М. Зубков Сучасна українськаСторінка22/43
Дата конвертації19.02.2016
Розмір8.13 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   43

неправильно правильно

Зараз одинадцять (11) годин. Зараз одинадцята година

(або 11.00).Буду відсутній до Буду відсутній до дванадцятої

дванадцяти (годин). (години).

Зателефонуйте після Зателефонуйте після десятої

десяти (годин). (години).

І

і

©Увага! У певному контексті прийменник на вказує на приблизність (.Повернуся на 10 годину), а приймен­ник о (об) указує на точний час (Повернуся о 10 годині або Повернуся об 11 годині).

12. Уживання прийменника у (в) можливе лише тоді, коли після нього йде слово кількість, розмір, сума, а далі — числів­ник із поясненням кількості, розміру, суми (чого).

неправильно правильно

Книжки кількістю Книжки в кількості

7 екземплярів. 7 примірників.

Допомога розміром Допомога в розмірі 4 млн

у 4 мільйони доларів. доларів США

або 4 000 000 $ США.Грошова субсидія на суму Субсидія в сумі

в 11 грн (гривень) 11 грн 70 к.

70 к. (копійок).

При прислівниках типу завтовшки, завглибшки, завширш­ки, завдовжки, заввишки та при Ор. відмінку іменників вага, діаметр, місткість перевага надається безприйменниковим кон­струкціям:Стіни будинку були завтовшки 11 см; Біля броду річка була завглибшки 4 м; Надійшов вантаж вагою 350 от; Цистер­на місткістю 85 т була порожньою.

Також без прийменника слід використовувати числівники в та­ких конструкціях:обстеження двома циклами опитування (іспит) одним заходом дослідження трьома етапами

неправильно правильно

Оподаткування забезпечило Оподаткування забезпечило економічний ефект у 10 ти- економічний ефект 10 000 грн сяч гривень кожного року. щороку.

Відстань у 700 км автобус Відстань 700 км автобус
подолав за 9 год.
подолав за 9 год.

Уникнути прийменниково-відмінкової форми можна шля­хом перебудови речення.неправильно

Будинок був висотою

в 70 метрів. Будинок був заввишки з 70 метрів.

правильно

Висота будинку була 70 метрів.

Висота будинку дорівню­вала (сягала) 70 метрів.

 1. Багатозначні цифрові числа розбивають на класи за допо­могою пропусків: 20 705 149, 174 000, З 172, але не розбивають на групи цифри в числах, що позначають номер (після знака №), у марках машин механізмів, у позначеннях нормативних документів.

 2. Коли перераховують декілька порядкових числівників, то літери чи позначення одиниць виміру треба ставити лише після останнього: у 7, 13, 15 та 19-му будинках; пакунки на 5, 8, 10 і 12 кг.

 3. Ступінь точності числових значень величин, що наводять­ся в документі, має забезпечувати найбільшу їх інформативність; при цьому треба, щоб у ряду однотипних даних ступінь точ­ності (кількість цифр після коми) був однаковим: довжина заготівок 1,50; 1,75; 2,00 см.

Г7Г Примітки: 1. Наявність чи відсутність іменника при •——' числовій назві залежить від конкретного документа.

2. Неприпустимими є цифрово-знаково-літерні комбі­нації типу 15%-ий рівень.


Займенник
Займенник лише вказує на предмети, ознаки та кількість, але не називає їх. Займенники в мові вживаються часто для того, щоб уникнути повторення тих самих слів. При цьому їхню форму треба обов'язково узгоджувати з родом і числом іменників, замість яких ці займенники вжито. Правильно вжиті займенни­ки допомагають пов'язати речення в тексті.

За значенням займенники поділяються на дев'ять розрядів: 1. особові - указують на особи: я, ми (1-ша особа), ти, ви (2-га особа), він, вона, воно, вони (3-тя особа);

 1. зворотний себе - указує на ту особу, яка виконує дію;

 1. присвійні - указують на належність предмета 1-й особі: мій, наш; 2-й особі: твій, ваш; 3-й особі множини: їхній; особі, яка виконує дію - свій; иа належність предмета

3-й особі однини указують особові займенники в Р. відмін­ку - його, її;

 1. вказівні - указують на предмет: цей, той (оцей, отой); на ознаку: такий (отакий); на кількість: стільки;

 2. означальні - весь (ввесь, увесь), всякий (усякий), кожний, інший, сам, самий;

 3. питальні - являють собою запитання до іменника: хто? що?; до прикметника: який? чий?; до числівника: скільки? котрий?;

 4. відносні - ті, що й питальні, але вживаються для при­єднання підрядних речень до головних: Благословен же той, хто від грози не никне, і пісня, що летить до ра­дісних небес (В. Сосюра);

 5. неозначені - утворюються від питальних за допомогою часток аби-, де-, -сь (пишуться разом) та хтозна-, казна-, бозна-, будь-, -небудь, невідь- (пишуться че­рез дефіс): абиякий, дехто, щось, хтозна-скільки, казна-яка, бозна-що, будь-хто, котрий-небудь, невідь-скільки та ін.;

 6. заперечні - утворюються від питальних за допомогою частки ні- (пишуться разом): ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки, нікотрий.

У неозначених і заперечних займенниках, якщо в них між часткою й займенником є прийменник, усі частини пишуться окремо: у декого -де в кого, абиким - аби з ким, до будь-кого -будь до кого, про ніщо - ні про що, нікого - ні від кого, де­чим - де з чим.

Відмінювання займенників

Займенники наш, ваш, усякий, усілякий, інший, самий, сама (сама вода, але та сама вода), сам (самй, самі), такий, який, котрий, кожен (кожний) відмінюються як прикметники твер­дої групи, а займенник їхній - як прикметники м'якої групи. Далі наведені приклади відмінювання займенників.


Увага! Займенник самий в українській мові означає тільки один або той же (самий)Від­мінки

Однина

Множина

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

н.

він

воно

вона

вони

Р.

його (нього)

його (нього)

її (неї)

їх (них)

д.

йому

йому

їй

їм

3.

його (нього)

його (нього)

її (неї)

їх (них)

Ор.

ним

ним

нею

ними

м.

(на, у) ньому

... ньому (...нім)

... ній

... них
(...кім)


Форми займенників 3-ї особи нього, ньому, неї, ній, них ужи­ваються після прийменників, а в Ор. відмінку форми ним, нею, ними є загальними (і в прийменникових конструкціях, і в сло­восполуках без прийменника).

Примітка. Займенники твій, свій відмінюються за поданим вище зразком.

Вказівні займенники

Від-

Однина

Множина

мінки

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід
н.

той, цей

те, це

та, ця

ті, ці

р.

того, цього

того, цього

тієї (тої), цієї

тих, цих

д.

тому, цьому

тому, цьому

тій, цій

тим, цим

3.

як у Н. або Р.

те, це

ту, цю

як у Н.

або Р.Ор. М.

тим, цим (на, у) тому (...тім), ...цьому (...цім)

тим, цим ...тому (...тім), ...цьому (...цім)

тією (тою), цією ... тій, цій

тими, цими

...тих,

...цих

Примітка. Так само відмінюються займенники отой, оцей.
Означальні займенники

Від­мінки

Однина

Множина

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

н.

весь

все

вся

всі

Р.

всього

всього

всієї

всіх

д.

всьому

всьому

всій

всім

3.

як у Н. або Р.

все

всю

як у Н. або Р.

Ор.

всім

всім

всією

всіма

м.

(на, у) всьому

...всьому

...всій

...всіх
(...всім)

(...всім)
Примітка. У Н. відмінку чоловічого роду ці за­йменники мають фонетичні варіанти (ввесь, увесь). Вибір варіанта визначається потребою милозвучності: зібрався ввесь наш рід; наш увесь рід. В усіх відмінках у й в чергуються за загальним правилом: з усього світу, з усієї сили, від усіх матерів і т. ін.

Питально-відносні займенники

н.

хто

що

р.

кого

чого

д.

кому

чому

3.

кого

що

Ор.

ким

чим

м.

(на) кому (... кім)

... чому (... чім)Від­мінки

Однина

Множина

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий РІД

Н.

чий

чиє

чия

чиї

Р.

чийого

чийого

чиєї

чиїх

д.

чийому (чиєму)

чийому (чиєму)

чиїй

чиїм

3.

як у Н. або Р.

чиє

чию

як у Н. або Р.

Ор.

чиїм

чиїм

чиєю

чиїми

м.

(на, у) чийому

...чийому

...чиїй

...чиїх
(....чиїм, ...чиєму)

(... чиїм,

...чиєму)

Примітки: 1. Числові займенники декілька, кілька відмінюються як числівник два.

2. Займенники скільки та стільки мають відмінкові форми кількісних числівників: скількох, скільком, скількома. Останній може бути як питальним (У скіль­кох змаганнях брав участь?), так і означальним (Скільком людям він допоміг!).

Присудок після займенника хто стоїть в однині й у чоло­вічому роді: Усі, хто тільки міг, вийшли на майданчик, вітаю­чи іноземну делегацію.

Присудок після питального займенника що? стоїть в однині й у середньому роді (Що трапилося, добродію?), а після віднос­ного що - у будь-якому роді й числі: Така проблема, що не бачимо й виходу. Добре, що ми з тобою зустрілися.

Неозначені та заперечні займенники

Ці займенники відмінюються в основній частині за зразком тих займенників, від яких утворені: якийсь - як який, хто-не-будь ~ як хто, ніщо - як що, нічий - як чий і т. ін.Прономіналізація

Перехід інших частин мови в займенники називають про-номіналізацією1.

Повний перехід у займенники можливий лише для:

а) залежних прислівників: Серед десяти команд явно наша


посяде призове місце;

б) залежних прикметників: Підприємство цілий (весь) місяць


відшкодовувало збитки;

в) залежних дієприкметників: Даний (цей) варіант улаш-


товував керівника проекту;

г) кількісного числівника один у поєднанні із заперечною


часткою ні, що виступає у значенні займенників жоден, ніхто,
ніякий:
Ні один (жоден) виборець не проголосував проти на-
шого кандидата;

д) залежних порядкових числівників: Повна Гарантія мож-


лива лише, якщо там буде присутній хто-небудь
третій (інший);

е) залежних дієслів: Перекладач, який розуміє гінді, при-


їхав наступного дня;

ж) залежних займенників: Прочитавши факс, ми всі зрозу-


міли: їхати треба зараз;

и) залежних іменників, які втратили своє лексичне значення: Факт (це) було зафіксовано у протоколі зборів.Прономіналізовані слова зберігають усі граматичні ознаки своєї частини мови, виступаючи зазвичай синонімами до зай­менників.

Особливості використання займенників у ділових паперах

1. Слід уникати використання займенників (якщо можна) або в їх значенні вживати інші частини мови (особливо в авто­біографії, заяві, службових записках).

неправильно

Я пропоную усунути п. Куліша В. Д. з посади лаборанта, яку він обіймав, у зв'язку з його неодноразо­вими порушеннями своїх службових обов'язків і перевести його на...

правильно

Пропоную усунути п. Куліша В. Д. з посади лаборанта у зв'язку з неодноразовим пору­шенням службових обов'язків і перевести на...

Прономіналізація — (від лат. ргопотіпа) займенниковий.

Ним, Пінчуком О. В., було Пінчуком О. В. було залу-

залучено до своїх розробок... чено до розробок.^ Я особисто сам перевірив... Я перевірив ...

2. Слід уникати вживання займенників:

 • із суфіксами зменшеності: такесенький, самісінький, нікогісінько;

 • складних неозначених форм: абиякий, абихто, казна-хто, сякйй-такйй, хтозна-який, хто-небудь і под.;

 • усічених форм прикметникових займенників: на моїм, у тім, на цім, тої, тою, у всім, на чим і под.

3. Треба використовувати тільки нормативні форми за-
йменників, уникаючи розмовних, діалектних варіантів:


тієї розробки

і. Дійова особа в реченні, виражена займенником, повинна стояти в Н., а не в Ор. відмінку.
неправильно

на моїм сей захід у кожнім

которий день поспіль був відсутній якийсь час у чиїм

свойого зобов'язання воно сталося випадково невідь-скільки часу сі продукти цеї ночі

казна-який звіт абичим завершили котрогось із присутніх тая нарада тії розробки
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   43


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка