М. Зубков Сучасна українськаСторінка38/43
Дата конвертації19.02.2016
Розмір8.13 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
глава гл. (при цифрах)

глобальний глобал.

година год (при цисррах)

головний голов.

- бухгалтер головбух

голографія гологр.

гора г. (при назвах)

господарство госп-во

господарський госп.

господарчий господарч.

господарчий розрахунок госпроз­рахунок

гравюра грав.

грам г (при цифрах) гривня грн (при цифрах) громадський громад, громадянин (-дянка) гр. (при прі­звищі) грудень груд.

група гр. (при цифрах, назвах) гуманітарний гуманіт.
д

демократія демокр. депозитарій депоз. депутат деп. (при прізвищі) державна адміністрація держад-мін.

державний держ. (і в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголовка) дефектний деф. (в обл. приміток) дециметр дм (при цифрах) дивнсь див. (при посиланнях) дипломатичний дип. директор дир. (при прізвищі) диригент дириг. (при прізвищі) дисертація дис. дитячий дит. діаграма діагр.

діапозитив діапоз. (в обл. кількіс­ної характеристики) діафільм дф

дійсний член д. чл. (при прізвищі)

діяльність діяльн.

Дніпропетровськ Дп. (в обл. ви­хідних даних)

добровільне товариство добр. т-во

добродій д. (при прізвищі, імені)

довідково-інформаційний фонд ДІФ

довідник довід.

додаток дод.

доктор д-р (у назві вченого сту­пеня) документ док. документальний докум. до нашої ери до н. е. Донецьк Д. (в обл. вихідних даних)

доповідь доп.

доповнення допов.

допоміжний допом.

дорожній дор.

доручення доруч.

дослідження дослідж.

доцент доц. (при прізвищі, назві

установи) драматичний драм, друкарня друк.

Е

екологія' екол.

економічний екон. (і в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заго­ловка)

електроніка електрон.

електронна обчислювальна ма­шина ЕОМ

енергетичний енерг. (і в заголов­ку опису, якщо не є 1-м сл. за­головка)

енциклопедія енцикл.

є

єврейський євр.

європейський європ.

єдина модульна система ЄМС

єдина система державного управління якістю продукції ЄСДУЯП

єдниа система технологічної до­кументації ЄСТД

єднні нормн і розцінки ЄНР

Ж

житлово-експлуатаційна контора

ЖЕК жовтень жовт.

журнал журн. (і в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголов­ка)

журналіст ж-ст (при прізвищі) з

забезпечення забезп. завідувач зав. (при назві устано­ви, посади)

  • Гаража завгар

  • господарської частини зав­госп

завод з-д (і в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заголовка)

- залізобетонних конструкцій

ззк


заготовчий загот. закінчення закінч, заклад закл. а. залізниця з-ця

замісник зам. (при назві посади)

замовлення зам. (у значенні «дру­карський термін»)

запне актів громадянського ста­ну ЗАГС

записки зап. (у значенні «наукові роботи»)

за редакцією за ред.

засідання засід.

заслужений засл.

засновник засн.

застосування застосув.

заступник заст. (при назві поса­ди)

затверджений (-но) затв. зауваження заув. західний зах. збірник (збірка) зб. здобуття здоб, зібрання зібр. землеробство земл-во зображення зобр.

І

із (зі) змінами із (зі) змін, ілюстратор іл. (при прізвищі) ілюстрація ілюстр. імені ім. (при прізвищі і в заго­ловку опису)інвентарний інв. інвестиційний фонд ІФ індекс інд.

інженер інж. (при прізвищі)

іноземний інозем.

інспектор інсп. (при прізвищі)

інспекція інспек.

інститут ін-т (при назві і в заго­ловку опису, якщо не є 1-м сл. заголовка)

інструкція інстр.

інструмент інструм.

інтеграція інтегр.

інтернаціональний інтерн.

інфляція інфл.

інформатика інф-ка

інформаційне агентство ІА

інформаційний інформ. (і в заго­ловку опису, якщо не є 1-м сл. заголовка)

інформаційно-обчислювальний центр ЮЦ

інформаційно-пошукова мова ІПМ

інформаційно-пошукова система

ІПС

інформаційно-рекламне агент­ство ІРА і подібне і под. іспанський ісп.

історичний іст. (і в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголовка) - факультет істфак

історіографія історіогр.

італійський італ.

і так далі і т. д.

і таке інше і т. ін.

К

кабінет каб. кандидат канд.

карбованець крб (при цифрах) карта к. (при цифрах) картка (карточка) карт, картографія картогр.

картографування картограф, каталог кат. кафедра каф. квадратний метр кв. м квартал кв. (при цифрах) квартира к. (при цифрах) квітень квіт, керівник кер.

Київ К. (в обл. вихідних даних)

кількість к-сть

кімната кімн. (при цифрах)

кінематографія кінематогр.

кінофільм кф

клас кл.

класифікація класиф.

книга (книжка, книжечка) кн.

книгознавство книгозн.

коефіцієнт коеф.

колектив авторів кол. авт.

колективне сільськогосподарсь­ке підприємство КСП

Кодекс законів про працю КЗпП

коментар комент.

комерція комерц.

комісія коміс. (і в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголов­ка)

комітет ком. (те саме) компенсація компенс. комплект к-т

композитор комп. (при прізвищі)

композиція композ.

комп'ютер комп'ют.

комп'ютерний набір комп'ют. наб.

конгрес конгр. (і в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголов­ка)

контрольно-пропускний пункт

кпп


конструкторське бюро КБ (і в

заголовку опису)

конференцій конф. (і в заголовку опису, я* що не є 1-м сл. заго­ловка)

концепція концеп.

кооперація кооп.

копійка к. (при цифрах) копія коп. кореспондент кор. корпорація корпор. креслення крєсл. кримськотатарський кримськота-тар.

кубічний метр куб. м культурний культ.

л

лабораторія лаб. латинський латин, липень лип. > листопад листоп. лібрето лібр. лінгвістичний лінгв. лінія електропередачі ЛЕП література л-ра літературний літ.

~ редактор літред літографія літогр. лютий лют.

Львів Л. (в обл. вихідних даних) М

магнітна фонограма на касеті

мф/кас.

- на котушці мф/кот. майдан майд. (при назві) максимальний макс. мале підприємство МП малюнок (рисунок) мал. (рис.) масштаб м-б

математичний мат. (і в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заго­ловка)

машинобудування машинобуд. менеджмент менедж. методичний метод, метр м (при цифрах) механічний мех. (і в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголовка) мистецтво мистец.

міжвідомчий міжвід. міжнародний міжнар. Міжнародний валютний фонд

МВФ


- Червоний Хрест МЧХ мікрокарта мкарта мікрокопія мкоп. мікрофільм мф мікрофотокопія мфотокоп. міліметр мм (при цифрах) мільйон млн

мільярд млрд

міністерство м-во в заголовку опису)

Міністерство внутрішніх справ

МВС


Міністерство зовнішніх справ

мзс

Міністерство юстиції Мін'юст

місто м. (при назві)

міська державна адміністрація міськдержадмін.

міська рада міськрада

міське професійно-технічне учи­лище МПТУ

міський міськ. в заголовку опи­су)

- комітет міськком місяць міс.

місце печатки м. п. мовознавство мовознав. Молодіжна Демократична спілка

мдс

молодший мол. монографія моногр. Москва М. обл. вихідних да­них)

Н

набережна наб. (при назві) набір діапозитивів наб. діапоз. навчальний навч. иадзаголовок надзаг. надзвичайний надзв. надзвичайна пригода НП

наприклад напр. народження народж. народний нар.

народознавство народознав. наступний наст.

наукова організація праці НОП

науково-дослідний н.-д. (і в заго­ловку опису, якщо не є 1 сл. заголовка)

науково-дослідний і проектно-технологічний інститут НДПТІ

Національна академія наук НАН

національний нац. в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заго­ловка)

начальник нач.

наша ера н. е.

нестандартні засоби вимірюван­ня НЗВ низька напруга НН номер № (при цифрах)

- порядковий № пор. (при цифрах)

О

об'єднання об-ня в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заго­ловка)

обкладинка обкл.

обласна державна адміністрація облдержадмін.

обласна рада облрада

обласний відділ народної осві­ти облвно

область обл. в заголовку опи­су)

облігації внутрішньої позики

ОВП


обліково-видавничий аркуш обл.-

вид. арк. образотворчий образотв. обробка оброб. обслуговування обслуг, обчислювальний обчисл.- центр ОЦ

оголошення оголош. Одеса О. обл. вихідних да­них)

одиниця од. (при цифрах) озеро оз. (при назві) окремий окр. оповідання оповід. оправа опр. опрацював опрац. опрацювання опрацюй, опублікований опублік. опублікував опубл. організація орг. організаційний відділ оргвідділ

- комітет оргкомітет оригінал ориг. оркестр орк. оркестровка оркестр, острів о-в (при назві)

П

пан (пані) п. (при прізвищі, імені)парламентський парлам.

партитура партит. (в обл. кіль­кісної характеристики)

педагогічний пед. в заголовку опису, якщо не є 1-м сл.заго-ловка)

перевидання перевид.

переглянутий перегл.

передмова передм.

переклад пер.

перекладач пер. (при прізвищі) переробка перероб. перероблено переробл. персональний персон.

- комп'ютер ПК перспективний персп. перфокарта пкарта перфострічка пстрічка письменник письм. південний півд. північний півн.

під керівництвом під керівн. підвищення підвищ.

підготовка підготов, підготував підгот. підзаголовок підзаг. півострів п-ів

підписано до друку підп. до друку підприємство п-во підручник підруч. планування планув. податок на додану вартість ПДВ поліграфічний полігр. поліклініка п-ка

польова пошта п/п (при цифрах) помічник пом. популярний попул. порівняй пор. (при посиланні) портрет портр. посібник посіб. початковий почат. поштова скрннька п/с пояснення поясн. правління правл. правознавство правознав. практичний практ. в заголовку опису)

праці пр. значенні «Наукові роботи»)

предметний предм.

препринт препр.

приватизація приватиз.

приклад прикл.

примірник пр. (при цифрах)

примітка прим.

присвячується присвяч.

проблема пробл.

провулок пров. (при назві)

програма прогр.

програмування програмуй.

продовження продовж.

продовольчий прод.

проектно-конструкторське бю­ро ПКБ в заголовку опису)

промисловість пром-сть

пропозиція пропоз.

проспект просп. (при назві)

професійна спілка профспілка в заголовку опису) професійно-технічне училище ГТТУ професор проф. (при прізвищі) професорсько-викладацький

проф.-викл. профспілковий комітет профком псевдонім псевд. публікація публ. публіцистика публіц. публічний публіч. пункт п. (при посиланні)

Р

радіоелектроніка радіоелектрон. район р-н (і в заголовку опису) районна державші адміністрація

райдержадмін. районна рада райрада районний відділ внутрішніх справ

РВВС

районний внконавчнй комітет

райвиконком редактор ред. (при прізвищі) редакційна колегія (редколегія)

редкол.

редакційно-видавничий відділ РВВ редакція ред.

режисер реж. (при прізвищі) резюме рез. реклама рекл. рекомендаційний реком. релігійний реліг. ремонтна база рембаза ремонтно-будівельне управління

РБУ репринт репр. репродукція репрод. реставрація реставр. ретроспективний ретросп. реферат реф.

реферативний журнал РЖ рецензія рец.

рисунок (малюнок) рис. (мал.)

(при посиланні) рік (роки) р. (рр.) (при цифрах)

-народження р. народж. (те саме) річка р. (при назві) розвиток розв. розв'язування розв'яз. розділ розд. (у значенні «части­на» при посиланні) розповсюдження розповсюдж. розрахунково-касовий центр РКЦ розробив розроб. розроблено розробл. російський рос. ротапринт ротапр. рубрика рубр. рубрикатор рубрик, рукописний рукоп.

С

санітарний сан.

Санкт-Петербург С.Пб. (в обл.

вихідних даних) сантиметр см (при цифрах) святнй св. (при прізвищі) секретар секр. (при прізвищі) секунда с (при цифрах) селище с-ще (при назві) селище міського типу смт (при

назві)

селищна рада селищрада село с. (при назві) семінарський семінар, середня школа СШ серія сер. серпень серп, сесія сес.

симпозіум симп. (і в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголовка)

симфонічний симф.

система автоматизованого проектування САПР

систематичний сист.

системні програмні засоби СПЗ

сільська рада сільрада

сільське господарство с. г.

сільськогосподарський с.-г. (і в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заголовка)

Сімферополь Сімф. (в обл. ви­хідних даних) січень січ.

скандинавський сканд. складання склад, скорочення скор. словник слов. слово сл. соціальний соц. соціологія соціол. спеціаліст, спеціальність спец, специфікація специф.

- обладнання СО співавтор співавт. співробітник співроб. спільне підприємство СП спорудження спорудж. станція ст. при назві)

- технічного обслуговування СТО

старший старш.

- помічник старпом стаття ст. стереотипний стер, сторінка с. (при цифрах) сторіччя ст. (те саме) , студент студ. студентський студент, студентський комітет студком суспільство сусп-во східний сх.

сценарій сцен.
т

таблиця табл. (при посиланні) та інші та ін. творче об'єднання ТО творчнй творч. тези (-си) тез. телеграфний телегр. телефільм тф телефон тел. (при цифрах) теплова електрична станція ТЕЦ Тернопіль Т. обл. вихідних да­них)

техніко-екоиомічні дослідження

ТЕД тиждень тижд.

тижневий тиж. описі період, видань)

тисяча тис. в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заголовка)

титульний аркуш тит. арк.

товариство т-во в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заго­ловка)

- з обмеженою відповідаль­ністю ТО В

том (-н) т. (при цифрах) тонна (-и) т. (при цифрах) торговельний торг.

-дім ТД травень трав, тракторний тракт, транскрипція транскр. транслітерація трансліт. транспорт трансп.

У

уведення увед.

уводиться увод.

удосконалення удоскон.

укладач уклад, (при прізвищі)

укладено уклад.

українознавство українознав.

український укр.

умовна одиниця у. о.

умовний друкований аркуш умов, друк. арк.

університет ун-т в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заго­ловка)

університетський унів.

упорядкував упоряд.

упорядкування упорядкув.

упорядник упоряд. (при прізвищі)

управління упр. в заголовку опису, якщо не є 1-м сл. заго­ловка)

- внутрішніх справ УВС

упровадження упровадж. уривок урив, устаткування устати. у тому числі у т. ч. учасник учасн. учений учен.

училище уч-ще (і в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголовка)

Ф

фабрика ф-ка (і в заголовку опи­су, якщо не є 1-м сл. заголовка)

факсиміле факс.

факультативний факульт.

факультет ф-т

фантастика фантаст.

фармацевтичний фармац.

федерація федер.

1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка