Математика (М. В. Богданович. Підручник "Математика. 2 клас") 4 години на тиждень І семестрСкачати 117.44 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір117.44 Kb.
МАТЕМАТИКА

(М.В. Богданович. Підручник "Математика. 2 клас") 4 години на тиждень

І СЕМЕСТР

15

з/п

Темауроку

Дата

1

2

3
Повторення вивченого в 1 класі
1.

Вступ. Лічба в межах 20. Таблиці додавання і віднімання чисел 2 і 3 в межах 10. Складання і розв'язування задач за малюнком.
2.

Таблиці додавання і віднімання чисел 4 і 5 у межах 10. Нумерація чисел 1 -20. Задачі на знаходження суми й різниці (остачі).
3.

Вимірювання довжин відрізків у сантиметрах та дециметрах. Додавання і віднімання в межах 10.Побудова відрізків. Порівняння чисел. Задачі на знаходження різниці.
4.

Назви компонентів дій додавання і віднімання. Таблиці додавання і віднімання чисел 6 і 7. Задачі на різницеве порівняння. Доба і тиждень.
5.

Переставна властивість дії додавання. Додавання і віднімання в межах 10. Порівняння задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць
6.

Творча робота над задачею (доповнення задачі різними запитаннями).
7.

Додавання і віднімання в межах 10. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання (зв'язок дій додавання і віднімання). Задачі на знаходження невідомого доданка.
8.

Додавання і віднімання в межах 10. Додавання числа частинами. Складання задач за малюнком і відомим запитанням.
9.

Прийоми додавання й віднімання по одному та групами. Складання задач за даним виразом. Розв'язування і порівняння простих задач
10.

Випадки додавання і віднімання в межах 20, пов'язані з нумерацією чисел. Доба, рік, місяць
11.

Контрольна робота.
Таблиці додавання і віднімання чисел. Задачі на дві дії. Дужки

12. Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання чис­ла 2 з переходом через десяток. Креслення відрізків. Роз­в'язування простих задач.

13. Додавання і віднімання числа 3 з переходом через деся­ток. Розв'язування простих задач. Знаходження значень виразів на дві дії.

14. Додавання і віднімання числа 4 з переходом через деся­ток. Складання прикладів на віднімання. Прості задачі різних видів. Довжина ламаної лінії.

15. Додавання і віднімання чисел 3 і 4 з переходом через десяток. Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою.

16. Контрольна робота.

17. Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання чис­ла 5 із переходом через десяток. Підготовка до ознайом­лення зі складеною задачею.

18. Закріплення додавання та віднімання числа 5 із перехо­дом через десяток. Доповнення умови задачі запитанням. Розпізнавання геометричних фігур. Вимірювання та по­рівняння довжин сторін трикутника.

19. Додавання і віднімання числа 6 із переходом через деся­ток. Застосування переставної властивості при додаванні виду 5+6. Обчислення значень виразів зі змінною.

20. Додавання і віднімання числа 7 із переходом через деся­ток. Застосування переставної властивості під час дода­вання. Складання і розв'язування задач за схематичними записами їх умов.

21. Розв'язування і порівняння задач. Повторення таблич­них випадків додавання і віднімання з переходом через десяток.

22. Додавання і віднімання числа 8 із переходом через деся­ток. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного.

23. Задачі на дві дії (ознайомлення). Знаходження значень виразів із буквеними даними.

24. Додавання і віднімання числа 9 із переходом через деся­ток. Периметр чотирикутника. Пояснення заданого роз­в'язання задачі.

25. Узагальнена таблиця додавання одноцифрових чисел. Зна­ходження за таблицею результатів додавання і віднімання. Задачі на дві дії

26. Розв'язування складених задач двома способами (ознайом­лення).

27. Застосування дужок для запису виразів. Порядок вико­нання дій у виразах, що містять дужки. Розв'язування скла­дених задач.

28. Знаходження значень виразів, що містять дужки. Розв'я­зування задач на дві дії за складеним планом.

29. Контрольна робота.

Нумерація чисел 2І-100

30. Аналіз контрольної роботи. Утворення та назви чисел від 21 до 39. Лічба в межах 39. Розв'язування складених задач.

31. Утворення та назви чисел від 40 до 85. Лічба в межах 85. Знаходження значень виразів, що містять дужки. Розв'я­зування задач.

32. Утворення і назви чисел від 85 до 100. Лічба в межах 100. Складання виразів на дві дії. Розряд. Одиниці першого, другого розряду. Назви розрядних чисел.

33. Лічба десятками. Утворення двоцифрових чисел з десят­ків і одиниць. Розв'язування простих і складених задач.

34. Знаки "більше", "менше". Порівняння виразів і чисел із застосуванням знаків "більше" і "менше". Сантиметр. Дециметр. Метр. Вимірювання метром.

35. Письмова нумерація чисел першої сотні: читання чисел, записаних у нумераційній таблиці. Порівняння виразів і чисел. Знаходження значень виразів на дві дії.

36. Письмова нумерація. Запис чисел у нумераційній табли­ці. Таблиця чисел першої сотні. Порівняння чисел і ви­разів.

37. Запис чисел під диктовку. Пояснення даного розв'язання задачі. Порівняння чисел та знаходження значень вира­зів.

38. Читання, запис і порівняння чисел. Одноцифрові та дво­цифрові числа. Попереднє й наступне числа до даного числа. Додавання і віднімання одиниці. Одиниці вартос­ті — гривня, копійка.

39. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел. Кути многокутника. Творча робота над задачею.

40. Закріплення випадків додавання і віднімання, пов'язаних із нумерацією чисел. Прямий кут. Задачі на знаходження третього доданка.

41. Додавання і віднімання чисел другого розряду (круглих десятків). Розв'язування простих і складених задач.

42. Розв'язування прикладів і задач на додавання і відніман­ня круглих десятків. Задачі на знаходження третього до­данка.

43. Прямокутник. Задачі на знаходження третього доданка. Знаходження числових значень буквених виразів. Кален­дар.

44. Розв'язування задач на дві дії складанням виразу (ознайом­лення). Запис чисел у вигляді суми розрядних доданків. Година і хвилина.

45. Контрольна робота.

Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток

46. Аналіз контрольної роботи. Додавання двоцифрових чи­сел без переходу через десяток (загальний випадок).

47. Додавання двоцифрових чисел без переходу через деся­ток. Задачі, які містять відношення "на ... більше "("на ... менше').

48. Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до обчислень виду 54+30, 54+3.

49. Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел у випадку обчислень виду 20+47, 2+47. Розв'язуван­ня задачі складанням виразу.

50. Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел. Складання і розв'язування задачі за малюнком.

51. Числові вирази. Числові рівності, нерівності. Складання та читання числових виразів. Розв'язування задач.

52. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через деся­ток (загальний випадок). Розв'язування складених задач.

53. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через деся­ток (закріплення). Задачі на дві дії, в яких потрібно порів­няти результат першої дії з одним із даних задачі.

54. Застосування загального правила віднімання двоцифро­вих чисел до обчислень виду 79-40, 79- 4.

55. Закріплення вивченого матеріалу. Побудова квадрата на папері в клітинку. Знаходження периметра квадрата.

56. Задачі на знаходження невідомого від'ємника. Знаходжен­ня значень виразів.

57. Контрольна робота.

Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел

58. Аналіз контрольної роботи. Письмове додавання двоциф­рових чисел. Творча робота над умовою задачі.

59. Письмове додавання двоцифрових чисел. Знаходження довжини ламаної лінії.

60. Коротка форма коментування письмового додавання. Складання задач на дві дії за даним виразом.

61. Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування простих і складених задач.

62. Коротка форма коментування письмового віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування простих і складених за­дач.

63. Закріплення письмового додавання і віднімання двоциф­рових чисел. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць.

64. Повторення усного віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Закріплення письмового додавання і віднімання. Самостійна робота.


П СЕМЕСТР
Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток

65. Аналіз контрольної роботи. Додавання двоцифрових чи­сел з переходом через десяток (загальний випадок).

66. Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел у процесі розв'язування прикладів і задач.

67. Додавання виду 38+4. Розв'язування задач двома способами.

68. Додавання виду 76+4. Розв'язування задач на дві дії.

69. Додавання виду 38+52. Задачі на зустрічний рух.

70. Усне віднімання виду 40—8. Задачі з подвійним відношен­ням "на... менше".

71. Закріплення обчислень виду 40—8. Порівняння виразу та числа. Складання задач за виразом.

72. Віднімання виду 53—8. Творча робота над задачею.

73. Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел із пе­реходом через десяток. Розв'язування задач.

74. Закріплення прийому загального випадку віднімання дво­цифрових чисел. Творча робота над задачею.

75. Віднімання виду 50-34. Розв'язування складених задач.

76. Усне і письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел (закріплення).

77. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел.

78. Контрольна робота.

Таблиці множення чисел 2, 3, 4, 5. Таблиці ділення на 2, 3, 4, 5.

79. Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення з дією мно­ження. Знак множення.

80. Читання прикладів на множення. Назви чисел при мно­женні. Задачі на множення.

81. Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення.

82. Порівняння виразів, які містять табличні випадки мно­ження числа 2. Розв'язування задач на множення числа 2.

83. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. За­дачі на множення.

84. Порівняння виразів. Знаходження значень виразів. Задачі на дві дії різного ступеня.

85. Вправи і задачі на дві дії різного ступеня. Самостійна робота.

86. Ознайомлення з дією ділення. Знак ділення.

87. Зв'язок дій множення і ділення. Складання прикладів на ділення з прикладів на множення.

88. Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення.

89. Застосування таблиці ділення на 2 для розв'язування за­дач на ділення на рівні частини та ділення на вміщення.

90. Назви чисел при діленні. Прості та складені задачі.

91. Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Розв'язування задач. Порівняння виразів.

92. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Скла­дання та розв'язування задач.

93. Контрольна робота.

94. Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого ма­теріалу.

95. Складання таблиці множення числа 3. Знаходження зна­чень виразів на дії різного ступеня.

96. Вправи та задачі на застосування таблиці множення числа 3.

97. Коло і круг. Розв'язування прикладів і задач на вивчені випадки арифметичних дій.

98. Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи на закріп­лення таблиці множення числа 3. Циліндр, конус.

99. Складання виразів з дужками. Взаємозв'язок дій множен­ня та ділення (повторення). Знаходження довжини лама­ної лінії.

109. Знаходження значень виразів з дужками. Творча робота над задачею. Повторення письмового додавання та відні­мання.

101. Складання таблиці ділення на 3. Складання задачі за по­даним розв'язанням.

102. Розв'язування прикладів і задач на застосування таблиці ділення на 3.

103. Розв'язування задач на вивчені випадки арифметичних дій. Знаходження значень виразів на дві та три дії. Знаходжен­ня значень буквених виразів.

104. Розв'язування задач на дві дії різного ступеня.

105. Повторення таблиць множення чисел 2 і 3. Складання задач на дві дії за даним виразом. Знаходження значень буквених виразів.

106. Контрольна робота.

107. Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого ма­теріалу.

108. Складання таблиці множення числа 4. Застосування таб­лиці для розв'язування задач та знаходження значень ви­разів.

109. Застосування таблиці множення числа 4 для розв'язуван­ня задач. Складання простих і складених задач за малюн­ками.

110. Знаходження значень виразів на дві дії різного ступеня. Задачі на дві дії, які включають знаходження зменшува­ного.

111. Складання таблиці ділення на 4. Застосування таблиці для знаходження значень виразів і розв'язування задач.

112. Обчислення значень виразів зі змінною. Знаходження сторони квадрата за даним периметром. Розв'язування і порівняння задач на множення і ділення з однаковими числовими даними.

113. Засвоєння таблиці ділення на 4. Складання задачі за її розв'язанням.

114. Поділ на рівні частини. Половина, третина, чверть чис­ла. Дії з іменованими числами (величинами). Складання задач на дві дії різних ступенів за схемою виразу.

115. Складання таблиці множення числа 5. Застосування таб­лиці для знаходження значень виразів і розв'язування за­дач. Знаходження значень виразів, в яких одна й та сама буква повторюється двічі.

116. Розв'язування задач, які включають збільшення або змен­шення числа в кілька разів. Вправи на засвоєння таблиці множення числа 5.

117. Вправи на закріплення таблиці множення числа 5. Роз­в'язування простих задач на збільшення та зменшення числа в кілька разів.

118. Таблиця ділення на 5. Прості і складені задачі, які вклю­чають ділення на 5. Задачі на дві дії, які включають збіль­шення або зменшення числа в кілька разів. Взаємообер-нені задачі.

119. Знаходження значень виразів, які включають ділення на 5. Складені задачі, які влючають збільшення або змен­шення суми в кілька разів.

120. Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступе­нів.

121. Застосування порядку виконання арифметичних дій. За­дачі на дві дії, які вміщують збільшення (зменшення) числа у кілька разів.

122. Контрольна робота.

123. Аналіз контрольної роботи. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні, лічба, називання, запис. Творча ро­бота над задачами.

124. Повторення додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Складені задачі на різницеве порівняння. .

125. Повторення обчислень виду 27 + 3,90 - 2. Розв'язування складених задач, які містять відношення "менше на", "більше на ".

126. Повторення обчислень виду 28 + 5, 46 - 7. Розв'язування задач на знаходження третього доданка за сумою і двома іншими доданками. Знаходження значень виразів зі змін­ною.

127. Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування задач на знаходження числа, яке на кілька одиниць більше (менше) від суми двох чисел. Задачі, які включають дворазове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.

128. Додавання двоцифрових чисел з переходом через деся­ток. Розв'язування складених задач, які містять відно­шення "стільки ж". Складання задач за їх розв'язанням.

129. Усне віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Поділ відрізка на рівні частини.

130. Дія множення. Назва чисел при множенні. Розв'язуван­ня задач на знаходження невідомого від'ємника.

131. Повторення таблиці множення числа 2. Складання ви­разів та знаходження їх значень. Розв'язування задач, які містять дії різних ступенів.

132. Ділення. Назви чисел при діленні. Повторення таблиці ділення на 2. Розв'язування складених задач.

133. Контрольна робота (розв'язування прикладів).


134

Контрольна робота (розв'язування задач).

135

Аналіз контрольних робіт. Узагальнення знань про порядок виконання дій одного та різних ступенів.

136

Узагальнення і систематизація знань з вивченого матеріалу.

137

Підсумковий урок за рік.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка