Мета відвідування заняттяСкачати 49.74 Kb.
Дата конвертації18.03.2016
Розмір49.74 Kb.
Орієнтовна схема

аналізу навчального заняттяМета відвідування заняття: (вивчення підготовленості викладача до заняття; контроль за виконанням єдиних вимог до організації навчально-виховного процесу; діагностика рівня педагогічної майстерності викладача, який атестується).

Підготовка аудиторії до заняття (відповідність аудиторії до санітарно – гігієнічного режиму, наявність у студентів відповідного навчального забезпечення).

Загальні відомості про навчальне заняття: тема навчального заняття, її зв’язок з попередніми і наступними, місце у відповідному розділі; форма, тип навчального заняття, його структура, відповідність темі та поставленій меті; рівень досягнення мети та отримані результати, умови, чинники, що сприяли цьому; сильні та слабкі сторони, досягнення, загальні враження.

Методичне забезпечення заняття:

дидактичне (наявність методичної розробки заняття, робочої програми, технологічної карти, лекції та плану заняття, визначення структури, використання фахової та методичної літератури, використання фахової та методичної літератури, підготовка дидактичного та роздаткового матеріалу),

технічні засоби навчання (аудіовізуальні засоби, комп'ютери, мультимедійне обладнання).

Постановка мети, завдань навчального заняття як кінцевого результату, необхідного для досягнення викладачем та студентами, створення у студентів установки на досягненні мети.

Перевірка домашнього завдання (відзначити правильність методики опитування, відповідність принципам доступності, системності, послідовності, форми опитування (традиційні: індивідуальне, групове, фронтальне; нетрадиційні: програмоване, бліц-опитування, ігрова форма, взаємоопитування, тестування, захист рефератів тощо)

Стислий аналіз опитування студентів (методи, форми оцінки, аналіз відповідей, знання студентами понять, формул, законів, вміння послідовно висловлювати думку, аналізувати, порівнювати, володіти загальнонавчальними навичками, вміннями, прийоми організації зворотнього зв’язку на кожному етапі навчального заняття, перевірка викладачем рівня розуміння, осмислення студентами навчального матеріалу, рівня сформованості їхніх знань та вмінь; об'єктивність оцінювання індивідуальних особливостей навчальної діяльності студентів).

Тема заняття (її зв'язок з попередніми і наступними темами, місце у відповідному розділі).

Мета:

методична (удосконалення методики організації діяльності студентів на занятті; втілення проблемно – пошукового методу навчання; нових педагогічних технологій у навчальний процес).

дидактична (постановка мети, завдань навчального заняття як кінцевого результату, необхідного для досягнення викладачем та студентами; мотивація студентів на досягнення мети: бажання оволодіти знаннями, засвоїти властивості, закони, усвідомити значення, сформулювати поняття, уявлення, систематизувати та поглибити знання за темою, залучити до творчої діяльності, оволодіти навичками ... тощо

виховна (створити атмосферу емоційного підйому, викликати почуття гордості, інтересу, відповідальності, поваги, розвивати пізнавальні можливості, самостійність, наполегливість у навчанні).

Вид заняття (лекція, практичне, лабораторне, семінарське)

Тип заняття: (комбіноване, засвоєння нових знань, застосування знань і формування вмінь, контролю і корекції знань і вмінь, перевірки і оцінки знань).

Методи і форми проведення заняття (цілеспрямоване поєднання форм і методів, активізація думки студентів, стимулювання їх критичного та творчого мислення, вияву власної позиції, поглядів, самостійного пошуку і дослідження).

Мотивація (розкриття значення теми для майбутньої професійної діяльності; актуальність та новизна змісту; емоційне забарвлення викладання, застосування методу порівняння та аналогій; наочність та ілюстративність, ефект парадоксальності і здивування, приклади з власної практичної роботи; застосування ділових ігор, дискусій, ТЗН, реалізація міждисциплінарних зв'язків; раціональне використання часу).

Аналіз педагогічної майстерності (структура й логічність окремих елементів заняття, пов’язування програмного матеріалу з виховними задачами, зв'язок теорії з практикою, науковість, доступність, засоби підвищення ефективності викладання та активізація розумової діяльності студентів; ставлення до студентів, наявність позитивної установки;

створення психологічно комфортного середовища; застосування різноманітних форм співробітництва, міжособистісної взаємодії студентів, стиль діяльності та поведінки викладача, його комунікативні уміння, відкритість, щирість, знаходження контакту зі студентами, вияв педагогічного такту у організації взаємодії зі студентами).Застосування методів, прийомів, засобів, форм організації навчально-пізнавальної діяльності студентів і їх творче, цілеспрямоване поєднання, активізація думки студентів, стимулювання їх до критичного та творчого мислення, вияву власної позиції, поглядів, самостійного пошуку і дослідження.

Поведінка та діяльність студентів (ставлення студентів до процесу навчання, застосованих форм, методів організації навчально-пізнавальної діяльності, їхня мотивація;ставлення до особистості викладача, вияв до нього).

Організація міжособистісної взаємодії студентів та розвиток їхніх взаємин: (створення психологічно комфортного середовища на навчальному занятті; застосування різноманітних форм співробітництва, міжособистісної взаємодії студентів (дискусії, діалоги, групові форми, колективна робота тощо)).

Отримання зворотнього зв’язку: (методи, прийоми організації зворотнього зв’язку на кожному етапі навчального заняття; перевірка викладачем рівня розуміння, осмислення студентами навчального матеріалу, рівня сформованості їхніх знань та умінь; застосування зворотнього зв’язку для усвідомлення особливостей діяльності, мислення студентів, мотивації їхнього навчання з метою удосконалення організації навчальних занять; об’єктивність оцінювання індивідуальних особливостей навчальної діяльності студентів; мотивація оцінок студентів без елементів критики особистості; загальні висновки (пропозиції і поради щодо вдосконалення підготовки і проведення наступних навчальних занять)).

Результати заняття (наявність і характеристика плану заняття, його виконання, відповідність теми заняття робочій навчальній програмі,наявність грамотно і творчо складеної методичної розробки, досягнення мети заняття, оцінювання для усвідомлення студентами досягнутих успіхів, перспектив їхнього розвитку, стиль діяльності та поведінки викладача, його комунікативні уміння: відкритість, щирість, встановлення контакту зі студентами, вияв педагогічного такту).

Відбір змісту навчального матеріалу, розвиток особистісного ставлення студентів до нього: раціональний відбір наукових, засадничих знань, понять, фактів, що складають основу розвитку умінь, навичок студентів, їхнього соціального становлення, подальшого навчання; спрямованість змісту навчального матеріалу на розгляд проблем, соціально значущих та актуальних для життя студентів, задоволення їхніх пізнавальних і особистісних потреб та інтересів; відповідність змісту навчального матеріалу рівню розвитку студентів, їхнім пізнавальним можливостям; стимулювання інтересу студентів до змісту (новизна знань, умінь, їхня різностороння значущість, парадоксальність понять, фактів, популярність інформації, емоційність викладу, подання інформації через призму бачення викладача, науковця); інтегрування змісту навчального матеріалу з іншими темами, навчальними курсами і спецкурсами.

Зауваження (недоліки в реалізації змісту навчального заняття, методики його проведення).

Пропозиції (поради щодо вдосконалення підготовки та проведення наступних навчальних занять).


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка