М. Зубков Сучасна українськаСторінка27/43
Дата конвертації19.02.2016
Розмір8.13 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   43

1. Разом пишуться

а) складні прийменники, утворені сполученням одного чи


декількох простих прийменників: задля, заради, навпро-
ти, насеред, наскрізь, окрім, опріч, поза, понад, поперед,
попереду, посеред, проміж, побіля, попід, почерез, попри,
поміж, помймо, щодо;

б) складні прийменники, утворені сполученням одного чи


декількох прийменників із будь-якою частиною мови,
частіше з прислівником (відприслівникові): (у-)внаслідок,
(у-)впродовж, (у-)всупереч, (у-)вслід, довкола, замість,
навкруги, навпроти, напередодні, наперекір, навколо,
назустріч, наприкінці, осторонь, поперек, позад, позаду,
поруч, завдяки.


 1. Через дефіс пишуться складні прийменники з початкови­ми з-, із-: (і)з-за, (і)з-над, (і)з-під, (і)з-перед, (і)з-пбза, (і)з-поміж, (і)з-пбнад, (і)з-пбпід, (і)з-пдсеред, (і)з-прбміж, (і)з-між, (і)з-серед.

 2. Окремо пишуться прийменникові сполучення: (у)в разі, у зв'язку з, (у)в напрямі до, (у)в силу, (у)в результаті, під час, під кінець, подібно до, що ж до, відповідно до, згідно з, з допомогою, за рахунок, залежно від, незалежно від, незва­жаючи на, починаючи з.


Чергування прийменників з, із, зі (зо)

1. з уживається:

а) перед голосним незалежно від закінчення попереднього


слова: Іспит з української мови; Розподілили з ураху-
ванням ситуації;
З одного боку конструкції;

б) перед приголосним (крім с, ш) або сполученням приго-


лосних після голосного: Документи з методики викла-
дання; Перші
з десяти екземплярів.

 1. із уживається переважно між свистячими й шиплячими звуками (з, с, ц, ч, ш) та між групами приголосних (після них або перед ними): Вийшов із тьмяної кімнати; Устав із сходом сонця; Із двох примірників один був зіпсований.

 2. зі вживається перед сполученнями приголосних, коли почат­ковими виступають з, с, ц, ч, ш, незалежно від закінчення попереднього слова: Нам зі східців добре видно дорогу; Останні зі ста виробів були придбані; Підійшов зі зброєю в руках; Зі школи вчасно надійшли звіти. 4. зо виступає:

 1. завжди при числівниках два, три: Буду зо два дні вдо­ма; Позичив зо три сотні;

 2. при займеннику мною: Вирішили зо мною укласти уго­ду. Можлива також форма зі: Сьогодні зі мною нічого не трапилося.


Особливості використання прийменників у ділових паперах

Сфера вживання прийменників у діловій мові необмежна, але варто врахувати декілька застережень. Виражаючи смис­лові відношення між словами не самостійно, а спільно з відмін­ковими закінченнями іменника або займенника, вони утворю­ють прийменниково-відмінкову конструкцію. Часто прийменни­ково-відмінкові форми синонімічні безприйменниково-відмін­ковим. Порівняйте:

а) (значення причини) занепокоєні з приводу дій — зане-
покоєні діями;

б) (просторове значення) прямувати по степах — пряму-


вати степами.

Існує розгалужена система синтаксичних синонімів зі зна­ченням різних відношень: • просторових: при заводі, від заводу, на заводі, біля заводу, перед заводом, до заводу, із будинку, зі станції, (і)з полів, посеред поля, над полем, край поля, поперед нас, поза стінами, попід парканом, (і)з-під каменя, понад землею, через поле, уздовж дороги, крізь отвір, навпроти пре­зидії, побіля стіни, проміж цеглинами, (і)з-за гори;

 • часових: від часу проголошення, близько години, за геть­манщини, до реформ, (у)впродовж століття, проти ночі, під час панування, напередодні свят, наприкінці доби, (і)з часу створення, у(в) радянський період, протя­гом ночі, через день, об обідній порі, о восьмій годині, за хвилину, під час колективізації, після перебудови;

 • причинових: у (в) силу обставин, (і)з нагоди ювілею, через хворобу, від перемоги зрадіти, за умов, в обста­винах, у зв'язку з відпусткою, (у)внаслідок пожежі;

 • мети: задля успіху, на випадок, щодо покращення, про всякий випадок, для звіту, ради успіху, заради спільної мети;

 • допустовості: (у)всупереч правил, наперекір заборонам, замість мене, окрім роботи, помимо правил, у(в) разі потреби, незважаючи на попередження, попри труд­нощі, відповідно до умов, при нагоді та інші.

Національна специфіка мови виразно позначається безпосе­редньо на її прийменниковому керуванні.

Значна кількість помилок трапляється при побудові слово­сполучень із прийменниками в перекладах з російської мови ділових паперів.

Наприклад, прийменник по в українській мові здатний брати участь у вираженні певної кількості значень, різноманіт­них відтінків та найперше позначає розподільне (дистрибутив­не) відношення. Для його позначення використовують лише дві конструкції: тричленна структура по + 3. відмінок числівника + Р. відмінок іменника та по + М. відмінок іменника. Ці мо­делі, утворюючи один взірець зі спільним значенням, слугують визначенням міри при процесі розподілу чогось на певну кількість чи між декількома особами, предметами, наприклад: розпаювати по три гектари, визбирувати по зернині, запла­тити по тисячі гривень, придбати по кілька примірників.

Відтінок згаданого значення помітний у конструкціях, що виражають просторові відношення, зокрема місцеперебування. Прийменниково-відмінкова форма може визначати поширення дії на певному просторі або ж її повторюваність, а також розташу­вання об'єкта в декількох точках поверхні чи всередині кількох об'єктів, наприклад: порядкує по господі, снігопади пройшли по області, обговорюють по кабінетах. Ця ж конструкція вжива­ється для вказівки на рух по поверхні предмета або в межах якогось простору, до того ж коли рух відбувається в багатьох напрямках, наприклад: в'ється по стовбуру, сунеться по стіні, пройду по дошці, їхав по шосе.

У деяких словосполученнях (без зміни значення) паралель­но з іншими прийменниками, що виступають синтаксичними синонімами або без них (по завершенні навчання — після за­вершення навчання, стріляти по мішені — стріляти в мішень, простувати по слідах — простувати слідами, пересуватися по пустелі — пересуватися пустелею). У конструкціях з імен­никами в 3. відмінку при вказуванні на предмет, місце, простір, час, що є межею поширення певної дії або ознаки (вантажівка загрузла по фари — загрузла до фар, резервуари були повні по краї — повні до країв, степи до Дніпра — степи по Дніпро, відпочивати до цього часу — по цей час).

Нормативними є також поєднання прийменника по:1) у складних прислівниках з іншими частинами мови:

 • з іменниками (по можливості, по суті, по батькові та под.);

 • із прикметниками (по-господарськи, по-домашньому та под.);

 • із займенниками (по-нашому, по-своєму та под.);

 • із числівниками (по троє, один по одному, по-друге та под.);

2) з іменниками в М. відмінку:

 • зі значенням мети (послали по інструктора, пішли по воду);

 • зі значенням місця чи напрямку, де відбувається дія (пля­ма розповзлася по стелі, трансляція по телебаченню);

 • зі значенням певних стосунків, взаємин (товариш по парті, дядько по батькові);

 • зі значенням місця поширення дії (розпорядження по фабриці, чеканник по міді);

 • зі значенням розподільності (усі делеґати отримали по подарунку, жінкам подарували по букету пролісків);

3) із займенниками (по їхньому будинку, по цьому місцю
та под.).

В інших випадках треба використовувати прийменники на, за, з, із, до, для, від, під, у (в), як, через, щодо та ін. абовзагалі безприйменникові конструкції залежно від контексту.

по предложению делегата на пропозицію делеґата

по Вашему желанию на Ваше бажання

називать по имени називати на ім'я

концерт по заявкам концерт на замовлення

по требованию на вимогу

замечания по теме зауваження на тему

по местам (сели) на місця (сіли)

по обойм берегам на обох берегах

по первому зову на перший заклик (поклик)

обратиться по адресу звернутися на адресу

(за адресою)

по собственному желанию по нашим подсчєтам поехал по назначению по успехам и честь по семейньїм обстоятель-

ствам по течению (плить) действовать по правилам по ветру (расположиться) по зову сердца расхождения по контракту мягкий по характеру по согласию сторон по специальности по последней моде по постановлению по приказу директора по договоренности по итогам по необходимости по трем направленням по совместительству по происхождению по случаю празднования комиссия по вопросам комиссия по спорту обратиться по вопросу по вине

конспект по математике по многим причинам по собственной воле данние по учету специалист по жономике конференция по проблеме по слухам (известно) по злобе

по программированию

(специалист) получить по накладной

пришлось по вкусу

за власним бажанням за нашими підрахунками поїхав за призначенням за успіхи й шана за сімейних обставин

за течією (пливти)

діяти за правилами

за вітром (розташуватися)

за покликом серця

розбіжності за контрактом

м'який за вдачею (м'якої вдачі)

за згодою сторін

із фаху, за фахом

за останньою модою

за ухвалою

за наказом директора

за домовленістю

за підсумками

через необхідність

у трьох напрямках

за сумісництвом

із походження

з нагоди святкування

комісія з питань

комісія зі спорту

звернутися з питання

з вини

конспект із математики з багатьох причин із власної волі дані з обліку фахівець з економіки конференція з проблеми із чуток (відомо) зі злості, маючи злість із програмування

(фахівець) отримати відповідно

до накладної припало до смаку с 06.10.2001 по 01.05.2002

производство по

изготовлению комиссия по расследованию кружок (секция) по

изучению сектор по связям добрий по природе смотря по погоде действовать по обстоя-

тельствам задание не по силам по направленню к городу ответчик по делу осталось по наследству по мере возможности ударить по струнам уехать по делу инспектор по делам

несовершеннолетних по обикновению

по болезни (отпуск)

по техническим причинам

по негодности списать

по ошибке

по лености

завод по производству расходи по мероприятия по

дальнейшему усилению преследовать по суду по состоянию на 1 моя по субботам инструкция по

использованию предложения по улучшению по прошествии срока по завершению

із 06.10.2001 до 01.05.2002 підприємство для

виготовлення комісія для розслідування гурток (секція) для

вивчення сектор зв'язків добрий від природи залежно від погоди діяти залежно

від обставин завдання не під силу у напрямку міста відповідач у справі лишилось у спадок (спадщину) у міру можливості ударити у струни поїхати у справі інспектор у справах

неповнолітніх як звичайно (як завжди,

як правило, зазвичай) через хворобу (відпустка) через технічні причини через непридатність

(як непридатне) списати через помилку, помилково через лінощі

завод, що виробляє г

витрати щодо

заходи щодо (до) подальшого

посилення віддавати до суду (під суд) станом на 1 травня щосуботи, кожної суботи інструкція щодо

використання пропозиції щодо поліпшення як вийде час (термін) після завершення, завершивши


действия по предупреждению мероприятия по улучшению по возможности скорее по случаю купить расплачиваться по счетам

Російські словосполучення з прийменником в українською мо­вою передаються за допомогою прийменників на, до, з, за, про, при, як, о та ін. або ж безприйменниковими конструкціями.на адресу на увазі (мати) на село (поїхати) на посаду (ставати)
по возможности по душам (общаться) по всходам ударил мороз по безналичному расчету

по факсу (отправил) по знакомству по бистрой реке документи по проверке по достоинству (оценить) по крайней (мвньшей) мере по иностранним делам

( Комитет) бюро по трудоустройству план по обслуживанию по многу раз в день (звонил)

в адрес

в виду (иметь) в деревню (поехать) в должность (вступать) в завершение в защиту в знак уважения в клочья (разорвать) в нашу пользу в неделю (70 грн) в пар (превратиться) в рассрочку

в расход (списать) » в силу изложенного в семи частях (отчет)

якщо (коли, як) можна щиро, відверто (спілкуватися) мороз завдав шкоди сходам безготівковим рахунком,

безготівково факсом (відіслав) завдяки знайомству швидкою річкою документи перевірки належно (оцінити) принаймні, щонайменше іноземних справ (Комітет)

бюро працевлаштування план обслуговування багато разів на день

(телеаюнував) запобіжні дії, дії запобігання заходи для (щодо) поліпшення якомога швидше купити випадково виплачувати рахунки

на завершення

на захист

на знак поваги

на шматки (розірвати)

на нашу користь

на тиждень (70 грн)

на пару (перетворитися)

на виплат

на видаток (списати) зважаючи на викладене на сім частин (звіт)

в случае наводнення в шесть зтажей в честь праздника в гости

в змиграции прожил

в праздники

в самий мощний блок

в известность (поставить)

в карман

в министерство (звонить)

в роботу (вовлечь) в соответствии с в состав вошли в следующих вопросах

(компетентен) в одни сутки (уложился) в пастухи (наняться)

в пример (поставить)

в пяти шагах

в разговорах прошло время

в те времена

в моє отсутствие

в получении расписался

в случае неуплати

в конце недели

в качестве

в порядке исключения в семь часов в одиннадцать часов в клетку (тетрадь) в клетку ткань в течение виборов в тот же год в большинстве в вьисодной день в дальнейшем в двух словах в дружбе (бить)

на випадок повені на шість поверхів на честь свята на гостину на еміграції прожив на свята

до найпотужнішого блока до відома (довести),

поінформувати до кишені до міністерства

(телефонувати) до роботи (залучити) відповідно до, згідно з до складу ввійшли з таких питань ( компетентний) за добу (упорався) найнятися за пастуха

(пастухом) за приклад (поставити) за п'ять кроків за розмовами минув час за тих часів

за (під час) моєї відсутності про одержання розписався при несплйті під кінець тижня

як виняток о сьомій годині об одинадцятій у клітинку (зошит) картата тканина упродовж виборів того ж року здебільшого вихідного дня надалі

двома словами дружити

в зависимости

в нєгодность (пришло)

в обеднюю пору

в момент

в отдельности каждий

в покое оставить

в помощниках (бить)

в порядне вещей

в последнее время

в прошлом году

в раздражении (бить)

в размере 10 см

в родстве (бить)

в руки (себя взять)

в семь метров длиной

в силу (вступать)

в случае необходимости

в состоянии (исполнить)

в равной мере

в полной мере

в частности

в юности

в ясность (привести) в значительной мере в некоторой мере в той или иной мере в достаточной мере в сторону (свернул) в сутках 24 часа в течение недели в толк (взять) в шутку

в сделку (войти)

в силу изложенного

в ночной тиши

у власти

у входа

у берега

у руля

у рояля

у микрофона

залежно від

непридатним стало

обідньої пори

миттєво

кожен зокрема

дати спокій

помічником (бути)

звичайна річ, зазвичай

останнім часом

торік, минулого року

роздратованим (бути)

розміром 10 см

родичем (бути)

опанувати себе

завдовжки сім метрів

набирати чинності

якщо буде потреба

спроможний (виконати)

однаково

цілком

зокрема

замолоду

з'ясувати

значною мірою

деякою мірою

тією чи іншою мірою

належною мірою (досить)

убік звернув

доба має 24 години

протягом тижня

збагнути

жартома

угоду (укласти)

зважаючи на

серед нічної тиші

при владі

біля (коло) входу

при (біля, коло) березі (берега)

за кермом

за роялем

перед мікрофоном

Порушення синтаксичної норми також виникає через не-вмотивоване вживання прийменника при.

Цей прийменник уживається часто паралельно з іншими прийменниками біля, коло, край, поруч. Наприклад, для по­значення близькості до конкретного місця: при виході — коло виходу — біля виходу, край дороги, поруч мене.

А на позначення епохи, періоду, часу, протягом якого відбу­вається дія, — прийменниками за, під час: за царювання Романових — під час царювання Романових.

Лише з прийменником при можливі конструкції:

а) на передавання значення приналежності, певних стосунків
до кого-, чого-небудь: При університеті працює дослід-
на станція; «Янкі при дворі короля Артура»; Служу
при штабі дивізії;

б) на зазначення чого-небудь у будь-кого, будь-чого або при-


сутність когось будь-де: Був при повній свідомості; Сьо-
годні я при зброї; Після гри залишився при своїх (гро-
шах); Не можна лаятися при дітях;

в) на вказування певних обставин або супутніх умов, за яких


щось відбувається: Роздивитися при світлі сірника; При
нульовій температурі випав сніг; При швидкості вітру
20 км/год; Проголосували при повному мовчанні; Зате-
лефоную при першій нагоді; При раптовій появі болю;
Зроблю при бажанні; При виявленні кричущих порушень.

Значно ширший обсяг значень прийменника при в російській мові спричиняє автоматичне помилкове перенесення його до подіб­них українських конструкцій. Цього не слід робити, оскільки в україн­ській мові є різноманітні можливості, не змінюючи значення, передати зміст за допомогою інших прийменників, словосполучень дієприслівни­кового звороту чи шляхом розгорнутих конструкцій, наприклад:при реке раскинулся город битва при Желтьіх водах он бил все время при мне при сем прилагается ви при часах? присоединюсь к вам при

первом зове при громких аплодисментах при исполнении служебних

обязанностей

коло річки розляглося місто битва біля Жовтих Вод він був увесь час поруч (мене) до цього додається ви з годинником? приєднаюся (до вас) на

перший же поклик під гучні оплески під час виконання службових

обов'язків

при нагрузке

при первом появлении

при участии при жизни (бил)

малоизвестен при (зтих, таких) условиях при температуре при Вашей помощи
при всех (наших) усилиях зто сделать невозможно

при зтих словах он поклонился и вишел

при анализе собитий

при обработке данних

при опасности при наличии безопасность гаранти-

рована при соблюдении

(зтих) правил

під час навантаження

(під навантйгою) (як) тільки з'явиться

(у теперішньому часі —з'являється; у минулому —

з'явився) за участі

за життя (був) маловідомий

за (цих, таких) умов

за температури

за Вашої допомоги, з Вашою допомогою, завдяки Вашій допомозі

попри всі (наші) зусилля це зробити неможливо

сказавши це, він уклонився й вийшов

аналізуючи події

коли опрацьовуються (у мину­лому — опрацьовувалися; у майбутньомубудуть опрацьовуватися) дані

у разі небезпеки

за наявності

безпеку гарантовано за умов дотримання (цих) правил

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   43


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка