Мета навчальної теми «Інклюзивна освіта як важлива складова навчально-виховного процесу: перспективи розвитку та реалізація в системі пто»Скачати 264.62 Kb.
Дата конвертації19.03.2016
Розмір264.62 Kb.
Тема: «Інклюзивна освіта як важлива складова навчально-виховного процесу: перспективи розвитку та реалізація в системі ПТО», доцент Пащенко О.В., для слухачів категорій – «Керівники ПТНЗ», тематична дискусія.

Мета навчальної теми «Інклюзивна освіта як важлива складова навчально-виховного процесу: перспективи розвитку та реалізація в системі ПТО» – формування високого фахового рівня керівних кадрів ПТНЗ щодо організації та розвитку інклюзивного навчального середовища у ПТНЗ, формування у слухачів системи знань про сучасні засади щодо організації та впровадження інклюзивного навчального середовища у ПТНЗ шляхом реалізації таких завдань з урахуванням навчально-виховних цілей.

Об’єктом вивчення є навчально-виховний процес ПТНЗ. Структурними складовими об’єкту вивчення є:

 • практика організації навчально-виховного процесу для усіх учнів ПТНЗ;

 • нормативно-законодавча база організації інклюзивного навчального середовища;

 • ресурсне забезпечення інклюзивного навчального середовища.

Предметом теми «Інклюзивна освіта: реалізація та перспективи розвитку в системі ПТО» є методика організації інклюзивного навчального середовища у ПТНЗ, шляхи оптимізації всіх видів навчально-виховної роботи, що спрямована на всебічний розвиток та вдосконалення усіх учнів ПТНЗ, розвиток здібностей та потреб у соціально значущій діяльності керівних кадрів ПТНЗ.

Після опанування теми слухач повиненусвідомлювати:

 • роль і значення впровадження інноваційних підходів до організації інклюзивного навчального середовища ПТНЗ;

 • напрями організації інклюзивного навчального середовища ПТНЗ;

 • тенденції щодо гуманізації та гуманітаризації інклюзивного навчального середовища ПТНЗ.

уміти:

 • аналізувати освітні проблеми та процеси організації інклюзивного навчального середовища у ПТНЗ;

 • проектувати рішення з удосконалення змісту і форм інклюзивного навчального середовища, його законодавчого, наукового, ресурсного забезпечення;

 • впроваджувати новітні технології та методики організації інклюзивного навчального середовища.

знати:

 • сутність і призначення, основні цілі та завдання щодо визначення інноваційних підходів до організації інклюзивного навчального середовища ПТНЗ;

 • принципи і засади інноваційного розвитку навчального процесу;

План тематичної дискусії

 1. Підготовчий етап: ознайомлення з теоретичними матеріалами з теми:

- концептуальні аспекти інклюзивної освіти;

- інклюзивна освіта в Україні – огляд законодавства та практики;


- організація діяльності ПТНЗ при створенні інклюзивного навчального середовища.

2. Етап роботи слухачів над завданнями теми.

3. Етап аналізу та узагальнення: аналіз та рефлексія; висновки та рекомендації.

Самостійна робота слухачів над навчальною темою «Інклюзивна освіта як важлива складова навчально-виховного процесу: перспективи розвитку та реалізація в системі ПТО» включає такі форми:


 • самостійне вивчення законодавчої та нормативної бази;

 • самостійна робота з літературними джерелами з метою кращого засвоєння програмного матеріалу після відвідування тематичної дискусії;

 • підготовка вибіркового дослідницького завдання на базі критичного огляду наукових публікацій, розробки пропозицій щодо вирішення актуальних проблем або прогнозів за обраною тематикою (за бажанням);

 • презентація результатів виконання вибіркового дослідницького завдання на практичних заняттях (за бажанням);

 • систематизація вивченого матеріалу перед заліком.

Рекомендована література

 1. Даніелс Е. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів / Е. Даніелс, К. Стаффорд. - Львів: Т-во «Надія», 2000. – 255 с.

 2. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: початкова ланка / [за ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка]. – К.: 2004. – 152 c.

 3. Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти (щодо організації навчально-виховного процесу) №2442-VI від 6 липня 2010р.

 4. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: монографія / А.А. Колупаєва. – К. : «Самміт-Книга», 2009. – 272 с.

 5. Пащенко О.В. Інклюзивна освіта в умовах професійно-технічного навчального закладу: навч.-метод.посіб. / Пащенко О.В., Гриценок І.А., Софій Н.З. – К.: Арт Економі, 2012. – 184 с.

Тема: «Сучасні підходи до організації та оцінювання навчальної діяльності учнів ПТНЗ», доцент Пащенко О.В., для слухачів категорій – «Керівники ПТНЗ», тематична дискусія.Метою навчальної теми «Сучасні підходи до оцінювання навчальної діяльності учнів ПТНЗ» є оволодіння сучасними підходами до оцінювання навчальної діяльності учнів ПТНЗ, їх інноваціями та сучасними методиками формування педагогічної майстерності педагогів.

Завдання тематичної дискусії полягають у необхідності:

 • опанування слухачами методами вимірювання навчальної діяльності учнів ПТНЗ;

 • оптимального використання у професійній педагогічній діяльності різних методів оцінювання;

 • опанування процесом розробки плану оцінювання навчальної діяльності учнів ПТНЗ;

 • розвитку компетенції аналітико-управлінської діяльності з інноваційних підходів з організації оцінювання навчальної діяльності.

Об’єктом вивчення є сучасні підходи до оцінювання навчальної діяльності учнів ПТНЗ.

Структурними складовими об’єкту вивчення є: • міжнародні практики реформування професійної освіти щодо забезпечення її якості;

 • інновації в оцінюванні якості знань учнів ПТНЗ та їх вплив на сформованість професійних якостей кваліфікованих робітників;

 • структура формулювання навчального результату і навчального завдання, таксономія Блума, та їх взаємозв'язок з вибором методу оцінюванням навчальної діяльності учнів ПТНЗ.

Предметом вивчення теми «Сучасні підходи до оцінювання навчальної діяльності учнів ПТНЗ» є педагогічні умови оцінювання якості знань та їх вплив на сформованість професійних якостей в учнів ПТНЗ відповідно з сучасною міжнародною практикою реформування професійної освіти.

Після опанування теми «Сучасні підходи до оцінювання навчальної діяльності учнів ПТНЗ» слухач повиненуміти:

 • аналізувати освітні проблеми та процеси забезпечення якості знань і сформованості професійних якостей учнів ПТНЗ;

 • здійснювати вибір оптимального методу оцінювання навчальної діяльності учнів ПТНЗ;

 • розробляти шкали для достовірного та ефективного оцінювання навчальних результатів учнів ПТНЗ;

 • розробляти плани оцінювання навчальної діяльності учнів, чинники, які потрібно розрізняти при виставленні оцінок та під час розробки плану оцінювання.

знати:

 • сутність і призначення, основні цілі та завдання забезпечення якісної професійної освіти;

 • основні принципи і засади структурної організації, механізми функціонування системи професійної освіти на регіональному рівні;

 • сучасні методи оцінювання навчальної діяльності учнів ПТНЗ;

 • таксономію Блума, характеристику активних стратегій оцінювання та їх вплив на навчальний процес.

План тематичної дискусії

Підготовчий етап: ознайомлення з теоретичними матеріалами з теми: • характеристика методів оцінювання, які використовуються у навчальному процесі;

 • сутність, призначення та методи достовірного оцінювання навчальних результатів;

 • вибір оптимального методу оцінювання навчальної діяльності учнів ПТНЗ;

 • розробка плану оцінювання як один із напрямів ефективного підходу до процесу оцінювання навчальної діяльності учнів ПТНЗ, принципи розробки плану оцінювання;

 • методи вимірювання навчальної діяльності учнів ПТНЗ, ефективність використання різних методів вимірювання навчальної діяльності.

2. Етап роботи слухачів над завданнями теми.

3. Етап аналізу та узагальнення: аналіз та рефлексія; висновки та рекомендації.Самостійна робота слухачів над навчальною темою Сучасні підходи до оцінювання навчальної діяльності учнів ПТНЗ» включає такі форми:

 • самостійна робота з літературними джерелами з метою кращого засвоєння програмного матеріалу після відвідування тематичної дискусії;

 • підготовка вибіркового дослідницького завдання на базі критичного огляду наукових публікацій, розробки пропозицій щодо вирішення актуальних проблем або прогнозів за обраною тематикою (за бажанням);

 • презентація результатів виконання вибіркового дослідницького завдання на практичних заняттях (за бажанням);

 • систематизація вивченого матеріалу перед заліком.

Рекомендована література

 1. Основи педагогічного оцінювання. Частина I. Теорія: Навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників \ За заг. ред. Ірини Булах - К.: Мастер-клас, 2005. - 96 с.

 2. Основи педагогічного оцінювання. Частина II. Практика: Навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників. – К.: Майстер-клас, 2005. – 56 с.

 3. Педагогічне оцінювання і тестування. Правила, стандарти, відповідальність. Наукове видання / Я.Я. Болюбаш, І.Є. Булах, М.Р. Мруга, І.В. Філончук. - К.: Майстер-клас, 2007. - 272 с.

 4. Практикум педагогічної майстерності: Навчальний посібник / Кол. автор.: Сергеєва Л.М., Молчанова А.О., Пащенко О.В. та ін. / За ред. В.В. Олійника, К.: ТОВ «Етіс Плюс», 2008. – 184 с.

 5. Практикум педагогічної майстерності: Навчальний посібник / Кол. автор.: Л.М. Сергеєва, А.О. Молчанова, О.В. Пащенко / За ред. В.В. Олійника.– К.: «Арт Економі», 2011.- 186 с.

 6. Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: Навч. посіб. - К.: Мастер - клас, - 2006. - 160 с.

Тема: «Сучасні підходи до оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», доцент Пащенко О.В., для слухачів категорій – «Керівники ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації», тематична дискусія.Метою навчальної теми «Сучасні підходи до оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» є оволодіння сучасними підходами до оцінювання навчальної діяльності студентів, їх інноваціями та сучасними методиками формування педагогічної майстерності педагогів.

Завдання тематичної дискусії полягають у необхідності:

 • опанування слухачами методами вимірювання навчальної діяльності студентів;

 • оптимального використання у професійній педагогічній діяльності різних методів оцінювання;

 • опанування процесом розробки плану оцінювання навчальної діяльності студентів;

 • розвитку компетенції аналітико-управлінської діяльності з інноваційних підходів з організації оцінювання навчальної діяльності студентів.

Об’єктом вивчення є сучасні підходи до оцінювання навчальної діяльності студентів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Структурними складовими об’єкту вивчення є: • міжнародні практики реформування освіти щодо забезпечення її якості;

 • інновації в оцінюванні якості знань студентів та їх вплив на сформованість професійних якостей фахівців;

 • структура формулювання навчального результату і навчального завдання, таксономія Блума, та їх взаємозв'язок з вибором методу оцінюванням навчальної діяльності студентів.

Предметом вивчення теми «Сучасні підходи до оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» є педагогічні умови оцінювання якості знань та їх вплив на сформованість професійних якостей у студентів відповідно з сучасною міжнародною практикою реформування професійної освіти.

Після опанування слухач повиненусвідомлювати:

 • взаємозалежність між соціально-економічним розвитком українського суспільства та рівнем якості освіти його громадян;

 • можливості підвищення якості надання освітніх послуг в регіоні для збільшення особистісної конкурентності кожного випускника ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації на ринку праці.

уміти:

 • здійснювати вибір оптимального методу оцінювання навчальної діяльності студентів;

 • розробляти шкали для достовірного та ефективного оцінювання навчальних результатів студентів;

 • розрізняти чинники, які потрібно враховувати при виставленні оцінок та під час розробки плану оцінювання;

 • розробляти плани оцінювання навчальної діяльності студентів.

знати:

 • сучасні методи оцінювання навчальної діяльності студентів;

 • таксономію Блума, характеристику активних стратегій оцінювання та їх вплив на навчальний процес.

Етапи тематичної дискусії

 1. Вступна частина – вступ; знайомство; правила; очікування.

 2. Основна частина – оцінка рівня поінформованості з проблеми тренінгу; отримання інформації; розвиток практичних навичок з вибору оптимального методу оцінювання навчальної діяльності студентів та з розробки плану оцінювання з конкретної дисципліни; пошук шляхів вирішення.

 3. Завершальна частина – рефлексія та завершення роботи.

План викладу теоретичного матеріалу

 1. Визначення та актуалізація проблеми тематичної дискусії.

 2. Пошук шляхів вирішення, отримання інформації.

 3. Інформаційне включення (надання слухачам необхідної інформації з проблеми, що розглядається):

 • характеристика методів оцінювання, які використовуються у навчальному процесі;

 • сутність, призначення та методи достовірного оцінювання навчальних результатів;

 • вибір оптимального методу оцінювання навчальної діяльності студентів;

 • розробка плану оцінювання як один із напрямів ефективного підходу до процесу оцінювання навчальної діяльності студентів. Принципи розробки плану оцінювання;

 • методи вимірювання навчальної діяльності студентів, ефективність використання різних методів вимірювання навчальної діяльності.

Самостійна робота слухачів над навчальною темою «Сучасні підходи до оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» включає такі форми:

 • самостійна робота з літературними джерелами з метою кращого засвоєння програмного матеріалу після відвідування тематичної дискусії;

 • підготовка вибіркового дослідницького завдання на базі критичного огляду наукових публікацій, розробки пропозицій щодо вирішення актуальних проблем або прогнозів за обраною тематикою (за бажанням);

 • презентація результатів виконання вибіркового дослідницького завдання на практичних заняттях (за бажанням);

 • систематизація вивченого матеріалу перед заліком.


Завдання для самостійної роботи слухачів

Для підвищення професійної компетентності керівників ВНЗ I –II рівнів акредитації з інновацій в оцінюванні навчальної діяльності студентів ВНЗ I –II рівнів акредитації слухачі повинні опрацювати теоретичні матеріали з таких питань: 1. Характеристика методів оцінювання в залежності від їх складності.

 2. Що таке достовірне оцінювання? Дайте його загальну характеристику.

 3. Які переваги має достовірне оцінювання?

 4. З якою метою здійснюється достовірне оцінювання?

 5. Які чинники слід брати до уваги при розроблені плану оцінювання?

 6. Для чого необхідно розробляти шкали оцінювання? Яку вони мають структуру та які показники враховують?

 7. Що необхідно враховувати при розроблені плану оцінювання навчальної діяльності студентів?

 8. Охарактеризуйте принципи розробки плану оцінювання навчальної діяльності студентів.

 9. Розробіть план оцінювання навчальної діяльності учнів (студентів)для конкретного предмету (дисципліни) який Ви викладаєте.

Рекомендована література

Основна

 1. Педагогічне оцінювання і тестування. Правила, стандарти, відповідальність. Наукове видання / Я.Я. Болюбаш, І.Є. Булах, М.Р. Мруга, І.В. Філончук. - К.: Майстер-клас, 2007. - 272 с.

 2. Практикум педагогічної майстерності: Навчальний посібник / Кол. автор.: Сергеєва Л.М., Молчанова А.О., Пащенко О.В. та ін. / За ред. В.В. Олійника, К.: ТОВ «Етіс Плюс», 2008. – 184 с.

 3. Практикум педагогічної майстерності: Навчальний посібник / Кол. автор.: Л.М. Сергеєва, А.О. Молчанова, О.В. Пащенко / За ред. В.В. Олійника.– К.: «Арт Економі», 2011.- 186 с.

 4. Основи педагогічного оцінювання. Частина I. Теорія: Навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників \ За заг. ред. Ірини Булах - К.: Мастер-клас, 2005. - 96 с.

 5. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учеб. Пособ. – М.: Логос, 2002. – 432 с.

 6. Як стати майстерним педагогом: Навчально-методичний посібник \ Кол. Автор.: Ковальчук В.І., Сергеєва Л.М. та ін. За заг. ред. Л.І. Даниленко, - К.: ТОВ “Етіс Плюс”, 2007. - 184 с.

Додаткова

 1. Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: Навч. посіб. - К.: Мастер - клас, - 2006. - 160 с.

 2. Блум Ф., Лайзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение: Пер. с англ.- М.: Просвещение, 1988. – 248 с.

 3. Михайличев Е.А. Дидактическая текстология. – М.: Народное образование, 2001. – 442 с.

 4. Burke, Ronald. Professors are from Mars. Students are from Snickers. Madison Wisconsin, 1998.


Тема: «Визначення результатів навчання як основного чинника набуття професійних компетенцій», доцент Пащенко О.В., для слухачів категорій – «Директори ПТНЗ», «Новопризначені директори ПТНЗ», «Резерв директорів ПТНЗ», спецкурс.

У спецкурсі мова йде про актуальність формування у педагогічних працівників ПТНЗ сучасних підходів до визначення результатів навчання, які забезпечують набуття студентами професійних компетенцій; про необхідність розроблення та впровадження нових педагогічних підходів у вирішенні означеної проблеми; розкриваються теоретичні основи сутності та структури процесу розробки й формулювання професійних компетенцій.

Метою спецкурсу «Визначення результатів навчання як основного чинника набуття професійних компетенцій» є ознайомлення директорів ПТНЗ, новопризначених директорів ПТНЗ та резерву директорів ПТНЗ з сучасними підходами визначення і формулювання результатів навчання як основного чинника набуття професійних компетенцій та засвоєння основних етапів даного процесу. Вироблення позитивної настанови на даний процес.

Завдання спецкурсу: введення у зміст теми спецкурсу; оволодіння навчальними діями та операціями відповідно до змісту програми; розуміння запропонованого матеріалу, початок процесу дії; аналіз роботи, зіставлення досягнутого, оцінювання роботи.

Слухач повинен уміти: • надавати змісту освіти смислотворчих мотивів;

 • розвивати ініціативу на позитивне ставлення до визначення результатів навчання як основного чинника набуття професійних компетенцій;

 • створювати демократичні, гуманні стосунки між учасниками навчально-виховного процесу, що базуються на діалогічності, відкритості, співпраці;

 • адекватно оцінювати свої педагогічні якості та можливості;

 • актуалізувати інформацію, раціонально складати план та виконувати його, оцінювати результати і ставити нові завдання.

План викладу теоретичного матеріалу

 1. Ознайомлення з моделлю підготовки кваліфікованих фахівців «Освіта на основі результатів».

 2. Результат навчання як професійна компетенція, що характеризує здатність студента виконувати, розуміти, відображати та пізнавати те, що вимагається освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця, після закінчення навчання.

 3. Основні кроки розробки результатів навчання та їх характеристика.

 4. Засоби та критерії оцінювання, які найбільше підходять результатам навчання.

 5. Результати навчання як інструмент для розробки навчальних програм.

Завдання до практичного заняття

 1. Ознайомитися з моделлю підготовки кваліфікованих фахівців «Освіта на основі результатів».

 2. Виконати аналіз професійних компетенцій для двох навчальних результатів одного з предметів, який залежить від профільності навчальних закладів, що представляють слухачі.

 3. Сформувати два результати навчання які характеризують здатність студента виконувати, розуміти, відображати та пізнавати те, що вимагається освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця, після закінчення навчання.

Самостійна робота слухачів над навчальною темою спецкурсу «Визначення результатів навчання як основного чинника набуття професійних компетенцій» включає такі форми:

 • самостійна робота з літературними джерелами з метою кращого засвоєння програмного матеріалу;

 • підготовка вибіркового дослідницького завдання на базі критичного огляду наукових публікацій, розробки пропозицій щодо вирішення актуальних проблем або прогнозів за обраною тематикою (за бажанням);

 • презентація результатів виконання вибіркового дослідницького завдання на практичних заняттях (за бажанням);

 • систематизація вивченого матеріалу перед заліком.

Завдання для самостійної роботи слухачів

Для підвищення професійної компетентності директорів ПТНЗ, новопризначених директорів ПТНЗ та резерву директорів ПТНЗ з визначення результатів навчання як основного чинника набуття професійних компетенцій слухачі повинні опрацювати теоретичні матеріали з таких питань: 1. Як Ви розумієте поняття «навчальне завдання» та «навчальний результат»?

 2. Чи результати навчання повинні супроводжуватися відповідними критеріями оцінювання.

 3. Що відноситься до засобів оцінювання та для чого вони використовуються?

 4. Для чого мають використовуватися результати навчання?

 5. Розкрийте поняття «професійна компетентність».

Рекомендована література

Основна

 1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / Під заг. Рейд. О.В. Овчарук. – К.: „К.І.С.”, 2004. -112 с.

 2. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / За заг. ред. О.І. Локшиноі – К.: К.І.С., 2004. – 128 с.

 3. Основи педагогічного оцінювання. Частина I. Теорія: Навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників \ За заг. ред. Ірини Булах - К.: Мастер-клас, 2005. - 96 с.

 4. Основи педагогічного оцінювання. Частина II. Практика: Навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників. – К.: Майстер-клас, 2005. – 56 с.

 5. Пащенко О.В. Професійна компетентність фахівця у контексті визначення та формулювання результатів навчання / О.В. Пащенко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «35 років на шляху удосконалення професійної компетентності фахівців: історія, сучасність, перспективи» (5-6 лютого 2014 р.) / Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Донецьк: ІПО ІПП (м. Донецьк) ДВНЗ «УМО». 2014. 227 с., – С. 151-156.

 6. Практикум педагогічної майстерності: навч.-метод. посіб. / Кол. автор.: Л.М. Сергеєва, А.О. Молчанова, О.В. Пащенко / За ред. В.В. Олійника. – К., «Арт Економі», 2011. – 186 с.

 7. Проектування навчальних програм професійно-технічної освіти: навч.-метод. посіб. / Кол. автор.: Пащенко О.В., Сергеєва Л.М. та ін., – К., «Арт Економі», 2011. – 160 с.

 8. Чернишова Є.Р. Формування кадрового потенціалу системи післядипломної освіти: моногр.: наук. вид. / Є.Р.Чернишова, – К.: Пед. думка, 2012. – 472 с.

 9. Як стати майстерним педагогом: навч.-метод. посіб. / Ковальчук В.І., Сергеєва Л.М. та ін., – К., «Арт Економі», 2011. –184 с.

Додаткова

 1. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи стандартів вищої освіти // Інформаційний вісник. Вища школа, 2003, № 10. – С. 5–82.

 2. Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні: Затв. МОНУ та АПН України 05.07.04 р. // Освіта України. 2004. №56-57. – С. 3-5.

 3. Коробович Л. П. Застосування критеріїв оцінки результатів в управлінні вищими навчальними закладами / Л. П. Коробович // Нова педагогічна думка.− 2007. − № 4. − С.113–115.

 4. Bloom, B.S., (Ed.). 1956. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain. New York: Longman.

 5. Аnderson, L.W. & Krathwohl, V.R. (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing. New York: Longman.


Тема: «Професійна компетентність фахівця у контексті визначення та формулювання результатів навчання», доцент Пащенко О.В., для слухачів категорій – керівники ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, тематична дискусія.

Метою навчальної теми «Професійна компетентність фахівця у контексті визначення та формулювання результатів навчання» є оволодіння сучасними підходами до формування у педагогічних працівників сучасних підходів до визначення професійних компетенцій фахівців у контексті визначення та формулювання навчальних результатів.

Завдання тематичної дискусії полягають у необхідності:

 • ознайомлення слухачів з сучасними підходами до визначення та формулювання результатів навчання;

 • ознайомлення слухачів з однією з найбільш ефективних та признаною в усьому світі моделлю підготовки фахівців з урахуванням запитів роботодавців є «Освіта на основі результатів»;

 • опанування слухачами процесом визначення й формулювання результатів навчання, їх загальними принципами і правилами;

 • засвоєння основних етапів процесу визначення й формулювання результатів навчання як основного чинника набуття професійної компетентності;

 • вироблення у слухачів позитивної настанови на даний процес.

Об’єктом вивчення є сучасні підходи до визначення професійних компетенцій фахівців у контексті визначення та формулювання навчальних результатів.

Структурними складовими об’єкту вивчення є:

 • міжнародні практики реформування професійної освіти щодо забезпечення її якості;

 • інновації в формування у педагогічних працівників сучасних підходів до визначення професійних компетенцій фахівців у контексті визначення та формулювання навчальних результатів.;

 • структура формулювання навчального результату і навчального завдання, таксономія Блума, та їх взаємозв'язок з вибором методу оцінюванням навчальної діяльності студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Предметом вивчення теми «Професійна компетентність фахівця у контексті визначення та формулювання результатів навчання» є підвищення якості підготовки фахівців та їх спроможністю визначати і продукувати профіль компетенцій для успішної життєдіяльності кожної особистості студента відповідно до міжнародної практики.

Після опанування теми «Професійна компетентність фахівця у контексті визначення та формулювання результатів навчання» слухачі мають уміти: • аналізувати освітні проблеми та процеси забезпечення якості знань і сформованості професійних якостей студентів;

 • проектувати рішення з удосконалення змісту, методів та форм надання професійної освіти, її законодавчого, наукового, ресурсного забезпечення;

 • розвивати ініціативу на позитивне ставлення до процесу визначення результатів навчання як основного чинника набуття професійних компетенцій;

 • визначати та формулювати результати навчання як основного чинника набуття професійної компетентності фахівця з використанням таксономії Блума;

 • актуалізувати інформацію, раціонально складати плани та виконувати їх, оцінювати результати і ставити нові завдання.

План засвоєння теоретичного матеріалу

 1. Ознайомлення з моделлю підготовки кваліфікованих фахівців «Освіта на основі результатів».

 2. Результат навчання як професійна компетенція, що характеризує здатність студента виконувати, розуміти, відображати та пізнавати те, що вимагається освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця, після закінчення навчання.

 3. Основні кроки розробки результатів навчання та їх характеристика.

 4. Засоби та критерії оцінювання, які найбільше підходять результатам навчання.

 5. Результати навчання як інструмент для розробки навчальних програм.

Завдання до практичного виконання

 1. Ознайомитися з моделлю підготовки кваліфікованих фахівців «Освіта на основі результатів».

 2. Виконати аналіз професійних компетенцій для одного навчального результату одного з предметів, який залежить від профільності навчальних закладів, що представляють слухачі.

 3. Сформувати один результат навчання який характеризує здатність студента виконувати, розуміти, відображати та пізнавати те, що вимагається освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця, після закінчення навчання.

Самостійна робота слухачів над навчальною темою тематичної дискусії «Професійна компетентність фахівця у контексті визначення та формулювання результатів навчання» включає такі форми:

 • самостійна робота з літературними джерелами з метою кращого засвоєння програмного матеріалу;

 • підготовка вибіркового дослідницького завдання на базі критичного огляду наукових публікацій, розробки пропозицій щодо вирішення актуальних проблем або прогнозів за обраною тематикою (за бажанням);

 • презентація результатів виконання вибіркового дослідницького завдання на практичних заняттях (за бажанням);

 • систематизація вивченого матеріалу перед заліком.

Завдання для самостійної роботи слухачів

Для підвищення професійної компетентності керівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з визначення результатів навчання як основного чинника набуття професійних компетенцій слухачі повинні опрацювати теоретичні матеріали з таких питань: 1. Як Ви розумієте поняття «навчальне завдання» та «навчальний результат»?

 2. Чи результати навчання повинні супроводжуватися відповідними критеріями оцінювання.

 3. Що відноситься до засобів оцінювання та для чого вони використовуються?

 4. Для чого мають використовуватися результати навчання?

 5. Розкрийте поняття «професійна компетентність».

Рекомендована література

Основна

 1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / Під заг. Рейд. О.В. Овчарук. – К.: „К.І.С.”, 2004. -112 с.

 2. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / За заг. ред. О.І. Локшиноі – К.: К.І.С., 2004. – 128 с.

 3. Основи педагогічного оцінювання. Частина I. Теорія: Навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників \ За заг. ред. Ірини Булах - К.: Мастер-клас, 2005. - 96 с.

 4. Основи педагогічного оцінювання. Частина II. Практика: Навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників. – К.: Майстер-клас, 2005. – 56 с.

 5. Пащенко О.В. Професійна компетентність фахівця у контексті визначення та формулювання результатів навчання / О.В. Пащенко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «35 років на шляху удосконалення професійної компетентності фахівців: історія, сучасність, перспективи» (5-6 лютого 2014 р.) / Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. – Донецьк: ІПО ІПП (м. Донецьк) ДВНЗ «УМО». 2014. 227 с., – С. 151-156.

 6. Практикум педагогічної майстерності: навч.-метод. посіб. / Кол. автор.: Л.М. Сергеєва, А.О. Молчанова, О.В. Пащенко / За ред. В.В. Олійника. – К., «Арт Економі», 2011. – 186 с.

 7. Проектування навчальних програм професійно-технічної освіти: навч.-метод. посіб. / Кол. автор.: Пащенко О.В., Сергеєва Л.М. та ін., – К., «Арт Економі», 2011. – 160 с.

 8. Чернишова Є.Р. Формування кадрового потенціалу системи післядипломної освіти: моногр.: наук. вид. / Є.Р.Чернишова, – К.: Пед. думка, 2012. – 472 с.

 9. Як стати майстерним педагогом: навч.-метод. посіб. / Ковальчук В.І., Сергеєва Л.М. та ін., – К., «Арт Економі», 2011. –184 с.

Додаткова

 1. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи стандартів вищої освіти // Інформаційний вісник. Вища школа, 2003, № 10. – С. 5–82.

 2. Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні: Затв. МОНУ та АПН України 05.07.04 р. // Освіта України. 2004. №56-57. – С. 3-5.

 3. Коробович Л. П. Застосування критеріїв оцінки результатів в управлінні вищими навчальними закладами / Л. П. Коробович // Нова педагогічна думка.− 2007. − № 4. − С.113–115.

 4. Bloom, B.S., (Ed.). 1956. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain. New York: Longman.

 5. Аnderson, L.W. & Krathwohl, V.R. (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing. New York: Longman.


Тема: «Сучасні проблеми виховання в учнів ПТНЗ патріотичної та громадянської свідомості у системі професійно-технічної освіти», доцент Пащенко О.В., для слухачів категорій – «Директори ПТНЗ», «Новопризначені директори ПТНЗ», «Резерв директорів ПТНЗ», конференція з обміну досвідом.

На основі анкетування слухачів здійснюється виявлення їх інформаційних потреб та наявного позитивного досвіду роботи з теми конференції досвідом, а також формування уточненої програми конференції.

Обмін досвідом слухачів рекомендовано здійснювати за тематичними напрямами, що наведені нижче :

 • нормативне регулювання виховної діяльності у ПТНЗ;

 • виховна діяльність у ПТНЗ: стан, проблеми та реалії;

 • сутність виховного процесу в ПТНЗ;

 • мета, зміст, організація виховання в учнів ПТНЗ патріотичної та громадянської свідомості;

 • методи і принципи виховання в учнів ПТНЗ патріотичної та громадянської свідомості;

 • особливості виховної роботи в ПТНЗ;

 • діагностування рівня в учнів ПТНЗ патріотичної та громадянської свідомості;

 • впровадження сучасних навчально-виховних технологій в навчальний процес ПТНЗ;

 • інноваційна діяльність ПТНЗ з питань виховання патріотичної та громадянської свідомості в учнів;

 • управління розвитком виховної системи ПТНЗ;

 • розвиток професійного потенціалу педагогічних кадрів ПТНЗ;

 • соціальне партнерство у професійно-технічній освіті;

 • соціальний захист учнів ПТНЗ;

 • працевлаштування випускників ПТНЗ;

 • контроль і результати виховання в учнів ПТНЗ патріотичної та громадянської свідомості.

План проведення конференції

 1. Підготовка виступів та їх презентація.

 2. Виступи слухачів згідно з тематичними напрямами.

 3. Обговорення виступів.

 4. Підведення підсумків за результатами конференції.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації мають приймати активну участь у обговоренні виступів. Обов’язковими складовими проведення конференції є підбиття підсумків та заключне слово.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка