Мета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практикиСкачати 431.37 Kb.
Дата конвертації26.03.2016
Розмір431.37 Kb.


Зміст


 1. Мета педагогічної практики.

 2. Завдання студентів під час педагогічної практики.

 3. Аналіз уроку іноземної мови.

  1. Схема загального аналізу уроку.

  2. Схема поглибленого аналізу уроку.

 4. Планування навчального процесу.

  1. Календарне планування.

  2. Тематичне планування.

  3. Планування уроку іноземної мови.

   1. Структура уроку іноземної мови.

   2. Вимоги до поурочного плану.

 5. Позакласна робота з іноземної мови.

 6. Підготовка до написання бакалаврських робіт з методики викладання іноземної мови.

 7. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов.

 8. Звітна документація студента-практиканта.

  1. Зразок звіту.

  2. Схема характеристики студента-практиканта.

  3. Зразок характеристики студента-практиканта.

  4. Схема характеристики учня.

  5. Схема психолого-педагогічної характеристики класу.

  6. Схема розробки позакласного заходу.

  7. Варіанти наочних посібників.

 9. Вирази класного вжитку

10 Список рекомендованої літератури
Додаток 1. Титульний лист бакалаврської роботи.

Додаток 2. Зразки календарних планів.


Мета педагогічної практики

Метою педагогічної практики є розвиток у студентів уміння здійснювати діяльність з навчання іноземної мови в навчально-виховних закладах на базі сформованої у них іншомовної компетенції та знань основ теорії методики викладання іноземних мов; забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами педагогічного процесу; виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Студенти мусять оволодіти системою професійних умінь у процесі проведення навчально-виховної та дослідницької роботи.

Завдання студентів під час педагогічної практики

І тиждень – пасивна практика.

Знайомство з режимом роботи навчального закладу, з розкладом занять. Знайомство з класами, групами, де студенти будуть вести уроки англійської, німецької мови та виконувати обов’язки класного керівника.

Вивчення шкільної документації: класних журналів, особових справ учнів, календарних планів вчителів англійської та німецької мови; виховного плану класного керівника; ознайомлення з планом роботи школи на період педагогічної практики. Складання виховного плану, календарних планів з англійської та німецької мови.

Відвідування уроків англійської та німецької мови, відвідування уроків з інших предметів у класі, де студент буде виконувати обов’язки класного керівника, з метою вивчення класу. Бесіди з учнями з метою встановлення контакту з колективом, виявлення проблем щодо вивчення іноземної мови, планування подальшої позакласної та позашкільної роботи тощо.

Знайомство з навчальними комплексами, кабінетами іноземної мови, додатковою літературою, яка є в кабінетах та в бібліотеці школи. Підбір матеріалів для наступних уроків.

Складання планів-конспектів на наступні уроки та узгодження їх з учителями іноземної мови. Виготовлення роздаткового матеріалу та наочності.IІ – ІV тиждень – активна практика.

Студенти готують і проводять всі уроки англійської та німецької мови у класах/ групах, за якими вони закріплені.

Студенти відвідують уроки іноземної мови в інших практикантів та беруть участь у їх обговоренні.

На кожний урок студент-практикант складає конспект уроку, готує наочність, додаткову літературу, технічні засоби навчання.


Студенти повинні:

- регулярно перевіряти зошити та словники учнів,

- проводити консультації,

- вести позакласну роботу з іноземної мови,

- проводити виховну роботу: індивідуальні бесіди, виховні години, присвячені якимось подіям, датам тощо, організовувати відвідування музею, театру, вогники, вечори, брати участь у загальношкільних заходах і т.д.,

- вивчати учнів та класний колектив. У кінці практики студенти складають психолого-педагогічну характеристику учня та класу,

- брати участь у проведенні батьківських зборів (разом з класним керівником),

- брати участь у засіданнях методичного об’єднання вчителів іноземної мови,

- брати участь у нарадах класних керівників.
Ведення зошитів та словників

Учням рекомендується мати 2 зошити, (у молодших класах один з них може бути на друкованій основі), зошит-словник. Бажано також вести окремо зошит для домашнього читання у середніх та старших класах.

При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (2 – 4 класи) всі помилки виправляються, вгорі пишеться правильний варіант. Зошити перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.

У 5 – 9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.

У 10 – 11 класі у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялися роботи всіх учнів.

Словники перевіряються один раз у семестр.Записи в зошитах учні повинні вести з урахуванням таких вимог:

1. Писати акуратно та розбірливо.

2. Записувати дату виконання роботи. Дата в зошитах з іноземних мов записується іноземною мовою. Наприклад:

Montag, den fünften Oktober. Monday the fifth’ of October.

3. Вказувати номер вправи або вид роботи, що виконується: Exercise 5. Page 10. || Übung 5. Seite 10.

4. Зошити та словники підписуються іноземною мовою.Deutsch

Iryna Petrowa

Klasse 8– A

Schule #5 in Sumy
Vokabelheft

Olexandr Iwanow

Schule #1 in Sumy


Hauslektüre

Olexandr Iwanow

Klasse 8– A

Schule #1 in SumyEnglish

Irina Ivanova

Form 5 – A

School #1 of Sumy
Vocabulary

Irina Ivanova

School #1 of Sumy


Home reading

Irina Ivanova

School #1 of Sumy

Бажано, щоб учні вели власний граматичний довідничок. Це можуть бути окремі сторінки у словнику, у зошиті чи окремий зошит. Учень може робити окремі картки чи схеми на те чи інше граматичне явище. Такі записи учні можуть вести хоча й під керівництвом вчителя, але в довільній формі, різними кольорами тощо.


Аналіз уроку іноземної мови

Високий професіоналізм, педагогічна майстерність учителя досягаються не лише у процесі систематичної, вдумливої, творчої підготовки до своїх уроків, але й за рахунок проведення аналізу та узагальнення досвіду колег, збагачення на цій основі своєї практики ефективними прийомами навчання. Уміння спостерігати та аналізувати педагогічний процес є професійно необхідним для кожного вчителя. Воно складає основу успішної реалізації дослідницької функції вчителя, а також є базою для оволодіння самоаналізом, що є запорукою високого професіоналізму.Аналіз уроку іноземної мови вимагає як всебічних знань про урок, так і спеціальних умінь його спостереження та оцінювання. Складність аналізу уроку полягає не тільки в багатоплановості останнього, але й у специфічності окремих його компонентів і типів. Проте існують певні характеристики, які є обов’язковими для кожного уроку іноземної мови. Це насамперед відповідність конкретного уроку основним вимогам до уроку іноземної мови, зумовленим специфікою цілей, змісту і технології навчання саме цього предмета в середніх навчальних закладах. Реалізація вчителем саме цих вимог повинна стати об’єктом загального аналізу уроку іноземної мови, метою якого є цілісна оцінка уроку через призму його особливостей, в однаковій мірі притаманних усім типам уроків. До таких вимог відносяться.

- цілеспрямованість уроку,

- структурна цілісність і змістовність уроку,

- активність учнів на уроці,

- відповідність мовленнєвої поведінки вчителя цілям, змісту та умовам навчання,

- результативність уроку.

З урахуванням сказаного можна запропонувати схеми загального та поглибленого аналізу уроку іноземної мови, складовими частинами яких виступають основні вимоги до уроку ІМ.
Схема загального аналізу уроку

І Цілеспрямованість уроку

1 Визначити тему уроку, місце уроку в тематичному циклі, тип уроку.

2 Назвати цілі уроку: практичні, виховні, загальноосвітні, розвиваючі.

3 Встановити відповідність поставлених цілей уроку та його місцю в тематичному циклі уроків.ІІ Структура та зміст уроку

1 Зафіксувати етапи уроку в їх послідовності.

2 Встановити відповідність прийомів навчання основним цілям уроку.

3 Оцінити раціональність співвідношення тренувальних і мовленнєвих вправ.

4 Назвати допоміжні засоби навчання, що використовувалися, оцінити їх доцільність та ефективність.

5 Визначити розвиваючу, виховну, освітню цінність мовленнєвого матеріалу уроку і вправ, їх відповідність віковим інтересам учнів.ІІІ Активність учнів на уроці

1 Визначити основні форми взаємодії вчителя та учнів на уроці, їх місце (на якому етапі, для виконання яких завдань) та ефективність.

2 Назвати прийоми стимулювання мовленнєвої і розумової активності учнів.

IV Мовленнєва поведінка вчителя

1 Визначити відповідність мовлення вчителя мовній нормі, його адаптованість до рівня мовної підготовки учнів і вимог шкільної програми.

2 Визначити ступінь володіння виразами власного вжитку.

3 Оцінити чіткість і доступність формулювання вчителем завдань для учнів та зверненість його мовлення до учнів.

4 Визначити доцільність використання рідної мови вчителем на уроці.

5 Встановити співвідношення мовлення вчителя та учнів на уроці.V Результативність уроку

1 Підсумувати те, чого навчились учні на уроці.

2 Визначити відповідність рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь поставленим цілям.

3 Оцінити об’єктивність та мотиваційний потенціал виставлених учителем оцінок.
Схема поглибленого аналізу уроку

І Цілеспрямованість уроку

1 Визначити практичну, виховну, розвиваючу, загальноосвітню мету уроку.

2 Встановити відповідність мети уроку його місцю в ситуативно-тематичному циклі, типу та етапу навчання.

ІІ Структура та зміст уроку

1 Назвати етапи уроку.

2 Співвіднести їх послідовність і розподіл у часі з поставленою метою, цілями та віковими особливостями учнів і конкретними умовами навчання.

3 Дати детальну характеристику зафіксованим етапам уроку.А Початок уроку:

- визначити форму проведення уроку та оцінити мотиваційний потенціал, відповідність віковим особливостям і рівню мовленнєвої підготовки учнів;

- сформулювати навчальні завдання початку уроку та визначити їх зв’язок з цільовою установкою уроку;

- встановити відповідність використаних прийомів поставленим цілям;

- оцінити ефективність використаних засобів навчання;

- охарактеризувати мовленнєву поведінку вчителя.Б Основна частина уроку (з урахуванням наявності конкретних ланок уроку):

а) подача нового мовного матеріалу:

- визначити адекватність прийомів навчання етапам формування мовленнєвих навичок, труднощам засвоєння даного матеріалу і рівню підготовки учнів;

- оцінити рівень вмотивованості та мовленнєвої спрямованості подачі мовного матеріалу, забезпечення мовленнєвої та розумової активності учнів;

- назвати використані прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим цілям;

- визначити виховний, освітній, розвиваючий потенціал використаних прийомів та їх відповідність віковим особливостям учнів;

- оцінити мовленнєву поведінку вчителя;

б) активізація дій учнів у використанні мовного матеріалу:

- встановити відповідність мовленнєвих одиниць та послідовність вправ етапам формування мовленнєвих навичок;

- визначити співвідношення некомунікативних і умовно-комунікативних вправ та оцінити його раціональність з урахуванням труднощів засвоєння мовного матеріалу;

- оцінити рівень вмотивованості та мовленнєвої спрямованості тренування;

- визначити прийоми активізації роботи всіх учнів та оцінити ефективність прийомів з урахуванням вікових особливостей учнів;

- встановити зв'язок урочного тренування з виконаним домашнім завданням, оцінити ефективність форм його перевірки;

- назвати використані допоміжні засоби навчання, оцінити ефективність та відповідність віковим особливостям учнів і рівню їх підготовки;

- визначити прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим завданням;

- визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання;

- оцінити мовленнєву поведінку вчителя;

в) практика учнів у спілкуванні:

- оцінити рівень вмотивованості та ситуативної забезпеченості іншомовного спілкування учнів;

- визначити відповідність методичних прийомів етапам розвитку мовленнєвих умінь;

- назвати прийоми активізації роботи всіх учнів;

- визначити адекватність прийомів контролю його об’єктам;

- встановити зв'язок урочної роботи з виконаним домашнім завданням та оцінити ефективність форм його перевірки;

- визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання;

- оцінити мовленнєву поведінку вчителя.

В Завершення уроку:

- оцінити своєчасність і чіткість пояснення домашнього завдання, та його мотивуючий потенціал, підготовленість учнів до його виконання;

- визначити забезпеченість усвідомлення учнями досягнутого рівня практичного володіння мовою;

- оцінити об’єктивність виставлених оцінок, їх мотиваційний і виховний потенціал.ІІІ Результативність уроку

1 Визначити ступінь успішності виконання плану уроку.

2 Встановити відповідність досягнутого на уроці рівня сформованості мовленнєвих навичок та умінь поставленим цілям.

IV Рекомендації щодо удосконалення уроку

Залежно від результатів уроку сформулюйте конкретні поради щодо:

- поліпшення вибору методичних прийомів навчання;

- забезпечення вмотивованості і мовленнєвої спрямованості вправ;

- удосконалення організаційних форм уроку;

- раціональність використання допоміжних засобів навчання;

- поліпшення мовленнєвої поведінки вчителя.
Планування навчального процесу

Календарне планування

Календарний план складається на основі навчальної програми з іноземних мов та навчального плану, де вказується кількість годин на тиждень по всіх предметах для кожного класу.

Можна використовувати також орієнтовні плани які містяться в книжках для вчителя. Учитель може опускати або добавляти певні графи на свій розсуд.

Календарні плани складаються, як правило, на семестр. У календарному плані вказуються теми, підтеми, види роботи над темами, способи підсумкового та тематичного контролю, основні засоби навчання, матеріал, який підлягає повторенню, терміни опрацювання матеріалу (Додаток 2).


Тематичне планування

Тематичний план – це цикл уроків, об’єднаних однією темою, що є частиною календарного плану.

Результат навчальної діяльності на кінець навчального року закладено в програмі (кількісні та якісні параметри по видах мовленнєвої діяльності).

Перше, що повинен зробити вчитель, розробляючи тему – це чітко уявити собі результат на кінець роботи над темою: кількість нових лексичних одиниць, граматичний матеріал, мовленнєві уміння та навички і т.д.

Друге: продумати шляхи досягнення заданого результату:

- підібрати цікавий та адекватний поставленій меті текстовий матеріал;

- матеріал для аудіювання;

- продумати ситуації для монологічного та діалогічного мовлення;

- вибрати найбільш ефективні варіанти семантизації та активізації лексики;

- розробити завдання, таблиці, мовні ігри, серію вправ тощо для опрацювання граматичного матеріалу;

- визначити варіанти контролю;

- підібрати чи виготовити унаочнення.Третій, не менш важливий момент: розробляючи тему, вчитель не повинен випускати з поля зору основну ланку навчального процесу – учня з його інтересами, нахилами, бажаннями і, нарешті, з його рівнем підготовленості, розвитком інтелектуального кругозору та якостей, які відіграють провідну роль в оволодінні іншомовним мовленням.

Кожне завдання, запитання повинно бути адресовано конкретному класу / групі / учню. Завдання, ефективне в одній групі, може не «спрацювати» в іншій групі одного й того ж самого класу.

Всі завдання повинні бути спрямовані на активізацію резервних можливостей особистості (це і мнемонічні прийоми і проблемні завдання, і творчі завдання і т.д.).

Всі уроки тематичного циклу повинні бути логічно взаємопов’язані: весь урок – це підготовка до виконання домашнього завдання, тобто до самостійної роботи. У свою чергу домашнє завдання є місточком до наступного уроку, до сприйняття нового матеріалу, до вирішення нових проблем.


Наприклад, тема «Екологія» 9 клас. 6 уроків

1 Урок. Уведення лексики. Для введення лексики можна використати малюнки, діафільм, текст для читання чи аудіювання. Тобто дати лексику в контексті чи з опорою на наочність.

2 Урок.

1 Робота над граматичним матеріалом.

Passiv. Wodurch wird die Natur bedroht? Die Natur wird durch die Abgase, die Abwässer bedroht. Die Luft wird verschmutzt usw.

2 Активно обговорюються екологічні проблеми регіону (області, міста, села, України). Лексика інтенсивно повторюється на всіх уроках теми.

3 Аудіювання.

3 Урок. Читання текстів про охорону навколишнього середовища в інших країнах, про те, яку користь приносять зелені насадження та ін. Можна використати фабульні тексти для читання чи аудіювання для обговорення проблеми «Людина – природа».

Можна підібрати готові тексти, якщо ж немає таких текстів, можна взяти складніші тексти з додаткової літератури та адаптувати їх відповідно до віку дітей та поставлених завдань.

Варіанти завдань до тексту:


 1. обговорення змісту прочитаного.

 2. інсценування.

 3. продовження тексту.

4 Урок. Робота в парах. Учні розповідають один одному інформацію, яку вони знайшли у місцевих газетах. Газети – рідною мовою,розповіді – іноземною. Потім учні переповідають те, що почули від товаришів (аудіювання та монологічне мовлення).

5 Урок. Робота в групах (3 – 4 групи), кожна група розробляє власний проект «Захистимо природу» або «Захистимо наше місто. Учні обговорюють і визначають, що можна і потрібно зробити для збереження природи, що можуть вони самі зробити (посадити дерево, квіти, прибрати пришкільну територію чи свою вулицю, не смітити, не палити і т.д.). ці пропозиції оформляються в газеті, плакаті чи проспекті. У групах розподіляються завдання:

- мовне оформлення текстів,

- художнє оформлення плакатів,

- комп’ютерний набір текстів (чи написання),

- презентація пропозицій своєї групи.

Робота починається на уроці та завершується як домашнє завдання в позаурочний час.6 Урок. Заключний, підсумковий, він же і контрольний. Представники від кожної групи презентують свої плакати, свої пропозиції щодо природи та підтримання чистоти. При цьому контролюється мовлення, аудіювання, письмо, а також мовна компетенція (володіння лексичним та граматичним матеріалом)
Планування уроку іноземної мови

Структура уроку іноземної мови

Частина уроку

Компоненти уроку

Початок уроку

Організаційний момент

Фонетична зарядка

Мовленнєва зарядка


Основна частина уроку

Подача нового матеріалу

Тренування у вживанні нового матеріалу

Практика у мовленнєвій діяльності

Систематизація / узагальнення вивченого

Контроль навичок та вмінь


 • поточний,

 • тематичний,

 • підсумковий.

Заключна частина уроку

Повідомлення домашнього завдання

Підведення підсумків уроку.
Вимоги до поурочного плану

Основна умова успішної організації навчального процесу та реалізації програмових вимог - орієнтування на кінцевий результат. Ще на початку навчального року учитель повинен чітко уявляти, що повинні знати та уміти учні на кінець навчального року, на кінець семестру, на кінець кожної теми в усіх видах мовленнєвої діяльності. Плануючи урок учитель ставить питання: що повинні засвоїти учні на уроці, скільки та які лексичні одиниці, який граматичний матеріал. Кожний етап уроку, кожне завдання повинно бути підпорядковане певній меті.

Тема уроку зазначена в календарному плані. Мету уроку вчитель ставить та формулює в залежності від місця уроку в рамках теми.

Практична мета стосується роботи над мовними аспектами мови (граматикою, лексикою, фонетикою, орфографією); над видами мовленнєвої діяльності (читанням, письмом, аудіюванням, монологічним та діалогічним мовленням).

Освітня мета передбачає розширення знань учнів про культуру, літературу, географію, звичаї країни, мова якої вивчається, про свою країну, тощо.

Виховна мета передбачає формування суспільно-політичних поглядів, почуттів, ставлення до морально-етичних категорій, до навколишнього світу і т.д.

Розвиваюча мета реалізується в процесі навчання. Це розвиток пам’яті, уваги, уяви, здатності аналізувати, порівнювати, робити висновки.

Наприклад. Урок № … Клас 9-А. Дата.

Тема уроку: Wo beginnt der Umweltschutz?

Мета уроку: практична. Навчити вживати лексику: der Umweltschutz, die Natur, bedrohen,…. і т.д.

Повторити граматичну тему «Passiv».

Вчити вести бесіду про природу рідного краю (Україна). Удосконалювати техніку читання тексту про себе.

Розвивати вміння переказувати текст.

Освітня: познайомити учнів з охороною природи в європейських країнах.

Виховна: прищеплювати любов до природи.

Розвиваюча: розвивати мовну здогадку, логічне мислення.

Наочність: малюнки, касета «…». Граматична таблиця «…».Хід уроку

І Початок уроку.

Організаційний момент.

Бесіда з класом про новини, справи в класі, завдання на уроці.

Фонетична зарядка.ІІ Робота над текстом «____»:

а) читання тексту про себе.

б) контроль розуміння. Відповіді на питання. Доповнити речення та ін.

ІІІ Розвиток умінь і навичок монологічного мовлення:

а) складання плану до тексту.

б) переказ тексту з використанням ключових слів.

с) висловлення власних думок щодо прочитаного, оцінка дій головних героїв.ІV Робота над граматичним матеріалом.

а) вибірковий переклад пасивних речень з тексту.

б) аналіз речень: учні знаходять у реченні головні члени речення, додаток; порівнюють активні та пасивні речення, формулюють правило.

Passiv = допоміжне дієслово werden + Partizip II основного дієслова.V Бесіда про природу рідного краю.

Wodurch wird die Natur bedroht? Wodurch wird die Luft /die Erde/ das Wasser verschmutzt

Учні відповідають на питання, вживаючи пасивні речення.

Заключний етап уроку.

а) пояснення домашнього завдання. Описати природу рідного міста за складеним планом.

б) підведення підсумків роботи на уроці (що вивчили, що дізналися нового). Обговорення оцінок.

Всі етапи роботи на уроці повинні бути логічно взаємопов’язані. Мовленнєва зарядка є підготовчим етапом і одночасно дійсно-комунікативною вправою. Фонетична зарядка є фонетичним відпрацюванням тих лексичних одиниць, які будуть використовуватися на уроці або зустрінуться в текстах для читання чи аудіювання. Текст для читання та аудіювання може бути основою для монологічного чи діалогічного мовлення і т.д. Підведення підсумків робиться іноземною мовою, воно є також комунікативною вправою. У розгорнутому плані - конспекті дається зміст або питання мовленнєвої зарядки, матеріал для фонетичної зарядки, тексти для читання та аудіювання, завдання для контролю розуміння з відповідями. Не всі компоненти можуть бути присутні на кожному уроці. Співвідношення компонентів уроку, їх послідовність та взаємозв’язок залежать від типу уроку та визначаються вчителем для кожного окремого уроку.

Позакласна робота з іноземної мови

Позакласна робота з іноземної мови є продовженням роботи на уроці, одним із засобів формування позитивної мотивації до вивчення іноземної мови.

Поєднання класної роботи з позакласною забезпечує ефективне формування комунікативних умінь і навичок та реалізацію виховних, освітніх і розвиваючих цілей з урахуванням як психологічних особливостей особистості так і психологічних особливостей колективу.

Позакласна робота повинна проводитися протягом навчального року.

Так як студенти-практиканти обмежені в часі, вони можуть проводити такі види позакласної роботи, які можна підготувати і провести у стислі строки.
Стінгазета

Стінгазета може бути позакласною або класно-позакласною роботою. Участь у роботі над стінгазетою можуть брати всі учні, виконуючи різні завдання: збір матеріалів, художнє оформлення, складання текстів, редагування текстів і т.д. Якщо цією роботою займаються кілька класів, можна організовувати конкурс стіннівок. У такому разі потрібно розробити критерії оцінювання стіннівок. Наприклад:

1. Художнє оформлення.

2. Мовне оформлення.

3. Оригінальність матеріалів.

4. Масовість (скільки учнів класу залучені до цієї роботи).


Орієнтовні рубрики:

1. Fundbüro (бюро знахідок, куди потрапляють загублені щоденники чи зошити і т.д.).

2. Werden gesucht (жартома можна описати зовнішність учнів, які не завжди відвідують заняття).

3. Anzeigen (оголошення про шкільні заходи).

4. Erinnerungen an Neujahrsfeiertage.

5. Miniwörterbuch (жартівливі тлумачення слів).

6. Rätsel.

7. Wir reimen.

8. Wir übersetzen.

9. Seiten aus dem Buch des Hinnesrekorde.

10. Unsere Geburtstagskіnder.

11. Lacht mit (жарти з шкільного життя).

12. Sportreportagen.

13. Neue Regeln fur die Schüler (вигадані правила для учнів).

14. Aus der Geschichte unserer Stadt (якщо опрацьовується тема «Місто»).

15. Meine Traumschule (якщо на уроках іде мова про школу).

Можуть бути запропоновані учням інші рубрики, відповідно до тем, що опрацьовуються на уроках, або до подій, які відбуваються в школі чи місті. Наприклад, конкурс на кращу «валентинку» чи лист до Дня Святого Валентина.

Вибір заголовка та рубрик газети може бути темою обговорення іноземною мовою на уроці. Також розподіл обов’язків може бути обговореним у класі. Нарешті учні одержують завдання (індивідуальні чи на групу), збирають матеріал (інтерв’ю), обговорюють його з учителем, потім працюють над оформленням. Збір матеріалу можна провести таким чином: зробити поштову скриньку, куди всі бажаючі будуть вкидати свої листи (можна під своїми прізвищами, можна вигадувати псевдоніми), а редакційна колегія через кілька днів виймає «пошту» та опрацьовує її. Випуск стінгазети можна поєднати з конкурсом перекладачів або конкурсом на краще читання віршів, літературною конференцією (у такому варіанті газета присвячується творчості письменника чи поета).підготовка до написання бакалаврських робіт з методики викладання іноземних мов

Під час педагогічної практики студенти збирають матеріал для написання курсової роботи з методики викладання іноземних мов.Приклади тем курсових робіт з методики викладання іноземних мов

1 Шляхи реалізації виховних цілей уроку ІМ.

2 Естетичне виховання учнів на уроках ІМ.

3 Лінгвокраїнознавчий аспект навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах (початковий/ середній/ старший ступінь навчання).

4 Форми взаємодії вчителя та учнів на уроці ІМ.

5 Навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним мовленням.

6 Способи ознайомлення учнів з граматичним матеріалом (активним і пасивним).

7 Способи організації і презентації граматичного матеріалу.

8 Використання різних видів наочності у навчанні граматичного матеріалу.

9 Узагальнення граматичного матеріалу на різних ступенях навчання.

10 Способи семантизації лексики.

11 Використання різних видів наочності у навчанні лексичного матеріалу.

12 Шляхи формування потенційного словника учнів.

13 Розвиваючий аспект навчання аудіювання на різних ступенях.

14 Виховний та освітній потенціал навчання аудіювання на різних ступенях.

15 Лінгвістичні особливості діалогічного мовлення.

16 Навчання діалогічного мовлення на початковому/ середньому/ старшому ступені.

17 Використання опор у процесі навчання монологічного мовлення на початковому/ середньому/ старшому ступені середньої школи.

18 Особливості навчання техніки читання іноземною мовою на початковому ступені.

19 Використання наочності для навчання техніки читання.

20 Система вправ для навчання читання іноземною мовою.

21 Читання як засіб навчання інших видів мовленнєвої діяльності та мовних аспектів.

22 Письмо як мета і засіб навчання іноземної мови

23 Організація поточного контролю на уроках іноземної мови

24 Організація підсумкового контролю у навчанні іноземної мови

25 Особливості тестового контролю на різних ступенях навчання іноземних мов

Робота над курсовою роботою починається з чіткого визначення проблеми, цілей і завдань дослідження. Курсова робота повинна складатися з теоретичного обґрунтування основних положень роботи та з практичної частини.

Теоретичне обґрунтування проблем, поставлених у курсовій роботі робиться на основі критичного аналізу літературних джерел; вивчення та узагальнення передового досвіду вчителів; спостереження та інших методів. Так, студенти мають можливість проводити анкетування, тестування, бесіди з учнями та вчителями (метод інтерв’ю), хронометрування виконання певних завдань тощо.

У практичній частині студенти презентують власні розробки уроків, фрагментів уроків та позакласних заходів, різні варіанти унаочнення уроків, приклади роздавального матеріалу, тестових завдань, контрольних робіт, проектних завдань та ін. Розробки, представлені у практичній частині, повинні ілюструвати теоретичні посилання, крім цього у практичній частині описуються умови виконання даних завдань, місце даного завдання (уроку, заходу тощо) у тематичному циклі, режим виконання, підготовча робота вчителя та учнів, використання наочності та ТЗН і т.д.

Під час педагогічної практики студенти мають можливість апробовувати окремі положення своєї курсової роботи, що сприяє об’єктивності дослідження, дає можливість врахувати всебічні зв’язки явища, яке досліджується, та дати власне бачення проблеми, зробити певні висновки. Окремі матеріали курсової роботи можуть бути винесені у додатки.Оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов

Види оцінювання

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне та підсумкова державна атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або мовленнєвих умінь. Тому тематичне оцінювання з іноземної мови доцільно проводити саме за результатами поточного оцінювання.

Тематичне оцінювання з іноземної мови проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал. Не допускається проведення оцінювання із кожного виду мовленнєвої діяльності окремо і диференційоване виставлення оцінок за них.

Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються. Вимоги до перевірки зошитів регламентуються Міністерством освіти і науки України.

Семестрове оцінювання

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). До журналу робиться, наприклад, такий запис:

15.12 – залікова контрольна робота з аудіювання,

18.12 – залікова контрольна робота з монологічного мовлення,

20.12 – залікова контрольна робота з діалогічного мовлення,

22.12 – залікова контрольна робота з читання,25.12 – залікова контрольна робота з письма.

Критерії оцінювання знань, навичок і умінь

12– 0 помилок

9– 4 помилки

6– 7 помилок

3– 10 помилок

11– 1-2 помилки

8– 5 помилок

5– 8 помилок

2– 11 помилок

10– 3 помилки

7– 6 помилок

4– 9 помилок

1– 12 помилок

Диктант

12– 0 помилок

9– 4 помилки

6– 7 помилок

3– 10 помилок

11– 2 помилки

8– 5 помилок

5– 8 помилок

2– 11 помилок

10– 3 помилки

7– 6 помилок

4– 9 помилок

1– 12 помилок

Переклад і тестування

100% - 12 балів

68-75% - 8 балів

36-43% - 4 бали

92-99% - 11 балів

60-67% - 7 балів

28-35% - 3 бали

84-91% - 10 балів

52-59% - 6 балів

20-27% - 2 бали

76-83% - 9 балів

44-51% - 5 балів

12-19% - 1 бал


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнівАудіювання
1

Учень розпізнає на слух найбільш поширені слова у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.

Початковий2

Учень розпізнає на слух найбільш поширені словосполучення у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.
3

Учень розпізнає на слух окремі прості непоширені речення і мовленнєві зразки, побудовані на вивченому мовному матеріалі в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.
4

Учень розпізнає на слух прості речення, фрази та мовленнєві зразки, пред’явлені в нормальному темпі.

Середній5

Учень розуміє основний зміст пред’явлених у нормальному темпі невеликих за обсягом текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі.
6

Учень розуміє основний зміст пред’явлених у нормальному темпі невеликих за обсягом текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.
7

Учень розуміє основний зміст пред’явлених у нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.

Достатній

8

Учень розуміє основний зміст стандартного мовлення у межах вивчених тем, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися
9

Учень розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також «схоплює» основний зміст чітких повідомлень
10

Учень розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також основний зміст чітких повідомлень.

Високий

11

Учень розуміє тривале звучання, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.
12

Учень без особливих зусиль розуміє тривале звучання й основний зміст повідомлень.
Читання
1

Учень уміє розпізнавати та читати окремі вивчені слова

Початковий

2

Учень уміє розпізнавати та читати окремі вивчені словосполучення.
3

Учень уміє розпізнавати та читати окремі прості непоширені речення.
4

Учень уміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту короткі прості тексти, побудовані на вивченому матеріалі.

Середній

5

Учень уміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту короткі тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.
6

Учень уміє читати з повним розумінням короткі тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.
7

Учень уміє читати з повним розумінням короткі тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє знаходити потрібну інформацію в текстах інформативного характеру.

Достатній

8

Учень уміє читати з повним розумінням тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, знаходити і аналізувати потрібну інформацію.
9

Учень уміє читати з повним розумінням адаптовані тексти, знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та робити відповідні висновки
10

Учень уміє читати з повним розумінням тексти, використовуючи словник, уміє їх аналізувати, робити висновки.

Високий

11

Учень уміє читати нескладні неадаптовані тексти, уміє аналізувати і робити висновки, порівнює отриману інформацію з власним досвідом.
12

Учень уміє читати неадаптовані тексти, у разі необхідності використовуючи словник, уміє аналізувати їх і робити власні висновки.Письмо
1

Учень уміє писати вивчені слова

Початковий

2

Учень уміє писати вивчені словосполучення.
3

Учень уміє писати прості непоширені речення.
4

Учень уміє написати листівку за зразком.

Середній

5

Учень уміє написати коротке повідомлення за зразком у межах вивченої теми.
6

Учень уміє написати короткого особистого листа за зразком.
7

Учень уміє написати коротке повідомлення за вивченою темою, використовуючи опори.

Достатній

8

Учень уміє без використання опори написати повідомлення за вивченою темою, зробити нотатки.
9

Учень уміє написати повідомлення на запропоновану тему, заповнити анкету.
10

Учень уміє написати повідомлення, висловлюючи власне ставлення до проблеми, написати особистого листа.

Високий

11

Учень уміє передати свої міркування у межах вивченої тематики, використовуючи різноманітні мовні засоби.
12

Учень уміє передати свої міркування з широкого кола питань у межах вивченої тематики, використовуючи різноманітні мовні засобиГоворіння
1

Учень знає вивчені найбільш поширені слова, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні

Початковий

2

Учень знає вивчені найбільш поширені словосполучення, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні.
3

Учень використовує прості непоширені речення з опорою на зразок.
4

Учень використовує у мовленні прості речення і за опорами робить короткі повідомлення, у його мовленні є помилки

Середній

5

Учень уміє робити короткі повідомлення з вивченої теми за опорами, вживаючи прості речення, ставить запитання та відповідає на них з опорою на зразок; у його мовленні є помилки.
6

Учень висловлюється за опорами в межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, малюнка, уміє починати та закінчувати розмову, погоджуватися або не погоджуватися; в його мовленні є помилки.
7

Учень уміє зв’язно висловлюватися відповідно до навчальної ситуації, малюнка, робити повідомлення з теми, простими реченнями передавати зміст прочитаного, прослуханного або побаченого, підтримувати бесіду, ставити запитання та відповідати на них; у його мовленні є помилки, які не заважають спілкуванню.

Достатній

8

Учень уміє логічно висловлюватися у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, а також у зв’язку зі змістом прочитаного, почутого або побаченого, висловлюючи власне ставлення до предмета мовлення; уміє підтримувати бесіду, вживаючи короткі репліки; у його мовленні є помилки, які не заважають спілкуванню.
9

Учень уміє логічно висловлюватися у межах вивчених тем, передавати основний зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті репліки; у його мовленні є помилки, які не заважають спілкуванню.
10

Учень уміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивчених тем, у його мовленні можуть бути незначні помилки.

Високий

11

Учень уміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивчених тем, аргументуючи власне ставлення до предмета спілкування; у його мовленні можуть бути незначні помилки.
12

Учень уміє вільно висловлюватись та вести бесіду в межах вивчених тем, гнучко та ефективно користуючись мовними засобами.Звітна документація студента-практиканта

1 Звіт студента-практиканта про педагогічну практику.

2 Характеристика студента-практиканта, завірена директором школи за підписами вчителів англійської, німецької мови та класного керівника.

3 Характеристика учня.

4 Характеристика класу.

5 Розгорнутий план-конспект уроку англійської мови.

6 Розгорнутий план-конспект уроку німецької мови.

7 Розробка позакласного заходу.

8 Наочність для уроку англійської або німецької мови.

Зразок звіту
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗВІТ


про педагогічну практику студента
_____ 4курсу ______________ факультету
(прізвище, ім’я та по-батькові)

що пройшов практику з_______ по________

в _____________________________________

(назва і адреса учбового закладу)


І. УЧБОВА РОБОТА

  1. Практика проведена__________________________________

  2. Був прикріплений до__________________________________

(прізвище та ініціали вчителя спеціального предмета і класного керівника)


  1. Відвідано уроків: з англійської мови_______ , з німецької мови ______, з інших предметів _______
  1. Провів уроків у школі ________, у т.ч. залікових _________

  2. Провів інших видів учбової роботи ____________________________________________________

(скільки і які)

1.6 Проведено уроків з використанням ТЗН _______________________________________________________

(кількість і які ТЗН використовувались)


  1. Взяв участь в обговоренні (аналізі) ______________ уроків практикантів.

  2. Зібрано матеріал для написання курсової (дипломної) роботи, реферата за темою: ____________________________________________________

ІІ. ВИХОВНА РОБОТА

2.1 Провів __________ виховних заходів, у т.ч. _____ залікових.

2.2 Види і форми виховної роботи _________________________

_______________________________________________________

ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА

3.1 Виготовив учбові посібники _____________________________________________________

(кількість і назви)

3.2 Вивчив учбово-методичну літературу з організації учбово-виховного процесу і життя школи:_________________________
ІV. ВИСНОВКИ СТУДЕНТА З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Висловити думку про рівень одержаних теоретичних знань зі спеціальності, про набуття навичок самостійного ведення учбової і виховної роботи з учнями, відзначити позитивні і негативні сторони організації і проведення практики, сформулювати пропозиції по її вдосконаленню ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗВІТУ

1___________________ 4 __________________

2 ___________________ 5 __________________

3 ___________________ 6 __________________
Студент __________________

(підпис)


“ ___ “ __________________ 200__ р.
Оцінка з практики _________________
Груповий керівник-методист _______________________

(підпис)


“ ______ “ _________________ 200__ р.

Схема характеристики студента-практиканта

1 Заголовок.

2 Вказати школу, клас та період проходження педагогічної практики, в якому класі виконував обов’язки класного керівника.

3 Вказати кількість відвіданих та проведених уроків з англійської та німецької мов.

4 Оцінка фахової та методичної підготовки студента.

5 Аналіз проведення уроків (підготовку, використання ТЗН, наочності, відповідність прийомів та вправ темі, меті уроку).

6 Позакласна робота, організаторські здібності, уміння встановити контакт з класом.

7 Робота з батьками.

8 Ведення шкільної документації, перевірка зошитів, словників, щоденників.

9 Індивідуальна робота з учнями.

10 Виготовлення наочності, оформлення кабінету, тощо.

11 Недоліки в роботі та в підготовці до педагогічної діяльності.

12 Висновки про готовність до педагогічної діяльності.

13 Рішення педагогічної ради.

14 Підписи директора школи, вчителів англійської, німецької мови, класного керівника. Кругла печатка.

Зразок

характеристики студента-практиканта

Штамп


Характеристика

студента-практиканта 4 курсу гуманітарного факультету Сумського державного університету,

спеціальності «Переклад», Іваненко Ганни Іванівни.


Іваненко Ганна Іванівна проходила педагогічну практику в гімназії № 1 м. Сум з 30 січня по 28 лютого 2008 року.

Іваненко Г.І. викладала англійську мову в 10 класі, німецьку мову в 6 класі та виконувала обов’язки класного керівника в 10 класі.

За період проходження педагогічної практики відвідала 10 уроків, провела 15 уроків англійської мови, 12 уроків німецької мови.

Студентка має гарну фахову та методичну підготовку, вміє використовувати свої знання на практиці.

Старанно готувалася до уроків, що давало їй можливість вести уроки у швидкому темпі, залучати до роботи всіх учнів. При підготовці до уроків використовувала додаткову літературу: «Mit Spielen Deutsch lernen» … На уроках використовувалися ТЗН, граматичні таблиці, малюнки, аплікації, опорні схеми. В 6 класі додатково до підручника використовувався матеріал з журналу «Іноземні мови в школі» (тексти для аудіювання, кросворди, загадки, прислів’я, тощо), журнал «Juma».

На уроках більше уваги приділялося діалогічному, монологічному мовленню, аудіюванню, зверталася увага на вимову. Регулярно перевірялися зошити, словники.

Як класний керівник студентка швидко встановила контакт з класом, залучила учнів до підготовки та участі у загально шкільних заходах, до позакласної роботи з іноземних мов. Учні 10 класу підготували шкільну радіогазету, учні 6класу - спектакль. У ході позакласної роботи велася індивідуальна робота з окремими учнями.

Педагогічна рада школи пропонує оцінити педагогічну практику студентки оцінкою «відмінно».Печатка

Директор школи ___ /п.і.п

підпис
Учитель англійської мови ___ /п.і.п

підпис

Учитель німецької мови ___ /п.і.ппідпис

Класний керівник ___ /п.і.п

підпис
Схема характеристики учня / учениці …

 • Заголовок

Характеристика учня … класу

… школи


Прізвище, ім’я по батькові

1998 року народження
 • Скільки років навчається в даній школі.

 • Навчання. Рівень знань. Причини та наслідки високого чи низького рівня знань.

 • Нахили, здібності, додаткові заняття окремими предметами.

 • Робота над навчальним матеріалом (в класі, вдома).

 • Інтереси, захоплення, відвідування секцій, гуртків, тощо.

 • Темперамент, риси характеру.

 • Дисциплінованість.

 • Участь у класних, позакласних заходах, громадському житті. Доручення. Виконання доручень.

 • Ставлення до однокласників, вчителів, батьків.

 • Наявність чи відсутність шкідливих звичок.


Схема

психолого-педагогічної характеристики класу

 • Кількість учнів: з них хлопців, дівчат.

 • Навчання: скільки учнів мають високий , достатній, середній та початковий рівень знань.

 • Участь у факультативах, гуртках. Інтереси, захоплення (заняття спортом, музикою, тощо) груп учнів; окремі учні, які мають творчі здібності (малюють, пишуть вірші та ін.).

 • Згуртованість класного колективу; лідери (формальні, неформальні), розподіл доручень та ставлення до цих доручень.

 • Участь класу в загальношкільних, класних та позакласних заходах.

 • Дисциплінованість, відвідування занять, ставлення до менших, старших, однолітків.

 • Наявність учнів, які мають шкідливі звички (паління, вживання алкоголю), схильність до обману, тощо.

Схема розробки позакласного заходу

1 Тема: …

2 Мета: …

3 Обладнання /наочність/ література.

4 Короткий опис підготовчої роботи.

5 Сценарій або тезисний зміст.

6 Підведення підсумків /завдання/ нагородження переможців.
Варіанти наочних посібників

1 Граматичні таблиці.

2 Підстановчі таблиці.

3 Роздаткові матеріали: картки з завданнями для опрацювання лексичного та граматичного матеріалу.

4 Тексти для читання та завдання до них.

5 Тексти для аудіювання та завдання для них (у текстовому та електронному варіантах).

6 Тестові завдання для контролю розуміння текстів для читання та аудіювання.

7 Матеріали країнознавчого характеру.

8 Вікторини.

9 Кросворди.

10 Пам’ятки для учнів.

11 Матеріали для фонетичної зарядки.

12 Тематичні малюнки з завданнями до них.

13 Тексти-опори для розвитку монологічного мовлення (тексти з пропусками).

14. Тексти-опори для розвитку діалогічного мовлення (діалоги з пропусками).

15. Наочність для проведення позакласних заходів. Наприклад:

1) підібрати риму,

2) загадки, прислів’я на певну тему,

3) фразеологічні вирази та ілюстрації до них,

4) матеріали до літературної конференції:

- біографія письменника,

- картки з назвами творів письменника,

- ілюстрації до творів,

- вікторина чи кросворд.Вирази класного вжитку

Klassenredewendungen für lehrer

Ich freue mich, euch zu sehen.

Herzlich willkommen!

Es freut mich, euch kennen zu lernen.

Versteht ihr mich?

Wiederholt noch einmal!

Schreibt das bitte auf!

Ich empfehle euch … zu wiederholen.

Wartet bitte! Moment bitte!

Herein bitte!

Nehmt Platz bitte!

Mit Vergnügen.

Bitte, sagt eure Namen (Familiennamen).

Ihr habt Recht.

Das stimmt.

Ich habe nichts dagegen.

Es hat schon geläutet.

Die Pause ist zu Ende. Die Pause ist aus.

Die Pause ist vorbei.

Die Stunde ist aus. Die Stunde ist zu Ende.

Setz dich auf deinen Platz!

Was habt ihr für heute auf?

Passt auf!

Sammle die Hefte ein!

Gebt die Hefte ab!

Teile die Hefte aus!

Korrigiert die Fehler!

Wie ist (heißt) es auf Deutsch?

Sieh im Wörterbuch (im Vokabelheft)!

Schlage ein unbekanntes Wort im Wörterbuch nach!

Bilde einen Satz!

Übersetze den Text (die Übung, die Wörter) aus dem Deutschen ins Ukrainische!

Ich habe eine Bitte an euch!

Ich bin (nicht) einverstanden.

Ohne Zweifel.

Das ist schade. Es tut mir leid.

Steht auf!

Wer fehlt heute?

Keiner fehlt.

Alle sind da.

Schreibt das Datum an die Tafel!

Schreibt das Datum in die Hefte!

Mache bitte die Tafel sauber.

Wo ist das Klassenbuch (die Kreide, der Lappen, der Zeigestock)?

Hole bitte neue Kreide!

Der Lappen ist zu trocken (zu nass).

Warum hast du in der letzten Stunde gefehlt?

Schalte bitte das Licht ein (aus)!

Öffne bitte (schließe) das Fenster!

Falsch!


Ausgezeichnet!

Das ist besser!

Ihr habt sehr fleißig (schlecht) gearbeitet!

Deine Antwort war ausgezeichnet (nicht befriedigend)

Das war eine gute (schlechte) Antwort.

Du hast die Hausaufgabe gut (schlecht) gemacht.

Du machst Fortschritte.

Du bist ein fleißiger Schüler (eine fleißige Schülerin).

Ich gebe dir für deine Leistung eine Elf (eine Zehn, eine Zwölf).

Hört aufmerksam zu!

Nicht vorsagen!

Heute werden wir einige Wörter und Wendungen lernen!

Schaut zur Tafel, dort steht das neue Wort!

Sprecht (Sprich) mir nach!

Im Chor, bitte!

Wer kann antworten?

Wer kann ergänzen?

Bitte, stelle Fragen zum Text(zu jedem Wort, zu jedem Satz).

Stellt euch solche Situation vor.

Merkt euch die neuen Vokabeln!

Erzählt den Inhalt des Textes nach!

Betrachtet das Schema und beantwortet die Fragen!

Benutzt dabei die neuen Vokabeln!

Rate mal!

Beantwortet die Fragen mit „ja“ oder mit „nein“ nach dem Muster!
Bereite dich vor, in der nächsten Stunde über…zu erzählen.

Bildet ähnliche Dialoge mit den folgenden Wörtern und Wortverbindungen!

Lest den Text und markiert sofort alle Informationen, die ihr versteht!

Nennt das Thema des Textes!

Besprecht eine Situation (ein Problem, das Thema).

Schreibt die Verben in der 1. und 3. Person Singular im Plusquamperfekt auf! Beachtet den Gebrauch der Hilfsverben „haben“ oder „sein“!

Setzt die Verben in Klammern im Präsens (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum, Passiv) ein!

Setzt die Verben in der richtigen Zeitform ein!

Worum handelt es sich in diesem Text?

Übersetzt die Wörter nach bekannten Teilen ohne Wörterbuch!

Ergänzt die Sätze durch die Information aus dem Text!

Wählt eine richtige Antwort auf jede Frage!

Bildet möglichst viele Sätze!

Arbeitet in Gruppen! Stellt 10- 12 Fragen zum Text!

Formuliert den Hauptgedanken dieses Gedichtes!

Lest das Gedicht „…“ von …. und vergleicht es mit seiner Übersetzung.

Schreibt einen Aufsatz.

Ergänz das Gespräch!

Führt ein Gespräch zum Thema…!

Betrachtet die (lexische, grammatische, phonetische) Tabelle und beantwortet meine Fragen.

Bildet und inszeniert zu zweit einen ähnlichen Dialog!

Wie sieht die Situation aus?

Bereite eine kurze Mitteilungn zum Thema…!

Beschreibt die Bilder

Gebraucht dabei die folgenden Wortverbindungen!

Lest die Sprichwörter!

Lest den Dialog und inszeniert ihn!

Gib den Inhalt des Textes wieder!

Wie kann man das anders sagen?

Lernt das Sprichwort!

Lest den Text (die Erzählung). Versucht etwas Neues hinzufügen!

Wer hat noch eine Frage?

Wovon handelt es sich in diesem Text (dieser Erzählung)?

Worüber erzählt man im Text?

Macht die Bücher auf!

Macht die Bücher zu!

Wollen wir die Erzählung gliedern.

Schreibt die Gliederung in eure Hefte!

Legt die Bücher weg!

Lies den nächsten Satz!

Heute hast du gut gelesen!

Wollen wir den Dialog mit verteilten Rollen lesen!

Geh bitte zur Tafel, nimm die Kreide!

Komm bitte nach vorne!

Schreibe die Übersetzung (die Gliederung, den Satz, das Wort) an die Tafel.

Wisch das Wort weg!

Geh zur Seite!

Seht euch die Tabelle an!

Schreibt die Vokabeln auf!

Schreibt von der Tafel ab!

Schreibt das Datum, die Nummer und die Überschrift!

Arbeitet selbstständig!

Hier fehlt das Datum.

Wie hast du denn das übersetzt?

Die Übersetzung ist ungenau.

Das ist kein gutes Deutsch.

Übersetze den Satz!

Wie übersetzt man dieses Wort ins Deutsche (Ukrainische)?

Bringt das nächste Mal eure Wörterbücher mit!

Ihr könnt das Wörterbuch benutzen.

Ich werde euch erklären, wie man mit dem Wörterbuch arbeitet.

Sucht das Wort ... im Wörterbuch!

Wir werden einen Film sehen.

Hänge bitte das Bild (die Karte) an die Tafel.

Wir wollen das Bild beschreiben.

Was seht ihr auf dem Bild?

Betrachtet das Bild aufmerksam!

Was siehst du im Vordergrund (im Hintergrund, rechts, vorn, links, hinten, in der rechten unteren Ecke, in der linken oberen Ecke)?

Wir werden uns jetzt einen Text anhören.

Hört euch den ganzen Text (das Gedicht, das Lied) an.

Übersetzt den Text auf Seite ... schriftlich (mündlich)!

Gibt es Fragen?

Ist noch etwas unklar?

Schreibt die Hausaufgabe auf.

Wir hatten für heute auf: den Text auf Seite... zu lesen; zu übersetzen (die neuen Vokabeln zu lernen; die Fragen zu beantworten; den Text nachzuerzählen; die Übung auf Seite ... zu machen; die Fragen zum Text ... zu bilden; das Gedicht zu lernen; das Gespräch zum Thema ... zu führen.

Wir werden das Lied singen!

Wer ist mit der Arbeit fertig?

Nennt Partizip II vom Verb...

Denkt nach!

Sie sind frei.

Ihr seid frei.

Список рекомендованої літератури

1 Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. -К.: Ленвіт, 2003.

2 Тарнопольський О.Б.. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти. -Київ - фірма Інкос, 2006.

3 Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. - К.: Ленвіт, 2004.

4 Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. - М.: Просвещение, 1991.

5 Шатилов C. Методика преподавания немецкого языка в средней школе. - М.: Просвещение.1998.

6 Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. - М.: Просвещение, 1991.

7 Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. М.: Просвещение, 1988.

8 Биль И. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе. - М.: Просвещение, 1988.

9 Методика обучения немецкому языку в средней школе / Под ред. В.А.Бухбиндера. - Киев: Вища школа, 1984.

10 Ulshцfer. Methodik des Deutschunterrichts Mittelstufe II. Klettverlag.

11 Gerhard Neuner und Hans Hunfeld. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Eine Einführung. Langenscheidt. Berlin.

12 Савина С.Н. Внеклассная работа по иностранным языкам в средней школе. - М.: Просвещение, 1994.

13 Мокроусова Г.И., Кузовлева Н.Е. Организация внеклассной работы по немецкому языку (из опыта работы). - М.: Просвещение, 1989.

14 Brigitte Helming, Gustav Waskwitz. Literatur im Deutschunderricht am Beispiel von narrativen Texten. Goethe- Institut, 1986.

15 Anne Spier. Mit Spielen Deutsch lernen. Cornelsen.

16 Програми з іноземних мов для середніх навчальних закладів.

17 Науково-методична література видавництва СумДУ.

18 Кобякова И.К. Методические указания. Организация научно-исследовательской работы студентов. - Суми: СумДУ, 1989.
Додаток 1.

Міністерство освіти і науки України


Сумський державний університет


гуманітарний факультет

кафедра перекладу

естетичне виховання

на уроках іноземної мови

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

спеціальність 6.03.05.07

Допущено до захисту «__» _________ 200_ р.


Зав.каф. перекладу д.філол.н., проф. Швачко С.О.

Науковий керівник:

канд.філол. наук, доц.

Медвідь О.М.


Виконав:

студ. гр. ПР – 22

Іванов І.І.


Суми 2009

Додаток 2.


Зразки календарних планів.

Німецька мова 2 клас. 1 семестр.
Тема

Комунікація, лексика

Граматичний матеріал

Фонетика, орфографія

К-ть

годин


Дата

Примітка, наочність1

Називання осіб

Das ist …

Das sind …

Komm bitte! Danke!

hier, ja, nein.

ich, du, er, sie.


Особові

займен-


ники

Aa,

Oo


1

5.

09


Ляль-ки

2

Ти і я

Ich heiße …

Ich bin …

Ich wohne … /mag/,

lerne Deutsch.

Ist das …?

Sind das …?Числів-

ники


1-5

Ii, Dd

[s], [h]


1

8.

09


АВС.

Ляль-


ки, малюнки


Німецька мова 8 клас.
Тема

Підтема.

Текст


Комунікація

Граматика

Види роботи над темою

К-ть годин

Дата

Примітка.

Літературановий матеріал

повторення

1

Німецькі письменники і поети

J.W. Goethe

…ist /bin (wurde)… geboren

Lebens – und SchaffenswegInfinitiv gruppen

statt (ohne+ zu+ InfinitivInfinitiv - gruppe um… zu+Inf

Читан-ня з метою одержан-ня ін форма-ції. Бесіда.

1

10,02

Juma 4/99

2

Вірш «Über allen Gipfeln.»

Worum geht es …? Der Hauptgedanke. Ich empfehle dir| Ihnen… zu …
Прий-менники з Genetiv während, wegen, trotz

Аудію-вання. Бесіда. Перек-лад

1

14,

12


Kassette

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка