Математика 3клас І семестр 61 гСкачати 239.73 Kb.
Дата конвертації20.02.2016
Розмір239.73 Kb.
Математика 3клас

І семестр - 61 г.
(За підручником: Богданович М.В. Математика: Підруч. для 3 кл. — К.: Освіта, 2006)
( Перевірні роботи: Контрольні роботи для 3кл. Ісаєнко О. В.- Х.:Країна мрій,2009.)

Наочний посібник : Математика в таблицях. 3 клас Автор Наталя Шост


140 год (134 + 6 резервних)№з/п

Дата прове­дення

Тема

Стор.

Мета і завдання урокуТема 1 Повторення матеріалу 2-го класу ( 14 год)

1
Усна і письмова нумерація чисел першої со­тні.Задачі на знаходження суми , різницеве порівняння. Ознайомлення з деякими буквами латинсько­го алфавіту. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток,задачі.

1-21

Повторити лічбу, назви, запис і порівняння чисел у межах ста; розглянути випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел, виховувати самоконтроль. Ознайомити учнів з буквеним позначенням компонентів і результатів дій у виразах; повторити прийоми додавання і віднімання, виховувати старанність

2
Буквене позначення геометричних фігур. Табличне додавання з пере-ходом через де­сяток. Задачі .Вирази з буквеними даними.

22-32

Формувати вміння порівнювати довжини відрізків та запи­сувати результати порівняння із застосуванням буквеного позначений, повторити прийоми додавання і віднімання з переходом через десяток, виховувати наполегливість.

3
Зв'язок дій додавання і віднімання. Задачі на знаходження невідомого від'ємника та зада­чі на дві дії

33-40

Ознайомити із застосуванням зв'язку між діями додавання і віднімання для перевірки дії додавання,відпрацьовувати навички роботи над задачею,повторити алглритм обчислення рериметру прямокутників, виховувати увагу.

4
Рівняння. Задачі на знаходження невідомо­го доданка. Ознайомлення з оберненою задачею. Розв'я­зування рівнянь на знаходження невідомо­го доданка

41-49

50-59


Формувати уявлення про рівняння; Формувати уявлення про обернену задачу; повторити ви­падки додавання і віднімання виду 98+2, 50-3; форму­вати вміння розв'язувати рівняння на знаходження невідо­мого доданка,виховувати волю ознайомити з алгорит­мом розв'язування рівняння на знаходження невідомого доданка; опрацювати розв'язування задачі на дві дії за по­даним планом,повторити алгоритм обчислення виразів з буквеними даними, виховувати самоконтроль.

5
Повторення додавання і віднімання виду 36 + 7, 73 – 8. Обернена задача.

60-68

Опрацювати розв'язування задачі, яка містить дворазове збільшення (зменшення) на кілька одиниць,вчити складати обернені задачі, повторити прийоми усного обчислен-ня,виховувати вольові якості.

6
Перевірка віднімання додаванням. Знахо­дження значень виразів з бук-веним компо­нентом. Периметр три-кутника.Творча робота над задача-ми.

69-78

Формувати вміння складати і розв'язувати задачі на дві дії, яка містить знаходження невідомого зменшуваного; формування вміння знаходити пе-риметр трикутника,виховувати самостійність.

7
Письмове додавання і віднімання двоцифро­вих чисел.

Самостійна робота №179-87

Проаналізувати алгоритм письмового додавання і відніман­ня двоцифрових чисел; опрацювати рівняння на знаходжен­ня невідомого зменшуваного та задачі на знаходження тре­тього доданка,виховувати наполегливість.

8
Робота над помилками с/р.Додавання двоцифрових чисел з пе-реходом через десяток,задачі скла-дені. Вправи та задачі на засвоєння таблиць.

88-97

Повторити прийоми додавання; опрацювати розв'язання за­дачі двома способами, виховувати кмітливість.

9
Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Вправи та задачі на засвоєння таблиць.

98-105

Повторити прийоми віднімання; розглянути розв'язання за­дачі на три дії, повторити алгоритм обчислення виразів з буквеними даними, виховувати взаємодопомогу.

10
Знаходження значення виразів, що містять дії різного ступеня.

Табель-календар. Задачі на три дії.114-121

Розвивати вміння знаходити значення виразів, що містить дії різного ступеня; проаналізувати розв'язування задачі на три дії; ознайомити з табелем-календарем,виховувати старанність.

11
Задачі на ділення. Назви чисел при діленні.Таблиці ділення на 2 і 3.Вправи та задачі на засвоєння таблиць. Самостійна робота № 2

122-130

131-136


Повторити зв'язок дій множення і ділення; опрацювати за­дачу, яка місти і ь дворазове зменшення числа на кілька одиниць Повторити прийоми складання таблиць ділення; опрацюва­ти задачу на дві дії різного ступеня, виховувати старанність.

12
Робота над помилками с/р.Таблиці множення числа 4 і ділення на 4. Вправи та задачі на засвоєння таблиць.

137-145

Повторити прийоми складання таблиць множення і ділення, удосконалювати вміння знаходити значення виразів з бук­веним компонентом, перевірити рівень сформованості навичок обчислень , виховувати самостійність.

13
Тематичне оцінювання

Перевірна робота № 1
Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матері­алом з теми ,виховувати самоконтроль.

14
Аналіз перевірної роботи. Робота над помилками. Вправи та задачі на засвоєння таблиць.

131-136

Проаналізувати результати п/р.Опрацювати вправи і задачі вивченого матеріалу ,виховувати наполегливість.
Тема 2 Табличне множення і ділення 14годин (38 год)

15
Таблиці множення числа 5 і ділення на 5. Вправи задачі на засвоєння та-блиці множення числа 5.

146-153

Опрацювати вправи і задачі на закріплення вивченого,вправляти в розв’язанні за-дач,виховувати волю.

16
Таблиця множення числа 6. Вправи задачі на засвоєння таблиці множе-ння числа 6.

154-164

Розглянути прийоми складання таблиці множення; опрацю­вати приклади і задачі на застосування таблиць множення,виховувати увагу.

17
Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинником. Вправи дачі на засвоєння таблиці множення числа 6.

165-172

Опрацювати вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа, формувати вміння визначати час за годинником,виховувати наполегливість.

18
Визначення часу за годинником. Вправи дачі на засвоєння таблиці множення числа 6.

173-182

Опрацювати задачу на дворазове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць чи в кілька разів; з'ясувати особливість дій над величинами,

виховувати позитивне ставлення до навчання.19
Вправи і задачі на засвоєння

таблиці мно­ження числа 6.Самостійна робота №3.

183-191

Опрацювати задачу на зменшення числа у кілька разів; за­кріпити вміння учнів визначати час за годинником,виховувати самостійність.

20
Робота над помилками с/р.Таблиця ділення на 6. Вправи і зада-чі на засвоєння таблиці ділення на число 6.

192-201

Пояснити прийом складання таблиці ділення; опрацювати вправи і задачі, які містять ділення на 6,виховувати увагу.

21
Засвоєння таблиці ділення на 6. За-дачі на спо­сіб зведення до одиниці (перший вид)

202-211

Опрацювати задачі на спосіб зведення до одиниці; повто­рити спосіб знаходження довжини ламаної,виховувати увагу.

22
Засвоєння таблиці ділення на 6. За-дачі на спо­сіб зведення до одиниці

211-218

Опрацювати задачі на спосіб зведення до одиниці; вправляти в засвоєнні табличного ділення,повто­рити спосіб знаходження довжини ламаної,виховувати увагу.

23
Кратне порівняння чисел. Задачі на спосіб зведення до одиниці

219-227

Продовжувати роботу над вправами на засвоєння табличного ділення на 6; ознайомити з кратним порівнянням чисел; допомогтися розуміння всіма учнями різницю між відношеннями «на …менше» та «у …разів менше»,виховувати увагу.

24
Задачі на кратне порівняння, та спосіб зведення до одиниці.

228-237

Продовжувати роботу над вправами на засвоєння табличного ділення на 6; тренувати розв’язувати задачі з кратним порівнянням чисел; допомогтися розуміння всіма учнями різницю між відношеннями «на …менше» та «у …разів менше»,виховувати увагу.

25
Таблиця множення на 7.

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділен­ня на 7.Самостійна робота№4

238-246


Скласти таблицю ділення на 7; опрацювати задачу на зна­ходження частки двох чисел розвивати вміння розв'язувати розширену задачу на спо­сіб зведення до одиниці,логічне мислення, виховувати увагу.

26
Робота над помилками с/р. Вправи і задачі на засвоєння табличного множення числа 7 Розвиток вміння розвязувати задачі на спосіб зведення до одиниці.

247-254

Розглянути прийоми складання таблиці множення; опрацю­вати приклади і задачі на застосування таблиць множення,виховувати увагу.

27
Розв'язування задач на застосування та­блиць множення числа7. Задачі з буквени­ми даними.Рівняння на знаходження невідомого відємника.


255-262

Закріпити знання таблиць множення і ділення та вміння їх застосовувати під час розв'язування задач та прикладів,вдосконалювати навички усної лічби,виховувати відповідальність.

28
Тематичне оцінювання

Перевірна робота № 2
Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом,виховувати старанність, самоконтроль.

29
Аналіз перевірної роботи. Робота над помилками.

С.40-44

Проаналізувати результати п/р.Розвивати обчислювальні навички з теми, виховувати увагу, старанність.
Тема 3 ( 15 годин)

30
Розв'язування задач на застосування та­блиць множення Задачі з буквени­ми даними.Рівняння на знаходження невідомого відємника

263-271

Розвивати знання таблиць множення і ділення та вміння їх застосовувати під час розв'язування задач та прикладів,вдосконалювати навички усної лічби,виховувати відповідальність

31
Таблиця ділення на 7.Рівняння на знаходження невідомого множни­ка. Засвоєння таблиць множення і ділення. Задачі на збільшення(в разів),кратне порівняння.

272-280

Пояснити прийом складання таблиці ділення; опрацювати вправи і задачі, які містять ділення на 7.Ознайомити з розв'язанням рівнянь на знаходження невідо­мого множника; вчити розв'язувати задачі на три дії,вдосконалювати навички швидкого обчислення, виховувати наполегливість.

32
Вправи і задачі на засвоєння табличного ділення на 7.Складання і розв'язування рівнянь. Задачі на застосування таблиць множення і ділен­ня. Прямокутні, гострокутні, тупокутні три­кутники.

281-289

Формувати вміння порівнювати споріднені задачі на дві дії; формувати уявлення про прямокутні, гострокутні, тупокут­ні трикутники,розвивати логічне мислення, виховувати спостережливість.

33
Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення на 7.

290-300

Закріпити знання таблиць множення і ділення; формувати вміння розв’язувати задачі на знаходження третього доданка,розвивати навички швидкого обчислення, виховувати волю.

34
Рівняння на знаходження невідомого множника. Засвоєння табличного множення і ділення

301-309

Ознайомити з розв’язанням рівнянь на знаходження невідомого множника,вчити розв’язувати задачі на 3дії ,вдосконалювати навички швидкої лічби; виховувати увагу.

35
Складання і розвязання рівнянь ,задачі на застосування таблиць множення і ділення,прямокутні, гострокутні, тупокутні трикутники.

Самостійна робота№5

№310-317

Формувари вміння порівнювати спорідненя задачі; формуватиуявлення про різноманітні трикутники,розвивати логічне мислення, виховувати старанність.

36
Робота над помилками с/р. Таблиця множення числа 8.Задачі на «збільшення у…разів», «зменше-ння в …разів».

318-325

Закріпити знання прийому складання таблиць множення; опрацювати задачі, які містять збільшення (зменшення) чис­ла на кілька одиниць чи в кілька разів, розвивати увагу пам'-ять,виховувати самоконтроль.

37
Вправи і задачі на засвоєння таблиці мно­ження числа 8. Задачі на знахо-дження суми двох добутків. Рівно-сторонні, рівнобедрені трикутники.

326-332

Вправляти складання виразів за текстовою умовою; фор­мувати вміння розв'язувати задачі на знаходження суми двох добутків; формувати уявлення про рівносторонні, рівнобедрені трикутники,виховувати наполегливість.

38
Задачі на зведення до одиниці (дру-гий вид). Алгоритм порядка дій в арифметичних виразах. Розпізнаван-ня трикутників різних видів.

333-339

Формувати вміння розв'язувати задачі на зведення до одиниці; проаналізувати і розв'язати вправи на порядок виконання арифметичних дій; формувати вміння розпізнавати трикут­ники різних видів,виховувати пізнавальний інтерес.

39
Таблиця ділення на 8. Засвоєння таблиці множення числа 8. Задачі на спосіб зведення до оди-ниці.

350-358

Скласти таблицю ділення на 8; опрацювати вправи на за­стосування таблиці ділення та завдання на знаходження частини числа

Порівняти задачі першого і другого виду на спосіб зведення до одиниці; опрацювати розв'язання рівнянь на знаходжен­ня множника та доданка,виховувати старанність.40
Засвоєння таблиці ділення на 8.

Самостійна робота№6

359-366

Вправляти в застосуванні таблиць , задачі на різницеве порівняння двох час­ток чи двох добутків,перевірити рівень сформованості навичок, виховувати самостійність, волю.

41
Робота над помилками с/р.Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на знаходження невідомого діле­ного шляхом скла-дання рівняння.

367-377

Повторити зв'язок дій множення і ділення; формувати вміння розв'язувати задачі на три дії за поданим планом,розвивати логічне мислення, виховувати позитивне ставлення до навчання.

42
Вправи і задачі на засвоєння таб-лиць множен­ня і ділення. Задачі з буквеними даними.

378-386

Закріпити знання таблиць множення і ділення; провести ана­ліз розв'язання задачі з буквеними даними,розвивати увагу,логічне мислення, виховувати культуру математичного мовлення.

43
Тематичне оцінювання

Перевірна робота № 3
Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом,виховувати наполегливість, старання.

44
Аналіз перевірної роботи. Робота над помилками.

349-355

Проаналізувати результати п/р.Опрацювати вправи і задачі вивченого матеріалу, розвивати навички обчислення, виховувати волю.
Тема 4 ( 9 годин)

45
Таблиця множення числа 9.

Вправи і задачі на засвоєння таблиці мно­ження числа 9.Периметр прямо-кутника.387-395


Повторити прийом складання таблиць множення; опрацюва­ти вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 9; формувати вміння розв'язу­вати прості задачі складанням рівняння,розвивати вміння знаходити периметр прямокутників, виховувати волю.

46
Задачі на дві дії. Знаходження невідомого дільника.

405-415

Ознайомити з правилом знаходження невідомого дільника; вчити складати вирази за текстовою умовою,вдосконалювати обчислювальні навички,виховувати культуру математичного мовлення.

47
Засвоєння таблиць множення і ді-лення. Скла­дання задач за поданим виразом. Елементи куба (грань, реб-ро, вершина)

416-424

Розвивати вміння усного розв'язання задач за поданими числовими величинами; ознайомити з ускладненою задачею на зведення до одиниці; формувати уявлення про елементи куба (грань, ребро, вершину),виховувати інтерес до вивчення математики.

48
Таблиця ділення на 9. Задачі на зве-дення до одиниці.Рівняння.

425-432

Повторити спосіб складання таблиць ділення на основі відповідної таблиці множення; вправляти в застосуванні таблиці ділення на 9, у розвязанні задач на зведення до одиниці та завдання на знаходження частини від числа,виховувати увагу.

49
Вправи і задачі на застосування таб-лиці ділення на 9. Розв'язання задачі двома спо­собами. Рівняння.

433-441

Закріпити знання таблиці ділення на 9; опрацювати скла­дання виразів з буквеними даними, розвивати вміння вико­нувати письмове додавання і віднімання,виховувати пізнавальний інтерес.

50
Розв'язання рівнянь. Задачі на спо-сіб зведен­ня до одиниці. Розпізна-вання об'ємних гео­метричних фігур

Самостійна робота № 7

442-449

Вправляти у розв’язанні задач і вправ на застосування таблиці ділен­ня на 9; опрацювати розв'язання задач на дві дії, що міс­тять знаходження невідомого компонента; удосконалювати вміння розпізнавати об'ємні геометричні фігури,виховувати наполегливість.

51
Робота над помилками с/р. Переставна властивість дії множен-ня. Розв'я­зування нерівностей. Складені задачі( невідомий компонент)

450-457

З’ясувати значення переставної властивості дії множення для виконання обчислень; опрацювати складену задачу, що містить знаходження невідомого компонента,розвивати навички роботи з нерівністю, виховувати увагу.

52
Тематичне оцінювання

Перевірна робота № 4
Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом, виховувати наполегливість, самоконтроль.

53
Аналіз перевірної роботи. Робота над помилками.

396-404

Проаналізувати результати п/р.Опрацювати вправи і задачі вивченого матеріалу.
Тема 5 Тисяча. Нумерація трицифрових чисел. Міри довжини і маси (8 год)

54
Лічба в межах 199.

Попереднє і наступне чис­ла до по-даного.Задачі на сумісні дії І іІІ сту-пенів.458-468

Формувати знання про нумерацію чисел у межах тисячі; опрацювати задачі на сумісні дії першого і другого ступе­нів,розвивати навички швидкого обчислення, виховувати увагу.

55
Утворення числа 200.

Назви чисел третьо­го розряду

Утворення трицифрових чисел із со-тень, де­сятків і одиниць . Назви роз-рядних одиниць.


469-478

479-487


Ознайомити з прийомами утворення другої сотні, та з назвами круглих сотень; вправляти в розв'язанні задачі, що містить знаходження невідомого зменшуваного,виховувати наполегливість.


56
Читання трицифрових чисел, запи-саних у нумераційній таблиці. Дода-вання розряд­них чисел.

488-497

Вправляти в читанні й утворенні трицифрових чисел; опра­цювати задачу на спільну роботу

57
Запис трицифрових чисел у нумера-ційній та­блиці. Додавання розряд-них Запис і читання трицифрових чисел. Випад­ки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Елемен­ти куба.

498-515

Вправляти в порівнянні і запису трицифрових чисел; Розглянути додавання і віднімання розрядних чисел та до­давання і віднімання одиниці; вправляти в творчому опрацюванні задачі; формувати вміння визна­чати елементи куба (ребра, вершини, грані),вдосконалювати обчслювальні навички,виховувати пізнавальний інтерес.

58
Визначення числа сотень і десятків у трицифровому числі.Випадки до-давання і віднімання,пов’язані з ну-мерацією чисел Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями мір довжини.
Самостійна робота №8

516-536

Проаналізувати порозрядний склад трицифрового числа, Ознайомити з новою одиницею довжини —міліметром; про­вести вимірювання довжини відрізків опрацювати розв'язання складених задач, які містять збіль­шення (зменшення) числа в кілька разів,виховувати старанність.

59
Робота над помилками с/р. Міри довжини . Кілометр. Порівняння зна­чень величин.

536-545

Ознайомити з новою одиницею довжини — кілометром, про­вести творчу роботу над задачею,виховувати старанність.

60
Тематичне оцінювання

Перевірна робота № 5

за І семестр
Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом,виховувати самокон-троль.

61
Аналіз перевірної роботи. Робота над помилками.Міри маси. Грам.

Підсумок роботи за перший семестр

546-553

Проаналізувати результати п/р. Узагальнити знання з теми. Ознайомити з новою одиницею маси — грамом; опрацю­вати завдання на визначення залежності між ціною товару, його кількістю і вартістю,виховувати старанність, пізнавальний інтерес.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка