Макіївська міська рада Управління освіти Макіївський навчально-методичний центр виховання базових якостей особистості відповідно до Базової програми „Я у Світі”Сторінка2/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.75 Mb.
1   2   3   4   5

КРЕАТИВНІСТЬ


кінець першого року життя (інтерес та потреба у нових враженнях)


кінець другого року життя (звуконаслі- дує, спос- терігає за наслідками своїх впли- вів на довкілля);

кінець третього року життя (практична апробація нових спосо- бів маніпу-лювання предметами, освоєння найпростіших форм рольової поведінки)кінець п‘ятого року життя (наслідуючи дорослих вже опирається на свій досвід, намагається відійти від зразка, побачити наслідки цього, прагне дослідити невідоме, варіюючи способи і прийоми)


кінець шостого року життя (діє самостійно, проявляє вигадку, намагається розв‘язувати непрості життєві задачі, подобаються ситуації незавершеності або відкритості, виробляє оригінальні рішення, розумні знахідки)

СПОСТЕРЕЖЛИВІСТЬ


кінець першого місяця життя (зосередження на людях та предметах – слухове та зорове);

кінець першого року життя (зосередження уваги протягом певного часу, стеження очима за людьми, об‘єктами, явищами оточуючого світу)
кінець другого року життя (впізнає знайоме, ознайомлюється з власти-востями предметів та об‘єктів довкілля);

кінець третього року життя (цілеспрямовано діє з предметами, порівнює їх, добирає за аналогією, спостерігає за резуль татами своїх впливів, зароджується інтерес до конкретної діяльності та певним людям)кінець п‘ятого року життя (вдивляється та вслухається в те, що бачить та чує, порівнює з тим, що було раніше, виробляє найпростіші судження)


кінець шостого року життя (тривалий час концентрується на чомусь, вміє вдивлятися, відокремлювати головне від другорядного

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬкінець першого року життя (встановлення найпростіших причинно – наслідкових зв‘язків, диференціація понять „добре – погано, можна – не можна”)


кінець третього року життя (орієнтується не тільки на своє бажання, але й на доцільність та необхідність в конкретній ситуації, може брати відповідальність за когось, щось, радіє, коли довіряють нескладну справу, намагається виконати її якісно)


кінець четвертого року життя (усвідомлює свою причетність до дорослого життя, починає орієнтуватися у поняттях „права та обов‘язки”, розуміє, що може бути корисною не тільки собі, але й іншим людям);

кінець п‘ятого року життя (свідомо ставиться до доручень дорослого, часто запитує, навіщо виконувати ту чи іншу роботу, для кого вона важлива, які будуть наслідки якісного або не дуже якісного виконання)кінець шостого року життя (готова виконувати складні для неї завдання, ініціює відмову від гри на користь важливої для інших праці, диференціює права та обов‘язки свої та інших людей, бере на себе обов‘язки за когось/ щось, відповідає за свої вчинки)

РОЗСУДЛИВІСТЬ


кінець першого місяця життя (набуття основних пізнавальних навичок – формування моторних навичок, процесів сприймання); кінець першого року життя (здатність аналізу вати властивості об‘єктів, пригадувати попередній досвід)


кінець третього року життя (починає розуміти елементарний причинний зв‘язок між подіями та явищами, відбирає групи предметів за тотожністю, контрастом, практичним викорис-танням)


кінець четвертого року життя (елементарно розмірковує щодо різних життєвих ситуацій, орієнтується на сенсорні еталони, класифікує явища за певною ознакою, оперує різними частинами мови); кінець п‘ятого року життя (виробляє елементарні судження, обговорює з іншими проблему, робить найпростіші припущення, показує розсудливе, зважене ставлення до навколиш-нього, здатна робити елементарні смислові акценти)кінець шостого року життя (діє обдумано, виважено, розмірковує з приводу доцільності рішень та ймовірних наслідків, будує умовисновки, дотримуючись елементарних законів логіки, уникає негативних емоцій)

СПРАВЕДЛИВІСТЬ


кінець першого року життя (потреба поділитися з рідними іграшками, солодощами, здатність радіти цьому)


кінець третього року життя (формується орієнтація на елементарні моральні правила, з‘являється чутливість до утискання прав рідними та близькими, зароджується почуття здорового глузду)


кінець п‘ятого року життя (навчається зіставляти, аналізувати та оцінювати свої вчинки й досягнення з вчинками та досягненнями однолітків, може брати до уваги інтереси інших учасників групи, визнавати свої помилки)


кінець шостого року життя (керується у взаємодії з іншими моральними принципами, спроможний не порушу вати прав і не утискати свобод інших орієнтується на добро, як на найвищу людську чесноту, намагається керуватися совістю як внутрішньою етичною нормою

САМОВЛАДАННЯ


кінець першого місяця життя (інтерес до себе);

кінець першого року життя (здатність чекати, поки не підійде дорослий, адекватно поводитися)
кінець третього року життя (з‘являється здатність довіряти власним силам, виявляти терпіння, гальмувати свою активність, виявляти стриманість, винахідли- вість)


кінець п‘ятого року життя (виявляє витримку в різних життєвих ситуаціях, не розгублю-ється в новій, може виявляти сміливість, уникає звернень по допомогу дорослого доти, доки здатний впоратися своїми силами)кінець шостого року життя (здатен контролювати свою поведінку, регулювати емоції, проявляти терплячість та витривалість робить власну поведінку предметом своєї уваги, аналізу, оцінки, самовдосконалення)

ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІПерший місяць життя


Пер ший рік життя


Дру гий рік життя


Тре тій рік життя


Четвертий рік життя


П‘я тий рік життя


Шостий рік життя

п


с


к


п


с


к


п


с


Кп


с


к


п


с


к


п


с


к


п


с


к


САМОСТІЙ НІСТЬ

ПРАЦЕЛЮБ НІСТЬ

ЛЮДЯНІСТЬ

САМОЛЮБ

НІСТЬ

СПОСТЕРЕЖ ЛИВІСТЬ

ВІДПОВІ

ДАЛЬНІСТЬ

РОЗСУД ЛИВІСТЬ

СПРАВЕДЛИ ВІСТЬ

САМОВЛА

ДАННЯ

КРЕАТИВ

НІСТЬ


Передумови розвитку


Зародкові форми


Ситуативні проявиСтала поведінка


Совместная деятельность педагога и детей средней группы

«На помощь лесным жителям».

Каленчук Е.В.,

воспитатель ДОУ № 27

Центра «Нейрологопедия»

Задачи:

Формировать рассудительное отношение к окружающему, развивать способность обговаривать с другими людьми проблему, делать наипростейшие предположения, вести беседу.

Развивать познавательные процессы детей (память, внимание, наглядно – образное мышления), наблюдательность, умение сосредотачиваться на объектах и явлениях природы, относиться ко всему внимательно.

Способствовать формированию основ экологической культуры, целесообразного поведения в природе.Оборудование: макет леса, схемы для описательных

рассказов, иллюстрации животных, изображение

леса, вырезанные фигурки зверей.
Ход.

Сюрпризный момент - гости передают письмо, на конверте изображение медведя.

- Ребята, как вы думаете от кого это письмо? Как вы догадались? Давайте прочтем.

Ранним утречком, чуть свет вышли звери на совет.

Стали думать и гадать, как им зиму переждать.

Тут бельчата выступали, дружно хором все кричали:

«Надоело прыгать нам по деревьям и кустам,

Грибы, ягоды сушить и в дупло своё носить»

А за ними и зайчата, стали лапками стучать.

Не хотим и мы на зиму шубку серую менять.

И ежата рассердились, с иголок яблочки свалились.

«Не хотим мы зиму спать, будем ёлку наряжать».

Только мишка - топтыжка был паинькой,

Он зверушек неразумных уговаривал:

«Эх вы глупые зверушки, непоседы и болтушки

Не бывать зиме без осени, не прожить зиму вам без запасов.

Дети, дети, помогите, и зверушек неразумных научите»

Воспитатель беседует с детьми:

- Ой! Что это такое придумали звери? Напомните, какие же звери решили не готовиться к зиме? Какая беда может случиться с ними? (Рассуждения детей) А кто из зверей попросил у нас помощи? Сможем ли мы помочь лесным жителям?

- Тогда отправляемся в лес. Но для начала запомните - ветки в лесу не ломать, мусор не бросать, стараться не шуметь, никому не мешать.

- Вот мы и оказались в осеннем лесу. Вы чувствуете, как свеж и чист воздух. Давайте сделаем, глубокий вздох, расправим плечи. Посмотрите, какие красивые деревья в лесу, каким цветом раскрасила осень листья на деревьях? А какие деревья вы знаете?

- Но что то не видно зверей, наверное мы их напугали.

- Ой, посмотрите, что это за карточка? Я поняла, в этой карточке спрятался зверь. Что бы вы догадались, какой зверь тут спрятался, я о нем расскажу.

Рассказ о белке с помощью схемы (домашнее или дикое животное, внешний вид, чем питается, где зимует). (Дети высказывают свои предположения: Я думаю, что это…, потому что…)

- Сейчас перевернём карточку и проверим правильность вашего ответа с обратной стороны изображение белки)

- Ребята, это наверное молоденькая белочка, она еще не зимовала. Расскажите, что ей надо сделать, что бы перезимовать (предположения детей). А вы знаете, ребята, что белка зимует в гнезде, которое строит из веток и прутиков. Гнездо имеет форму шара, она утепляет своё жилище перьями птиц, мхом, листочками, и в нём не страшны белке даже сильные морозы. А ещё белочка меняет свою шубку с золотисто-рыжей на серую. Как вы думаете для чего?

- Давайте сделаем добрый поступок и поможем нашей белочке сделать запасы на зиму - собрать грибочки. (Спросить у ребят как называются грибы, которые они собрали. Обратить внимание на то, что в лесу всё взаимосвязано и не надо топтать ядовитые грибы, они могут пригодиться для других зверей.)

- Давайте поищем еще зверушек. Кто внимательный, тот найдёт карточку. Где вы её нашли? Какой звёрёк в ней спрятался? Попробуем вместе, с помощью схемы, рассказать про него (дети самостоятельно описывают животное - зайчик).

- Ребята, а зайчик делает запасы на зиму? Как же он готовиться к зиме? Хотите с зайчиком поиграть?

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка