Методические рекомендации по преподаванию предмета «Украинский язык»Скачати 145.91 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір145.91 Kb.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по преподаванию предмета «Украинский язык»

в 2015–2016 учебном году
Методические рекомендации разработаны в соответствии с:

  1. Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 26 декабря 2014 года №72 «Об утверждении и поэтапном переходе образовательных учреждений ЛНР на временный государственныйо бразовательный стандарт (ВГОС)»;

  2. Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 26 июня 2015 года № 221 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию рабочих учебных планов образовательных учреждений Луганской НароднойРеспублики на 2015-2016 учебный год»;

  3. Приказом Министерства образования и науки ЛНР от 30.07.2015 года №231 «Об организованном начале 2015-2016 учебного года в образовательных учреждениях Луганской Народной Республики»;

  4. Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН - http://www.dsesu.gov.ua/;

На етапі сьогодення в ЛНР відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження до євроазійського освітнього простору. Цей процес супроводжується суттєвими змінами у педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу, що вимагають орієнтацію освіти не лише на засвоєння певної сукупності знань, але й на розвиток особистості учня, його когнітивних та творчих здібностей. Загальноосвітня школа має формувати цілісну систему універсальних знань, умінь і навичок, а також самостійної навчальної діяльності й особистої відповідальності школярів.

Основна мета навчання української мови в школах ЛНР не стільки надати учням щонайбільший обсяг знань, скільки забезпечити їх загальнокультурний, особистісний і пізнавальний розвиток, озброїти навчальними вміннями.

Реалізація системно-діяльнісного підходу під час навчання української мови на практиці забезпечується системою дидактичних принципів.

Механізмами реалізації визначених підходів до навчання української мови стають: інформаційні і комунікативні технології, технологія проблемного навчання української мови, проектна технологія, технологія навчання української мови укрупненими дидактичними одиницями, технологія диференційованого навчання, технологія навчання на діяльнісній основі.

У 2015/2016 навчальному році викладання предмета «Українська мова» в закладах освіти Луганської Народної Республіки буде здійснюватися за наступними програмами:1. ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ .ПРОГРАММА ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ для 5  11 классов общеобразовательных учебных учреждений с преподаванием на украинском языке /Гринева О.В.,Зобаренко В.А., Кагукина И.Н, .Колесникова М.Н., Литинская А.Н., Мухина Е.В., Шевченко Т.Ф., Эсаулова Н. В., под общей редакцией Студеникиной В.П. –Луганск, 2015.

2. ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ для 5  11 классов общеобразовательных учебных учреждений с преподаванием на русском языке /Гринева О.В.,Зобаренко В.А., Кагукина И.Н, .Колесникова М.Н., Литинская А.Н., Мухина Е.В., Шевченко Т.Ф., Эсаулова Н. В., под общей редакцией Студеникиной В.П. – Луганск, 2015.

3. ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУдля 9  11 классов общеобразовательных учебных учреждений с углубленным изучением украинского языка /Гринева О.В., Зобаренко В.А., Кагукина И.Н, Колесникова М.Н., Литинская А.Н., Мухина Е.В., Шевченко Т.Ф., Эсаулова Н. В., под общей редакцией Студеникиной В.П. – Луганск, 2015.

Пропоновані програми зберігають кращі здобутки методики навчання української мови, до їх основ покладені розробки визнаних знавців української мови і лінгводидактів.

У програмах враховано статус української мови як другої державної (стаття 9 Конституції ЛНР), її суспільні функції, взято до уваги специфіку навчального предмета, що має виразні інтегративні функції, здатність справляти різнобічний навчальний, розвивальний і виховний впливи на учнів, сприяти формуванню особистості, готової до активної, творчої діяльності у всіх сферах життя демократичного суспільства; сучасні організаційні форми, методи і технології навчання української мови; визначено стратегічні напрями (змістові лінії: мовна, мовленнєва), підходи (системно-діяльнісний, когнітивно-комунікативний) та основоположні дидактичні принципи: діяльності, неперервності, цілісності, мінімакса, психологічної комфортності, варіативності, творчості.

Запровадження висунутих програмами підходів і принципів навчання української мови до навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах ЛНР потрібно здійснювати на уроках діяльнісної спрямованості, які за дидактичною метою об’єднуються в чотири групи: уроки «відкриття» нових знань і можливостей, уроки рефлексії, уроки загальнометодологічної спрямованості (систематизації знань), уроки розвивального контролю.

Кожен із курсів для певного класу складається з двох змістових ліній (мовленнєвої, мовної), які подаються у формі таблиць.

Чимало місця в програмі (водночас із виробленням орфографічних і пунктуаційних навичок) відведено питанням культури та розвитку мовлення, аналізу мови текстів-зразків, обговоренню актуальних для особистісного розвитку учнів морально-етичних, естетичних, світоглядних, історико-культурних проблем, організації дискусій, ситуативних діалогів, написанню різноманітних творчих робіт, анотацій, рецензій, рефератів тощо.

Мовленнєва змістова лінія містить:


  1. відомості про мовлення;

  2. перелік основних видів робіт.

У процесі її опрацювання учні ознайомлюються з поняттями, що стосуються мовлення: мова і мовлення, мовлення і спілкування, текст, ситуація спілкування, монолог і діалог, типи, стилі й жанри мовлення та ін.

Для формування комунікативних умінь передбачено творчі роботи – перекази і твори різних стилів, типів і жанрів мовлення, які виконують роль підготовчих вправ до оволодіння учнями необхідними у майбутньому дорослому житті такими жанрами мовлення, як виступ на зборах, під час дискусії, обговорення доповіді на лінгвістичні, політичні, морально-етичні теми.

Курс поглибленого вивчення української мови зорієнтований на закладення основи ґрунтовної лінгвістичної підготовки школярів, вдосконалення культури мовлення та розвитку чуття мови і логічного мислення. Завдання курсу  дати старшокласникам глибокі і систематичні знання з усіх розділів науки про українську мову, сформувати уміння й навички використання їх на практиці; забезпечити володіння нормами української літературної мови; виробити навички й потребу використання навчальних посібників і довідкової літератури з мови.

Згідно з навчальними планами для закладів освіти Луганської Народної Республіки на вивчення предмету «Українська мова» відводиться така кількість годин:


для освітніх закладів з російською мовою навчання з вивченням рідної

( яка не є російською) мовиУчебные предметы

Количество часов в неделю

Всего

V

VI

VII

VIII

IX

Родной (нерусский) язык

2

2

2

2

1

9


для освітніх закладів з викладанням рідною ( яка не є російською) мовою


Учебные предметы

Количество часов в неделю

Всего

V

VI

VII

VIII

IX

Родной (нерусский) язык

2

2

2

2

2

10

Кількість годин для вивчення української мови в Х-ХІ класах визначається навчальним закладом. Для цього використовуються години з частини навчального плану, яка формується учасниками освітніх відносин.

Рекомендуємо наступну кількість годин для вивчення української мови в Х-ХІ класах :


  • для освітніх закладів з російською мовою навчання з вивченням рідної мови ( яка не є російською) – 1 година на тиждень;

  • для освітніх закладів з викладанням рідною ( яка не є російською) мовою -2 години на тиждень;

  • для освітніх закладів з поглибленим вивченням української мови – 4 години на тиждень.

Для забезпечення навчально-методичного супроводу предмету навчальні заклади ЛНР використовують підручники та посібники, які є в наявності у бібліотечному фонді закладу та зміст яких відповідає вимогам програми.
Специфіка оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови не відрізняється від специфіки оцінювання навчальних досягнень учнів з російської мови, яка зазначена в наступних документах: «Методические рекомендации по преподаванию предмета «Русский язык» в 2015–2016 учебном году», «Единые требования к ведению школьной документации и оцениванию знаний учащихся по русскому языку и литературе».

Види контролю з української мовидля шкіл з російською мовою навчання


Форми

контролю


Клас

5

6

7

8

9

10

11

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми у формі:

-тестів, комплесної роботи тощо;

-диктанту


3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

2
2
-

2
2
-

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

Письмо:

переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

-

1

-


твір111

1

1

-

1

-

1

-

1

Правопис:

диктант


-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-


Види контролю з української мови

для шкіл з українською мовою навчання


Форми

контролю


Клас

5

6

7

8

9

10

11

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми у формі:

-тестів, комплесної роботи тощо;

-диктанту


3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

2
2
-

2
2
-

3
2
1

3
2
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

Письмо:

переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


твір111

1

1

1

1

-

1

-

1

Правопис:

диктант

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-


Види контролю

для класів з поглибленим вивченням української мови
Форми контролю

Клас

10

11

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми у формі:

-тестів, комплесної роботи тощо;

-диктанту


3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

Письмо:

переказ

1

1

1

1


твір

1

1

1

1


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка