Методи навчання географії в школіСкачати 118.75 Kb.
Дата конвертації23.03.2016
Розмір118.75 Kb.

Методи навчання географії в школі


 

Дидактична суть методу навчання географії


Географічна освіта в сучасній школі вимагає вибору оптимальних методів формування теоретичних знань.

Будь – який метод являє собою засіб взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямованої на досягнення триєдиної мети: освітньої, розвивальної і виховної.

Організація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії зобов’язує вчителя чітко уявити співвідношення внутрішньої і зовнішньої сторони методу.

А.М.Алексюк визначає, що зовнішню сторону методів, яка безпосередньо спостерігається в різних способах здійснення взаємозв’язаної і цілеспрямованої діяльності учителя і школярів, складають:

1) словесно – слухова форма (учитель розповідає або запитує, а учні слухають, відповідають);

2) словесно – зорова форма (використання різних засобів наочності);

3) практично – дійова форма (виконання вправ, дослідів, практичних робіт);

4) зовнішні форми вияву компонентів управління вчителя та самоуправління учнів у процесі навчання;

5) прояву педагогічної техніки і педагогічної майстерності ( постановка і сила голосу, педагогічних такт, манера спілкування і т. ін.);

6)форма організації пізнавальної діяльності школярів: індивідуальна, групова, фронтальна.

При однаковій зовнішній стороні може бути різна внутрішня сторона методу.

Внутрішню сторону складають: 1. 1)   зміст навчального предмета ;

 2. 2)   логіко - процесуальна сторона розумової діяльності учнів (її склад та рівень сформованості, рівень узагальнення розумових дій, індукція, дедукція); рівень пізнавальної самостійності учнів у навчально – пізнавальній діяльності (репродуктивний, еврестичний, дослідницький).

Щодо методів навчання географії, то вчені під ними розуміють систему послідовних дій вчителя, що організовує пізнавальну і практичну діяльність учнів, веде їх до засвоєння змісту географії як навчального предмета.

Таким чином, вчитель за допомогою різних методів управляє учінням школярів, тобто планує, організовує, стимулює, контролює, регулює, коригує, аналізує і оцінює кінцевий та проміжні результати, а учень – сприймає, усвідомлює, осмислює ( узагальнює і систематизує ), закріплює, застосовує на практиці засвоєні знання.Класифікація методів навчання географії та їх характеристика

У сучасній педагогіці склалася цілісна система класифікації методів навчання. Однак, в останні роки вчені намагаються не тільки розглядати методи навчання з погляду зовнішніх форм і засобів діяльності вчителя і учнів, а й виявляти істотні ознаки, пов’язані із специфікою засвоєння окремих елементів знань змісту освіти (в тому числі географічної). Це є класифікація методів навчання за рівнями самостійної пізнавальної діяльності учнів, яку запропонували І.Я.Лернер і М.М.Скаткін.

Вона охоплює такі методи: інформаційно – рецептивний, репродуктивний, метод проблемного викладу знань, частково – пошуковий або еврестичний, дослідницький.

Інформаційно – рецептивний метод – це спосіб організації засвоєння учнями готових знань про предмети і явища навколишнього світу та способи виконання різних видів діяльності. Цей метод навчання може вимагати різних засобів (словесних, наочних, практичних) і форм прояву ( мовлення і слухання, показ і розглядання, показ вчителем об’єкта і способу дій з ним та маніпулювання об’єктом учнями), але в усіх цих випадках його дидактична суть, - як зазначає І.Я.Лернер, - у поданні вчителем готової інформації, з одного боку, і в усвідомленому сприйманні й запам’ятовуванні учнями, з іншого.

Щодо предметів і явищ навколишнього світу “готовими” називають знання, що надаються учневі у вигляді інформації, в якій міститься характеристика об’єкта, розкриваються його взаємозв’язки й залежності. Інформацію для засвоєння учні отримують через пред’явлення самого об’єкта, його матеріалізованої форми або відомостей про нього у знаковій ( усній або письмовій) формі. Наприклад, вивітрювання - це руйнування та зміна гірських порід під дією коливань температури повітря, вологи і живих організмів. Розрізняють фізичне, хімічне та органічне вивітрювання і т. п..

“Готовими” знаннями про спосіб діяльності називають інформацію про зміст діяльності, тобто склад дій, і послідовність та умови виконання дій. Наприклад, для визначення азимута компас повертають так, щоб поділка 0° збіглась з темним кінцем стрілки. Потім слід повертати кільце компаса, доки лінія від прорізу до мушки не встановиться у напрямі на предмет. Мушка покаже на шкалі величину азимута в градусах.

Показ зразка й усний коментар вчителя при цьому супроводжується наочністю, зокрема записом алгоритму, інструкції або побудовою моделі ( схеми, таблиці) на якій окремі дії виділяються умовними позначеннями.

Ефективність інформаційно – рецептивного методу залежить, по – перше, від змісту інформації, її структури, логіки викладу; по – друге, підготовки учнів до її сприймання; по – третє, ефективності контролю за якістю її засвоєння.

Цей метод використовується для організації засвоєння змісту навчального предмета, який є новим для школярів, малознайомим, складним за структурою і вимагає цілісного сприймання.Репродуктивний метод . Цим методом учнів навчають способів діяльності. Навчальна мета його полягає в тому, що вчитель конструює систему завдань на відтворення дій, уже відомих і усвідомлених учнями інформаційно – рецептивним методом, а учні виконують ці завдання, відпрацьовують їх відтворення. У процесі чого формуються вміння і навички.

Найбільш поширений варіант використання репродуктивного методу в процесі навчання географії – це постановка учням завдань, виконуючи які слід керуватися типовими планами характеристики окремих компонентів природи, комплексної фізико – географічної характеристики території, характеристики окремих економіко – географічних об’єктів, галузей народного господарства, економічних районів тощо; завдань, під час виконання яких слід керуватися інструкцією про порядок виконання дій (при визначенні азимута, географічних координат об’єкта та ін.); завдань, які виконуються за зразком і т. п..Метод проблемного викладу знань. Суть цього методу полягає у продуманій, цілеспрямованій і послідовній системі дій вчителя і учнів, за якої вчитель створює проблемні ситуації, спрямовує і контролює шляхи розв’язання завдань, здійснює перевірку їх виконання та оцінює діяльність учнів. Таким чином, вчитель не тільки повідомляє учням готові знання, а показує шляхи їх відкриття.

Інакше кажучи, учитель демонструє перед учнями самий шлях наукового мислення, змушує їх стежити за діалектичним рухом думки до істини, робить учнів як би співучасниками наукового пошуку.Частково – пошуковий (евристичний) метод призначений поступово залучати учнів до творчої діяльності. За цим методом школярі під керівництвом учителя вчаться розв’язувати проблемні задачі. Насамперед учитель вчить учнів виявляти проблему в цілому або її частини. При цьому він ставить проблемні запитання по ходу викладання навчального матеріалу, демонстрування ілюстрації, картини та ін.

Вчитель може висловлювати свої міркування щодо цих запитань і висловлюваних фактів. Складну задачу може розчленувати на декілька підзадач і тоді розв’язання кожної з них полегшить наближення учнів до її виконання. Іноді вчитель проводить евристичну бесіду, яка складається із серії взаємопов’язаних запитань, кожне з яких є кроком на шляху до розв’язання задачі. І в першому, і в другому випадку вчитель спрямовує учнів на пошуки способу розв’язання не цілісної задачі, а окремих її елементів, що в сукупності ведуть до вирішення поставленої проблеми.

Наприклад, щоб розкрити сутність поняття “план місцевості”, вчитель разом з учнями з’ясовують істотні ознаки, які складають його зміст. Однією з таких ознак є те, що “план місцевості - це зображення невеликої ділянки земної поверхні”. Ця істотна ознака поняття виділяється в процесі евристичної бесіди.

- Уявіть собі, що ми піднімаємося на аероплані вище і вище над місцевістю. Чи змінюватимуться її розміри? Як?

- Які об’єкти на місцевості ми довше будемо бачити: великі чи маленькі?

- Таким чином, з висотою розміри місцевості збільшуються. А що ж відбувається з кількістю бачених на ній об’єктів? Чи бачимо ми на великій висоті невеличкі будівлі, поодинокі дерева, вузькі стежки, маленькі струмочки?-Отже, якими повинні бути розміри місцевості (великими чи малими), щоб на її плані зобразити більше побачених об’єктів?

Учні в даному випадку застосовують знання про розширення горизонту і збільшення лінії горизонту з висотою і разом з учителем доходять висновку, що чим більшу за розмірами місцевість ми бачимо, тим менше бачимо на ній необхідних природних і створених людиною об’єктів, і навпаки. Таким чином, щоб більше на плані зобразити об’єктів, потрібно охоплювати менші розміри місцевості.

-Отже, план місцевості, це креслення великої чи невеликої ділянки земної поверхні? (Невеликої).

- Це перша істотна ознака поняття “ план місцевості”.

Щоб довести це, вчитель демонструє декілька планів місцевості та обговорює їх разом із учнями. Шляхом організації розумової діяльності з’ясовуються інші істотні ознаки плану місцевості.Дослідницький метод, як і інші розглянуті методи проблемного навчання, є способом організації творчої діяльності учнів, яка зумовлюється навчальним проблемним завданням. Але відмінність діяльності учнів, організованої цим методом полягає у самостійному розв’язанні цілісної проблеми. Це означає, що учні самі виконують всі етапи процесу розв’язання проблеми, починаючи з усвідомлення пізнавального протиріччя. Обов’язковою передумовою використання цього методу є засвоєння учнями умінь виконувати всі ці етапи в їх логічній послідовності, а саме : створення проблемної ситуації, висловлення передбачення для керування діяльністю школярів, доведення правильності передбачення, аналіз виконання навчально – дослідницького завдання ( учні роблять загальний висновок і порівнюють його з визначеними цілями).

Наприклад, під час формування поняття “географічна карта” вчитель показує учням два однакових за розмірами чистих листки паперу і запитує:

-“ Чи можна на одному з них зобразити план місцевості вашого населеного пункту, а на другому – територію нашої держави? Якщо ні – то чому? Якщо так – то за яких умов?”

Під час формування поняття “компас” можна поставити таке проблемне запитання, яке потребує дослідження.

- Вам відомо, що червоний колір – теплий, а синій холодний. Чому одна частина стрілки компаса червоного кольору, а друга синього? і т. п.

Схарактеризовані методи дають можливість учителеві керувати розумовими діями учнів, розвивати їх мислення в процесі формування географічних знань, умінь і навичок.

За джерелами знань методи навчання поділяються на словесні, наочні і практичні.

Словесні методи навчання


До словесних методів навчання географії відносяться: розповідь, бесіда, диспут, конференція.

Розповідь доцільно застосовувати, коли треба підкреслити характерні риси географічного об’єкта або явища, життя і побуту населення, розкрити історію географічних відкриттів, повідомити про визначні події сучасності і т. п. Під час розповіді вчитель виконує дві функції: розкриває навчальний зміст і керує навчально – пізнавальною діяльністю учнів. Друга функція часто залишається поза увагою.

Викладений зміст може запам’ятовуватися учнями механічно або засвоюватися ними свідомо. Важливо останнє. Однак це можливо лише в ході активної пізнавальної діяльності. Для її забезпечення необхідно, щоб керівна функція учителя здійснювалася через організацію і стимулювання пізнавальних процесів, контроль за ними та їх регулювання і коригування.

Важливим для керівництва розповіддю є:


 • -       підготовка учнів до сприймання розповіді;

 • -       логіка розповіді (індуктивна, дедуктивна);

 • -       зворотний зв’язок;

 • -       виявлення якості пізнавальної діяльності в процесі розповіді за допомогою складання таблиць, плану, схем, схематичних малюнків, записів опорних слів і т. п.

Розповідь – опис будується на змісті, який містить інформацію про конкретний предмет, явище або групу об’єктів. Вона передбачає формування уявлень.

Розповідь – пояснення будується на матеріалі, який містить теоретичні положення про суть предметів і явищ, внутрішні взаємозв’язки і залежності між ними.

Бесіда –це складний спосіб організації пізнавальної діяльності учнів. Особливість цього методу навчання полягає в тому, що інформація відтворюється або сприймається школярами частинами, у формі запитань і відповідей.

За структурою побудови бесіди бувають: катехізичні та евристичні.

У катехізичній бесіді передбачаються короткі відповіді учнів на запитання вчителя, який виявляє в основному знання ними фактичного матеріалу. Запитання при цьому не зв’язані між собою логікою міркування і не ведуть учнів до розв’язання якої-небудь проблеми. Цей вид бесіди здебільшого застосовується для перевірки знань і умінь, закріплення і повторення матеріалу.

Еврестична бесіда характеризується тим, що учитель ставить перед учнями проблему і з допомогою навідних запитань та додаткової інформації примушує їх відтворювати раніше набуті знання, а також, шляхом логічних міркувань, самостійно підійти до розв’язання цієї проблеми. Запитання ставляться з таким розрахунком, щоб відповіді на них наближали мету бесіди. Еврестична бесіда вимагає від учителя доброї обізнаності з свого предмета або теми, що вивчається. Взагалі вона потребує широкої і глибокої ерудиції, винахідливості, уміння вести діалог, дискусію.

Вимоги до запитань бесіди:

- запитання мають бути конкретними за змістом, тобто учень повинен розуміти, про який об’єкт запитує вчитель і що саме про нього треба розповісти;


 • -       слід уникати альтернативних запитань ( наприклад, ”Спекотне чи холодне літо в степах? “ );

 • -       запитання не повинні бути подвійними чи потрійними, особливо такими, що стосуються різних об’єктів або різних сторін одного предмета, явища, їх несумісних ознак, властивостей ( наприклад, “ Які властивості має торф, як його видобуває і використовує людина? “ );

 • -       не можна в запитання включати невідомі або мало відомі терміни, повторювати запитання декілька разів у різних формулюваннях і т ін.

Лекція - словесний метод, який використовується в основному на уроках географії в старших класах. Ним доцільно розкривати зміст вступних і підсумкових тем, для яких характерне висвітлення проблемних питань, оціночні судження, більш широке встановлення зв’язків із сучасністю. В економічній і соціальній географії мають місце оглядові лекції.

Лекція вимагає серйозної самоосвітньої підготовки вчителя. Він повинен відібрати матеріал, доповнити його новими даними, пов’язати з сучасністю, продумати прийоми розкриття причин, зв’язків, забезпечити її науковість та досягнення розвивальної і виховної мети.

Кожна лекція складається із вступу, основної частини і висновків.

Наочні методи навчання
Одним з найпоширеніших наочних методів навчання є спостереження.

Спостереження – це цілеспрямоване, планомірне сприймання об’єктів навколишньої дійсності, яке підпорядковане конкретно визначеним цілям і вимагає вольових зусиль.

Шкільна програма передбачає таку систему спостережень в природі і трудовій діяльності людей, яка найбільше відповідає курсу географії. Одні спостереження проводяться щодня ( за погодою ), інші – раз на місяць (вимірювання висоти сонця над горизонтом ), окремі епізодично (за місячним чи сонячним затемненням ).


Послідовність в організації і проведенні спостережень

 1. 1)   пояснити значення спостережень, їх мету, розповісти про зміст спостережень і ознайомити учнів з інструкцією щодо їх проведення;

 2. 2)   навчити користуватися приладами й інструментами, які використовуються під час спостережень, вести записи в щоденниках і обробляти результати спостережень;

 3. 3)   допомогти учням в узагальненні матеріалів спостереження.

Є такі географічні явища, які учні не можуть безпосередньо спостерігати в

природі, але їх можна моделювати і демонструвати на дослідах.Навчальний дослід – це елементарний навчальний експеримент Він дає змогу відтворити явище або процес у спеціально створених умовах, простежити за його ходом, побачити ті ознаки, які в природі сприйняти безпосередньо неможливо.

Правила, яких слід дотримуватися під час проведення досліду:

 1. 1)   при плануванні уроку учитель повинен передбачати у зв’язку з якими питаннями буде проведено дослід, визначити його основні етапи;

 2. 2)   для активізації мислення учнів і перевірки розуміння ними досліду треба ставити запитання до всього класу, перевіряти правильність записів, замальовок;

 3. 3)   спрямовувати діяльність учнів на самостійне пояснення досліду і підводити їх до самостійних висновків;

 4. 4)   досліди доцільно супроводжувати не тільки схематичними малюнками і записами на дошці, а й демонструванням наочних посібників;

 5. 5)   проведення досліду не повинно забирати багато часу;

 6. 6)   перед проведенням досліду обов’язково перевірити прилади і обладнання.

Практичні методи

До практичних методів навчання географії відносять суспільно корисну

працю учнів, їх виробничу практику. Суспільно корисна праця благотворно впливає на формування особистості учнів, привчає їх поважати працю інших і свою, бережливо ставитися до продуктів праці. Під час виробничої практики здійснюється зв’язок шкільного навчання з життям. Учителі спрямовують роботу учнів на озеленення території, вивчення водних джерел своєї місцевості, охорону рослинних і тваринних ресурсів, боротьбі з ярами, допомогу старшим на виробництві і т. ін.

 

Література1.Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. - 2-ге вид. Перероб. і доп. –К.:Рад.шк., 1981.-206с.

2.Бабанський Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1985.-208 с.

3.Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах.-К.: Веселка,1998.-334 с.

4.Лернер И.Я.Дидактические основы методов обучения . – М.: Педагогика,1981.-186 с.5.Чернов Б.О., Корнєєв В.П. Методи навчання географії в школі .- К.: Рад школа., 1986.-173с.

 


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка