М. Зубков Сучасна українськаСторінка33/43
Дата конвертації19.02.2016
Розмір8.13 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   43

Вправа 13. Запишіть подані слова, поставте, де потрібно, про­пущені букви чи знаки.

/. Мен...ш...ков, м...юз...кл, заздріс...т...ю, пів...ящ...рки, мгл...онер, волин...с...кий, усесвіт...н...й, шіст...десятий, Р...язан..., ад...ютант, ж...рі, удар...те; інц...дент, об...ї...жати, тра...ктор...я, сер...озний, к...ювет, тр...л...ж, різ...б...ярство, закін...чит...ся, б...рокра...кий, ран...т...є, надвеч...р...я, кар...єр...с...кий, Хар...к...вс...кий, М...ясн...ков, св...ятіс...т..., бр...я...ати (від брязк), яку...кий (від якут), пле...єр.

 1. Псалтир..., шіс.сот, Іл..нс...кий, молодец..., чот...р...ма, вар...єте, т...м...яніти, кан...йон, парф...мерія, насип..., п...юп...тр, запис..., гет...ман, комп...ют...р, п...єд...стал, полин..., вест...б...л..., п...єса, інтерв...ю, к...юре, ін...єкц...йний, ком...юн...ке, аб...тур...єнт, рел...єф, Рейк...яв...к, шев...йот, сором...язливий, гр...л...яж, д...р...ґент, фокст...р...єр, конф...ранс...є, суб...єкт, ал...янс, Лук...янов.

 2. Гор...кий, смілиеіс.т..., прип...я...кий, бад...оріс...т..., ніч...ю, прем...єре...кий, Г...юстон, шіст...надцят..., учас...т...,у склян...ці, запіз...н...юс..., монгол...ці, гет...манс...кий, фам...л...ярний, мад...яр...с...кий, дво...ярусний, громадян...с...кий, розкіш...ю, об...єкт...віс...кий, медал...ю, годит....ся, насип..., Аліґ...єрі, жен...шен...вий, майбут...нє, кон...че, рибал...ство, осві...ч...н...с...ть (від освіта).

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Запишіть іменники, прикметники та прислівники із суфі­ксами -ськ, -зьк, -цьк.

 2. Поясніть, чому в поданих словах буквосполучення ск, зк пишеться без знака м'якшення?

Дамаск, баский, жаско, порскати, дерзкі, брязкальце, боязка, ковзкий, різкість.

 1. Поясніть, чому пишеться знак м'якшення після м перед шиплячим у таких словах: Покиньчереда, бриньчати, няньчити, няньчин, доньчин.

 2. У яких випадках відбувається пом'якшення приголосних без уживання знака м'якшення?

Вправа 14. Запишіть слова, які є винятками в написанні знака м'якшення після р та після н перед шиплячим.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Які складні слова без сполучникового звука гшшуться разом?

 2. Які складні слова зі сполучниковим звуком пишуться разом?

 3. Назвіть винятки з цих правил.

 4. Які складні слова пишуться через дефіс?

 5. Назвіть винятки з цих правил.

Вправа 15. Запишіть подані прикметники й іменники, по­ставте, де потрібно, пропущені букви та знаки, поясніть особли­вості правопису.

/. Велико / бурлу...кий, багато / стовбурний, суспільно / небе...печний, військово /зобов...яза...ий, м...ясо /росли...ий, грануло / метр...чний, експре... / лаб...роторний, біло / хвостий, густо / зелений, густо / поса...же...ий, мото / стр.. .лец... кий, авіа / десантний, нормат... вно / правовий, аЬото /репортере...кий, віце/чемп...он, півде...но/ ам...р...кане...кий, синьо / жовтий, газо / постачальний, шеф / кухар.

2. Нагірно/караба...кий, усесвіти...о/відомий, науково/ техн...чний, вище/зазначен...ий, євр... / азійський, тяжко/ хворий, естрадно / цирковий, ч...тир...ох/актний, груш... / под...бний, ново/гепан...с...кий, ни...е/підписам...ий, кред...то / спроможний, сер...цево / суд...н...ий, золото / видобувний, східно / європейський, віце / прем...єрський, нафто / та / газо/ розвідувальний.

 1. Че...с...ко / російс.ко / укра...нс...кий, клас.ко / романт...чний, внутр...шн...о / ринковий, складно / сурядний, с...м...д...ст... / п...ят... / річний, само / закохан...ий, д...ам...трально / прот...лежний, к...слувато / соло...кий, соціал / демократ... чний, червоно / блак... тно / зелений, радіо / телев...з...йний, сірчано / к...слотний, державно / монопол...ст...чний, давн...о/минулий, зимо/стійкий, обер/ прокурор.

 2. Верхньо / вол...кий (від Волга), екстра / акт...вний, контр / адм...рал, ваку...м / ап...арат, дев'ят... / тон...ий, тепло / і / газо / постача...ня, шеф / редактор, ліжко / д...ван, тон...о / кілометр, двадцят... /дв...х / зубий, моно / кр...стал..., зюйд /вест, давн...о / сл...в...ян...с...кий, псевдо / ідея, тр... / ві...сотковий, багато / кольоровий, ранньо / середньо/вічний, мед...ко/х...рург...чний.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. За допомогою яких додаткових слів твориться виший ступінь прикметників?

 2. За допомогою яких префіксів твориться найвищий ступінь прикметників?

 3. За допомогою яких суфіксів твориться вищий ступінь по­рівняння прикметників?

Вправа 16. Від поданих прикметників, якщо можливо, утворіть вищий ступінь без додаткових слів.

/. Дрібний, дорогий, фіолетовий, красивий, високий, легкий, розумний, низький, тонкий, зелений, молодий, добрий, гнідий, жор­сткий, міцний, босий, багатий, дешевий, дужий, гучний, бузковий, товстий, рибний, важкий.

2. Мілкий, сталевий, твердий, великий, статечний, близький, глибокий, жаркий, вузький, старий, сірий, довгий, вагомий, ковз­кий, сердечний, тяжкий, смачний, жорстокий, середній, малий, значний, солоний, літній, свіжий.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Які ступені порівняння має прикметник?

 2. Від яких прикметників не утворюються ступені порівняння?

 3. Як твориться проста форма вищого ступеня порівняння?

 4. Як твориться проста форма найвищого ступеня порівняння?

Вправа 17. У поданих словах уставте, де потрібно, пропущені букви та знаки.

/. ...шитий, бе...тактний, ...кріплен...ий, ро...пал...н...ий, ро...ч...щ...н...ий, ...рівняти, запр...мітити, во...кресі...ня, ра..пущ..н...ий, пр...людія, пр...нтер, пр...зв...с...ко, бе...аюрм...н,..ий, ...мести, не...х...бний, на...кусити, на...хнен...я, забе...печ...н...я, ро...повісти, ...могти, пр...марний, ро...т...лити, ...питися, о...кидати, по... ковзнутися, мі.. парламен... с... кий, во... єднати,... сипати.

2. ...тихати, бе...коштовний, во...єднатися, ро...єднан...я, на...хнен...ий, ро...ч...плювач, чере...сідельний, бе...пі...ставний, ві...со...ковий, осві...чен...ий, пр...з...ден...с...кий, ві...ч...питися, мі...штрековий, ві...зеркалювати, бе...тактовний, пр...зв...ще, пер...сві.,.ч...тись, бе...ві...повідальний, небе...печний, во...кресити, ро...тр...лян...ий, пер.,.ф...р...йний, ві...штовхнути.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. У яких випадках ступінь порівняння якісних прикмет­ників передається в діловій мові за допомогою прислівників?

 2. У яких випадках припускається вживання присвійних прик­метників у діловій мові? Наведіть п'ять прикладів усталених словосполучень.

Вправа 18. Від поданих словосполучень утворіть складні слова та поясніть особливості правопису.

/. Національний банк, здатний до праці, гірничий промисел, різні боки, знати край, кілька разів, подібний до лавини, труси­ти землю, чотири елементи, білий сніг, вимірювати електрику, військова стратегія, військовий обов'язок, швидко плинути, висока якість, три секції, збирати картоплю.

2. Близький Схід, закріплювати пісок, лікуватися водою, Міністерство юстиції, збирати сміття, південний захід, стру­гати фанеру, легка атлетика, розвідувати нафту, педагогічний інститут, середні віки, рідко заселити, любити свободу, дитячі ясла, гірський ліс, високі гори, діалектичний матеріалізм.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. У чому полягає специфіка вживання найвищого ступеня порівняння прикметників?

 2. За допомогою яких частин слова й частин мови передається велика міра якості прикметників?

3. За допомогою яких частин слова й частин мови передається зменшена міра якості прикметників?

Вправа 19. Запишіть подані словосполучення разом, окремо, через дефіс. Уставте, де потрібно, пропущену букву чи знак і поясніть правопис.

/. Пів /кілометр..., пів / Єрусал...м..., пів /остров..., на /пів/оф...ц...йний, пів /стол..., полу /мисок, пів /віковий, пан / сл...в...янс...кий, пів /юрти, на /пів / заповнен...ий, пів /на/с.ому, пів/степ..., пів/помаранч..., напів/ авт...мат, пів / їдал...ні, пів / океан..., пів / Яви, пів / яви, пів / університет..., полу /драбок, пів /аркуш..., пів / підвал, пів / Юрм... ли, пів / сторіч...

2. Пів/пал...та, пів/пал...то, пів/ю...ки, пів/Ягот...н..., пів / єпархії, пів / нічний, пан / європейський, напів / фабр...кат, пів /фінал, полу /станок, пів / центнер..., пів / Харк...в..., пів /дюж...ни, полу /кіпок, пів /на /оди...надцяту, пів / кільце, пів /віковий, пів /остр...в, пів / захисник, полу /день, на/пів/голос..., пів/Єр...ван..., пан/амер...кане...кий, полу / ниці, пів / літр...

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких видах документів реквізит «відбиток печатки»:

а) обов'язково ставиться;

б) може ставитися;

в) ніколи не ставиться?

Вправа 20. Утворіть прикметники від поданих слів. З'ясуйте, у яких прикметниках відбулося спрощення або чергування при­голосного, а в яких — ні.

/. Тюрк, гігант, юнак, контраст, солдат, ілюзіоніст, баск, пацифіст, завод, волох, грек, казах, невістка, еґоїст, зап'ястя, захист, дочка, агент, об'їзд, заздрість, асистент, пропаганда, інститут, запуск, емігрант, масло.

2. Опонент, радість, область, честь, виїзд, млість, хвастати, сонце, пристрасть, тітка, баласт, людина, університет, юнак, випуск, кріпак, чех, контраст, сирота, бурят, вояк, латиш, ткач, калмик, печеніг, якість, нацист.

3. Вартість, комендант, усно, екстреміст, серце, кількість, кар'єрист, кістка, публіцист, жалість, форпост, ненависть, студент, пропагандист, злість, щастя, тиск, кореспондент, за­хист, інгуш, компост, президент, тиждень.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Назвіть категорії (ступені) стандартизації, на які поділя-
ються документи.


 1. Місце неологізмів і запозичень у ділових документах.

 2. Які документи мають реквізит «адресат»?

 3. Які вимоги висуваються до тексту документа?

Вправа 21. Запишіть подані слова та словосполучення у Кл. відмінку однини.

/. Олег, круча, дім, бурлака, Оксана Яківна, швець, товариш, пан Сорока, Ілля, президент, професор, батько, місяць, Віталій, Київ, колега, чумак, заєць, слухач, мрія, Харків, луг, добродій, друг, кінь, Дніпро, Василь.

2. Петро, тітка, поляк, тополя, китаєць, студент, дівчина, Яків Анатолійович, лікар, ректор, книжка, Марія, курсант, Львів, смерть, весна, шлях, рибалка, браті Дністер, небіж, вітер, ніч, нічка, парубок, сестра, рід.

Запитання та завдання для самоконтролю.

Назвіть документи, у яких відсутні такі реквізити:

а) «назва»;

б) «гриф затвердження»;

в) «заголовок»;

г) «додатки».Вправа 22. Утворіть прикметники від поданих географіч­них назв.

/. Гамбург, Кривий Ріг, Париж, Сиваш, Балатон, Запорож­жя, Карабах, Гадяч, Камчатка, Білопілля, Гола Пристань, Кан­далакша, Коростень, Овруч, Владивосток, Тибет, Ляйпциґ, Бас­кунчак, Балхаш, Булонь, Бангкок, Бахмач.

2. Бранденбург, Кременчук, Полісся, Дакка, Великий Устюґ, Збараж, Дрогобич, Виборг, Волга, Прип'ять, Ельзас, Бангла­деш, Біла Церква, Прут, Буг, Цюрих, Гринвіч, Чортомлик, Умань, Одеса, Прага, Калуш, Токмак, Рига, Мерефа.

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких випадках ініціали осіб у документах пишуться:

а) перед прізвищем;

б) після прізвища?Вправа 23. Від яких із поданих власних назв можливі прик­метникові варіанти? Які з них не можна використовувати в ОДС?

Тихий океан, Вальтер Скотпг, Місяць, Ладога, Петро, Іван Франко, Ла-Манш, Гітлер, Соломія, Мазепа, Маґеллан, Евклід, Сава Кузьмич, Біблія, Лабрадор, фон Мекк, Сковорода, Ріман, Мао Цзедун, Норвегія, Микола, Курбас, Панас Мирний, Карда-но, Азія, Бандера, Піренеї, Архімед, Західний Сибір, Менделєєв, Ємен, Валерія Семенівна, Папа Римський, Данія, Байкал, Серед­земне море, Земля, Лев Толстой.

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких видах документів реквізит «заголовок»:

а) ніколи не ставиться;

б) не обов'язковий, але може бути;в) обов'язковий?

Вправа 2І. Запишіть подані іменники в Р. відмінку однини.

/. Прут, прут, жар, нацизм, раз, пенс, вибух, курсант, раху­нок, місяць, виступ, початок, бас, кар'єр, дюйм, тур, тир, склад, конкурс, карбід, шинок, перукар, мікрофон, маршал, гриб, граб, діез, картинг, плакат, правопис, віз, мазок, карат, вердикт, ма­зут, дискант, землетрус, вулкан, залп, дух, карат, відмінок, хід, постріл, зразок, стук, випадок, фах, знаменник, ступінь, тиж­день, жир, інвентар, гріх, джоуль, диспут, поштамт, менует.

 1. Тигр, тигр, крах, майдан, крем, екстаз, дефіс, крок, вензель, десяток, абзац, аудитор, бал, рік, квартал, бридж, корпус, не­жить, дьоготь, косинус, життєпис, камінь, бланк, клин, кір, ме­морандум, став, рак, луг, рух, лужок, текст, відрізок, теніс, відсо­ток, снігопад, папір, страх, декан, коридор, формуляр, час, ліс, ставок, удар, потяг, долар, адрес, анекдот, тиск, насип, теле­граф, танк, тропак, чагарник, аеродром, з'їзд.

 2. Амур, амур, цукор, шлунок, добродій, фунт, вальс, сміх, камінь, синус, сойм, білль, градус, степ, сніг, мільйон, атом, дім, знак, при­плив, ангар, поштовх, чоловік, дріб, жах, екіпаж, журнал, зріст, хліб, більярд, майданчик, листопад, байт, іній, максимум, циклон, біль, монітор, кілометр, квадрат, процес, аЬальш, правець, корінь, екватор, аудит, майор, тягар, район, четвер, сертифікат, апост­роф, десяток, об'їзд, референдум.

4. Лабрадор, лабрадор, стандарт, диплом, цикл, симптом, азимут, мінімум, радіатор, спосіб, волейбол, шум, стенд, клімат, банк, кабель, козачок, телефон, електроліз, статус, статут, об'єкт, хор, балет, патент, стаціонар, фільм, вибір, язик, атлас, акредитив, фільтр, успіх, кіловат, штаб, зв'язок, спорт, хлів, глобус, атлас, аЬокус, дух, вік, оператор, полин, шампунь, термін, сміх, часопис, лід, перепис, балкон, ривок, сектор.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Із попередньо виконаної вправи випишіть слова, які ма­ють паралельні закінчення —а, -у; -я, -ю в Р. відмінку однини. Поясніть значення цих слів.

 2. Згрупуйте в окремі стовпчики слова, що називають абст­рактні явища, збірні поняття, установи, заклади й под.

Вправа 25. Запишіть подані власні назви в Р. відмінку однини.

/. Везувій, Суец, Лондон, Псалтир, Сахалін, Дністер, Львів, Фобос, Ґібралтар, Іртиш, Нігер, Стрілець, Бостон, Місяць, Памір, Сейм, Харків, Сидір, Івано-Франківськ, Париж, Сиваш, Крим, Псел, Тернопіль, Дунай, Ямал, Нью-Йорк, Туніс, Веселий Поділ, Хер­сон, Тигр, Марс, Прокіп, Алжир, Алтай, Лазар.

2. Люксембург, Дінець, Козоріг, Ельзас, Великий Бурлук, Ма­дагаскар, Техас, Сан-Сальвадор, Гудзон, Балатон, Рим, Юпітер, Прометей, Кавказ, ҐольаЬстрім, Люботин, Ігор, Ватикан, Коран, Стокгольм, Ґанґ, Каїр, Тибет, Алтай, Хорал, Київ, Сибір, Водолій, Лаос, Тайвань, Порт-Саїд, Вашингтон, Сахалін, Кальміус.

Запитання та завдання для самоконтролю.

Із попередньої вправи:

а) випишіть слова, які мають паралельні закінчення -а, -у; -я,
в Р. відмінку однини та поясніть значення цих слів;

б) згрупуйте в окремі стовпчики слова, що називають остро-


ви, гори, річки, країни, регіони та под.;

в) запишіть у Р. відмінку однини слова які можуть означа-


ти загальну назву.

Вправа 26. Поставте подані словосполучення в Д. відмінку однини.

Софія Марківна, процес, товариш, добродій Олег, панна Ольга, рух, муха, ректор академік Вітер Кирило Гнатович, боєць, го­пак, студент Лелека, вітер, школяр Карпенко, колега Геннадій, острів, синтез, лікар Гліб Анатолійович.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. У чому полягає відмінність запису чоловічих і жіночих


імен українською мовою від запису російською?

 1. Як утворюються імена по батькові чоловічого та жіночого роду?

 2. Які імена по батькові мають рівнозначні паралельні (рорми?

Вправа 27. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі фор­ми імен по батькові.

/. Арсен, Купріян, Аскольд, Тадей, Аполлон, Ореап, Анатолій, Денис, Лев, Святослав, Гордій, Зиновій, Пилип, Панкрат, Пара-мон, Остап, Порфир, Капітон, Павло, Олексій, Полікарп, Ко­стянтин, Гнат, Мстислав, Василь.

2. Артур, Данило, Корній, Ничипір, Руслан, Савелій, Ілля, Ґустав, Захар, Ізмаїл, Лука, Семен, Іван, Мина, Потап, Яким, Альфонс, Тит, Григорій, Дмитро, Микита, Лазар, Кузьма, Ан-тип, Владислав, Юрій.

Запитання та завдання для самоконтролю. 1. Які чоловічі імена пишуться українською мовою з подвоєн­ням приголосних?

 2. У написанні яких чоловічих імен українською мовою діє правило «дев'ятки»?

Вправа 28. Запишіть подані чоловічі імена українською мовою.

/. Артем, Филипп, Александр, Савва, Геннадий, Алексей, Ви-талий, Святослав, Кирилл, Ипполит, Елизар, Прокоп, Петр, Фадей, Тихон, Клим, Кондрат, Яков, Фома, Игорь, Ефим, Илья, Никита, Сидор, Аверьян, Влас, Евсей, Тимур.

2. Афанасий, Евгений, Архип, Василий, Михаил, Федор, Еме-льян, Павел, Даниил, Гелий, Гордей, Николай, Лев, Егор, Осип, Семен, Виссарион, Лазарь, Сергей, Дмитрий, Вячеслав, Глеб, Зммануил, Пантелеймон, Здуард, Гаврил, Тимофей, Андрей.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Які жіночі імена пишуться українською мовою без подвоє-


ння приголосних?

2. У написанні яких жіночих імен діє правило «дев'ятки»?Вправа 29. Запишіть подані жіночі імена українською мовою.

/. Магдалина, Ольга, Азлита, Матильда, Здита, Василиса, Томила, Сусанна, Ядвига, Анисия, Диана, Валентина, Люсьена, Инна, Кира, Раина, Людмила, Мечислава, Алевтина, Майя.

 1. Виолетта, Калина, Анжелика, Анфиса, Жозефина, Лукья-на, Мстислава, Лидия, Мария, Беатриса, Евдокия, Инга, Вла-дислава, Нонна, Каролина, Галина, Ираида, Агафья, Клариса.

 2. Змма, Фаина, Надежда, Таисия, Зинаида, Екатерина, Раиса, Вера, Елена, Луиза, Ирина, Жанна, Татьяна, Валерия, Евгения, Юлия, Ульяна, Софья, Сарра, Юдифь, Стелла, Альбина, Светлана.

 3. Ревекка, Наталья, Васса, Любовь, Мариетта, Матрена, Лу-керья, Зсфирь, Инесса, Дарья, Кориш, Вячеслава, Елизавета, Агнес-са, Анна, Александра, Белла, Марина, Виргиния, Лариса, Полиш.

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких видах документів реквізит «підпис»:

а) не персоніфікований (колективний);

б) завжди персоніфікований;

в) потребує засвідчення?

Вправа ЗО. Запишіть українською мовою десять прізвищ відо­мих російських науковців, письменників і митців.

Запитання та завдання для самоконтролю.


 1. Які прізвища українською мовою пишуться з подвоєними приголосними й чому?

 2. Як у написанні українською мовою російських прізвищ та географічних власних назв передаються:

а) російська е;

б) російська е.Вправа 31. Запишіть подані прізвища українською мовою. 1. Алешна,Ткачев,ВолобуевЯичигова,Свечкарев,Расцветаев, Грачев, Баранцевич, Гршорьев, Бабич, Дергачева, Дремова, Кочеев,

Секешев, Белов, Каменева, Меньшиков, Репин, Евдокимова, Бессо-нов, Бестужев, Румянцев, Одесский, Лисицин, Филиппов, Воробьев' ская, Калачев, Слесаренко, Пенкин, Ильинский, Бесов, Бездетко, Октябрева, Литварь, Рассоха, Погорелов, Китаин, Зверев.

 1. Хлебодаров, Вячеславова, Ветрова, Тихонов, Вяльцева, Ки-риллов, Парфенов, Воробьева, Всеволожский, Хоролец, Григорь-ев, Любич, Грабарь, Киселева, Козинец, Козирев, Комиссар, Ко-щеева, Седелкин, Снегов, Алябьев, Соломяник, Местковский, Ску-фьин, Соловьева, Суббота, Помяловский, Куницин, Фадеев, Ко-миссаренко, Ильин, Водопьянов, Сукачев, Рижский.

 2. Артеменко, Звягинцев, Николаев, Хлебодаров, Лесникова, Меньшов, Рассипкин, Виноградов, Вяземский, Веткин, Донской, Пономарев, Водолажский, Мотрич, Бессонов, Бондарев, Пирож-ков, Малинин, Царьков, Лебедев, Семенов, Подгорний, Евгеньев, Синицин, Подлейкин, Артемов, Твердохлебов, Кирпичев, Крох-малева, Твердохлеб, Свечкарь, Тринеева, Зоин.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Які прізвища в українській мові не відмінюються?

2. За яких умов і в якому відмінку можливі рівнозначні
паралельні закінчення прізвищ, імен та імен по батькові?

Вправа 32. Провідміняйте подані прізвища, імена та імена по батькові, попередньо записавши їх українською мовою.

/. Мотрич Ольга Ильинична, Гречко Федор Моисеевич, Бес-палько Илья Филиппович, Гречуха Таисия Игнатовна, Зорьки-на Вера Прокоповна, Хмелев Геннадий Фомич.

2. Гречка Инга Вячеславовна, Лукьянов Филипп Глебович, Пескова Раиса Артемовна, Мажуга Кирилл Васильевич, Ко-марь Ольга Прокофьевна, Костенко Виктор Анатольевич.

Запитання та завдання для самоконтролю.


 1. За яким правилом у словах іншомовного походження пи­шеться буква «?

 2. Якими українськими буквами передається російська літе­ра її для написання власних назв?

 3. За яким правилом відбувається подвоєння приголосних у словах іншомовного походження (крім власних назв та винятків)?

Вправа 33. Запишіть подані імена та прізвища державною мовою.

Йогами Гете, Архимед, Мария Аньези, Исаак Ньютон, Зжен Ионеско, Юрті Шевелев, Жан Батист Фурье, Стьюдент, Джордж Вашингтон, Владимир Винниченко, Рудольф Дизель, Вильгельм Рентген, Адам Мицкевич, Дмитрий Менделєєв, Абрам Иоффе, Вик-тор Гюго, Климент Тимирязев, Фернан Магеллан, Леонид Кантпо-рович, Фридрих Шиллер, Александр Меньшиков, Игорь Ильинский, Зсхил, Петпр Капица, Йван Тургенев, Леонардо да Винчи, Зиновий-Богдан Хмельницкий, Тимур Тамерлан, Филипп Красивий.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. У яких видах документів ім'я та ім'я по батькові осіб:

а) пишеться повністю;

б) пишуться лише ініціали?2. У випадку^оли прізвище, ім'я чи ім'я по батькові записано
в документі з порушенням норм чинного правопису, слід... (закінчіть
речення з обгрунтуванням відповідного запису в документі).

Вправа 34. Серед поданих варіантів імен і прізвиськ назвіть ті, що можна використати в ОДС.

/. Івась — Івашко — Ванько —Ваня — Іван — Іванко — Ванюша;

Євгеній - Женька — Геня — Євгенко — Женько — Євген — Євкр;

Ясько — Яша — Яків — Яць — Яшко; Митя — Дмитрик — Дмитрусь — Діма — Дмитро — Митько;

Сергуня — Сергій — Серьога — Сергійко — Сірий — Се-рьожа;

Даня — Данилко — Данило — Донько — Дан;

Сашко — Лесь — Саша — Олександр — Саня — Лесик — Олесь — Шура;

Дениска — Денис — Ден — Дениско;

Григір — Гриша — Грунь — Гришко — Грицько — Гриць — Ригір — Грицик — Ригірко — Григорій.

2. Маша — Мура — Марічка — Мар'я — Марійка — Марусина — Марія — Маня — Муся;

Нюта —Танка — Анна — Гандзя — Анничка — Анюта — Нюра — Ганька — Нуся — Ганя — Ну ця — Ганна;

Ася — Стася — Наста — Настася — Ната — Стаська — Настасія — Настя — Наця — Настка — Анастасія — Туся;

Малашка — Міла — Маланя — Мелана — Мелашка — Меля — Меланія — Меланя — Малася;

Гаша — Гафія — Гашка — Гапа — Гафа — Гася — Гафій-ка — Агафія;

Наташа — Наталія — Тала — Наталя — Наташка — Ната — Таля — Наталка — Тата;

Іванночка — Янка — Іванка — Яся — Іванна — Ясочка — Янінка — Яна — Іванця;

Лора — Леся —Лариска — Ларіка — Лара — Лариса — Ляля — Рися;

Ксана — Ксюта — Ксеня — Ксенія — Оксюта — Оксана — Аксенія — Аксиня — Оксенія — Аксюта — Оксена;

Соля — Люня — Солощка — Саломея — Мія — Соломія — Солоха — Ія.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   43


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка