М. Зубков Сучасна українськаСторінка25/43
Дата конвертації19.02.2016
Розмір8.13 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   43

неправильно

Я вибачаюсь (-ся), вибачаюсь (-ся)

За це треба вибачитися
Я хочу вибачитися

правильно

Вибачте мені (даруйте, пере­прошую); прошу вибачення. Пробачте!

За це треба попросити проба­чення або Треба перепросити.

Даруйте, завинив (винуватий).

Я не хотів завдати Вам при­крощів (Вас образити)!

Прошу Вас, не ображайтеся.

Я завинив перед Вами.

Мені дуже прикро (жаль, шкода), що так сталося.

Я завдав Вам стільки клопоту (прикрощів, турботи, хви­лювань, неприємностей)!

Я відчуваю провину перед Вами.

19. Слід уникати лінгвістично необгрунтованого вживання частки -ся, -сь:

неправильно

Робота аналізується за такими вимогами.

правильно

Роботу аналізують за такими вимогами.

20. Дія, названа присудком, і дія, названа дієприслівником, обов'язково мають виконуватися одним суб'єктом:

неправильно

Замовляючи проспекти у видавництві «Майдан*, вони вам коштуватимуть на 30% дешевше.

Узагальнюючи довідкові матеріали, нашу увагу привернув минулорічний акт інвентаризації.

правильно

Замовляючи проспекти у видавництві «Майдан*, ви заплатите за них на 30% менше. Узагальнюючи довідкові матеріали, ми звернули увагу на минулорічний акт інвентаризації.


Труднощі перекладу процесових понять
Найбільші труднощі виникають під час перекладу з росій­ської мови віддієслівних похідників: іменників, прикметників та дієприкметників. Слід уникати вживання однакового суфік­са для творення слів, що означають різні або протилежні (супро­тивні) за змістом поняття, наприклад здатність до активної чи до пасивної дії.
Дія

Процес, у загальному розумінні, — це дія або сукупність дій, пов'язаних між собою. Поділяючись на два види: доконаний і недоконаний, дія має певну межу тривання — доконана, коли вона одноразова (розігнути, зірвати) або багаторазова, але завер­шена на певному етапі (порозгинати, позривати) і недоконана, коли вона триває (гнути, рвати) або повторюється неодноразово (розгинати, зривати). Українська мова, на відміну від росій­ської, поняття доконаної та недоконаної дії здатна розрізняти одним дієсловом або віддієслівним іменником:дезактивувати, дезактивування — недок. дія здезактивувати, здезактивування —док. дія

Перехідною називається дія, у якій беруть участь активний і пасивний учасники (суб'єкт і об'єкт) — змінювати, згинати.

Неперехідною є дія, у якій бере участь тільки один викона­вець і спрямовує її лише на самого себе — змінюватися, зги­натися, або ні на кого взагалі — тліти, коротшати.
Назва дії

Дія (процес) в українській мові позначається переважно дієсловами, порівняйте: требует осмислення — потребує осмислити, але сучасний науковий та офіційно-діловий стилі потребують уживати віддієслівних іменників із закінченнями на -нн(я) та -тт(я) — добування, миття.

Слід пам'ятати, що лише від дієслів недоконаного виду мож­на утворити віддієслівні іменники на означення недоконаної дії, а від дієслів доконаного виду, як правило, із заміненням -ати, -яти, -ути, -йти, -іти на -ання, -ення, -іння, -иття, -іття, -уття: змінювати — змінювання змінити — зміненим.

Наслідок дії

Іменники на позначення наслідку дії утворюють від дієслів недоконаного виду (здебільшого від тих, які означають багато­разову дію, або ж від префіксальних варіантів).

Спочатку відкидають суфікси, а натомість:

а) не додають нічогогнути, згинати — згин гріти, нагрівати — нагрів ламати, зламувати — злам

б) додають-а,-ина,-окміняти, змінювати — зміна колоти, розколювати — розколина лити, виливати — виливок
в) додають -овання для дієслів, що закінчуються на -овувати

групувати, угруповувати — угруповання прямувати, спрямовувати — спрямовання.

Дійові властивості об'єктів і суб'єктів

На означення дійових властивостей об'єктів і суб'єктів ро­сійська мова використовує дієприкметники, а українська — зав­жди віддієслівні прикметники.Призначеність виконувати активну дію

Віддієслівний прикметник, що означає здатність суб'єкта виконувати активну дію, утворюють від недоконаного виду дієслова:

а) відкидаючи суфікс -ти й додаючи натомість -льн (ий)
змінювати — змінювальний

розтягати — розтягальний

б) за допомогою суфікса -ч(ий)"
виконувати — виконавчий
відбудовувати —відбудовчий

Отже, змінювальний — призначений змінювати, виконавчий — виконувати і так само й ін.Здатність виконувати активну дію

Віддієслівний прикметник на означення здатності виконува­ти певну дію, хоча він необов'язково для цього призначений, утворюють від недоконаного виду дієслова, відкидаючи суфік­си й додаючи натомість -івн(ий):гальмувати — гальмівний

гамувати — гамівнйй

збирати — збирнйй

рятувати — рятівний

Здатність виконувати пасивну дію

Віддієслівний прикметник на означення здатності об'єкта піддаватися дії суб'єкта й тим виявляти наслідок дії, утворю­ють подібно до іменників, що означають наслідок дії, переважно від дієслів, які означають недоконану багаторазову дію, або від тих форм, що мають префікс:

а) за допомогою суфікса -н(ий):

, . , . — набір

наорати, набирати £. , - , , ч

г г ^- набгр-нии (набираемьш);

б) за допомогою суфікса -овн(ий) від дієслів, що закінчують-


ся на -овувати:

спрост-овання

спрост-овувати -<ҐГ - /

г 3 ■ спрост-овнии (.опровержимьіи,

опровергающийся);

в) за допомогою суфіксів -енн(ий), -анн(ий):

зміцн-ина

міцніти, змгцн-ювати <Г „,

^ ^ ■ змгцн-еннии (упрочнимьій,

упрочняющийся)_ , „. приєдн-ання

єднати, приєдн-увати 3 , -,

Ґ " —■ приєдн-аннии (присоединяемьш,

присоединяющийся)Здатність виконувати неперехідну дію

Відповідні прикметники на означення здатності виконувати спрямовану на себе або не спрямовану ні на що дію утворюють від недоконаної форми дієслів (переважно безпрефіксальних) за допомогою суфіксів:-уч(ий), -к(ий) липнути
-лив(ий) рухати

-ав(ий) тиснути

-ив(ий) світитися

липучий, липкий

рухливий тйснявий світйвий

Систему правил віддієслівного словотворення наведено втабл. 1.

Оскільки для сучасної української літературної мови дієприк­метникові форми на -учий (-ючий), -ачий (-ячий) є нехарак­терними, тому російські активні дієприкметники теперішнього часу на -щий можна передавати віддієслівними прикметника­ми на -альний (-яльний), -ильний, -увальний (-ювальний) або на -ний, залежно від конкретного значення та змісту тексту.

Понятійний зв'язок між російськими дієприкметниками на -щий і відповідними частинами української мови наведено в табл. 2.

Перекладання російських дієприкметників на -щийся, що вживають на позначення понять, які пов'язані як із перехідною, так і з неперехідною дією, викладено в табл. 3.

Перекладання російських Дієприкметників на -мьій, що вжи­вають на позначення понять, пов'язаних лише з перехідною дією, наведено в табл. 4.

Згідно з рішенням 3-ї Міжнародної наукової конференції «Проблеми української науково-технічної термінології» (Львів, 1994), треба:1. Для подавання понять, позначуваних у російській мові дієприкметниками, в українській мові вживати окремі засоби

а) перебування у стані дії позначати дієприкметниками та


описовими конструкціями;

б) властивості об'єктів і суб'єктів дії — прикметниками:решающий — вирішальний

всеохвативающий — усеохопний
жизнеутверждающий — життєствердний
нержавеющий
— неіржавкйй

присоединяющий

приєднувальний

в) назви об'єктів і суб'єктів дії — іменниками:

заведующий — завідувач нападающий — нападник начинающий — початківець отдихающий — відпочивальник поступающий — вступник

2. Чітко розмежовувати (розрізняти) засоби позначення понять процесу й наслідку процесу.

Активні дієприкметники та терміни — словосполучення з діє­прикметниковим компонентом на -ущ- (-ющ-), -ащ- (-ящ-), -ш-(-вш-) залежно від змісту поняття перекладаються віддієслівними прикметниками із суфіксами -н-, -увальн- (-ювальн-), -івн-, наприклад:падающий — спадний смазивающие — змащувальні тормозя'щее — гальмівне

У поодиноких випадках використовуються й дієприкметни­ки на -уч- (-юч-), якщо вони набули прикметникового значен­ня, наприклад:знающий — знаючий стоящий — стоячий деградирующий — деградуючий

При перекладі термінозворотів із дієприкметниковим ком­понентом у діловому мовленні перевага надається українським зворотам дієприкметникового типу над розгорнутими синтак­сичними конструкціями та калькованими формами, наприклад:вьідерживаемьій процесе — витримуваний процес (замість процес, що (який) витримується), бегущий фронт волни — рухомий фронт хвилі (замість біжучий фронт хвилі), а іноді їхнім іменниковим замінником: окружающая ереда — довкілля ("замість оточуюче середовище).

Російські активні дієприкметники минулого часу на -вший передаються зазвичай описовою конструкцією, наприклад:включивший — що (який) увімкнув; возбудивший — що (який) збудив; усиливший — що (який) підсилив тощо.

Російські пасивні дієприкметники на -аемьій, -уемьій мають форми на -озуваний (-юваний), а в прикметниковому значенні -овний (-ний), наприклад:восетанавливаемий — відновлюваний (дієприкметник), відновний (прикметник), прибавляемий — додаваний (дієприк­метник), доданий (прикметник) тощо [9, с. 5—8].

Поняття

Засоби словотворення

Приклади

дія

недоконана

дієслово

суфікс

міняти(ся) крйти(ся)

доконана

префікс, суфікс

змінйти(ся) накрйти(ся)

назва дії

недоконана

іменник

суфікси -ння, -ття

міняння розкриття

доконана

префікс, суфікси -ння, -ття

змінених

наслідок дії

без суфікса, -а, -ина, -овання

зміна розколина угруповання

здатність до дії

активна

прикмет­ник

-альн, -ильн,

-ІВН.-ИВН, -ч,-ов

змінювальний

пасивна

-н, -овн, -енн, -анн

змінний

неперехідна

-к, -лив, -уч, -ав, -ив

мінливий

перебуван­ня в дії

активний

що + дієслово

що змінює що відкриває

пасивний

дієприк­метник

-ован, -уван

змінюваний

непере­хідний

що + дієслово

що міняється

учасник дії

активний

іменник

-ач, -ник, -ар, -ій, -ець, •••

змінювач

пасивний

-анець, -анка, -енець, -нь,...

змінюванець

непере­хідний

-ливець, -ак, -ун, ...

мінлйвець
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   43


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка