М. Зубков Сучасна українськаСторінка35/43
Дата конвертації19.02.2016
Розмір8.13 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   43

Запитання та завдання для самоконтролю.

Напишіть по п'ять складних прислівників із прийменником по, коли вони пишуться разом і через дефіс.Вправа 55. Перекладіть подані словосполучення українсь­кою мовою, звертаючи увагу на вживання або не вживання прий­менника по.

Отсутствовать по болезни, по мере формирования, нахо­диться по зтому адресу, по крайней мере, работать по новой схеме, прием по личним вопросам, с января по март, племянник по отцу, младший по возрасту, поговорить по душам, прорек­тор по науке, бюро по трудоустройству, комиссия по состав-лению резолюции, по недоразумению, називать по имени (от-честву), по поручению, по окончании, бить по сему.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Які вимоги висуваються до синтаксису усного ділового спілкування?

2. У чому полягає специфіка синтаксису писемного ділового


спілкування?

3. Яке стилістичне значення порядку слів у реченні?4. Яке смислове навантаження першого й останнього слова
в реченні?

Вправа 56. Перекладіть подані словосполучення українсь­кою мовою, звертаючи увагу на вживання або не вживання прий­менників. Складіть із цими словосполученнями речення.

Принятпь вовнимание, принять срочниемери к..., принятьван­ну, бить в ответе за..., в семи шагах от..., поставить в извест-ность, в соответствиис..., согласноуставу, прийти квиводу, око-ло тисячи долларов, прийти по делу, при любих условиях, бить во главе, к крайнему сожалению, до краев (полний), на протяжении.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. У яких випадках частки не та ні пишуться разом?

 2. У яких випадках частки не й ні пишуться окремо?

3. Поясніть написання частки не разом та окремо у вислові
немає, немає.

4. Які роль і місце словотворчих та модальних часток в ОДС?

Вправа 57. Запишіть слова та словосполучення, поясніть пра­вопис часток (разом, окремо, через дефіс). Які з цих словосполу­чень недоречно вживати в ОДС?

От/ / вблаганний, будь / який, не / хотя, не /має, не /до/речі, не/істота, не /дуже, ні/з /ким, скільки /не/ будь, аби / коли, авже / ж, не / наче / б / то, ні / се / ні / те, ні / в / року, не / мов /би/ то, хто / зна / де, не / можливо, ні/з / чим / не/ зрівнянний, не / за / баром, ні / риба / ні / м'ясо.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Якими правилами слід керуватися, використовуючи прий­менники з, із, зі, зо?

 2. Наведіть по п'ять прикладів словосполучень із російськи­ми прийменниками по, в, при та їхніх українських відповідників.

Вправа 58. Виправте помилки та відредагуйте речення.

/. На базі придприємства, випускаючого торгове обладнання, було засноване акціонерне товариство. 2. На площі зібралася багаточисельний натовп школярів скінчивших школу. 3. Обгово­рюючи екологічні проблеми, була створена комісія по охороні

І
оточуючого середовища. 4. У больниці до мене відносилися уваж­но, і я швидко вилічився. 5. Зустрівший мене колега, розповів про нові міроприємства. 6. Прийшло повідомлення про ядовиті виб-роси хімкомбінати. 7. Комісія рахує, що донний проект непри-нятний. 8. Поставщики прислали груз з просроченим сроком ре­алізації.

1. Треба негайно приняти строгі міри до порушників зако-
ни. 2. Висновки провіряючих не співпадали з данними бугал-
теріі. 3. Врачування нежиті слід починати від разу. 4. Аренд-
не ател'є запрошує на роботу одну швею та два грузщика.
5. Нам сильно повезло, ми вчасно получили степендію й вспіли
взяти білети на поїзд. 6. Самий первий в експлуатацію був
зданий збиральний конвейєр. 7. Відповідаючих за розгрузку
назначили згідно до висновків коміссії. 8. Терріторія цеха та
під'їздні путі були у сильно запущеному стані.


Запитання та завдання для самоконтролю.

1 У чому полягає культура мови? 1. Які види спілкування ви знаєте?

 2. Які види усного спілкування ви знаєте?

 3. Від чого залежить вибір тієї чи іншої о^ормули ввічливості?

Вправа 59. Доберіть українські відповідники до поданих фра­зеологізмів та перифраз. Із будь-якими двома складіть речення.

/. Бить баклуши; прийти к виводу; втирать очки; сбить с толку; ловить ворон; жить припеваючи; лед тронулся; бить на виду; нечего греха таить; груз обязанностей; потерпеть неудачу.

 1. С красной строки; козел отпущения; для отвода глаз; держать речь; груз воспоминаний; задеть за живое; задаться целью; жили-били; до глубокой ночи; пороть чушь.

 2. Глядеть в оба; вступить на престол; без всякого сомне-ния; достойно внимания; валять дурака; краеугольний камень; не играет существенной роли; коротше отношения.

 3. Не робкого десятка; держать совет; без сучка без задо-ринки; говорить по душам; мартишкин труд; получить по ма-кушке; бросаться в глаза; львиная доля; терпение лопается.

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких видах документів реквізит «назва»:

а) стоїть на початку;

б) після «шапки»;

в) відсутній?

Вправа 60. Виправте помилки та відредагуйте подані слово­сполучення.

/. Лейщігська ярмарка; не дивлячись на обставини; важ­кий путь; літавши в Канаду; приймав участь; довго г'сиш; командуючій дівізії; за межою; дружне відношення; таки-встиг; пишучій кореспондент; одержати навики; відповідно з рішен­ням; побілівше обличча, три випадна; узбекський ізюм.


 1. Потерпіти неудачу; здавати екзамени; згідно плану; ріши­тися на вчинок; п'ятидесятилітній відвідувач; глянув з-під лоба; бібліотека ім. В. Короленко; захоплюючій фильм; багаточисельні порушення, річ йдеться про...; бувший діректор клуба; два щільно зв'язані випадна; згідно постанові; трьохколісний трактор.

 2. Одержати високу оцінку; захистиш іммунитет; не з'я-зані факти; семеро компьютеров; пам'ятний сувінір; самий найактивніший; заключити договор; жити в своє задоволен­ня; нічого гріха таїти; підстрікати натовп; сердешні сто­сунки; кидатися у вічі.

 3. Завідуючій кафедри; від тепер з ранку; стати в нагоді; одержати перемогу; нечаянно помилитися; по місцю роботи; мішати спілкуватися; прийняти участь; розкрити очі; жит-тєутвержуючий роман; крупне питання; четвероногий друг; об'явити приказ; попередити пожежу; не вистачить пороха; Андріє, зачекай!

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Як ви розумієте вислів «зайві слова» в діловому мовленні?

 2. Що таке мовний суржик?

 3. Які причини й наслідки низької мовленнєвої культури?

Вправа 61. Виправте помилки та відредагуйте подані речення.

/. На цегляному заводі була дуже велика текучість кадрів. 2. Довга переписка між двума орендними підприємствами скінчи­лася у арбітражному суду. З- Приказ про празничні вихідні

 1. Коміссія по перевірці знайшла багатпочисельні недостатки.

 2. В спискі зустрічаються перекручуваня аЬактов. 8. Сторони договорилися про влаштування спільних міроприємств. 9. Срок дії приказу стік у прошлому році. 10. Сьогодня можно заказать підписні видання. 11. По факсу прийшло нове повідомлення.

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких видах документів реквізит «індекс» (вихідний номер):

а) обов'язково ставиться;

б) може ставитися;

в) ніколи не ставиться?

Вправа 62. Поясніть значення слів «білий», «леткий» у поданих словосполученнях. Якому функціональному стилеві воно притаманне в тому чи іншому випадку?

/. Біле море, білий хліб, біла олімпіада, білий сніг, білий вірш, серед білого дня, чорним по білому, білий заєць, біле вугі­лля, білі руки, біла армія, біла ніч, білі комірці, білі кості, біле золото, біла людина, біла ворона, біла безмовність, білий світ, білі піски, білий марафон, шито білими нитками, біла заздрість, біла гарячка, білі мухи.

2. Легка перемога, легка ноша, легке вино, легкий на підйом, легке навчання, легкий вітерець, легкі кроки, легке життя, легка поведінка, легка смерть, легка праця, легке слово, легка хода, лег­кий на згадку, легкі зусилля, легка подорож, легкий сніданок, легка посмішка, легкий потиск, легкі пригоди, легка атлетика, з легкої руки, легкі цигарки, легкий характер, легке покарання, легкі гроші, легкий на ноги, з легким серцем, легкий сум, легко сказати!

Запитання та завдання для самоконтролю.


 1. Які форми має усне публічне мовлення?

 2. На які жанри поділяється усне публічне мовлення?

 3. Які вимоги висуваються до промовця?

Вправа 63. Уведіть у речення різних стилів подані слово­сполучення, прокоментуйте їх значення.

/. Чисті Пруди, чисте небо, чиста совість, чистий виграш, чиста робота, чистий організм, чиста акваторія, чисте по-

ті

ста справа, чисте тло, чистий розбишака, чисте обличчя, чис­те зерно, чистий будинок, чисті очі, чиста перемога, чистий фон, чистий прибуток.

"і. колотийгомгн», Золоте Кільце, золотий переріз, золоте дно, золотий вік, золотий ідол, золоті роки, золоті сережки, золоте серце, золота осінь, золоте слово, золоті руки, золотий забіг, золота копальня, золоте дно, золота лихоманка, золотий час, золоте волосся, золота дитина, золота медаль, золоті зву­ки, золоте весілля, золота середина, золоті гори, золота пшени­ця, золота жила, золота молодь.3. Сухий закон, суха постіль, сухий прийом, суха осінь, сухе вино, суха людина, сухі ноги, суховантажний корабель, сухий голос, суха риба, сухе вітання, суха справа, сухий кашель, сухий рахунок, суха заява, сухий колодязь, сухий спирт, суха книжка, суха кладка, сухий акумулятор, сухий науковець, сухий док сухий клімат, сухий вираз.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Як творяться форми відносних прикметників?

 2. Як творяться форми присвійних прикметників?

3. Запишіть п'ять прикметників твердої групи й десять м'якої
групи.

Вправа 64. Визначте, у якому значенні вжито слово «крило» в поданих реченнях.

/. Ліве крило будинку було порожнім. 2. На крилах пісні летів мій сум. 3. Журавлині крила весну принесли. 4. За селом махав крилами старий вітряк. 5. У місячному сяйві тріпотіли нечут­ними крильми нічниці. 6. Напнувши пружні крила, вітрильник легко відійшов від берега. 7. Літак із дельтоподібним крилом. 8. Мов на крилах летів я додому. 9. Не торкнула муза своїм крилом чоло поета. 10. Човен на підводних крилах легко наздогнав яхту. 11. Відреставрували лише праве крило триптиху. 12. Проти про­голосували лише члени радикального крила партії.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Яким прикметникам і чому надається перевага в ОДС?

 2. У чому полягає специфіка вживання прикметника двосто­ронній в ОДС?

З У чому полягає специфіка вживання присвійних прикмет-ЕЛїиз в ОДС?

4. У чому полягає специфіка вживання прикметників на по­значення часу в ОДС?

Вправа 65. Перекладіть подані словосполучення державною мовою. Із будь-якими трьома складіть речення.

/. Противопожарние правила, поставлять некачественное сьірье, удачное разрешение конфликта, поставить все точки над «и», обрисовать действующее положение, завершить в текууцем году, товаршцеские отношения, получить строгий вьіговор, явить­ся не вовремя, поступить на курси водителей, поступить со-гласно инструкции, товар поступил испорченним.

2. Участиш сделки, уход на другую роботу, потеря трудо-способности, значительная стоимость, фальсификация данних, несоответствие денежних поступлений, лечебно-оздоровитель-ное заведете, послать информацию по Интернету, отремон-тировать текущую кришу, составить докладную записку, при-биль составила четире процента, составьте мне компанию.

З- Срочная командировка, необоснованние обвинения, дать верное указание, расчетная ведомость, получить основатель-ние доказательства, краткосрочное соглашение, рассчитать-ся маличними, действующий устав, составить смету на теку-щие расходи, вплоть до исключения, перевести деньги на счет, напрасно тратить время, перевести с хинди, оказивать зна-чительное влияние.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. За яким принципом відбувається скорочування слів і сло-


восполучень?

 1. Які абревіатури пишуться з великої букви?

 2. Які абревіатури пишуться з малої букви?

 3. Запишіть п'ять безкрапкових скорочень і п'ять абревіатур.

Вправа 66. Виправте помилки та відредагуйте речення. Які слова в поданих реченнях на ваш погляд є зайвими?

/. Зафіксовано такий же самий аналогічний випадок. 2. Сту­дент Мельник Д. П. дійсно навчається в ХГУ ім. В. Каразіна. 3. Свою автобіограазію я складав сам. 4. Більше 10 років пропра­цював на заводі ХЕМЗ. 5. Донні за серпень місяць того року.

6. Я зарегістрував своє власне приватне підприємство. 7. Зафік­совані дуже багаточисельні випадки порушень діючого закопа.

 1. Пушений в виробництво самий найбільший комбінат района.

 2. Після демобілізації із армії я повернувся робити назад в школу.

10. Піднімайтеся в гору на п'ятий поверх. 11. На видному місті
висів прейскурант цін з чималим ассортіментом продуктов.


Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Сформулюйте поняття «термін» і «професіоналізм».

 1. Які існують вимоги до використання термінів і професіо-налізмів у документах?

 2. Запишіть десять термінів і п'ять професіоналізмів свого майбутнього фаху.

Вправа 67. Подані вирази і звороти замініть прикметнико­вими чи іменниковими словосполученнями. Які з них доцільно використовувати в ОДС?

Кошти, що надходять не з бюджету; вояк, котрий потра­пив у полон; листування між кількома галузями; зірка, що має п'ять кутів; випадок, який важко передбачити; звіт, що готу­ють кожного кварталу; результат, який довго очікували; пла­ни для навчання; студент четвертого курсу; політик, котрий виважено оцінює ймовірну ситуацію; угода між трьома сто­ронами; спортсмен, котрий займається легкою атлетикою; ситуація, що є небезпечною для життя.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Які іменники чоловічого роду однини II відміни у Кл.
відмінку мають закінчення:

а) -у,

б) -ю;

в) -е?

 1. У чому полягають особливості звертання і Кл. відмінка в ОДС?

 2. Які види документів можуть мати форми Кл. відмінка?

Вправа 68. До слів, поданих у частині А, доберіть слова з части­ни Б, поставивши їх у Кл. відмінку. Які з утворених словосполу-чень-звертань доцільно використовувати в ОДС і чому?

А. Любий, дорогий, шановний, рідний, вельмишановний, ми­лий, коханий, жаданий, ріднесенький, лагідний.

Б. Начальник, парубок, бригадир, пан, друг, містер, козак, учитель, товариш, брат, колега, шеф, хлопець, соратник. ,

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких видах документів реквізит «дата» ставиться:

а) на початку;

б) у середині;

в) у кінці?

Вправа 69. Відредагуйте подані речення відповідно до науко­вого або офіційно-ділового стилю та виправте помилки.

/. Перша прем'єра театра сталася на кінець року. 2. Ми за коротенький період часу успіли скінчити будівнитство комбінати. 3. Другий бік вулиці був дуже забудован. 4, Свою особисту думку можна виразити на протязі перерива. 5. На­решті разом з делегацієй всі присутні разом пішли у актовий зал. 6. Через три дня у відділення з кадрів поступила моя власноруч написана біографія. 7. У минулому місяці грудні передовим авангардом був Запоріжський філіал. 8. Сьогодня можна в 3 години ночі зупинити два аґрегата. 9. Важко ріши­тись й приняти це предложення. 10. Фірмі нужний освідчен-ний спіціаліст, щоб в цьому годі не понести великих втрат.

1. У січні місяці цього року відбудуться загальні сбори акціонерів. 2. Ви не зв'язали ці два факта по попередженню хвороби між собою. 3. Більш модернізованіший корпус буде запущено в наступному кварталі. 4. Для капітального ремон-та нам підійде любий матеріал. 5. У ранці на наш адрес прий­шла по пошті ціна бандероль. 6. Ваші власні інтереси захи­щатиме досвічений адвокат. 7. Легкова з офіційними лицями мала виїзжати у одинадцять ранку. 8. Після успішної круго-світної подорожі мандрівники на решті повернулися до дому. 9. Залізнодорожна касса була закрита на переучот. 10. Друзі допомогли нам перемогти усі виникші трудності.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Складіть діалоги телефонної розмови:

а) між підлеглим і керівником (телефонує другий);

б) між студентом і викладачем (телефонує перший).

2. Хто повинен закінчувати телефонну розмову?

Вправа 70. Перекладіть подані дієприкметники українською мовою.

Разграбленний, командующий, истекший, насмотревшийся, оплаченньш, вишедший, вирощеними, сконцентрированньш, до­шедший, заземленими, смевшии, зазеленевший, планирующий, ведущий, вищестоящий, проникающий, жизнеутверждающий.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Для яких видів документів обов'язковим є реквізит:

а) «державний герб»;

б) «назва міністерства або відомства вищої організації чи


засновника»?

2. На яких видах документів не можна розміщувати реквізит


«державний герб»?

Вправа 71. Запишіть подані словосполучення відповідно до вимог запису числівників і скорочень у ділових паперах.

Від вісімнадцятого до двадцятого сторіччя, на двадцяти двох з половиною гектарах, сімнадцятьма тоннами, у півтора раза, один мільйон сто сорок вісім кілометрів, у шістдесяті роки, шестивідсотковий прибуток, бракує сімдесяти чотирьох сторінок, двом цілим і п'яти десятим грама, з одинадцятої двадцяти восьми ранку до сьомої тридцяти шести вечора, двад­цять першого лютого тисяча дев'ятсот вісімдесят шостого року, другий і четвертий квартали включно, стотридцятише-стикілограмовий вантаж.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Які займенники за особливостями морфологічних форм належать до першої групи?

 2. Які займенники за особливостями морфологічних форм належать до другої групи?
 1. Із якими частинами мови узгоджується займенник?

 2. Які займенники відмінюються за іменниковою відміною?

 3. Які займенники відмінюються за займенниковою відміною?

6. Які займенники відмінюються як прикметники твердої
групи?

Вправа 72. У поданих реченнях займенники в дужках постав­те у відповідній формі, узгодивши з іншими членами речення.

/. (Цього) установу з нового року переведуть на двозмінний режим роботи. 2. (Уся) заклади (нашим) міста вчасно підго­тувалися до опалювального сезону. 3. До (скільки) (ми) треба додати 864, щоб у (він) було 1 000. 4. (Нашому) фірма має (всіма) можливості для (те), щоб наростити (своєї) потенціал. 5. Коли (нам) нарешті прийшли до (ними), (вони), як виявилося,

не було в (цього) час удома. 6. (Уся) обладнання для (нашим) комп'ютерного кабінету (них) завезли ще до початку (цим) навчального року. 7. З'ясуйте з (кому) належить вимагати пояснювальну записку за (цього) подія? 8. У (скільки) універ­ситетах (нашою) держави готують соціологів і юристів? 9. Нова продукція (вашій) фірма не мала (жоден) позитивного відгуку (нашими) постійних партнерів. 10. До (сам) ранку .вода точилася крізь (цією) тимчасову дамбу.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Які займенники можуть виступати в ролі іменника?

 2. Які займенники змінюють основу під час відмінювання?

 3. Який займенник не має Н. відмінка й роду?

 4. Які займенники не мають форми множини?

 5. Які займенники не мають граматичної категорії числа?

 6. Що таке прономіналізація?

 7. Уживання якого розряду займенників обмежено в ОДС?

Вправа 73. Поясніть значення слів залежно від конкретного наголосу.

/. Вашингтон, вигоди, брати, дзвони, лікарський, відомість, привід, тепло, малиновий, поверх, зйкйс, ласо, замок, туга, слова, зводити, атлас, колос, права, обід, лупа.

2. Макбет, адресний, пугач, насип, деревина, протяг, хреще­ний, п'ята, дозвільний, х6да,дорога, насип, колонковий, приклад, тріска, господарський, води, валовий, верхи.

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких видах документів і в якій послідовності зазначається:

а) перелік осіб (членів комісії, присутніх і тих, хто виступає на
зібранні, тих, хто стоїть на черзі, авторів книжок, монографій та ін.);

б) перелік речей, матеріалів, предметів тощо?Вправа 74. Перекладіть подані словосполучення українсь­кою мовою. Поставте дієслова у формі 2-ї особи множини нака­зового способу.

Наложить штраф, визвать по служебним делам, обрисовать способи исследования, появиться вовремя, принять к сведению, обьявить вьіговор, виплатить пособие, начать в 10. 00, обьяснить поступок, прийти к началу, рассказать подробно, пересесть на

Ш

другое место, виучить норвежский язик, отправить по почте, отправиться в командировку, бить рядом, сообщить немедленно, перевести на конкретний счет, перевести с датского язика.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що таке заява? Які бувають заяви за походженням?

 2. Функція, яку виконує заява, та ступінь регламентації.

 3. Назвіть реквізити заяви (основні й допоміжні).

 4. Яка структура заяви та мовні засоби?

Вправа 75. Укладіть заяву з проханням про надання Вам матеріальної допомоги й обґрунтуйте його.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   43


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка