М. Зубков Сучасна українськаСторінка43/43
Дата конвертації19.02.2016
Розмір8.13 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

Роберт, -те! (Роберто-вич, Робертівна)

Родіон, -не! (Родіоно-вич, Родіонівна)

Роман, -не! (Романович, Романівна)

Ростислав, -ве! (Рости­славович, Ростисла­вівна)

Рувим, -ме! (Рувимович, Рувимівна)

Рудольф, -фе! (Рудоль-фович, Рудольфівна)

Руслан, -не! (Руслано-вич, Русланівна)

с

Сава, -во! (Савич й Са-вович, Савівна )

Саватій, -тію! (Саваті-йович, Саватіївна)

Савелій, -лію! (Саве-лійович, Савеліївна) й Савел, -ле! (Савело-вич, Савелівна)

Самійло, -ле! (Самійло-

( вич, Самійлівна)

Самсон, -не! (Самсоно-вич, Самсонівна)

Свирид, -де! (Свири-дович, Свиридівна), Свиридон, -не! (Сви-ридонович, Свиридо-нівна) й Спиридон (Спиридонович, Спи-ридонівна)

Світозар, -ре! (Світо-зарович, Світозарів-на)

Святополк, -ку! (Свято-полкович, Святопол-ківна)

Святослав, -ве! (Свя-

тославович, Святосла-

вівна) Севастян, -не! (Севас-

тянович, Севастянів-

на)

Северин, -не! (Севери-

нович, Северинівна) Север'ян, -не! (Север'я-

нович, Север'янівна) Саливон, -не! (Саливо-

нович, Саливонівна) Селіфан, -не! (Селіфа-

нович, Селіфанівна) Семен, -не! (Семенович,

Семенівна) Серапіон, -не! (Серапіо-

нович, Серапіонівна) Серафим, -ме! (Серафи-

мович, Серафимівна) Сергій, -гію! (Сергійо­вич, Сергіївна) Сиґізмунд, -де! (Сигіз-

мундович, Сигізмун-

дівна) Сидір, -доре! (Сидоро­вич, Сидорівна) Сила, -ло! (Силович,

Силівна) Силантій, -тію! (Силан-

тійович, Силантіївна) Сильвестр, -ре! (Силь-

вестрович, Сильвест-

рівна) Симон, -не! (Симоно-

вич, Симонівна) Сисой, -сою! (Сисойо-

вич, Сисоївиа) Сократ, -те! (Сократо-

вич, Сократівна) Соломон, -не! (Соломо-

нович, Соломонівна) Софон, -не! (Софоно-

вич, Софонівна) Софрон, -не! (Софро-

нович, Софронівна) й

Сопрон (Сопронович, Сопронівна)

Спартак, -ку! (Спарта-кович, Спартаківна)

Станіслав, -ве! (Станісла-вович, Станіславівна) й Стасій, -сію! (Стасійо-вич, Стасіївна)

Степан, -не! (Степано­вич, Степанівна) й Стефан (Стефанович, Стефанівна)

Стоян, -не! (Стоянович, Стоянівна)

Стратон, -не! (Страто-нович, Стратонівна)

Т

Тарас, -се! (Тарасович,

Тарасівна) Теодор, -ре! (Теодоро-

вич, Теодорівна) Терентій, -тію! (Терен-

тійович, Терентіївна) Тимон, -не! (Тимонович,

Тимонівна) Тимофій, -фію! (Тимо-

фійович, Тимофіївна) Тимур, -ре! (Тимурович,

Тимурівна) Тихін, -хоне! й Тихон

(Тихонович, Тихонів-

на)

Трифілій, -лію! (Трифі-лійович, Трифіліївна)

Трифон, -не! (Трифоно-вич, Трифонівна)

Трохим, -ме! (Трохимо-вич, Трохимівна)
У

Улас, -се! (Уласович, Уласівна) і Влас (Власович, Власів-на)

Улян, -не! (Улянович,

Улянівна) У стан, -не! (Устинович,

Устинівна) й Устим

(Устимович, Устимів-

на)

Ф

Фадей, -дею! (Фадейо-вич, Фадеївна) й Та-дей (Тадейович, Та-деївна)

Федір, -доре! (Федоро­вич, Федорівна)

Федот, -те! (Федотович, Федотівна)

Фелікс, -се! (Феліксо-вич, Феліксівна)

Феодосій, -сію! (Феодо-сійович, Феодосіївна)

Феоктист, -те! (Феок-тистович, Феокти-стівна) й Теоктист (Теоктистович, Теок-тистівна)

Феофан, -не! (Феофа-нович, Феофанівна) й Теофан (Теофанович, Теофанівна)

Ферапонт, -те! (Фера-понтович, Ферапон-тівна)

Філарет, -те! (Філа-ретович, Філаретів-на)

Филимон, -не! (Фили-монович, Филимонів-на)

X

Харитін, -тоне! й Хари-

тон (Харитонович,

Харитонівна) Харламп, -пе! (Хар-

лампович, Харлам-

півна)

Хома, -мо! (Хомович,

Хомівна й Хомич,

Хомівна) Християн, -не! (Хрис-

тиянович, Христия-

нівна) Христофор, -ре! (Хри-

стофорович, Христо-

форівна)

ч

Чеслав, -ве! (Чеславо-вич, Чеславівна)

ю

Ювеналій, -лію! (Юве-налійович, Ювеналі-ївна)

Юзеф, -фе! (Юзефович, Юзефівна)

Юліан, -не! (Юліанович, Юліанівна) й Уліан (Уліанович, Уліанівна)

Юлій, -лію! (Юлійович, Юліївна)

Юліус, -се! (Юліусович, Юліусівна)

Юрій, Юрію! (Юрійо­вич, Юріївна)

Юстиніан, -не! (Юстині-анович, Юстиніанівна)

Юхим, -ме! (Юхимович, Юхимівна)

Я

Яким, -ме! (Якимович, Якимівна)

Яків, -кове! (Якович,

Яківна) Якуб, -бе! (Якубович,

Якубівна) Ян, Яне! (Янович, Яшв-

на)

Януарій, -рію! (Януа-рійович, Януаріївна)

Ярема, -мо! (Яремович, Яремівна) й Веремій, -мію! (Вереміновнч, Вереміївна)

Ярмолай, -лаю! (Яр-матайович, Ярматаів-на)

Ярополк, -ку! (Яропол-кович, Ярополківна)

Ярослав, -ве! (Яросла­вович, Ярославівна)

Жіночі імена

А

АвГуста, -то! Агапія, -піє! Агафія, -фіє! Аглаїда, -до! Агнія, -ніє! Аґнеса, -со! Аґрипина, -но! Аделаїда, -до! Аеліта, -то! Аїда, -до! Алла, -ло! Альбертина, -но! Альбіна, -но! Анастасія, -сіє! Анжела, -ло! й Анжелі-

ка, д.-м. -ці, -ко! Антонида, -до! Антоніна, -но! Анфіса, -со! Аполлінарія, -ріє! Аріадна, -но! Афродіта, -то!

Б

Беатриса, -со! Белла, -ло! Броніслава, -во!

В

Валентина, -но! Валерія, -ріє! Василина, -но! Васса, -со!

Вероніка, д.-м. -ці, -ко! Вікторина, -но! Віолетта, -то! Віра, -ро! Віргінія, -ніє! Владилена, -но! Владислава, -во!

Володимира, -ро! В'ячеслава, -во!

г

Галина, -но! Ганна, -но! Гермина, -но! Гликерія, -ріє!

д

Дарина, -но!, Одарина й Одарка, д.-м. -ці, -ко! Діана, -но!

Е

Евелина, -но! Едіта, -то! Елеонора, -ро! Еліна, -но! Ельвіра, -ро! Емілія, -ліє! Емма, -мо! Есфір, -ро!

Є

Євгенія, -ніє! Євдокія, -кіє! й Докія Єлизавета, -то! Єпистима, -мо! Єфросинія, -ніє! і Фро-сина, -но!

Ж

Жанна, -но! Жозефіна, -но!

З

Зиновія, -віє! Зінаїда, -до! Зореслава, -во! Зорина, -но! Зоря, -ре!Зоряна, -но! Зоя, Зоє! й Зою!

І

Іванна, -но! Ізабелла, -ло! Інга, д.-м. Інзі, Інго! Інеса, -со! Інна, -но! Іраїда, -до! Ірина, -но! і Ярина Ісидора, -ро!К

Казимира, -ро! Калина, -но! Каліста, -то! Каміла, -ло! Капітоліна, -но! Карина, -но! Кароліна, -но! Катерина, -но! Кіра, -ро! Клариса, -со! Клементина, -но!

Л

Лариса, -со! Леоніда, -до! Лідія, -діє! Луїза, -зо! Лукина, -но! Лук'яна, -но! Любов, -ве! Любомира, -ро! Людмила, -ло! Люсьєна, -но!

м

Магдалина, -но! й Маг-далена Майя, Майє!

Маргарита, -то! Марина, -но! Марієтта, -то! Марія, -ріє!

Мар'яна, -но! й Марі-

анна Матильда, -до! Мелітина, -но! Мечислава, -во! Милана, -но! Милиця, -це! Милослава, -во! Мирослава, -во! Михайлина, -но! Мотрона, -но! Мстислава, -во!

Н

Надія, -діє! Наїна, -но!

Наталія, -ліє!, Наталя, -лю! й Наталка, д*-м. -ці, -ко!

Неллі

Неля, -лю!

Ніка, д.-м. -ці, -ко!

Нінель, ор. -ллю, -ле!

Нонна, -но!

О

Оксана, -но! (рідше

Аксенія, -ніє!) Олександра, -ро!, Олек-

сандрина, -но! (скор.

Олеся, -сю!)

Олена, -но! Ольга, д.-м. -зі, -го! Онисія, -сіє!

П

Павлина, -но! Поліна, -но!

Р

Радислава, -во! Раїна, -но! Раїса, -со!

Рахіль, ор. -ллю, -жі і

Рахіля, -лю! Регіна, -но! Римма, -мо! Рогніда, -до! Ростислава, -во! Руф, ор. -ф'ю, -фе!

С

Сара, -ро! Світлана, -но! Світозара, -ро! Севастяна, -но! й Сева-

стіана Серафима, -мо! Сніжана, -но! Соломія, -міє! й Сало-

мея, -меє! Софія ,.-фіє! Станіслава, -во! Стелла, -ло! Степанида, -до! м Сте-

фанида

Стефанш, -які Суеанва, -во!

Т

Таїсія, -сіє! й Таїса, -со! Таміла, -ло! й Томіла Тетяна, -но!

У

Уляна, -во!

Ф
ти стаФеофанія, -ніє!

X

Харитина, -но! Христина, -но!

ц

Цецілія, -ліє! ЧЧеслава, -во!

Ю

Юзефа, -фо! Юлія, Юліє!

Я

Ядвіга, д.-м. -дзі, -го! Яніца, -но! Ярослава, -во!


Список використаної літератури

 1. Антисуржик / Заред. О. Сербенської. — Л., 1994.

 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо.— К., 1991.

 3. Бибик С. та ін. Універсальний довідник-практикум з ділових па­перів.— 2-е вид., випр. ідопов.— К., 1998.

 4. Білецький А. Про мову і мовознавство. — К., 1997.

 5. Бурячок А. та ін. Довідник з українського правопису. — 3-є вид.— К., 1984.

 6. Бурячок А. Универсальньгй русско-украинский словарь. — К., 2000.

 7. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К., 2001.

 8. Вирган І., Пилинська М. Російсько-український словник сталих ви­разів. -X., 2000.

 9. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник нау­кової і технічної мови. — К, 1997.
 1. Головащук С. Словник-Довідник з правопису та слововживання.— К., 1989.

 2. Головащук С. Українське літературне слововживання. — К., 1995.

 3. Горбачук В. Барви української мови. — К., 1997.

 4. Горбул О. та ін. Ділова українська мова. — К., 2000.

 5. Діденко А. Сучасне діловодство. — К., 2000.

 6. Дороніна М. Культура спілкування ділових людей. — К., 1998.

 7. Етимологічний словник української мови: У 7т.— К., 1982—1989. — Т. 1-3.

 8. Зубков М. Російсько-український, українсько-російський словник.— X., 20,01.

 9. Зубков М. Сучасний український правопис. Комплексний довідник.— 6-те видання. — X., 2002.

 10. Караванський С. Російсько-український словник складної лекси­ки.- К., 1998.

 11. Карнеги Д. Как вьірабатьівать уверенность в себе и влиять на лю­дей, вьіступая публично.— М., 1991.

 12. Коваль А. Ділове спілкування. — К., 1992.

 13. Коваль А. Культура ділового спілкування. — К., 1982.

 14. Коваль А. Слово про слово. — К., 1986.

 15. Корніяка О. Мистецтво ґречності. — К., 1995.

 16. Культура української мови / Заред. В. Русанівського. — К., 1990.

 17. Лаптева О. Внутристилевая зволюция современной русской науч-ной прозьі // Развитие функциональньгх стилей русского язьї-ка.- М., 1968.

 18. Масепко Л. Мова і політика. — К., 1999.

 19. Моргунюк В. Про пасивні дієприкметники// Проблеми україн­ської термінології: Матеріали V міжнародної наукової конференції. Вісник № 336.- Л., 1998.

 20. Муромцева О., Жовтобрюх В. Культура мови вчителя. — X., 1998.

 1. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія. — Л., 1999.

 2. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. — X., 1997.

 3. Непийвода Н., Чукіна В. Мовна підготовка у школі та вузі // Українська мова та література № 5, 2000.

 4. Новий тлумачний словник української мови: У 4 т./ Укладачі: В. Яременко, О. Сліпушко.— К., 1998.

 5. Огієнко І. Наука про рідномовні обов'язки. — Л., 1995.

 6. Партико 3. Загальне редагування. — Л., 2001.

 7. Пентилюк М. Культура мови і стилістика. — К., 1994.

 8. Пилинський М. Мовна норма і стиль. — К., 1976.

 9. Погрібний М. Орфоепічний словник. — К., 1984.

 10. Пономарів О. Культура слова. — К., 1999.

 11. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови. — Тернопіль., 2000.

 12. Потебня А. Зстетика ипозтика. — М., 1976.

 13. Пустовіт Л. та ін. Словник іншомовних слів. — К., 2000.

 14. Ревзина О. Г., Ревзин И. И. Семиотический експеримент на сцене // Ученьїе записки Тартуского университета. Вьш. 284: Трудьі по знаковим системам. Т. 5.

 15. Русско-украинский словарь. Фамилии, имена, отчества, области, рай­они, города, поселки городского типа, села. — X., 1997.

 16. Сагач Г. Золотослів.— К., 1993.

 17. Скрипник Л., Дзятківська Н. Власні імена людей. — 2-ге вид., випр. і допов. — К., 1996.

 18. Словарь української мови: У 4 т. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1996 — 1997.

 19. Словник синонімів української мови: У 2 т. /Укладачі А. Бурячок таін.- К., 2000.

 20. Словник труднощів української мови / За ред. Я. Єрмоленко. — К., 1989.

 21. Словник української мови: В 11 т. — К., 1970—1980.

 22. Сучасна українська мова/ Заред. О. Пономарева. — К., 2001.

 23. Томан І. Мистецтво говорити. — К., 1996.

 24. Українська мова. Енциклопедія. — К., 2000.

 25. Український орфографічний словник / За ред. А. Свашенко. — X., 1997.

 26. Український правопис/ АН України. Ін-т мовознавства ім. О. По­тебні; Ін-тукр. мови. — К., 2000.

 27. Чак Є. Складні випадки правопису та слововживання. — К., 1998.

 28. Чмут Т. та ін. Етика ділового спілкування. — К., 1999.

 29. Шевельов Ю. Виступ на Всесвітньому форумі україністів 21 — 24 серпня 1992 р. // Сучасність. — Ч. 12.

 30. Шевельов Ю. Українська мова в І половині XX сторіччя (1900 — 1941). Чернівці, 1998.

 31. Шевченко Л. та ін. Сучасна українська мова. Довідник. — К., 1996.

 32. Шевчук С. Українське ділове мовлення.— К., 2000.

 33. Ющук І. Практичний довідник з української мови. — К., 2000.

1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка