Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Теорія держави та праваСторінка1/5
Дата конвертації26.03.2016
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3   4   5
Матеріали для студентів

2015-2016 навчальний рік

Теорія держави та права

Спеціальність «Правознавство» 6.030401

Спеціалізація «Прокуратура та слідство», «Цивільна та господарська юстиція»

(I курс)


Зміст


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 2

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 5

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 8

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 24

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 37ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


І СЕМЕСТР

І. ПРОЛЕГОМЕНИ ПРАВА І ДЕРЖАВИ

Тема 1. «Теорія держави і права» як наука і навчальна дисципліна

Поняття і класифікація наук. Юриспруденція у системі гуманітарного знання. Система юриспруденції. Предмет і об’єкт теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Методологія пізнання держави і права. Понятійно-категоріальний апарат юриспруденції. Теорія держави і права у системі юриспруденції та її співвідношення із іншими юридичними науками.Тема 2. Виникнення держави і права та основні теорії їх походження

Основні теорії походження права. Соціальні норми в додержавному суспільстві. Способи формування та шляхи становлення права. Історична типологія права. Основні теорії походження держави. Закономірності походження держави. Чіфдом. Різноманітність шляхів формування держави.Тема 3. Поняття, властивості та принципи сучасного права

Право в умовах постмодерну. Поняття і основні властивості права. Дуалізм права. Універсальні принципи права. Загальні принципи права: фундаментальні та похідні. Принципи верховенства права і верховенства закону. Поняття та види соціального регулювання. Співвідношення правового регулювання з іншими видами соціального регулювання. Право і мораль. Право і звичай. Право і релігія. Право і корпоративні норми.Тема 4. Праворозуміння

Праворозуміння в категоріальному апараті юриспруденції. Концепція природно-правового розуміння. Позитивістський підхід до розуміння права. Соціологічна концепція праворозуміння. Інтегративне праворозуміння. Плюралізм сучасних концепцій праворозуміння.Тема 5. Співвідношення права і держави

Етатистський і ліберальний підходи до проблеми співвідношення права і держави. Взаємовплив права і держави. Зв'язаність держави правом. Правова держава та верховенство права.Тема 6 Державна влада

Принципи формування державної влади. Базові ресурси влади. Властивості державної влади: легальність, легітимність, законність. Інституціалізація державної влади. Механізм держави і поділ влади. Особливості законодавчої, судової та виконавчої влади. Становлення контрольної влади. Державна влада і державна служба. Духовні засади державної влади.ІІ. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРАВА

Тема 7. Правові норми

Поняття та ознаки правової норми. Структура правової норми: гіпотеза, диспозиція санкція. Способи викладення правових норм у позитивному праві. Нормативи і нормативні правові приписи. Класифікація правових норм.Тема 8. Джерела права

Багатоаспектність поняття «джерело права». Джерело і форма права. Поняття та ознаки джерела права. Класифікація джерел права. Священні книги. Правовий звичай. Судовий прецедент. Правова доктрина. Принципи права. Нормативно-правовий договір. Нормативно-правовий акт.Тема 9. Система права і система законодавства

Система права. Інституалізація права. Правовий режим. Предмет, метод і мета правового регулювання. Правові спільноти (підсистеми). Публічне і приватне право. Матеріальне та процесуальне право. Галузі права. Підгалузі права. Інститути та субінститути права. Система законодавства. Систематизація нормативно-правових актів.Тема 10. Суб’єкт права: поняття і юридичні властивості

Поняття і види суб’єктів права. Індивідуальні і колективні суб’єкти права. Людина (фізична особа) як суб’єкт права: правосуб’єктність і правовий статус. Праводієздатність юридичної особи. Держава як суб’єкт права.Тема 11. Правові відносини: поняття, структура, передумови

Поняття та ознаки правовідносин. Види правовідносин. Система правовідносин. Склад правовідносин. Суб'єкти правовідносин. Об'єкти правовідносин. Суб'єктивне право і юридичний обов'язок як зміст правовідносин. Юридичний факт і фактичний склад.Тема 12. Правосвідомість і правова культура

Поняття і складові правосвідомості. Правова культура суспільства та правова культура особистості. Поняття та шляхи правової соціалізації. Структура правової культури особистості. Рівні правової культури. Діяльнісний аспект правової культури. Поняття і засоби правового виховання. Моделі правового вихованняТема 13. Поняття і механізм дії права

Статика і динаміка права. Загальносоціальні та спеціальні функції права. Поняття дії права. Дія права і правовий простір. Дія права і правова система. Правовий вплив і правове регулювання. Механізм правового регулювання. Механізм дії права. Правозастосовча діяльність в механізмі дії права. Правове мислення і дія права.Тема 14. Правоутворення і правотворчість

Соціальний процес формування права (правоутворення). Поняття та види правотворчості (нормотворчості). Законотворчість і підзаконна нормотворчість. Фактори, що впливають на процеси правоутворення і правотворчості. Принципи правотворчої діяльності. Правотворчі помилки: поняття і усунення.Тема 15. Юридичний процес

Поняття і зміст юридичного процесу. Ознаки юридичного процесу. Основні засади юридичного процесу. Стадії юридичного процесу. Види юридичного процесу та юридичних процедур по предметній ознаці. Різновиди юридичного процесу за функціональними ознаками.Тема 16. Принципи і способи дії правових норм

Дія і юридична сила правових норм. Предметна дія правової норми. Темпоральні параметри дії правових норм. Межі дії правових норм у часі. Способи темпоральної дії правових норм. Просторові характеристики дії правової норми.Тема 17. Здійснення права

Поняття і типи здійснення права. Співвідношення реалізації і застосування права. Безпосередня і правозастосовна реалізація права. Форми реалізації права. Поняття та ознаки застосування права. Ідеологія застосування права. Процес застосування права: поняття і стадії. Акти застосування права: поняття і види. Типове і нетипове застосування праваТема 18. Тлумачення права

Поняття тлумачення права. Тлумачення правових норм. Тлумачення договорів та індивідуальних актів. Теорія тлумачення права. Статика і динаміка інтерпретаційної діяльності. Види тлумачення. Юридична герменевтика як мистецтво тлумачення права. Інтерпретаційні акти.Тема 19. Правова поведінка

Правова поведінка, її ознаки та види. Правомірна поведінка і законослухняна поведінка. Типологія правомірної поведінки. Правопорушення, його ознаки та види. Юридичний склад правопорушення. Зловживання суб'єктивним правом. Об'єктивно протиправна поведінка. Причини правопорушень.ІІ. СЕМЕСТР

Тема 20. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види

Поняття, підстави і ознаки юридичної відповідальності. Цілі та функції юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. Стадії юридичної відповідальності.Тема 21. Правозаконність і правовий порядок

Поняття і підстави правової законності. Законність і правозаконність: співвідношення категорій. Поняття, зміст і функції правозаконності. Вимоги та принципи правозаконності. Підтримання і забезпечення (охорона) правозаконності. Правовий порядок поняття і структура правового порядку. Правовий порядок і громадський порядок. Правовий порядок і законність. Формування та забезпечення правового порядкуТема 22. Правова система і правова сім’я

Правова система як загальнотеоретична категорія. Компоненти правової системи. Національна, інтегративна та міжнародна правова система. Основи типології правових систем. Поняття правового стилю. Основні типи правових систем сучасного світу.ІІІ. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

Тема 24. Поняття і атрибути держави

Атрибути держави. Сучасна і досучасна держава. Поняття держави. Сильна і слабка держава. Основні засади організації і діяльності держави. Мінімальна і максимальна держава. Держава і громадянське суспільство. Суверенітет держави. Типологія держави.Тема 24. Форма держави (6 год.)

Поняття форми держави. Моністична, сегментарна та плюралістична держава. Поняття та види форм правління. Поняття та види форми політико-територіального устрою. Поняття та види форм державного режиму.Тема 25. Функції держави

Поняття та ознаки функцій держави. Класифікація функцій держави. Функції держави, державна політика і державні послуги. Глобалізація і функції сучасної держави. Форми та методи здійснення функцій держави.Тема 26. Держава і громадянське суспільство

Становлення концепції громадянського суспільства. Поняття і структура сучасного громадянського суспільства. Співвідношення і взаємодія громадянського суспільства і держави. Держава і соціальне партнерство.Тема 27. Демократична, соціальна і правова держава

Поняття і принципи демократії. Демократична держава: поняття та ознаки. Правова держава: становлення ідеї, засади та ознаки. Принцип верховенства права та концепція правової держави. Соціальна держава: становлення ідеї, основні ознаки та функції. Співвідношення демократичної, правової і соціальної держави.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви тем

Денна форма (ПС)

Деннаформа (ЦГЮ)

УСЬОГО

у тому числі

УСЬОГО

у тому числі

лекцій

сем. зан.

самост. роб.

лекцій

сем. зан.

самост. роб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1. «Теорія держави і права» як наука і навчальна дисципліна

7

1

2

4

7

1

2

4

 1. Виникнення держави і права та основні теорії їх походження

5

1

-

4

5

1

-

4

 1. Поняття, властивості та принципи сучасного права

6

1

1

4

6

1

1

4

 1. Праворозуміння

6

1

1

4

6

1

1

4

 1. Співвідношення права і держави

4

-

-

4

4

-

-

4

 1. Державна влада

8

2

2

4

4

-

-

4

 1. Правові норми

8

2

2

4

8

2

2

4

 1. Джерела права

8

2

2

4

8

2

2

4

 1. Система права і система законодавства

6

-

2

4

4

-

-

4

 1. Суб’єкт права: поняття і юридичні властивості

6

1

1

4

5

-

1

4

 1. Правові відносини: поняття, структура, передумови

6

1

1

4

5

-

1

4

 1. Правосвідомість і правова культура

6

-

-

4

4

-

-

4

 1. Поняття і механізм дії права

4

-

-

4

4

-

-

4

 1. Правоутворення і правотворчість

8

2

2

4

4

-

-

4

 1. Юридичний процес

6

-

2

4

4

-

-

4

 1. Принципи і способи дії правових норм

4

-

-

4

8

2

2

4

 1. Здійснення права

7

1

2

4

8

2

2

4

 1. Тлумачення права

7

1

2

4

8

2

2

4

 1. Правова поведінка

8

2

2

4

4

-

-

4

За І семестр

118

18

24

76

106

14

16

76

 1. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види

8

2

2

4

12

4

4

4

 1. Правозаконність і правовий порядок

6

2

-

4

8

2

2

4

 1. Правова система і правова сім’я

6

2

-

4

10

2

4

4

 1. Поняття і атрибути держави

10

2

4

4

8

2

2

4

 1. Форма держави

10

2

4

4

10

2

4

4

 1. Функції держави

8

2

2

4

10

2

4

4

 1. Держава і громадянське суспільство

7

1

2

4

8

2

2

4

 1. Демократична, соціальна і правова держава

7

1

2

4

8

2

2

4

За ІІ семестр

62

14

16

32

74

18

24

32

Усього годин


180

32

40

108

180

32

40

108ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
з/п

Назва темиТема: «Теорія держави і права» як наука і навчальна дисципліна

 1. Поняття і система юриспруденції.

 2. Теорія держави і права у системі юриспруденції та її співвідношення із іншими юридичними науками. Загальнотеоретична юриспруденція.

 3. Об’єкт і предмет теорії держави і права.

 4. Зміст, мета і функції теорії держави і права.

 5. Методологія пізнання держави і права.Тема:Поняття, властивості та принципи сучасного права

 1. Поняття і основні властивості права.

 2. Дуалізм права. Природне і позитивне право.

 3. Поняття і класифікація принципів права.

 4. Співвідношення правового регулювання з іншими видами соціального регулювання.


Тема: Співвідношення права і держави

 1. Етатистський і ліберальний підходи до проблеми співвідношення права і держави.

 2. Взаємовплив права і держави. Зв'язаність держави правом.

 3. Поняття і властивості державної влади.

 4. Механізм держави і поділ влади.Тема: Правові норми

 1. Поняття та ознаки правової норми

 2. Нормативи і нормативні правові приписи.

 3. Структура правової норми.

 4. Класифікація правових норм.

Практичне завдання: надати характеристику структури та структурних елементів запропонованої норми.Тема: Джерела права

 1. Джерело і форма права: співвідношення понять.

 2. Поняття та ознаки юридичного джерела права.

 3. Класифікація джерел права.

 4. Нормативно-правовий акт.Тема: Система права і система законодавства

 1. Система права: поняття і ознаки.

 2. Предмет, метод і мета правового регулювання.

 3. Правові спільноти (підсистеми).

 4. Галузі та підгалузі права. Інститути та субінститути права.

 5. Система законодавства.

 6. Систематизація нормативно-правових актів.Тема: Правові відносини: поняття, структура, передумови

 1. Поняття, ознаки та види правовідносин.

 2. Склад правовідносин. Об'єкти правовідносин.

 3. Суб'єкт права та суб’єкт правовідносин.

 4. Суб'єктивне право і юридичний обов'язок як зміст правовідносин.

 5. Юридичний факт і фактичний склад.Тема: Правосвідомість і правова культура

 1. Поняття і складові правосвідомості.

 2. Правова культура суспільства та правова культура особистості. Рівні правової культури.

 3. Поняття та шляхи правової соціалізації.

 4. Структура правової культури особистості.

 5. Поняття, засоби та моделі правового виховання.Тема: Правоутворення і правотворчість

 1. Соціальний процес формування права (правоутворення).

 2. Поняття та види правотворчості (нормотворчості).

 3. Законотворчість і підзаконна нормотворчість.

 4. Принципи правотворчої діяльності.

 5. Правотворчі помилки: поняття і усунення.Тема: Юридичний процес

 1. Поняття, зміст та ознаки юридичного процесу.

 2. Основні засади юридичного процесу.

 3. Стадії юридичного процесу.

 4. Види юридичного процесу та юридичних процедур по предметній ознаці.

 5. Різновиди юридичного процесу за функціональними ознаками.Тема: Здійснення права

 1. Поняття і типи здійснення права.

 2. Безпосередня і правозастосовна реалізація права. Форми реалізації права.

 3. Поняття та ознаки застосування права.

 4. Процес застосування права: поняття і стадії.

 5. Акти застосування права: поняття і види.

 6. Типове і нетипове застосування права.Тема: Правова поведінка

 1. Правова поведінка, її ознаки та види.

 2. Правомірна поведінка: поняття і типологія.

 3. Правопорушення, його ознаки та види. Юридичний склад правопорушення.

 4. Зловживання суб'єктивним правом. Об'єктивно протиправна поведінка.Тема: Юридична відповідальність: поняття, підстави, види

 1. Поняття, підстави і ознаки юридичної відповідальності.

 2. Цілі та функції юридичної відповідальності.

 3. Принципи юридичної відповідальності.

 4. Види юридичної відповідальності.

 5. Стадії юридичної відповідальності.Тема: Поняття і атрибути держави

 1. Поняття держави. Сучасна і досучасна держава.

 2. Атрибути держави.

 3. Основні засади організації і діяльності держави.

 4. Сильна і слабка держава. Мінімальна і максимальна держава.

 5. Суверенітет держави.

 6. Територія держави.

 7. Державний народ.

 8. Типологія держави.Тема: Форма держави

 1. Поняття форми держави. Моністична, сегментарна та плюралістична держава.

 2. Поняття та види форм правління. Нетипові форми правління.

 3. Поняття та види форми політико-територіального устрою.

 4. Поняття та види форм державного режиму.Тема: Функції держави

 1. Поняття та ознаки функцій держави.

 2. Класифікація функцій держави.

 3. Функції держави, державна політика і державні послуги.

 4. Глобалізація і функції сучасної держави.

 5. Форми та методи здійснення функцій держави.Тема: Держава і громадянське суспільство

 1. Становлення концепції громадянського суспільства.

 2. Поняття і структура сучасного громадянського суспільства.

 3. Співвідношення і взаємодія громадянського суспільства і держави.

 4. Держава і соціальне партнерство.Тема: Демократична, соціальна і правова держава

 1. Поняття і принципи демократії.

 2. Демократична держава: поняття та ознаки.

 3. Правова держава: становлення ідеї, засади та ознаки.

 4. Соціальна держава: становлення ідеї, основні ознаки та функції.

 5. Співвідношення демократичної, правової і соціальної держави.


САМОСТІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ТЕМАМ

Тема 1. «Теорія держави і права» як наука і навчальна дисципліна

  1. Чим визначається відмінність понять «юридична наука» та «юриспруденція»?

  2. Що відрізняє загальнотеоретичну юриспруденцію від теорії держави і права?

  3. Поясність взаємозвязок правознавства, державознавства і загальнотеоретичної юриспруденції.

  4. Загальнотеоретична юриспруденція як навчальна дисципліна.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам становлення та розвитку загальнотеоретичної юриспруденції. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.Тема 2. Виникнення держави і права та основні теорії їх походження

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам походження права і держави. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.Тема 3. Поняття, властивості та принципи сучасного права

    1. Які причини різноманітних визначень права?

    2. Як використовується правова політика в утвердженні принципів права?

    3. Поняття та зміст правового плюралізму.

    4. Визначте різновиди правового дуалізму.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам сучасного права. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.


Тема 4. Праворозуміння

1. Розкрийте зміст поняття «праворозуміння».

2. Які визначальні чинники формування праворозуміння?

3. Назвіть основні типи праворозуміння.

4. Ключові положення теологічного праворозуміння.

5. Специфіка природно-правового праворозуміння.

6. Особливості історичної школи права.

7. Позитивістське праворозуміння і його різновиди.

8. Основні положення психологічної теорії права.

9. Соціологічне праворозуміння і його специфіка.

10. Сучасні концепції праворозуміння.

Завдання:

Складіть порівняльну таблицю основних типів праворозуміння, визначте їх схожі та відмінні риси та охарактеризуйте перспективи формування інтегративного праворозуміння.

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам праворозуміння. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.
Тема 5. Співвідношення права і держави


  1. Державна підтримка права.

  2. Правова підтримка держави.

  3. Роль держави в інституалізації права.

  4. Роль права в інституалізації держави.

  5. Участь держави у правотворчості.

  6. Право як засіб контролю над державою.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам співвідношення права і держави. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.Тема 6 Державна влада

 1. Визначте базові ресурси влади.

 2. Визначте співвідношення державної влади і влади місцевого самоврядування.

 3. Визначте духовні підстави державної влади.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам реалізації державної влади. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.


Тема 7. Правові норми

 1. Визначити особливості нетипових (спеціалізованих) правових приписів.

 2. Охарактеризувати структурні елементи норми права за ступенем визначенності.

 3. Охарактеризувати структурні елементи норми права за складністю.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам реалізації правових норм. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.


Тема 8. Джерела права

 1. Визначте співвідношення понять «джерело права», «форма права», «зміст права» та «формально-юридичне джерело права».

 2. Плюралізм формально-юридичних джерел права.

 3. Дія нормативно-правових актів.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам формально-юридичних джерел права. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.


Тема 9. Система права і система законодавства

 1. Визначте співвідношення понят «правова система», «система права» та «система законодавства».

 2. Визначте види правових режимів.

 3. Визначте види систематизації нормативно-правових актів.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам системи права та системи законодавства. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.Тема 10. Суб’єкт права: поняття і юридичні властивості

 1. Визначте структуру правосуб’єктнсті.

 2. Визначте обсяг дієздатності суб’єктів права.

 3. Охарактеризуйте особливості деліктоздатності суб’єктів права.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам субєктів права. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.Тема 11. Правові відносини: поняття, структура, передумови

 1. Визначте класифікацію речей.

 2. Розкрийте структуру суб'єктивного права.

 3. Розкрийте структуру юридичного обов'язку.

 4. Визначте особливості юридичних фактів-станів.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам правових відносин. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.Тема 12. Правосвідомість і правова культура

 1. Визначте особливості правової ідеології.

 2. Визначте особливості правової психології.

 3. Визначте роль юридичної освіти у формуванні правової культури.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам правосвідомості та правової культури. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.Тема 13. Поняття і механізм дії права

 1. Визначте основні риси статики та динаміки права.

 2. Охарактеризуйте елементи механізму дії права.

 3. Визначте зв'язок дії права і правової системи.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам механізму дії права. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.Тема 14. Правоутворення і правотворчість

 1. Визначте етапи правоутворення.

 2. Визначте співвідношення правотворчості та нормотворчості.

 3. Визначте соціальні фактори формування права.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам правоутворення. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.


Тема 15. Юридичний процес

 1. Визначте співвідношення юридичного процесу та процесуальної форми.

 2. Визначте особливості конституційного процесу.

 3. Визначте особливості кримінального процесу.

 4. Визначте особливості адміністративного процесу.

 5. Визначте особливості цивільного процесу.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам юридичного процесу. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.Тема 16. Принципи і способи дії правових норм

 1. Персональна дія правових норм.

 2. Колізійні темпоральні норми.

 3. Дія правових норм по колу осіб.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам дії правових норм. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.Тема 17. Здійснення права

 1. Характеристика стадій правозастосування.

 2. Визначте основні види нетипового застосування норм права.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам здійснення права. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.Тема 18. Тлумачення права

 1. Визначте етапи тлумачення норм права.

 2. Визначте різновиди тлумачення норм права за субєктами.

 3. Визначте різновиди тлумачення норм права за глибиною відображення у правовій дійсності.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам тлумачення права. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.Тема 19. Правова поведінка

 1. Визначте причини нестабільності правомірної поведінки у суспільстві.

 2. Недіть приклади об'єктивно-протиправної поведінки.

 3. Охарактеризуйте елементи складу правопорушення.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам правової поведінки. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.Тема 20. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види

 1. Охарактеризуйте і наведіть приклади позитивної юридичної відповідальності.

 2. Охарактеризуйте і наведіть приклади негативної юридичної відповідальності.

 3. Охарактеризуйте підстави настання юридичної відповідальності.

 4. Охарактеризуйте підстави притягнення юридичної відповідальності.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам юридичної відповідальності. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.Тема 21. Правозаконність і правовий порядок

 1. Визначте режим правозаконності.

 2. Визначте вимоги правозаконності.

 3. Визначте різновиди національного правового порядку.

 4. Специфіка інтегративного правового порядку.

 5. Особливості міжнародного правового порядку.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам правозаконності і правового порядку. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.Тема 22. Правова система і правова сім’я

 1. Визначте співвідношення «системи права» і «правової системи».

 2. Визначте особливості національної правової системи.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам функціонування правових систем. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.Тема 24. Поняття і атрибути держави

 1. Образ сучасної держави.

 2. Зміст акіосфери держави.

 3. Типологізація сучасних держав.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам розвитку та функціонування держав. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.Тема 24. Форма держави

 1. Охарактеризуйте різновиди сучасних республік.

 2. Визначте критерії класифікації федерацій.

 3. Співвідношення понять «державний режим» та «політичний режим».

 4. Охарактеризуйте форму Української держави.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам форми держав. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.Тема 25. Функції держави

 1. Охарактеризуйте внутрішні функції держави.

 2. Охарактеризуйте зовнішні функції держави.

 3. Охарактеризуйте правові форми реалізації функцій держави.

 4. Охарактеризуйте неправові форми реалізації функцій держави.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам функцій держави. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.Тема 26. Держава і громадянське суспільство

 1. Визначте основні ознаки громадянського суспільства.

 2. Визначте ознаки інститутів громадянського суспільства.

 3. Визначте особливості мінімальної та максимальної держави.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам держави і громадянського суспільства. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.


Тема 27. Демократична, соціальна і правова держава

 1. Становлення ідеї демократичної держави.

 2. Становлення ідеї соціальної держави.

 3. Становлення ідеї правової держави.

Завдання:

Складіть бібліографічний опис наукових праць (монографій, статей у провідних періодичних виданнях), присвячених проблемам функціонування демократичної, соціальної і правової держави. Кількість джерел – 10; часовий діапазон видань – за 2010-2015 рр.  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка