Матеріали виступу завідувача дошкільного навчального закладу №119Сторінка2/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3   4

Діяльність адміністрації дошкільного закладу з питань управління і контролю.

Основою для створення ефективного механізму управління в дошкільному закладі була реалізація контрольно – аналітичної діяльності, спрямованої на кінцевий результат. Контролем охоплювались усі напрямки роботи та суттєві питання. Завдяки цілісній структурі контрольної та аналітичної діяльності розроблено та накопичено інформацію за блоками: «Здоров’я дошкільника», «Результативність знань дітей відповідно вимог Базової прогарами «Я у Світі», «Робота з кадрами», «Взаємодія дитячого садка та сім’ї». За кожним блоком складені технологічні картки, результати оформлені в таблицях. Визначені рівні виходу інформації та прийняття конкретних рішень за результатами. У дошкільному закладі протягом року здійснювалось декілька форм контролю: оперативний, тематичний, вибірковий підсумковий та комплексний. З метою якісного аналіз та об’єктивного оцінювання конкретних рекомендацій розроблені різні форми інструментарію аналізу та самоаналізу форм активності дошкільників, визначені оціночні критерії за 4 – бальною шкалою. Ефективність контролю забезпечувалась відкритістю та демократичністю. Цьому сприяв розроблений щомісячний графік контролю, який було розміщено в інформаційному куточку. Вихователі мали змогу ознайомитися з результатами контролю та наданими рекомендаціями. Протягом року проводилось тематичне вивчення стану роботи з дошкільниками з мовленнєвого розвитку (квітень) та соціально-морального (листопад) розвитку. За результатами тематичного вивчення було виявлено, що питанню мовленнєвого розвитку дошкільників приділялась належна увага (К=3.2), але наслідки вивчення свідчать, що є необхідність врахувати у подальшій роботі наступні рекомендації: • продовжувати роботу з батьками щодо дотримання режиму дня;

 • не допускати ухилень вихователів від виконання всіх компонентів методики розвитку мовлення дитини;

 • підвищувати рівень компетентності молодих фахівців щодо методики організації різних видів мовленнєвої активності дошкільників;

 • посилити контроль за якістю ведення журналу обліку звуковимови;

 • продовжити роботу по формуванню мотиваційної сфери всіх учасників навчально – виховного процесу до використання активного словника, складання творчих розповідей.

Комплексне вивчення організації життєдіяльності дітей 5 – го року життя в групі 5В «Чомусики» – вихователі Щербіна Т.М., Марченко В.А., яке було проведено у березні 2013 року дало змогу зробити висновок, що організація та проведення навчально – виховної роботи в групі 5В ведеться на достатньому рівні (К=3.8), наближаючись до оптимального. Доцільно відзначити, що підвищення показників відбулося за рахунок майстерності досвідчених педагогів, високих показників мотивації педагогів та дітей групи до продуктивної діяльності, навчання.

З метою удосконалення роботи та усунення недоліків рекомендовано: • виховувати толерантне ставлення до невдач однолітків, підтримувати під час колективної діяльності дітей, які не в повній мірі виконують вимоги програми;

 • формувати основи логіко-математичної компетентності шляхом використання логіко – математичних ігор, кросвордів, загадок;

 • приділяти увагу збагаченню активного словника дітей українською мовою;

 • передбачити мобільність, динамічність розвиваючого середовища;

 • активізувати батьків до участі в спільній проектній діяльності.

Участь педагогів у заходах, які проводились на рівні Київського району та міста, сприяла розширенню уявлень педагогів про особливості педагогічної діяльності колег, удосконаленню професійної компетентності за різними напрямами освітньої діяльності. Результати представлені у таблиці 4.

Таблиця № 4

Заходи

Дата проведення

Хто відвідував

Де проводилось

1

Спортивні змагання «Перші кроки»

Жовтень

Вишневська Н.Д.

ДНЗ №119

2

Семінар «Інтегрований підхід до проведення занять з дошкільниками»

Листопад

Туманова Н.Є, Тишинська Ж.В.

ДНЗ №123

3

Педагогічна майстерня «Розвиток мовлення дошкільників через проектну діяльність»

Січень

Кузьміна О.В.

ДНЗ №373

4

Конкурс «Вихователь року»

Грудень

Писаревська А.А.

ІМЦ

5

Пізнавальний конкурс «Чомусики»

Березень

Марченко В.А.

ЗОШ №172

Практикуються звіти вихователів про проходження курсової перепідготовки, відвідування методичних заходів на педгодинах, нарадах, практичні матеріали опрацьовувались вихователями в роботі з дітьми, а також використовувались в якості зразків для складання власних розробок. В методичному кабінеті створена добірка конспектів інтегрованих днів з досвіду роботи дошкільних закладів міста. Дошкільний заклад є базою для проходження педагогічної практики студентів педагогічного університету та гуманітарно-педагогічного інституту.

Належна увага в 2012–2013 навчальному році приділялась підвищенню комп’ютерної грамотності педагогів, використанню комп’ютерної техніки, програм для полегшення та підвищення якості аналітичної діяльності, підготовки та проведення навчально – виховного процесу. Для педагогів практичним психологом протягом року проводились заняття з компьютерної грамотності.

Доцільно відзначити, що на достатньому рівні володіють комп’ютером та застосовують в практиці інформатизаційні технології всі члени адміністрації (завідувач, заступник завідувача з господарства, вихователь – методист, практичний психолог, старша медична сестра), кастелянка, діловод. 68 % педагогів володіють комп’ютером на достатньому рівні (16 педагогів – до 30 років), 14 % педагогів володіють комп’ютером на допустимому рівні (4 педагога), 18 % педагогів володіють на початковому рівні (8 педагогів віком 45 – 55 років).

На діаграмі 4 представлено рівень комп’ютерної грамотності педколектива.

Діаграма 4. Рівень комп’ютерної грамотності педколектива


Рівень інформатизації дошкільного навчального закладу знаходиться на допустимому рівні, Кзаг. = 0,74. Порівняно з 2011-2012 роком (К заг. = 0,2), спостерігаються значні позитивні зміни: збільшилася кількість комп’ютерної техніки, підвищилася комп’ютерна грамотність персоналу, розроблені програми розрахунку виконання норм харчових продуктів, використовується міська освітня мережа «Дошкілля», мережа Internet, розпочато застосування ІКТ при проведенні роботи з кадрами, навчально – виховного процесу, в управлінській діяльності, розроблено сайт дошкільного закладу.

Робота з питань інформатизації дошкільного навчального закладу проводиться відповідно розробленої програми «Застосування інформаційних та комунікаційних технологій в дошкільному навчальному закладі № 119 на 2010 – 2013 роки».

Для ефективного використання інформаційно – комунікаційних технологій у навчально – виховному процесі необхідно розробити програму на період 2013 – 2015 роки, яка б передбачала заходи щодо поповнення та оновлення матеріально – технічної бази закладу, підвищення рівня інформаційної культури та інформативної компетентності працівників, оптимізації навчально – виховного процесу, медичної, методичної. адміністративної роботи, ведення ділової документації, роботи з соціумом, удосконалення сайту закладу, організації роботи форуму.

Результативність освітньо-виховної роботи з дітьми.

Комплексні заходи щодо насичення базовим змістом дошкільної освіти, були спрямовані на гармонійний та різнобічний розвиток дошкільників, що підтверджено результатами діагностики рівня компетентності дітей відповідно вимог Базової програми «Я у Світі», результатами контрольних зрізів знань дітей, показниками тестів фізичного розвитку дітей, даними моніторингових досліджень. Вихователем – методистом два рази на рік проводиться діагностика рівня знань дітей по всім віковим групам (діаграма 5).


вересень-жовтень 2012 квітень-травень 2013


Діаграма 5. Зрізи рівня компетентності за лініями розвитку


Система проведених заходів сприяла позитивному результату у засвоєнні дітьми знань, умінь та навичок згідно з Базовою програмою, готовності до навчання у школі випускників старших груп.

Узагальнені результати педагогічного обстеження доводять, що кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку, збільшилась на 11%, середній – на 12 %, з низьким рівнем зменшилась на 27% у порівнянні з початком навчального року.

Підвищення рівня фізичного розвитку дошкільників відбулося за рахунок використання здоров’язбережувальних технологій, налагодженої системи в роботі усіх ланок: адміністрація – вихователі – батьки, проведення індивідуальної роботи з дітьми та відстеження наданих рекомендацій у листках здоров’я вихованців. Дітей з низьким рівнем фізичного розвитку немає.

Позитивна тенденція відстежується в соціально – моральному, пізнавальному, мовленнєвому розвитку дошкільників. Порівняно з минулим роком значно покращились показники мовленнєвого розвитку у дітей молодшого віку. Кількість дітей достатнього рівня збільшилось у середньому на 16%, середнього на 14%, низького зменшилось на 24%.

Порівняно з попереднім роком у старших вікових групах, підвищився рівень логіко – математичного розвитку, а дітей з достатнім рівнем стало на 9% більше, високого рівня на 16% більше. На 14% збільшилась кількість дітей здатних до інтенсивної розумової праці, організовані, уміють зосередитись, старанно виконують завдання, долають труднощі, розуміють вказівки дорослого з першого подання.

Діти – випускники мають:

74 % – на достатньому рівні розвинуті психічні процеси,

62 % – достатній рівень працездатності,

76 % – сформовані навички навчальної діяльності.

Приведені аналітичні дані свідчать про відповідність результативності освітньо – виховного процесу за Базовою програмою достатньому рівню (К=3,56).

З метою реалізації освітніх завдань Програми «Я у Світі» педагогами дошкільного навчального закладу проводилась систематична робота по вихованню базових якостей особистості. Динаміка становлення базових якостей особистості дошкільника показана на діаграмі 6.

Діаграма 6. Динаміка становлення базових якостей особистості дошкільника

Впродовж року вихователями створювалися ситуації для формування навичок правильної поведінки в різних життєвих ситуаціях: з дорослими, однолітками, батьками, чужими людьми, які спонукають дітей висловлювати свої думки, пропозиції щодо запобігання неприємних ситуацій в колективі, в соціумі; обговорюються помилки та дії дітей або вигаданих персонажів в різних ситуаціях. З цією метою активно використовувалися художні твори, усна народна творчість, ілюстративний матеріал, ігри.

Аналізуючи роботу з даного питання, слід зазначити, що діти достатньо володіють знаннями про взаємовідносини між людьми, правила культури спілкування, використовують ввічливі слова за нагадуванням дорослих. Добре знають художні твори, відповідають на запитання по прочитаному тексту, близько до тексту переказують, аналізують та надають оцінку поведінки героїв творів, упізнають автора на портреті. Але виявлені випадки сварок між дітьми, у разі виникнення конфліктних ситуацій, свідчать про те, що не завжди діти виконують правила поведінки, набуті під час організованої навчальної діяльності; діти найчастіше звертаються за їх розв'язанням до вихователя – це свідчить про те, що вихователям слід звернути увагу на виховання у дітей вмінь самостійно приймати рішення, уникати конфліктів, поважати почуття та бажання однолітків. Рівень вихованості дітей є достатнім (К = 3,7):

Діти дошкільного навчального закладу брали участь в районному інтелектуальному конкурсі «Чомусики». На першому етапі в конкурсі брали участь діти старшого дошкільного віку (65 дітей). Переможці внутрисадового конкурсу Олег Синявін, 5Б група ( природничий напрямок), Зборщик Олена, 5Б група ( математика), Круглякова Вероніка, 5В група (мистецтво) - брали участь в районному конкурсі, який проходив на базі дошкільного навчального закладу № 119. Круглякова Вероніка стала фіналістом районного конкурсу «Чомусики», отримала грамоту.

Задоволенню особистих потреб та інтересів дітей, розвитку творчості, придбанню певних вмінь та навичок сприяла робота гуртків. За проханням батьків в дошкільному закладі працювали гуртки:  1. читання;

  2. розвиваючі ігри;

  3. англійська мова;

Гуртковою роботою було охоплено 78% дітей дошкільного закладу. Що на 3% більше порівняно з попереднім роком. Результативність роботи визначалась два рази на рік за критеріями. Протягом року проводились розваги, відкриті заняття. Гурткова робота проводилась узгоджено з навчально – виховним процесом, що сприяло підвищенню результативності виконання програмових вимог.

Результативність гурткової роботи представлено в таблиці 4.

Таблиця 4.

Результативність гурткової роботиГурток

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

«Розмовляємо англійською»

9%

30%

43%

18%

Читання «Пізнайко»

0

22%

43%

35%

Всі діти старшого дошкільного віку навчилися читати, мають стійкий інтерес до читання, вивчення англійської мови. На заняттях з англійської мови, читання, розвиваючих ігор використовуються ігрові методи та прийоми. Під час показу на англійський мові театралізованої казки «Ріпка», сценічних мініатюр «Маміни помічники», «Пташка та лиса» діти виявляли зацікавленість, демонстрували мовні навички. При виявленні рівня психічних процесів у дітей дошкільного віку практичним психологом дошкільного закладу виявлено тенденцію до покращення позитивних результатів у дітей, які відвідували гурток «Чомусики» (Розвиваючи ігри).


Разом із цим, існують проблеми в організації та проведенні навчально-виховного процесу :

- потребує оновлення та поповнення освітнє розвивальне середовище в приміщеннях закладу та групах;

- порушення режиму дня вранці;

- відсутність методичного та ігрового матеріалу для вирішення завдань інтелектуального розвитку старших дошкільників через використання інтелектуальних ігор ( шахи, шахмати);

- потребує оновлення, поповнення, систематизації методичний, дидактичний матеріал з соціально – морального розвитку дошкільників

- потребує поповнення та оновлення обладнання для спортивних ігор на вулиці, виносний матеріал;  1. недостатній рівень виконання дітьми музично – ритмічних руків відповідно нових програмових вимог;

З метою вирішення завдань наступності в роботі дошкільного навчального закладу та школи складено та затверджено спільний план роботи дошкільного навчального закладу та Харківського педагогічного ліцею № 4. Відповідно плану організовувались екскурсії у приміщення ліцею, відвідувались виставки, спільні розваги, організовані заняття у групах підготовки дітей шестирічного віку (26 дітей відвідували заняття з січня по травень). Питання організації освітньо – виховного процесу обговорювались на нарадах, семінарах, педрадах, батьківських зборах з залученням завуча та вчителів початкових класів.
Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу здійснювалось відповідно завдань дошкільного навчального закладу.

Факторами успіху та результативності проведеної роботи можна вважати: • підвищення психологічної компетентності педагогів, розвиток їх творчої

особистості та інноваційної компетентності, освоєння нового соціального, професійного досвіду;

 • підвищення психологічної компетентності батьків, розширення їх виховного досвіду;

 • підвищення мотивації дітей до навчання, достатні показники розвитку емоційної сфери, пізнавальної активності;

 • оволодіння дітьми засобами дружнього спілкування, опанування моральними нормами поведінки;

 • позитивний зріст в групах емоційної задоволеності дітей відносинами з робітниками групи, з друзями, до занять, збільшилась задоволеність дошкільників собою в порівнянні з минулим роком.

Протягом навчального року приділялась увага задля відстеження інтелектуального та емоційного розвитку дітей, збереження їх фізичного та психічного здоров’я,створення сприятливих психологічних умов у дошкільному навчальному закладі. Протягом року працювали над проблемою «Розвиток емоційної сфери дітей та попередження психоемоційних порушень». Проводилась робота з адаптації дітей у дошкільному навчальному закладі, оволодіння ними засобами дружнього спілкування, здійснювалась робота з активізації мотиваційно-пізнавальної сфери дошкільнят. Дослідження рівня адаптації дітей раннього віку та дітей І молодшої групи до умов дошкільного навчального закладу проводилося у жовтні 2012, квітні 2013 року. Практичним психологом дані дослідженні адаптації дітей були внесені до карти-аналізу адаптаційного періоду. Результати досліджень надані в таблиці 5.
Таблиця 5.

Рівень адаптації дітей до дитячого закладуГрупа

Загальна

кількість дітей в групіДані адаптації (%)

Повна адаптація

Неповна адаптація

Дезадаптація

На початку року

На при кінці року

На початку року

На при кінці року

На початку року

На при кінці року

Ясельна

40 – 46

48%

(19)


70%

(32)


32%

(13)


26%

(12)


20%

(8)


4%

(2)


Перша молодша

72

57%

(41)


86%

(62)


31%

(22)


14%

(10)


12%

(9)


0%

(0)


Усього

112 – 116

54%

(60)


81%

(94)


31%

(35)


19%

(22)


17%

(17)


1,7%

(2)

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка