М. Зубков Сучасна українськаСторінка37/43
Дата конвертації19.02.2016
Розмір8.13 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   43

Вправа 115. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Лист відповідь

Діректору Тіраспільского кредітно фінансового технікуми п. Рижському Алексію Анатольєвічеві

Харьковська книжна фабріка «Калінка» Відділ звязків з громадскіст'ю

Ми получили вашего листа с предложенням напечатати на нашій фабрикі «Толковий словник банківско фінансових терміте». Якщо річ йдеться про 10 000 (десяті тисячний) тираж й нашу бумагу, то ви повинні завчасно перерахувати на наш розщотний рахунок передоплату у суммі 7 000 (сімь тисячь) грн. на протязі двух тижднів.

Завідуючий відділу:

(підпис) Д'яков Р. Т.

4. 08. 03 г.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Які вимоги висуваються до тексту листа?

 2. У чому полягає етикет ділового мовлення?

3. Які функції виконує у листі віталйна та заключна частина
тексту?

Вправа 116. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Начальніку паспортного стола Верхнєволжского района м. Симферополя п. Тімофеєву С. О.

Просим вас прислати данні про проживаня в вашому районі с 5.10 1995 р. по ЗО. 1. 1999 р. такіх осіб: 1.) Серов Зіновій Василйьовіч: 1951 р. н. 2.) Чістякова Раіса Дмітрійовна: 1955 р. н.

3.) Гамарнік Єлена Олеговна: 1950 р. н. 4.) Баліцкий Фьодор Викторовіч: 1949 р. н.

Інформацію бажанно натсилати до кінця текущого року.

С повагой презідент благодійного фонда «Оберіг*.

(підпис) Косачь

Вправа 117. Виправте помилки та відредагуйте поданий до­кумент.

Ісполкому м. Одесси втділу житлово комунального господарства п. Артьомовой Р. 3.

Разом з цим листом натсилається акт опстеження стана кв. №№ 144, 145, 146, 147 по адресу вул. Е. Коновальцаб. №17 та кв. №№ 62, 63, 64, 66 по адресу д. № 4 вул. Комісарова, для приймання конкретних мір що до срочного ремонта даха в вище сказанних будинках.

Предсідатель контрольно ревизіонной коміссіг.

(підпис) Юрєв П. Д.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Що таке список? Які бувають списки за юридичною си-


лою?

 1. Функція, яку виконує список, та принцип його укладання.

 2. Назвіть реквізити списку (основні й допоміжні).

 3. Яка структура списку та характерні мовні засоби?

Вправа 118. Укладіть список фахової літератури (не менше п'яти позицій), що використовувалася Вами під час написання курсової роботи, реферату тощо.

Список рекомендуемой літіратури по інформатіки.

 1. Комарь І. Ю. Персональний компьютор. Учбовий курс. Харьків. «Фоліо*, — 1999р.

 2. Толкачьова Є. Б. Інформатпіка. /Справочник/. Києв. «Либедь», -1997.

3. Распашнеєв Г. І. Мова программованя С++. К., —2000.

 1. Комісарова А. Л. Довідник по інформатіці. Москва. «Мир*, -2001 г.

 2. Вировец П. Ф. Починаючій программіст. Львов. «Афі­ша*. -2000.

6. Бад'єва В. А. Словарь програміста. Харьков. —2002.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. У чому полягає різниця між доповіддю й мітинговою про­мовою?

 2. Який порядок фіксування інформації у процесі підготов­ки тексту до публічного виступу?

 3. Які вимоги висуваються перед оратором під час публічно­го виступу?

Вправа 120. Поставте правильний наголос у поданих словах і словосполученнях.

/. Апокаліпсис, Капиця, Бальмонт, гора Народна, жалюзі, розбір, попереду, сімдесят, авізо, тюфтельки, метрополітен, доцент, кілометр, феномен, каталог, одинадцять, анонім, гурто­житок, навколоземний, дефіс, розвід, кухонний, вірші, столяр, посередині, після цього, рукопис, перепад, чорнозем, націнка.

 1. Гомлет, текстовий, веретено, новий, бережемо, колія, вап­няний, металургія, кухонний, випадок, легкий, середина, до того, кістлявий, імперський, клішня, чотирнадцять, фаховий, на зав­жди, ринковий, вісімдесят, ненависть, поготів, духівник, аргу­мент, п'ятисот, літопис, клепковий, кидатися, рабин.

 2. Пікассо, допізна, перепис, лисячий, ламкий, дихання, ден­ний, уроздріб, висіти, спроста, стерпіти, допоміжний, суспіль,

супровід, хлипкий, загадка, жаркий, хутірний, циган, чорнослив, дрова, черствий, юродивий, перепад, перестарілий, дощаний, за­бавка, живопис, зайнятий, дрібний, токовище, псевдонім, аЬартух.

Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Назвіть основні фази ділової бесіди.

 2. Як ви розумієте поняття «культура управління»?

3. Які вимоги висуваються перед керівником установи, зак-
ладу тощо?

Вправа 121. Складіть речення з поданими словами.

Реклама — рекламація, зайняти — посісти, положення — становище, пригода — нагода, дилема — проблема, аматор — дилетант, ринок — базар, викликати — спричиняти, через — крізь, інцидент — прецедент, вибирати — обирати.

Запитання та завдання для самоконтролю.

1. Які вимоги висуваються до ділового телефонного спілку-


вання?

2. Змоделюйте типову ситуацію ділової телефонної розмови:

а) телефонуєте Ви;

б) телефонують Вам.Вправа 122. Перекладіть українською мовою даний текст.

Текущая переписна между учреждениями применяется для разрешения оперативних вопросов и обеспечения управленчес-ких аппаратов необходимой информацией. В иелях упорядоче-ния переписки следует четко определить учреждения, в кото-рие направляется и откуда поступает информация, устано­вить ее периодичность и состав. Общими причинами возникно-вения переписки являются: требования вишестоящих, функци-ональних и контрольних органов; запроси подведомственних и сторонних организаций; необходимость осуществления опе­ративних связей (когда невозможно решить вопрос путем лич-ного контакта, по телефону или посредством телефонограмм).

Запитання та завдання для самоконтролю.

Прокоментуйте телефонний діалог. • Куди я потрапив?

 • А куди Ви хотіли потрапити?

 • Це відділ постачання?

 • Ні, це склад готової продукції.

 • А який це номер?

 • А Вам, який потрібен?

 • 769-443.

 • Ні, це 760-443.

 • Треба правильно набирати. (Кидають слухавку).

Вправа 123. Зі слів, поданих у дужках, виберіть те, яке, на вашу думку, є найдоцільнішим у конкретному реченні.

/. Головуючий (відчинив, відкрив, розкрив, розгорнув) чергове засідання профспілкових зборів. 2. Сьогодні по телебаченню виступатиме (нинішній, чинний, діючий, теперішній, існуючий) президент. 3. Я (рахую, вважаю, гадаю), що проект реконст­рукції старої частини міста затвердять. 4. (Відношення, відно­сини, взаємини, стосунки) цих двох керівників складалися про­тягом кількох років. 5. Безперечно, що ці два факти не можна (зв'язувати, пов'язувати, з'єднувати, поєднувати). 6. Зазначе­ну суму треба негайно (перерахувати, перевести, переказати, передати) на наш розрахунковий рахунок. 7. У цих докумен­тах (зустрічаються, трапляються, попадаються) грубі грама­тичні помилки. 8. (Уздовж, на протязі, уподовж, протягом, уп­родовж) усієї подорожі нас жодного разу не потурбували. 9. На адресу фірми (прийшло, поступило, надійшло, прибуло) термінове повідомлення. 10. В університеті я (одержав, здобув, отримав, набув, дістав) вищу освіту. 11. Комп'ютери в нашо­му офісі (знаходяться, містяться, перебувають, розташовані) у великій наріжній кімнаті.

Запитання та завдання для самоконтролю.

У яких видах документів реквізит «підпис»:

а) розшифровується;

б) не розшифровується;

в) засвідчується третьою (офіційною) особою?

Вправа 124. Складіть речення з поданими словами.

Викликати — спричиняти.

Дати — подати — надати.

Плата — зарплата.

Прийти — дійти.

Вирішити — розв'язати.

Зайняти — посісти.


Любити — полюбляти. Включити — увімкнути. Обирати — вибирати. Обумовлювати — зумовлювати. Рядові — пересічні.

Запитання та завдання для самоконтролю.

Наведіть п'ять прикладів сталих перифраз, фразеологізмів-канцеляризмів.Вправа 125. Порівняйте фразеологізми в українській та російській мовах. Чим вони відрізняються? Уведіть до речень українські відповідники.

/. Брати ноги на плечі. — Уносить ноги.

 1. Ловити ґав. — Считать ворон.

 2. Губа не з лопуцька. — Губа не дура.

 3. На відчай. — Очертя голову.

 4. Назад рачкувати. — Идти на попятную.

 5. Чугуївська верства. — Коломенская верста.

 6. Цап відбувайло. — Козел отпущения.

 7. Більше копи лиха не буде. — Семь бед — один ответ.

 8. Часто-густо. — Сплошь и рядом.
 1. Та ж свита, та не так пошита. — Федот, да не тот.

 2. Як годиться. — Чин чином.

Запитання та завдання для самоконтролю

У яких видах документів може бути або ж ніколи не фігу­рує реквізит:

а) «ґриф затвердження»;

б) «резолюція»;

в) позначка про наявність додатка?


Відмінності слововживання іменників


із нагоди ювілею (вітальний) проживання, перебування
адрес

адреса

барва (-и) музики, кольорів (манера, колорит, відтінок)


фарба синя, олійна

батьківщина спадщина батьків чи предків (материзна)
екзаменаційний, лотерейний, кредитний вхідний, проїзний, партійний
батьківщина місце народження, рідний край

білет квитоквежа башта

телевізійна, оглядова водонапірна, танкова, фортеці

вигляд вид

набути, мати вигляд (виглядати) діяльності, істот, тварин

вигода вигода

мати вигоду (зиск, прибуток, ґешефт) квартира з вигодами (зручностями)

виключення виняток

відносини

взаємини

стосунки


з університету із правил

правові, дипломатичні між людьми

відношення

ставленнягеометричне, до буття, між предметами, явищами, величинами (взаємозв'язок) до рідних, до колеґ

відтінок кольору, почуття, звука (барва)

відтинок часу, відстані, простору

ділянка вулиці, землі, шкіри

дільниця виборча, будівельна

загроза підтоплення, вибуху (небезпека)погроза жестом, словом

засіб спосіб

для існування, для копіювання

виробництва (знаряддя), життя (стиль, зразок)

лазня баня

із сухою парою церкви

мета, ціль мати на меті, мати за ціль ціль, мішень улучити в ціль, у мішень

напрям

діяльності, поглядів

напрямок

вітру, руху

об'єм

приміщення, рідини, повітря
(у кубічних одиницях)

обсяг

бюджету, книги (кількість, межі, величина)

розмір

столу, майдану, предмета (довжина, висота)

основи

математики, моралі (засади, підвалини)

фундамент

будівлі, споруди

основа

слова, трикутника, доповіді

особина

птаха, риби, комахи (тварина)

лице

чисте, відкрите, усміхнене (обличчя)

особа

офіційна, стороння, третя

особистість

талановита, творча, непересічна

пам'ятка

архітектури, літератури

пам'ятник

М. Грушевському

підписка

під відозвою, про невиїзд

передплата

на часописи, періодику

покажчик

прилад, напис, знак

показник

доказ, свідчення, дані

повістка

до суду

порядок

денний

правління

Спілки композиторів (філателістів)

управа

міська, районна

вправа

фізична, математична

працівник

культури, освіти, науки

робітник

будови, заводу, шляховий

співробітник

Співпрацівник (колега по роботі)

пригода

непередбачена, прикра (-ий) (подія, випадок,
інцидент), стати в пригоді — бути потрібним

нагода

з нагоди повернення (можливість, шанс, момент)

прогін

між двома точками (проміжок)

прогин

поверхні, площини, конструкції

результат

підрахунку, спостережень, досліду

наслідок

біди, пожежі, невправності

розбіжність

думок, переконань

розходження

швів, площин

ступінь

учений, порівняння, відображення, гами, ладу

степінь

формальний, точки (у математиці)

щабель

зростання, опускання (етап, стадія), сходів


твердження переконливе, сумнівні (теза)

тверднення бетону, маси

тираж лотереї

наклад книжки, газети, видання


фон
тло


звуковий, радіаційний неба, малюнка невиправна, значна (збитки, втрати) праці, грошей, зусиль (жаль, прикро, марно) для сміття, товару письмового столу

скринька поштова, невеличка
скриня з посагом, велика

стан санітарний, облоги, невагомості, справ, речей;газоподібний, твердий; духовний, родинний становище внутрішнє, матеріальне, скрутне; нелегальне,

рівноправне, службове
положення географічне, тіла, речі, предмета


абразивний абразійний (-а)
Відмінності слововживання прикметників

диск, інструмент, комбінат
процес, печера, платформа

адаптований адоптований (-а)

зір, організм

хлопчик, дитина (усиновлений)

великий високий (-а) значний вагомий (-а, -е) здоровий

камінь, блок, об'єм

стовп, чоловік, шргла

за обсягом твір

здобуток, перемога, досягнення

працівник (не хворий)

вітрова вітряний (-а) вітряний (-а)

ерозія, установка, сила день, ніч, погода двигун, лишай, віспа

властивий

притаманний

характерний

воєнний (-а, -і) військовий (-а, -е)

кому-чому? кому-чому? для кого-чого?

стан, тактика, промисловість, події трибунал, стрій, обов'язок, однострій, прапор, подвиг, присяга, навчання (у значенні іменника —підійшов військовий)

гостинии гостинний

громадські громадянська (-і) цивільний (-і) суспільний (-а, -е, -і)

дійовий (-а, -е)

діючий (-а,-е) чинний (-а, -е) діяльний (-а, -е) діловий (-а, -і) діловитий

двір

господар

організації (не державні) свідомість, війна, права одяг, речі (не військовий) спосіб життя, наука, становище, відносини (загальні, колективні) засіб, вплив, виховання, дійова особа (учасник дії, вистави), дійова особа (здатна активно діяти) ґейзер, армія, модель, устаткування закон, розклад, постанова, законодавство працівник, життя (активний, енергійний)

лист, розмова, пропозиція, папери вигляд, вираз обличчя

запущений (-а) занедбаний (-е) задавнена

інший другийсупутник, ракета двір, підприємство хвороба

варіант, іншим способом (не таким) варіант (після першого, або якщо їх два)

корисливий (-а) корисний

круглий (-а, -е, -і) цілий (-а, -е)

наступний (-а) подальший (-а, -е) навчальний (-а) академічний

чоловік, мета

продукт (той, що приносить користь),

період, час, вантаж, простір (спец.)

стіл, форма, колесо, кільця

рік, доба; скло, склянка (не розбита)

рік, тиждень, нарада

розвиток, перспектива, робота, життя

заклад, посібник, план, графік, звіт

час, навантаження

нормальні

звичайні

двосторонній (-я, -і) двобічна взаємна (-е)стосунки люди

договір, угода, контакти (обопільні) поверхня

згода, приязнь, рішення

оборотний зворотний (-а) капітал, механізм бік, адреса

оснований заснований (-а, -е)

на праці, на успіхах

заклад, напрям, школа, виробництво

особливий (-а)рахунок, справа (від «особа»)
присутність, автомобіль, думка
(приват-
на, власна)
погляд, справа (своєрідна)

попередній

передчасний

правильний (-а, -і) вірний (-а, -е, -і) певний (-а, -е, -і) слушний (-а, -е, -і) редакторський (-а) редакційнийзвіт, розрахунок, варіант сніг, сміх, виступ

дріб, фіґура, риси обличчя собі, кінь, служба, кохання, друзі сракт, хода, око, рухи приклад, думка, зауваження

виступ, авторитет, порада колектив, працівник

робітничий робочий

розметаний розметений наступний (-а, -е) подальший (-а, -е) нез'ясований (-а, -е) нез'ясовнеклас, клуб \ одяг, час, день, план вибухом, вітром двір, майданчик

день, звіт, година, півріччя, проект у цьому ряду, доля, робота, навчання

азакт, питання (яке не з'ясували) почуття, хвилювання (яке не можна з'ясувати)

стійкий (-а) тривкий (-а)

водостійкий шар ґрунту, вогнестійкий
матеріал, морозостійка рослина
матеріал, вогнетривка цегла


стінний стіновий

календар, годинник, розпис матеріал, камінь

тактичні тактовні

навчання, випробування слухачі, зауваження

тісний (-а, -е, -і) щільний (-е, -і)

комір, кімната, взуття, стосунки прилягання, шари атмосфери

цегельний (-е) цегляний (-а)

цілісна


цільна

чисельний (-а) численний (-а, -і)завод, виробництво

мур, стіна

картина подій особистість

показник, аналіз, перевага натовп, маніаЬестація, випадки (багаторазові)

шкірний (-і, -е) шкіряний (-а) покрив, захворювання плащ, промисловість

Відмінності слововживання дієслівних форм

бажати

виступити (хотіти, прагнути)

зичити

успіху, щастя, здоров'я (бажати)

боліти

душею за кого, що (уболівати,
співпереживати)

хворіти

на кір, на ґрип (нездужати)

везе

людей, вантаж (хто, що)

удається

виконати, розв'язати (що)

щастить (таланить)

мені, вам (з ким, чим)

вести

що, кого, до чого, куди

поводити

себе (як)

вибирати

з багатьох

обирати

на посаду

викликати

сміх, радість, оплески (позитив)

спричиняти

біль, хворобу, нещастя (негатив)

випливати

із вашого твердження випливає, що...

слідувати

за нами по стежці

виходити

із приміщення

відкрити

рахунок, збори, очі (перен.)

розкрити

книжку

розгорнути

часопис

розплющити

очі (прям.)

відчинити

двері

відімкнути

замок

відкоркувати

пляшку

відмінити

вихідні, заняття

скасувати

закон

відмічати

міткою (щось), реєструвати, фіксувати
(щось, когось)

відзначати

позначкою (зазначати щось), увагою (щось,
когось), ювілей, свято

зауважувати

з якогось приводу (указувати, доказувати)

відрізняти

гривню від долара

розрізняти

обриси берега

відстоювати

певний час у черзі

обстоювати

переконувати, захищати

вклонятися

у пояс (перед ким)

ухилитися

уліво (від чого)

вводити, включати

до складу комісії

умикати

двигун, електрику

уносити

до порядку денного,гроші

(у) вразити

присутніх (.здивувати)

уразити

руку (поранити)

говорити

переважно в усному мовленні

сказати
висловитися
підкреслити

переважно в писемному мовленні

акцентувати
зауважити
зазначити
указати
уточнити
наголосити
грати

роль (на сцені, у кіно)

відігравати

значну, суттєву (неабияку) роль

губити

документи, думку

утрачати

ілюзії, рівновагу, свідомість
(непритомніти, умлівати), пам'ять

гаяти, марнувати

час

давайте

мені зошити, заліковки

є пропозиція

розпочати збори, голосувати

пропоную

зробити перерву, свій варіант

прошу

слова, допомоги, поради

дати

доручення, пораду, їсти

надати

допомогу, інформацію

подати

думку, звістку, ініціативу

дзвонити

у дзвони, у двері

телефонувати

до міністерства

дістати

освіту, високу оцінку, інформацію

набути

навичок, досвіду

здобути

перемогу

одержати, отримати

платню, листа, книжки

добавити

дитину (від «бавити»)

додати

свої зауваження

додержувати

слова, обіцянки

додержуватися

курсу, поглядів

докладати

зусилля

прикладати

до рани ліки

домовитися

про зустріч

договоритися

до ранку

задавати

запитання

ставити

питання

піднімати

з підлоги

підносити

РУку

займати

місце для когось

обіймати

посаду завідувача кафедри

посідати

призове місце в змаганні

заступати

на посаду (звідколи)

зазнати

збитків, утрат, прикрощів, поразки

понести

речі, документи

дістати

інформацію

заставити

приміщення (чим)

примусити

зробити (що)

звати

Марією

звуть

Марія

звільнити

з посади

усунути

з роботи (узагалі)

виключити

зі складу студентів, зі школи

вимкнути

електрику, двигун, світло

загасити

свічку, полум'я

зв'язати

мотузку, сітку

пов'язати

факти, події, явища

здійснити

проект

учинити (скоїти)

злочин

зливаються

у єдине ціле

пристають

фіґури між собою; на пропозицію

зносити

неприємність, образи

переносити

вантаж, час зборів

зумовлювати

бути причиною (чогось); створювати
передумови

обумовлювати

обмежувати певною умовою,
застереженням

зустрічаються

колеги, перехожі

трапляються

помилки, недоліки, вислови, факти

стикаються

атоми, дроти

кидатися

зі звинуваченням

упадати

в око, у гріх, в озеро, біля когось (кому)

396

любити

матір, Батьківщину, свою роботу
полюбляти

плавати, читати, пиво, суниці
кохати

дівчину, хлопця
міняти

товар, марки, книжки
змінювати

ситуацію, колір, напрям, думку
містить

документ, цистерна
має у складі

делегація має у своєму складі...до складу делегації входять...
включає

екскурсія включає відвідування музеюголовуючий включає до списку
мішати

змішувати (щось із чимось)
заважати

працювати, відпочивати
наносити

бруду, снігу
завдавати

збитків, удару
робити

візит
настає

пора, період
надходить (-дять)

інформація, листи
минає (-ють)

час, години, роки
настоювати

настоянку на калині
наполягати

на своєму
опанувати

професію, мову (що)
освоїти

виробництво, родовище
оволодіти

почуттями (своїми), увагою (чиєюсь),ситуацією, знаннями (чим)
опиратися

звинувачуванням
упиратися

у стіну
спиратися

на факти, плече
оплатити

проїзд, користування, послуги
платити

за проїзд, за користування
переганяти

з одного місця на інше
випереджати

у швидкості, рості й под.
перерахувати

в іншу валюту, ще раз (перелічити)
перевести

через дорогу, стрілки годинника,час (змарнувати)
перекласти

текст, речі з місця на місце
переказати

гроші на рахунок, зміст розмови
познайомитися

зі співробітниками
ознайомитися

зі станом справ, з документами
до лікаря, до комори

листи, вітання, телеграми, повідомлення

потрапляти у двері, у ворота, на сцену

попадати у тональність, ногою в чобіт

уцілити у мішень, у ворога (улучити)

опинятися удома, біля дорогипрацювати

трудитисяробити

представляти

уявляти являти

репрезентувати

прибуває

приходить

надходить (-ять)

настає


спадає

вступає


на посаді, інженером

на благо, на ниві просвіти

справу, висновки

до нагороди, нового співробітника, на сцені,

у творі (кого, що) майбутнє, перспективи собою (що, кого)

продукцію, вироби, інтереси фірми

потяг, вода

гість, колеґа, натхнення інформація, дані, товари пора, період

на думку, припущення, здогад до технікумупривести

коня, до перемоги, до успіху, у рух (що)

призвести

до нещастя, до втрат, до знищення

навести

приклад, порівняння

приймати

зі столу, з дороги (прибирати); пропозицію

брати (узяти)

участь, із собою, до себе

ужити

заходів

набувати

певної форми

прийти

до (кого, куди)

дійти

висновку

приносити

повідомлення

завдавати

клопоту, прикростей, жалю

прочитати

книжку, доповідь

зачитати

розпорядження, наказ (оголосити)

прошу

будь ласка

прошу

допомоги

проявляти

плівку

виявляти

увагу, повагу

чинити

опір, спротив

виказувати

незгоду

путати

надівати пута

плутати

поняття, терміни (помилятися)

рахувати

до ста, гроші, дні

уважати

за потрібне, своїм обов'язком

гадати

на картах, про інше, думку (припускати,
передбачати)

розповсюджувати

речі, газетна (окремі предмети)

поширювати

інформацію, досвід (збільшуватися
в обсязі, просторі)

розраховувати

час, кінцевий результат

сподіватися

на вас, на удачу, на успіх

слідувати

музикантові, за таксі

слухати

колег, поради, музику

служити

у війську

слугувати

матеріалом, відправною точкою

співпадають

площини, поверхні, отвори

збігаються

думки, погляди

стати

у чергу

заступити

на чергування

стежити

за звіром

слідкувати

за текстом

сягати

у висоту, у довжину, у глибину

досягати

межі, мети, місця, успіху, швидкості

осягати

розумом

доходити

віку, старості

торкатися

рукою, плечем (кого-чого, до кого-чого)

стосуватися

справи, життя

(не) обходить

мене ця справа

відноситися

вітром (куди)

ставитися

до справи, до вас, до мене

належати

до класу, до виду; підприємству, мені

триває

засідання, конкурс, перерва

продовжується

у зв'язку з, до 20 грудня, ще на тиждень,
лінія, дорога

являється

мені твій образ

являє собою

складний процес, густу рідину

є

діловий лист є обличчям фірми

Словничок скорочених слів та словосполучень1


абетка абет.

абонентська скринька а/с авіаційний алюміній авіаль автобіографія автобіогр. автоматизована система

 • інформації АСІ

 • контролю (керування) АСК

- управління АСУ автоматизована телефонна стан­ція АТС

автоматизований автоматиз. ~ банк даних АБД

- технологічний комплекс АТК автор авт.

автореферат автореф. авторське свідоцтво а. с. авторський аркуш авт. арк. агрономічний агр. агропромисловий комплекс АПК адаптація адапт. адміністративний адм. адміністрація адмін. академік акад. (при прізвищі) академія акад. Академія наук АН акомпанемент акомп. акціонерне товариство АТ акціонерний комерційний банк

АКБ альбом альб. альманах альм. американський амер. англійський англ. анотація анот. антологія антол. аркуш арк. (при цифрах і в обл.

приміток)

А

артист арт. (при прізвищі)

археологія археол.

архів арх.

архітектура архіт.

асистент асист. (при прізвищі)

асоціація асоц.

аспірант асп. (при прізвищі)

атлас атл.

атомна електрична станція АЕС аудиторія ауд. (при цифрах і на­звах)

Б

багатопрофільний виробничий

кооператив БВК без видавництва б. в.

 • даних б. д.

 • місця б. м.

 • тиражу б. т.

безкоштовно безкошт.

березень берез.

біблійний біблійн.

бібліографія бібліогр.

бібліотека б-ка в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголовка)

бібліотечний бібл.

біографія біогр.

брошура брош.

будинок б. (при цифрах)

будівельний буд. (г в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заго­ловка)

будівельні норми і правила БНП будівництво буд-во бульвар б-р (при назві) бухгалтерський бух.

Правила скорочування див. у розділі «Скорочування слів та словосполучень»

бюджетний бюдж. бюлетень бюл.

в

вересень верес.ветеринарний вет.

вивчення вивч.

видавець вид. (при прізвищі)

видавництво вид-во в заголов­ку опису, якщо не є 1-м сл. за­головка)

видання вид.

викладач викл. (при прізвищі чи назві установи)

виконавець викон. (при прізви­щі)

виконавчий комітет виконком виконання викон. виконувач робіт виконроб виконуючий обов'язки в. о. (при

назві посади) використання використ. виникнення вииики. виправлення випр. випуск вип. виробництво вир-во виробниче об'єднання ВО виробничий вироб. виробничо-комерційна фірма

ВКФ виставка вист.

Вища атсстаційиа комісія ВАК внщий вищ.

внщий навчальний заклад ВНЗ

відбиток відб.

відділ від.

- внутрішніх справ ВВС

відділення від-ня

відеофонограма відеофоногр.

відкрите торговельне товари­ство ВТТ

відкриття відкр.

відомості відом.

відповідальний відп.

відредаговано відред.

відродження відродж. військова частина в/ч (при цшр-рах)

військовий комісаріат військко­мат

вік в. (у значенні «сторіччя» та

при цифрах) вільна економічна зона ВЕЗ вільно конвертована валюта ВКВ вісник вісн. вітчизняний вітчизн. вкладений аркуш вкл. арк. включаючи (включно) включ, власний кореспондент власкор внутрішній внутр. водосховище вдсх (при назві) Всесвітня організація охорони

здоров'я ВООЗ вугільний вугіл. вулиця вул. (при назві)

«

Г

газета газ. газифікація газиф. гектар га генеральний ген. генетичний генет. геодезія геодез.

геологорозвідувальний геолого-

розв. гірничий гірн.

гірничорятувальний гірничорят.

гірський гір.

1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   43


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка