хоча жнець — женця, швець — шевцю), Чернецем (хоча чернець — ченцем).

Відбувається чергування голосних за загальними правила­ми: Кіт — Кота, Корінь — Кореневі, Нйкін — Нйкона, Че-чіль — Чечеля.

Однак не відбувається чергування у прізвищах: Кисіль — Кисіля, Куліш - Кулішеві, Лакіш — Лакішем, Свистіль — Свистіля, Чіп — Чіпом, що зумовлене бажанням відокремити прізвище від подібного слова, тобто традиційною практикою вжи­вання або потребою збереження ідентичності основи.

Відмінюються обидві частини складних прізвищ, якщо пер­ша частина може бути самостійним прізвищем: Квітка-, Гулак-, Карпенко-, Мамин-, Нечуй- та ін.

Не відмінюються: Бонч-, Дольд-, Кос-, Кара- і под.

Паралельні форми існують і відповідно відмінюютьсяТверда група

М'яка група

Задорожний—Задорожного Зарудний —Зарудного Городний — Горддного

Задорожній - Задорджнього Зарудній - Заруднього Городній — Городнього

До невідмінюваних належать поодинокі чоловічі прізвища, наприклад: Зене, Леле, Півторадні, Дожі та под..

Кл. відмінок прізвищ має два нормативні варіанти: Бей! Бею! Негода! Негодо! Коваленко! Коваленку! Сухомлйн! Сухомлй-не!Правопис імен

Подвоєння приголосних в іменах див. тему «Подвоєння при­голосних» . Не подвоюються приголосні в іменах: Аґрипйна, Іне-са, Інокентій, Іполйт, Кирило, Сава, Сара та ін.

Не пишеться знак м'якшення після м'яких приголосних перед я, ю в іменах: Омелян, Тетяна, Уляна, гиіеЛюсьєна, Жульєн.

Не пишеться апостроф, коли я, ю означають а, у в сполу­ченні з пом'якшеним приголосним, наприклад: Зорям, Катря — Катрю.

Іменникову систему закінчень мають імена та імена по бать­кові чоловічого й жіночого родів (див. додаток 6).

Відмінювання іменІ відміна

Від­мін­ки

Тверда група

М'яка група

Н. Р.

д.

3.

о. м.

Кл.


Олекса ївга Олекси Івги Олексі Івзі Олексу ївгу Олексою ївгою (на)Олексі ...Івзі Олексо Івго

Ілля Єремія Надія Орися Наталя Іллі Єремії Надії Орйсі Наталі Іллі Єремії Надії Орйсі Наталі Іллю Єремію Надію Орйсю Наталю Іллею Єргмією Надією Орйсею Наталею ...Іллі ...Єремп ...Нади ...Орйсі ...Наталі Ілле Єреміє Надіє Орйсе НаталюII відміна

Від-
Тверда група
мінкиН.

Дмитро

Олег

Лев

Р.

Дмитра

Олега

Лева, Льва

д.

Дмитрові

Олегові

Левові
Дмитру

Олегу

Львові

3.

Дмитра

Олега

Лева, Льва

Ор.

Дмитром

Олегом

Левом, Львом

м.

(на) Дмитрові

... Олегові

...Левові ...Львові

Кл.

Дмитре

Олеже, Олегу

Леве, Льве

II відміна

Від­мінки

М'яка група

Мішана група

Н. Р.

д.

3.

Ор.

м.

Кл.Андрій Ігор Андрія Ігоря Андрієві Ігореві Андрію Ігорю Андрія Ігоря Андрієм Ігорем ...Андрієві ...Ігореві Андрію Ігоре, Ігорю

Лукаш Лукаша

Лукашеві, Лукашу

Лукаша Лукашем ...Лукашеві Лукаше, Лукашу

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   43


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка