М. Зубков Сучасна українськаСторінка8/43
Дата конвертації19.02.2016
Розмір8.13 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   43

3. Текст, який містить:

 • загальну характеристику теми, проблеми, роботи, яка є предметом аналізу, та її актуальність;

 • коло проблем та місце розглядуваної роботи, теми в певній науковій системі;

 • стислий виклад основних положень або окремих пи­тань роботи;

 • висновки, критичні зауваження, оцінку з аналітичним обгрунтуванням кожного спірного чи сумнівного мо­менту.
 1. Посада, підпис та розшифрування підпису особи, яка укладала документ.

 2. Дата укладання.

 3. Посада, підпис та розшифрування підпису офіційної осо­би, яка завірила підпис укладача.

 4. Дата завіряння.

 5. Печатка (якщо треба).

Зразок:

Відгук

на дипломну роботу «Етноетика та універсалістська макроетика» студ. V курсу соціологічного ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка Гнатишина Іллі Федоровича

Робота присвячена одній із найактуальніших і водночас складних проблем сучасності — взаємовідношенню між уні­версальною етичною позицією людини у світі як представника людства, з одного боку, і так званою етноетичною точкою зору на питання морального вибору, оцінки, відповідальності за можливі наслідки суспільно значущих дій — з другого.

Уважаємо таку тематичну спрямованість надзвичайно важливою для розуміння широкого спектру питань саме пост­комуністичної доби.

У вступі, значному за обсягом (29 с), студент прагнув викласти весь спектр актуальних філософсько-методологіч­ти підходів до аналізу різноманітиш проблем, що породжу­ються сучасним життям.

Перший розділ — не зовсім переконливе намагання пояс­нити термін «етноетика», звертаючись до гегелівського по­няття «субстанційної моральності», «народного духу» як про­тилежного кантівському поняттю «моралі», а також до нового тостметафізичного прояву цієї розбіжності в суперечці між «лібералізмом» та «комунітаризмом».

У другому розділі впевнено дискутуються аргументи рго та сопЬга етноетики як версії арістотелівської етики добро­го життя з одного боку, а з другого — універсалістської макроетики як актуальної умови рівноправності та співпраці різних культур і традиційних етносів.

Третій розділ детально змальовує проблему співвідношен­ня формальної доповнювальності між обома орієнтаціями етики. Дипломник аргументовано доводить переваги універ­сальної макроетики як моральної норми.

Висновкова частина підсумовує викладений вище матері­ал та орієнтує на природну міру між традиційними та мо­дерними цінностями й формами; як зрештою зробити особи­стий моральний вибір, що завжди супроводжує людську поведінку як у політиці, так і в буденному житті.

Незважаючи на окремі стилістичні невправності та пунк­туаційні огріхи, студент у цілому впорався з поставленим завданням і його робота відповідає вимогам, що висуваються перед дослідженнями такого типу. За умови успішного захис­ту дипломник заслуговує на відмінну оцінку.

18.05.2002

Доц. кафедри соціології Харківського державного педагогічного

ун-ту ім. Г. Сковороди (підпис) Б. В. Назаренко

Висновки

Висновок — документ, який містить думку, висновки орга­нізації, комісії чи фахівця з будь-якого документа або питання.

Висновок укладається на проекти положень, постанов, шструкції, на проекти стандартів, наукові роботи (звіти, статті, дисертації, дипломні проекти) та ін. із зазначенням таких відомостей:

і. Назва документа.


 1. Заголовок (із зазначенням питання, на яке він готувався «про...»).

 2. Текст, що складається з двох частин:
 • у першій подаються стислий виклад суті питання, аналіз основних положень або пропозицій і загальна оцінка документа (питання);

 • у другій викладають конкретні зауваження по суті питання чи документа, які розглядаються, обґрунтову­ють-висновки і вносять пропозиції. Ця частина тек­сту може складатися із окремих пунктів.

Якщо зауваження та пропозиції відсутні, у виснов­ку зазначають: «Із проектом ... згодні» або «До про­екту ... зауважень немає».

 1. Додатки (якщо є).

 2. Дата.

 3. Посада уповноважених осіб, фахівців (якщо укладачів де­кілька та є керівник, голова, то спочатку зазначається по­сада керівника, а далі за абеткою), їхні підписи та роз­шифрування.

 4. Печатка (якщо потрібно).

Висновок подається до вищих органів для розгляду та за­твердження.

Зразок:


Висновок

про готовність середнього навчального закладу ЗОШ № 17 м. Харків до 2002 -2003 навч. р.

Комісія у складі трьох осіб оглянула міську ЗОШ №17 і виявила:

 1. Будівля школи, навчальні приміщення, спортивний ком­плекс відповідають санітарно-нормативним вимогам.

 2. Санітарно-епідеміологічний стан шкільної їдальні за­довільний.

 3. Відсутня аптечка першої медичної допомоги.

 4. Частина шкільного двору захаращена металобрухтом та уламками дерев, відсутня огорожа з боку вул. Ко­цюбинського.

Комісія рекомендує:

1. До 26.08.2002 впорядкувати шкільний двір, полагодити огорожу та забезпечити медичний пункт необхідними лікарськими препаратами.

 1. Надалі підтримувати належний санітарно-навчальний порядок.

 2. До 27.08.2002 поінформувати Київське райвно про ви­конання рекомендації, зазначеної в п. 1.

24.08.2002

Голова комісії (підпис) А. Я. Цибух

Члени комісії: (підпис) О. Д. Гужвій

(підпис) С. Ю. Зеленська


Довідки

Довідка — це документ інформаційного характеру, що містить опис та підтвердження біографічних і юридичних фактів, діяльності окремих осіб чи обставин діяльності закладів, уста­нов, підприємств.

Довідки поділяються на особисті та службові.

Особисті підтверджують той чи інший біографічний або юридичний факт конкретної особи.

Службові повинні об'єктивно відображати стан справ конкретного структурного підрозділу, дільниці чи всього підприємства. Укладання службової довідки потребує ретель­ного відбору та перевірки відомостей, зіставлення і Ґрун­товного аналізу отриманих даних про факти й події служ­бового характеру. У ній можуть наводитися таблиці, графіки, приєднуватися додатки. Якщо довідка охоплює відомості з декількох питань, її текст може складатися з розділів.

Як службові, так і особисті довідки укладаються посадови­ми особами або уповноваженими органами на вимогу конк­ретної службової особи та на запит або за вказівкою вищої орга­нізації, установи. Частіше для цього використовують бланки організації чи підприємства, до яких вносять індивідуальний конкретний зміст і реквізити.

Довідки, що відображають основну (виробничу) діяльність організації, можуть бути зовнішніми і внутрішніми.

Зовнішні довідки укладаються для подання до іншої, як правило, вищої організації і підписуються, крім укладача, ще й керівником організації чи установи та завіряються печаткою.

Внутрішні— укладаються для подання керівництву органі­зації або на розгляд до колегіального органу, підписуються лише укладачем і не потребують печатки.

Реквізити 1. Назва міністерства, якому підпорядкована організація, установа (для державних).

 2. Повна назва організації, установи, що видає довідку.

 3. Адресат — посада, назва установи, прізвище та ініціали (для службових).

 4. Дата видачі

 5. Місце укладання.

6. Назва документа та його номер (посередині).
7.Заголовок до тексту (для службових).

8. Текст:

 • прізвище, ім'я та ім'я по батькові особи, якій видаєть­ся довідка (у Н. відмінку);

 • статус; спеціальність; класність; розряд; посада; звання та ін.;

 • місце проживання, площа помешкання, вигоди та ін. (якщо потрібно);

 • розмір заробітної плати (цифрами й літерами) на місяць (якщо потрібно);

 • назва установи, закладу, до яких подається довідка. У тексті слід уникати архаїчних зворотів типу: «Цим пові­домляємо...», «Пред'явник цього...», «...дійсно проживає...», «...справді працює...», «...зараз навчається...» та ін.

9. Посада укладача, керівника (ліворуч), ініціали та прізви­ще (для зовнішніх).

10. Посада керівника фінансового відділу, його підпис, ініціали
та прізвище (якщо в довідці йшлося про матеріальні кошти).

11. Печатка (якщо довідку укладено не на бланку).
Зразки:

Житлово-експлуатаційне управління № 27 Нагірного р-ну пров. Семенівський, 51, м. Харків, 61032, тел. 337-329

04.10.2002 м. Харків

Довідка № 203 Пан Леонтович Валерій Йосипович мешкає з 09.04.69 за адресою: м. Харків-22, вул. Тарасівська, 8, к. 3. Займає загаль­ну житлову площу 38 м2.

Видано для подання до відділу обліку та розподілу житлової
площі виконкому Харківської міської ради народних депутатів.
Начальник ЖЕУ
(підпис) Б. В. Дерегус

(печатка)Міністерство культури і мистецтв України Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Короленка

вул. Сумська, 2, м. Харків, 61003 Тел.: 446-620, 446-043 10.07.2002

Довідка №97

Пані Кравець Галина Гордіївна працює завідувачем відділу комплектації фондів. її посадовий оклад складає 250 (двісті п'ятдесят) грн на місяць.

Видано для подання до дит'ясел №301.

Директор (підпис) В. Л. Чикова

Голов. бухгалтер (підпис) 3. О. Вовк

(печатка)


Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет ім. В. Каразіна

майд. Свободи, 4, м. Харків, 61022 Тел.: 457-662, 453-620 17.05.2002

Довідка № 79

Студ. Тельфер Ірина Семенівна навчається на IV курсі еко­номічного ф-ту.

Видано для подання до ЖКК-17.

Декан ф-ту (підпис) Г. В. Каменєв

Секретар (підпис) А. О. Єриюва

(печатка)


Службові записки

Доповідна записка — це документ на ім'я керівної посадо­вої особи зі звітом про виконання певної роботи, завдань, служ­бового доручення, узятих на себе зобов'язань; може містити вис­новки та пропозиції укладача.Доповідна записка укладається за вказівкою керівника або ж з ініціативи її автора й може також містити повідомлення про наявний факт, подію, ситуацію, що склалася з укладачем, його підлеглими чи на підприємстві, ділянці тощо. Здебільшого мета ініціативної доповідної записки — спонукати керівника до прийняття конкретних рішень.

Доповідні записки поділяються:1. За походженням на внутрішні, що адресуються керівникові
організації або підрозділу, де працює укладач, і зовнішні, що ад-
ресуються керівництву, якому підпорядкована дана організація.

Внутрішні доповідні записки підписує той, хто їх укладає. Зовнішні оформляються на службовому бланку організації з підписом автора та його керівника.2. За призначенням на звітні, інформаційні та ініціативні.
Пропозиція
— документ, що є різновидом доповідної записки

й містить перелік конкретних пропозицій із певних питань.

Укладаються пропозиції аналогічно доповідним запискам, але, як правило, після вказівки керівництва. Текст пропозиції не містить аналітичної частини, а лише вступну (обґрунтування) та висновкову (перелік пропозицій).

Реквізити: 1. Місце укладання — повна назва організації, від імені якої укладається записка, та її реквізити (для зовнішніх).

 2. Адресат — посада, звання, прізвище та ініціали посадової особи, якій подається записка, у Д. відмінку.

 3. Адресант — посада, назва підрозділу, дільниці (для внутрішніх), звання, прізвище, ім'я та ім'я по батькові особи, яка подає записку, у Р. відмінку.

 4. Назва документа, номер (для внутрішніх).

 5. Заголовок («про...»).

 6. Текст — може поділятися на такі частини:

а) загальну — лаконічний і точний виклад суті події,
інформації, пропозиції;

б) описову — аргументоване пояснення причини, факту,


учинку, події; з'ясування певних положень основного
документа (плану, звіту, проекту тощо);

в) висновкову — конкретні пропозиції щодо оптималь-


них способів вирішення, подолання чи усунення заяв-
лених в описовій частині фактів.

7. Додаток (якщо є) із зазначенням кількості сторінок, при-
мірників тощо.


і

 1. Посада автора (якщо вона не зазначалася в п. 3) — ліворуч, підпис укладача (для внутрішніх), керівника організації (для зовнішніх) — праворуч та розшифрування підпису.

 2. Дата укладання (якщо вона не зазначалася в п. 1) — цифрами.

Пояснювальна записка укладається на вимогу керівника, керівної організації або ж із власної ініціативи й має реквізити, аналогічні доповідним запискам:

Пояснювальна записка може бути:1. Службовою складовою частиною чи додатком, доповнен-
ням іншого документа (плану, проекту, пропозиції, звіту,
програми й т. ін.).

У ній укладач або організація обґрунтовує мету, акту­альність, новизну й перелік дії основного документа. Ви­кладає структуру, зміст, функціональне призначення і термін його дії з поясненням можливих позитивних чи негативних наслідків.2. Документом особистого характеру, у якому аргументовано
й доказово пояснюються певні дії укладача або його підлег-
лих чи причини якихось подій, фактів, провин та ін.

Зразки:


Директорові Харківської

ЗСШ № 144

п. Колінько В. О.

класного керівника 10-Б класу

Осташа Олексія Юхимовича

Ддповідна записка про участь в олімпіаді

Згідно з наказом № 7-6 від 19.03.2002 я, -учитель історії України Осташ О. Ю., очолював учнівську делегацію у складі 10 осіб до м. Київ, де 24 —27.03.2002 відбувалася національна шкільна олімпіада з історії.

Учні 10-Б кл. Галич В. Д„ Киричук О. М, й учениця 8-А кл. Федоровська С. Ю. стали переможцями олімпіади й посіли відповідно І, II та III місця.

Прошу розглянути питання про заохочення зазначених вище учнів. Уважаю, що вони гідно репрезентували рідну школу, місто па область на олімпіаді такого високого рівня.

29.03.2002 (підпис)

Макіївський коксохімічний комбінат

Заступникові директора

з адміністративно-виробничих

питань п. Ревенку А. Р.

Доповідна записка

Відповідно до розпорядження Кабміну України підготов­лені звітні матеріали за II півріччя та за весь 2001 р.

Для якісного виконання та пришвидшення обробки значно­го обсягу інформаційного матеріалу, а також у зв'язку з пла­новим переобладнанням ОЦ комбінату, виникла нагальна по­треба залучити інші ОЦ. За попередньою домовленістю з керівництвом Донецького ОЦ вони спроможні виконати цей обсяг робіт.

Прошу Вас погодити це питання з керівництвом ОЦ м. Донецьк.

10.01.2002

Начальник ОЦ комбінату (підпис) П. О. Сич
Деканові географічного ф-ту ОДУ

професору Литвиновій Я. В.

студ. гр. ГУ-43

Кременя Дмитра Павловича

Пояснювальна записка

Із 05.11 до 28.11.2002 я не відвідував заняття, оскільки допо­магав усунути наслідки стихійного лиха, що сталося за місцем проживання батьків (м. Тересва Закарпатської обл.).

30.11.2002 (підпис)


Директорові п. Бондар О. Г.


Міністерство харчової промисловості

України п.об'єднання «Харківський хлібозавод №

Пояснювальна записка №16 про порушення технічної дисципліни

Доводжу до Вашого відома, що 17.11.2002 у зв'язку з вимк­ненням електроенергії в загальній мережі заводу з 20.00 до 24.00 було припинено випікання партії хліба, яка складала 150 (сто п'ятдесят) кг.

Мною, нач. цеху № 2 Пасько В. Ю., щодо цього факту було укладено акт, який додається.

Зроблено відповідний запис до технологічного чергового журналу, напівфабрикати хліба передано до складу № 4, на­кладна додається.

Додатки:

 1. акт №4 — 3 арк. у 2 пр.

 2. накладна № 247 — 1 арк. в 1 пр.

18.11.2002 (підпис) В. Ю. Пасько
Запрошення (повідомлення)

Запрошення— це документ, що містить коротку інформацію про подію або захід і адресується конкретній особі, особам чи організації. Запрошуючи взяти активну або пасивну участь в анонсованому заході, цей документ завжди повинен бути за змістом увічливим та коректним і містити дані про дату, місце, час, характер зібрання й умови, що висуваються перед його учас­никами.

Реквізити


 1. Назва документа.

 2. Звертання до" адресата (у Кл. відмінку):
 • статус (посада);

 • прізвище;

 • ім'я;

 • ім'я по батькові.

3. Текст, що містить:

 • дату й час заходу;

 • місце проведення;

 • назву заходу;

 • порядок денний, тематику подій;

 • прізвища доповідачів у послідовності заявленого ви­ступу;

 • маршрут проїзду (якщо треба);

 • контактний телефон для довідок.
 1. Посада (статус), підпис, ініціали та прізвище адресанта або назва структури, яка запрошує.

 2. Печатка (якщо треба).

Текст запрошення (повідомлення) залежить від характеру заходу, статусу й місця, яке відводиться в ньому адресатові.

Документ може бути й без назви і починатися з шанобли­вого звертання у Кл. відмінку: • Шановний (-а, -і)...

 • Глибокошановний (-а, -і)...

 • Вельмишановний (-а, -і)...

 • Добродію (-йко, -ї)...

 • Пане(-і, -но, -ове)... тощо.

За формуляром і змістом цей документ подібний до службо­вого листа-запрошення чи оголошення.

Зразки:
ЗапрошенняВельмишановні пані Ольго та пане Гордію!

Запрошуємо вас на ювілейні урочистості, присвячені 70-річчю від дня народження та 50-річчю творчої діяльності народного артиста України Борейка Леоніда Семеновича, що відбудуться 4 квітня 2002 р. в Будинку актора (вул. Красі-на,3)о 17.00.
Голова Харківського театрального

товариства (підпис) В. М. Шестопалов

Увага! Звертаючись до декількох осіб, займенники ви, вам, вас... слід писати з малої букви.Шановний п. Стефанів Олеже Віталійовичу!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі науково-практич-чоі конференції «Вивчення української мови у вищій школі», жха відбудеться 20 травня 2002 р. в Харківському державному педагогічному університеті ім. Г. Сковороди (вул. Артема, 29).

Засідання перше — початок о 10.00 (ауд. № 401).

Вступне слово ректора ХДПУ ім. Г. Сковороди акад. АПН України Пономаренка Ф. І.

Доповіді та повідомлення:

Кабанець В. Я. (ХДПУ ім. Г. Сковороди)

Актуальні проблеми вивчення української мови у ВНЗ.

Шабатура А. В. (ХНУ ім. В. Каразіна)

Значення українознавчих дисциплін для розвитку осо­бистості в контексті національного виховання.

Колесова 3. Б. (ХДТУСГ)

Явища інтерференції, викликані впливом російської мови.

Любченко А. П. (ХУВС)

Проблеми усного ділового мовлення.

Засідання друге — початок о 15.00 (конференц-зал).

Чорна К. С. (ХДАК)

Про деякі аспекти вивчення ділової української мови.

Бабич Г. П. (ХДПУ ім. Г. Сковороди)

Викладання курсу «Культура мовлення вчителя» на нефілологічних факультетах педагогічного закладу.

Ігнатенко С. П. (ХДТУБА)

Українська мова — мова ділових паперів.

їхати: трамваями № 5, 7, 11 до зупинки «вул. Артема», ст. метро «Пушкінська».

Тел. для довідок: 472-094, 472-420.

Голова оргкомітету (підпис) В. В. Калач
Глибокошановна Маріє Степанівно!

14 квітня 2002 р. Вашій школі виповнюється 100 років. Уклінно запрошуємо Вас, дорога наша Вчителько, на святку­вання, яке розпочнеться о 16.00 у малій залі Харківського театру опери та балету ім. М. Лисенка.

Ваш ряд З, місце 17.

Із повагою адміністрація, педколектив та учні гімназії № 6

Звіти

Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень, завдань і подається керівникові структурного підроз­ділу, організації або до керівного органу.

Державна статистична й відомча цифрова звітність укладаєть­ся на підставі уніфікованих форм (бланків) й у відповідності до затверджених нормативних документів, які вказують поря­док їх укладання та оформлення. Внутрішньоорганізаційна звітність менш регламентована щодо форми, ніж попередні.

Реквізити: 1. Ґриф затвердження — праворуч (для зовнішніх).

 2. Штамп установи (якщо не на бланку) — для зовніш­нього документа.

 3. Назва документа.

 4. Заголовок, який має такі дані, як:
 • «про роботу атестаційної комісії»; «про роботу відділу...», «про педагогічну (виробничу) практику...» тощо;

 • термін звітності (з 09.01.2002 до 09.02.2002, за І квар­тал 2002р. тощо);

 • статус, посада й місце роботи (навчання) укладача;

 • прізвище та ініціали укладача.

5. Текст, який має такі частини:

 • вступ (зазначається обсяг завдань, які були постав­лені перед установою, відділом чи конкретною особою за звітний період);

 • основна частина (зміст, аналіз виконаної роботи, прак­тики тощо);

 • висновки (рекомендації, критичні зауваження щодо поліпшення чи вдосконалення форм або методів ро­боти, практики, перспективи на майбутнє).
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   43


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка