Методична служба – школі випуск 1 Тернопіль астон 2003 Методична служба – школіСторінка41/41
Дата конвертації13.03.2016
Розмір5.08 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Серпень


 • Про призначення класних керівників, вихователів, керівників гуртків, об'єднань.

 • Про діяльність груп продовженого дня.

 • Про планування роботи гуртків та клубів за інтересами.

 • Про проведення свята Першого дзвоника.

 • Про організацію методичної роботи з класними керівниками, керівниками гуртків, клубів, об'єднань.

 • Про можливості залучення до співпраці зі школою позашкільних та культурно-освітніх закладів, державних установ і громадських організацій.

Вересень


 • Про розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до діяльності різноманітних об­'єднань за інтересами.

 • Про надання допомоги органам учнівського самоврядування, дитячим та юнацьким об'єднанням.

 • Про проведення туристських походів, експедицій та екскурсій з учнями.

 • Про організацію соціально-педагогічної допомоги учням і сім'ям, які потребують особливої уваги.

 • Про здійснення психолого-педагогічного аналізу контингенту школярів із метою виявлення учнів, схильних до правопорушень, вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин.

 • Про вивчення умов проживання важковиховуваних учнів, дітей-сиріт, дітей із багатодітних, малозабезпече­них, неблагополучних сімей

Жовтень


 • Про організацію роботи з батьками учнів.

 • Про діяльність педагогічного, колективу щодо залучення дітей та підлітків до роботи в гуртках, секціях у школі, позашкільних закладах, за місцем проживання.

Листопад


Грудень

 • Про проведення Новорічних свят.

 • Про організацію зимових канікул.

 • Про проведення педагогічної олімпіади "Відкрий у собі талант".

Січень


 • Про діяльність педагогічного колективу щодо запобігання злочинам та правопорушенням серед неповноліт­ніх.

 • Про виконання плану робота на І семестр.

 • Про підготовку і проведення вечора-зустрічі з випускниками школи.

Лютий


 • Про організацію і проведення шкільних змагань "Знай і виконуй правила дорожнього руху".

Березень


 • Про стан методичної робота з проблем виховання.

 • Про збір та узагальнення пропозицій учнів, учителів та батьків щодо перспектив роботи школи, визначення змісту позаурочної діяльності учнів.

Квітень


 • Про організацію літнього відпочинку школярів.

Травень


 • Про організацію та діяльність шкільного оздоровчого табору.

 • Про виконання плану роботи на II семестр.ПЛАН ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


за організацією виховної роботиІХ

Класні керівники 1-11 класів.

Об'єкт: зміст планів виховної роботи.

Мета: перевірити відповідність змісту планів класного керівника ві­ковим особливостям учнів; актуаль­ність поставлених завдань і відповід­ність їх завданням школи; уміння класного керівника аналізувати робо­ту з класом.Аналіз планів. Співбесіди з класними керівниками та учнями.

Аналітична до­відка.

ІХ

Керівники гуртків.

Об'єкт: програми та тематичне планування.

Мета: перевірити відповідність тематичного планування програмам; методичну грамотність педагога у ви­значенні завдань роботи з колективом.Відвідування занять.

Співбесіди з педагогами, учнями.
Виступ на нараді.

Керівники гуртків.

Об'єкт: комплектування груп.

Мета: створення умов для тво­рчого розвитку кожного учня, спри­яння роботі щодо наповнення груп шкільних оплачуваних гуртків.Відвідування занять.

Співбесіди з педагогами, учнями.Наказ по школі.


Х

Класні керівники 1-11 класів, керівники гуртків.

Об'єкт: робота педагогів щодо реалізації інтересів учнів, їхнього тво­рчого розвитку.

Мета: перевірити відповідність запланованих заходів такого характе­ру роботі, що вже проводиться.Аналіз планів, журналів. Відвідування занять. Анке­тування учнів. Перевірка щоденників.

Виступ на засі­данні МО клас­них керівників, нараді за учас­тю директора.

Об'єкт: підготовка до організа­ції канікул.

Мета: перевірити доцільність спланованих на осінні канікули захо­дів; їх відповідність вікові учнів та особливостям даного дитячого колек­тиву.Аналіз планування канікул.

Загальношкільний план кані­кул. Наказ по школі.

Класні керівники 5-9-х класів.

Об'єкт: робота класного керів­ника з формування в учнів відповіда­льного ставлення до навчання.

Мета: перевірити поточну ус­пішність учнів.Аналіз рівня успішності. Відвідування класних го­дин, уроків

Виступ на раді за участю директора.

ХІ

Класні керівники 5-11-х класів.

Об'єкт: організація канікул.

Мета: перевірити, наскільки проведені заходи відповідали планам класів на канікули; визначити їх ефек­тивність.Відвідування заходів. Пере­вірка творчих робіт учнів. Співбесіди з учнями.

Довідка.

ХІ

Класні керівники 1-4-х класів.

Об'єкт: класні години.

Мета: ознайомитися із систе­мою проведення класних годин у по­чатковій школі, їх змістом, формою, результативністю.Відвідування класних го­дин. Співбесіди з учнями, вчителями. Анкетування учнів.

Виступ на раді за участю директора.

Керівники гуртків.

Об'єкт: стан наповнення груп, відвідування учнями занять.

Аналіз відвідування занять, наповнення груп.

Довідка.

ХІІ

Класні керівники 9-11-х класів.

Об'єкт: класні години.

Мета: ознайомитися з систе­мою класних годин, їх змістом, відпо­відністю запитам та інтересам учнівВідвідування класних го­дин. Перевірка щоденників учнів.

Довідка.
Класні керівники 1-11-х класів, педагог-організатор.

Об'єкт: підготовка до новоріч­них і різдвяних свят, канікул.

Мета: визначити, наскільки враховуються запити та інтереси учнів підчас планування зимових канікул.Анкетування учнів. Аналіз планів зимових кані­кул.

Наказ по школі. Загальношкіль-ний план кані­кул.

І

Класні керівники 1-11 класів, керівники гуртків, педагог-організатор.

Об'єкт: організація канікул.

Мета: перевірити відвідування учнями заходів; перевірити роботу гуртків у канікулярний час.Відвідування заходів. Співбесіди з учнями.

Довідка. Виступ на нараді.

І

Класні керівники 9-11 класів.

Об'єкт: робота класних керівників із формування громадянсько-патріотичних якостей.

Мета: перевірити відповідність запланованих заходів із громадянського виховання роботі, яка вже проводилася в цьому напрямі. Визначити результати заходів.Аналіз плану виховної роботи. Відвідування класних годин. Анкетування учнів. Спостереження.

Виступ на нараді. Наказ по школі.

ІІ

Класні керівники 9-11 класів.

Об'єкт: робота з батьками.

Мета: перевірити стан роботи з батьками в 5-11 класах, виконання плану роботи з батьками, залучення батьків до участі в НВП, психолого-педагогічної освіти батьків.Відвідування батьківських зборів, співбесіди з учнями, їхніми батьками. Аналіз протоколів батьківських зборів.
ІІІ

Класні керівники 6-10-х класів.


Об'єкт: робота з профілактики правопорушень серед учнів із девіантною поведінкою.

Мета: перевірити якість інди­відуальної роботи з дітьми, схильни­ми до девіантної поведінки, залучення їх до цікавого, плідного дозвілля; ро­боти гуртків, секцій.Аналіз документації щодо учнів із девіантною поведінкою. Аналіз відвіду­вання учнями уроків, позаурочних заходів. Співбесіди з учнями.

Довідка. Ви­ступ на педраді. Наказ по школі.

ІІІ

Класні керівники 1-11-х класів, бібліотекар, педагог-організатор.


Об'єкт: підготовка до канікул.

Мета: перевірити підготовку тематичних заходів на канікулах: "Тиждень дитячої книги", "Театр і ді­ти", "Музична весна".Аналіз планів на канікули. Перевірка щоденників, жу­рналів.

Наказ. Загаль-ношкільний план канікул.


IV

Класні керівники 9-х, 11-х класів.

Об'єкт: робота класних керів­ників з виховання відповідального ставлення до навчання.

Мета: перевірити підготовку учнів до випускних іспитів та роль у ній класних керівників.Аналіз відвідування учнями занять, рівень їхньої успішності. Відвідування класних годин. Анкетування учнів. Перевірка щоденників.

Виступ на нараді.

V

Класні керівники 1-11 класів, педаг-організатор.

Об'єкт: робота з розвитку учнівського самоврядування.

Мета: ознайомитися з різноманіт­ними формами організації учнівського са­моврядування в дитячих колективах.Аналіз планів ВР. Співбесіди з учнівським активом. Анкетування учнів.

Довідка. Виступ на нараді.
Об'єкт: підсумки роботи за навча­льний рік.

Мета: перевірити, наскільки вико­нано план ВР на рік, визначити результа­тивність роботи педагогів.Звіти класних ке­рівників, педагога-організатора. Звіти класів. Співбесіди з уч­нями, анкетування.

Довідка. Виступ на педра­ді.

VI

Класні керівники 1-11 -х класів, пе­дагог-організатор, керівники гуртків.

Мета: перевірити аналітичні вміння класних керівників, педагога-організатора, підвести підсумки про­веденої роботи, визначити її результа­тивність і завдання на новий період.

Співбесіди з класними керівника­ми, педагогом-організатором, керівниками гуртків. Анкетування. Оцінювання письмового аналізу роботи за минулий рік і завдань на насту­пний н.р.

Аналіз вихов­ної робота.


Клапоущак І.Д., вчитель географії

Педагогічного ліцею м. Тернополя
У НАС В ГОСТЯХ – ЯПОНІЯ

(Урок-КВК)
Ведучий: Країною ранкового сонця називають Японію. Це острівна держава, що знаходиться далеко від нас на сході Азії Що ми знаємо про цю країну? Знаємо що живуть в ній японці спілкуються вони японською мовою моляться японським богам у японських храмах. Знаємо також що японському народу притаманне органічне відчуття єдності з природою та любові до своїх затісних і небагатих ресурсами островів яку можна висловити п’ятьма рядками древньої танка – традиційного японського вірша:

Весною - сакура,

Зозуля влітку,

Та ясен місяць восени.

А взимку – холоди

І чистий сніг

Але найголовніше це те, що японці – працьовитий народ, який протягом останніх десятиліть, не маючи природних багатств, створив те, що називають нині “японським дивом” в економіці, і заповнив сучасними високоякісними товарами світовий ринок. Секрети цього “дива” вже давно є предметом пильної уваги вчених – економістів.

Сьогодні в цьому залі, на цих зручних татамі, з цими токономами наші гості із далекої Японії допоможуть нам зрозуміти і пізнати країну вранішнього сонця. Зустрічайте гостей! (В зал входять команди).


Конкурс “Візитна картка”

Команди демонструють свої емблеми, герби, прапори. Конкурс проводиться під акомпонемент національних мелодій (Найвища оцінка – 5 балів).Конкурс “Привітання”

Під час конкурсу учасники демонструють національні риси характеру японців – ввічливість, доброзичливість, любов до дарування один одному подарунків (Найвища оцінка – 5 балів).


Конкурс “Розминка”

Командам задаються питання Час на роздуми 30 секунд Правильна відповідь оцінюється в 1 бал 1. Національна святиня, емблема країни, місце поклоніння небесним духовним силам, яка приваблює художників, поетів, мандрівників. (Гора Фудзіяма).

 2. За твердженнями вчених вік Фудзіями 10 тисяч років. Зараз вона “спить”. Коли ж вона востаннє пробуджувалась. (1707 р.).

 3. В 1988 р. під час сходження на Фудзіяму серед паломників був один чоловік, якого звали Ігараші Теііші. Для нього було характерне те, що, як твердять історики, ні до нього, ні, поки що, після нього не характеризувало нікого, хто піднімався на цю священну гору. В чому особливість цього чоловіка? (Найстарший, його вік 102 роки).

 4. Японія – країна землетрусів (1,5 тис./рік), тому з давніх часів жителі країни прагнуть пристосувати своє життя до їх загрози. Конструкція традиційного японського дому характеризується легкістю, а також майже повною відсутністю меблів. Розміщення речей в домі підпорядковується певному правилу. Сформулюйте його. (Ні одна важка річ не повинна знаходитися вище голови людини, що сидить).

 5. Рослинний світ Японії дуже багатий і різноманітний із – за великої кількості сонячних днів і опадів. В будь – якому районі країни серед рослин можна зустріти один із природних парадоксів. Що це за парадокс? (Північні і південні рослини часто ростуть по сусідству: на півночі – ялина і береза прекрасно вживаються з бамбуком, а на півдні – пальма з сосною).

 6. Японці дуже люблять природу і вся їх традиційна культура виражає прагнення людини до єднання з нею. Про це говорять і назви традиційних японських свят. Назвіть їх. (Свято милування цвітінням сакури, Свято хризантеми, Свято милування кленовим листям).

 7. В основі конструкції традиційного японського житла, яка склалася ще в XVII – XVIII ст., лежить принцип єдності світу людей і світу природи. Що це за інженерна задумка? (Розсувні зовнішні стіни, які дозволяють японцям в теплу пору року легко усувати перепону, яка розділяє внутрішній простір будинку від саду і відчувати повне єднання з природою).

 8. З XII по XIX ст. політична система Японії носила назву сьогунат. В чому її суть і хто такий сьогун? (Реальна верховна влада в тодішній Японії повністю належала верховним військовим правителям – сьогунам і успадковувалась представниками їх родин. Імператор виконував лише церимоніально – символічні функції вищої влади).

 9. Двічі в 1274 і 1281 рр. Японію намагалися захопити монголи, очолювані ханаом Хубілаєм, але невдало. Яке природне явище і що японською означає його назва, завадило їм у цьому? (Тайфуни, яким японці дали назву “камікадзе” – “божественні вітри”).

 10. Самураї, чибусі – назва дворян, інститут яких сформувався у X ст. В другій половині XIII ст. був сформульований і поширений самурайський етичний кодекс. Яку назву він носив і які його основні принципи? (Бусідо; аскетизм, дисципліна, моральний обов’язок).

 11. Японія довший час залишалася закритою для європейців. Перші відомості про далеку країну привіз в Європу Марко Поло в кінці XIII ст. І тільки в XVI ст. на Японських островах появилися перші європейці. Хто були ці люди, і що вони з собою принесли в Японію? (Іспанці, 1542 р., португальці, 1584 р.; принесли вогнепальну зброю і християнство).

 12. В 1639 р. країна черговий раз ізолювалася від всього світу: із країни були вигнані всі європейці, заборонені християнство і всі контакти з іноземцями. Виняток зробили тільки для представників однієї європейської держави. Для кого? (Голландцям дозволили жити на маленькому острові Дедзіма недалеко від Нагасакі).

 13. Навіть при зростанні індивідуалізму після Другої світової війни одним із найважливіших чинників успіху Японії довший час залишався колективізм. Він є актуальним в країні і до наших днів. Назвіть три основних традиційних ланки в житті кожного японця. (Сім’я, школа, компанія).

 14. Кадрова політика великих фірм Японії характеризується трьома основними рисами: оплата праці залежно від вислуги років, профспілки. Яка ж третя? (Пожиттєвий найм на роботу до 55 років).

 15. Японці характеризуються сильною прив’язаністю до своєї сім’ї, місця роботи, навчального закладу, батьківщини. Тому, знайомлячись із незнайомцем, японець назве своє прізвище та ім’я, а далі не професію чи рід діяльності, як це прийнято в інших країнах, а… (…школу чи вуз, якщо навчається, чи компанію, в якій він працює).

 16. Японська мова займає відособлене місце серед інших мов народів світу. На думку лінгвістів, її не можна включити ні в одну мовну сім’ю. В сучасній японській мові виділяють три основні лексичних шари. Які? (1. Суто японські слова. 2. Слова, запозичені з китайської мови. 3. Слова, запозичені з західних мов).

 17. В V ст. японці переймають ієрогліфічне письмо від китайців. До сьогоднішніх днів у прочитанні ієрогліфів збереглася двоякість. В чому її суть? (Одне прочитання відповідає китайському, інше прочитання того ж ієрогліфа – японському слову відповідного змісту).

 18. В Японії буддизм і синтоїзм тісно переплітаються один з одним, що із – за цього навіть виникла одного разу плутанина в статистичних дослідженнях. В чому суть цієї плутанини, і чому вона виникла ? (Після перепису сумарна кількість буддистів і синтоїстів виявилася більшою, ніж все населення Японії. Більшість японців сповідують одночасно і синтоїзм, і буддизм).

 19. Закінчіть логічний ряд: катерники “сіньйо” (“потрясіння океану”), людина – торпеда “кайтен” (“поворот до небес”), моряки мініатюрних підводних човнів “корю” та “кайрю” (“дракон” і “морський дракон”), бойові плавці “фукурю” (“дракони підводного гроту”)…? («Камікадзе» - «вітер богів»).

 20. Слово “камікадзе” в XX ст. ввійшло до багатьох мов світу, в тому числі і в українську, у значенні “готовий на самопожертву чоловік”, “самовбивця”. Так називали японці своїх пілотів літаків в часи Другої світової війни, які таранили американські кораблі і гинули. Що крім жертовної любові до Батьківщини і патріотизму штовхало їх на цю смерть? (Загиблих льотчиків зараховували до камі – божественних захисників всієї країни).

 21. Чому японці люблять пити дуже гарячу воду? (Зимою зігріває, а літом вмикає в організмі реакцію охолодження).

 22. Японське садове мистецтво – унікальне явище, яке являє собою детально обґрунтовану філософсько–естетичну систему цінностей. Головними в цих садах були елементи, що символізували жіночі силу “інь” та чоловічу силу “янь”. Їх вічне протистояння і нерозривна єдність, згідно з древніми дуалістичними уявленнями є основою існування світу. Що ж в японських садах символізувало “інь” і “янь”? (Вода – “інь”, каміння – “янь”).

 23. Як відомо, японський символізм тісно пов’язаний з природою. В малярстві та декоративно–прикладному мистецтві Японії популярними є мотиви трьох рослин під снігом. Вони навіть отримали назву “три друзі холодної зими”. Дві з них утворюють систему, що символізує довголіття, стійкість та силу духу (1), третя – вважається символом чистоти і юної краси(2). Що це за рослини і що кожна з них символізує? (Сосна і бамбук (1), слива – (2)).

 24. В Японії особливою популярністю користується рослинний календар. В якому січень – сосна, лютий – слива, березень – персик і груша, травень – азалія, піон, червень – ірис, липень – в’юнок, серпень – лотос, вересень – сім трав осені, листопад – клен, грудень – камелія. А що ж тоді, на вашу думку, квітень і жовтень? (Квітень – сакура, жовтень - хризантема).

 25. Звідки пішов і з чим пов’язаний у японців звичай носити дрібні речі (в тому числі і нецке) на поясі? ( Традиційний японський одяг кімоно не має кишень).


Конкурс “Національна зачіска”

Демонстрація національних зачісок відбувається на тлі тихої національної мелодії. Учасники готують розповідь або рекламу про зачіски (Найвища оцінка – 6 балів).


Реклама

Зачіски стародавньої Японії відрізняються своєю оригінальністю та складністю. У японців від природи чорне волосся, колір якого вони ніколи не змінювали. Всі зачіски характеризуються надзвичайною акуратністю виконання. Жіночі зачіски складалися з кількох елементів. Для стійкості в високі зачіски підкладали оксамитові валики, подушечки, використовували овальні гребінці, на які намотували пасма волосся.

Майстри часто використовували легкий картон. Закінчену зачіску покривали розтопленою олією або воском для того, щоб волосся блистіло і мало здоровий вигляд.

Для збереження зачіски голову на ніч клали на спеціальні дерев’яні підставки, їх ще називають підголівниками, схожі до тих, якими користувалися індійці. Зачіски виконувались із природного волосся, але знатні дами інколи використовували парики.


Конкурс капітанів “Моє облаштування Японії”

Кожен капітан у своєму виступі намагається висловити своє бачення у вирішенні однієї з найактуальніших проблем Японії – дефіцит території (Найвища оцінка – 5 балів)


Конкурс “Кросворд”

Кожна команда готує кросворд з десяти слів на плакаті. Вручає його суперникам Час для розгадування кросворду – 3 хвилини (Найвища оцінка – 5 балів)


Конкурс “Ода священній Фудзіямі”

Учасники конкурсу пропонують глядачам свою версію “хвалебної пісні” японській святині (Найвища оцінка – 5 балів)

Конкурс “Японська страва”

Страва має бути приготована напередодні. Журі враховує відповідність страви рецепту та вміння гравців користуватися хасі (паличками, якими їдять рис, боби) (Найвища оцінка – 6 балів)


Конкурс опікуів команд “Моя Японія”

Опікуни команд у своєму виступі пропонують стислу візитну картку Японії (Найвища оцінка – 5 балів)


Конкурс “Ікебана”

2 – 3 гравці з кожної команди на тлі тихої національної мелодії складають композицію (ікебану) Готують розповідь про це стародавнє японське мистецтво. (Найвища оцінка – 6 балів)


Ведучий: Ікебана почала відігравати в Японії велику роль ще з давніх часів, передусім в творчості поетів Ось що написав про це дивовижне мистецтво один з японських письменників.
О, сердобольные поэты,

Неплохо б научиться вам

Искусству создавать букеты,

Не зная жалости к цветам


Берет японец ветку вишни

В жемчужно – розовом цвету,

Срезает все, что видит лишним,

Что нарушает красоту

Ікебана – сконструйований за певними законами світ Вона володіє своєю художньою мовою, що властива тільки цьому мистецтву Занурення у світ ікебани, розуміння її мови вимагає від людини і професійних знань, і особливого таланту – тонкого зорового сприйняття її ледь вловимих властивостей Ікебана існує не незалежно, не сама по собі Кожна її частина безпосередньо пов’язана з іншою Значення ікебани полягає в спробі проникнути в таємний ритм її життєдіяльності Власне це робить ікебану великим та визначальним мистецтвом Наші майстри ікебани намагалися вловити цей споконвічний ритм світостворення та постійність, з якою зими змінюються веснами Художня мова наших ікебан поєднує вишуканість і простоту, лукавість та відвертість.
Конкурс “Чайна церемонія”

Під час конкурсу учасники мають виконати всі ритуальні етапи чаєпиття та дати їм пояснення Підготувати чітку розповідь про цю стародавню японську традицію. Одна команда готує Місячне чаєпиття, інша – Новорічне (Найвища оцінка – 5 балів).


Бліц-турнір

Кожній команді ведучий задає питання протягом трьох хвилин. Команди намагаються за відведений час правильно відповісти на максимальну кількість запитань. Правильна відповідь оцінюється 1 балом
 1. Європа, Австралія, Японія. Яка географічна власна назва їх єднає? (Альпи).

 2. Як японці називають всі конусоподібні вулкани своєї країни? (Фудзі).

 3. Японія – архіпелаг, а скільки в ньому островів? (4 тисячі).

 4. В Японії 196 вулканів, а скільки серед них діючих ? (30).

 5. Гігантські хвилі, породжені моретрусами? (Цунамі).

 6. Традиційне японське мистецтво складання букетів? (Ікебана).

 7. Традиційне японське мистецтво вирощування карликових дерев в горщиках шляхом обмеження їх росту? (Бонсай).

 8. Традиційне японське мистецтво вирощування міні - садів? (Бонсекі).

 9. Рослини – символи Японії? (Сакура, хризантема).

 10. До Х ст. на Японських островах склався єдиний народ. Вся наступна історія Японії була історією цього народу, історією однонаціональної культури. Доведіть це. (Частка японців в Японії – 99 %).

 11. Квіти – символи імператорського дому? (Хризантеми).

 12. В 1940 році три держави, в тому числі і Японія, підписали Троїстий пакт. Які держави, крім Японії, були учасниками цього пакту? (Німеччина та Італія).

 13. Яка подія вважається офіційним вступом Японії у Другу світову війну? (Напад на американську військову базу Пірл – Харбол, що на Гаваях).

 14. Яку рису національного характеру японці назвуть першою в списку позитивних рис своєї нації? (Працелюбство).

 15. Національний одяг японців? (Кімоно).

 16. Основні релігії Японії? (Буддизм, сінтоїзм, християнство).

 17. Тянаю – це національна гра, чайна церемонія чи місто в Японії? (Чайна церемонія).

 18. Традиційний товстий килимок з рисової соломки на підлозі японського помешкання? (Татамі).

 19. Кендо – це фехтування бамбуковими шаблями, назва автомобільної фірми чи сорт японського чаю? (Фехтування бамбуковими шаблями).

 20. Острови Рюкю – це південь чи північ Японського архіпелагу? (Південь).

 21. Столиця Японії Токіо розміщена на острові Хаккайдо, Хонсю, Сікоку чи Кюсю? (Острів Хонсю).

 22. Японія – Росія: територіальні проблеми. Назвіть спірні території. (Острови Південної Курільсьї гряди - Кунашир, Уруп, Ітуруп, Шикотан).

 23. Якій воді в бані японці надають перевагу: холодній, гарячій чи теплій? (Гарячій).

 24. Чайні будиночки в Японії носять назву..? (Тясіцу).

 25. Самоназва Японії? (Ніппон, Ніхон).

 26. Тип відтворення населення Японії? (Перший).

 27. Тип господарства Японії? (Постіндустріальний).

 28. Найбільший острів Японії? (Хоккайдо).

 29. Протока, що відділяє острів Хоккайдо від Курільських островів? (Кунаширська).

 30. Основним видом господарства на Японських островах в V ст. стало …? (Рисосіяння).

 31. Кодифікована процедура самогубства самураїв? (Харахірі).

 32. Назва паличок, якими їдять? (Хасі).

 33. Який жест при зустрічі друзів відсутній у японців? (Рукостискання).

 34. Красиве письмо пензликом і тушшю? (Каліграфія).

 35. Протока, що відділяє острів Хоккайдо від Сахаліну? (Лаперуза).

 36. Що означає в перекладі назва міста Токіо? (Східна столиця).

 37. Що в перекладі означає назва боротьби айкідо? (Самозахист).

 38. Як перекладається з японської карате? (Боротьба без зброї).

 39. Що таке кюдо? (Стрільба з лука).

 40. Місто – столиця, попередник Токіо? (Кіото).

 41. Сучасний імператор Японії? (Акіхіто).

 42. В адміністративно–територіальномі відношенні Японія поділена на …? (47 префектур).

 43. Аборигени Японських островів, що в даний час проживають на о. Хоккайдо? (Айни).

 44. Жінка, що розважає компанію людей в Японії? (Гейша).

 45. Любительський спів під музику оркестру, що записана на магнітну касету чи CD? (Караоке).

 46. Професійні шпигуни, яких в середньовічній Японії наймали для виконання особливо – важливих завдань? (Ніндзя).

 47. Витвір мініатюрної японської скульптури? (Нецке).

 48. “Рисові бунти”–масові стихійні виступи народних низів вибухнули в Японії …? (Серпень – вересень 1918 р.).

 49. Традиційний японський алкогольний напай із рису? (Саке).

 50. Перекладіть з японської “сінтоїзм”? (“Сінто” – “шлях богів”).

 51. Перекладіть з японської “кімоно”? (Одяг).

 52. Японський мегалополіс? (Токайдо).

 53. Найвища точка Японії та її висота? (Гора Фудзіяма, 3776 м.).

 54. Тепла течія біля берегів Японії? (Куросіо).

 55. “Японський Детройт”? (м. Тойота).

 56. “Японський Рур”? (Північ о. Кюсю).

 57. Найбільша в Японії та в світі АЕС? (Фукусіма).

 58. Місто, яке в свій час зажило слави “самурайського міста”? (Хіросіма).

 59. “Японські Гаваї”? (Кагосіма, південь о. Кюсю).

 60. Японський імператор – творець нової Японії. (Хірохіто)Ведучий: На завершення оголошується команда – переможець, найбільш активні учасники гри нагороджуються призами.
Література до уроку-КВК


 1. Козицький А.М. Новітня історія країн Азії та Африки (1918 – 1999 рр.). Курс лекцій. – Львів: Афіша. 2000 – 159 с.

 2. Энцыклопедия для детей. Доп. том. История ХХ века. Заруб. страны. Под. ред. В.А. Володина. – М.: Аванта +, 2002 – 448 с.

 3. Новейшая история стран Азии и Африки, ХХ век: учеб. для студ. высш. учебн. заведений: в 2 ч. Под ред. А.М. Родригеса – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 648 с.

 4. Социально-экономическая география зарубежного мира. Под ред. В. Р. Вольского. – М.: КРОН – ПРЕСС, 1998. – 592.

 5. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 т., т. 7. Народы и культуры. – М.: Инфра-М, 2000. – 416 с.

 6. Энцыклопедия для детей. Т. 13. Страны. Народы. Цивилизации. Под. ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта +, 1999 – 704 с.

 7. Япония: Справочник. Под. ред. Г.Ф. Кима. – М.: Республика, 1992. – 543 с.

 8. Вісім «Я» Японії. Б. Яценко. // Журн. География та основи економіки в школі, № 2, 1996.

 9. Культурные традиции Японии. Т.И. Литвинова. // Журн. География в школе, № 5, 2001.

 10. Токио – один из крупнейших городов мира. В.П. Максаковский. // Журн. География в школе, № 6, 1993.

 11. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 416 с.

 12. Малая энциклопедия стран / Сиротенко Н.Г., Менделев В.А. – Харьков: Торсинг, 2000. – 720 с.ЗМІСТ


Становлення та розвиток післядипломної освіти в Україні (історико-педагогічний аспект)……………………………………………


3


Організація роботи методичного кабінету відділу (управління) освіти…………………………………………………………………..28

План роботи районного методичного кабінету (витяг)…………….
28

План роботи районного інформаційно-методичного кабінету…….
46

План проведення районних семінарів і науково-методичних конференцій……………………………………………………………….

55

План роботи творчих і динамічних груп…………………………….
58

План роботи з молодими вчителями…………………………………
59

План роботи школи педагогічної майстерності…………………….
61

Положення про атестації робочих місць працівників районного методичного кабінету…………………………………………………

62

Орієнтовне положення про районну науково-методичну раду…….
64

План роботи ради районного методичного кабінету………………..
68

Структура методичної роботи з педагогічними працівниками району…………………………………………………………………….

68

Циклограма роботи районного методичного кабінету……………..
76

Умови огляду-конкурсу на кращу організацію методичної роботи в закладах освіти………………………………………………………

77

Положення про районний огляд-конкурс на кращу творчу групу…
79

Положення про районну премію для педагогічних працівників "За ініціативу, творчість і педагогічний пошук"………………………...

81

Положення про проведення конкурсу "Шукаємо молоді педагогічні таланти"……………………………………………………………

81

Положення про навчально-методичний турнір керівників освітніх установ…………………………………………………………………

82

Положення про декаду педагогічної майстерності…………………
85

Положення про районний огляд-конкурс кабінетів української мови і літератури………………………………………………………

86

Положення про районний огляд-конкурс кабінетів іноземної мови
87

Положення про районний огляд-конкурс кабінетів музики………..
88

Положення про районний огляд-конкурс кабінетів образотворчого мистецтва………………………………………………………………

89

Положення про районний огляд-конкурс кабінетів біології та хімії
90

Тематика семінарів директорів загальноосвітніх навчальних закладів…………………………………………………………………..

91

Тематика семінарів заступників директорів з навчально-виховної роботи…………………………………………………………………..

92

Тематика семінарів заступників директорів з навчально-виховної роботи…………………………………………………………………..

92

Тематика семінарів заступників директорів з виховної роботи……
92

Тематика семінарів завідуючих дошкільними навчальними закладами…………………………………………………………………….

93

Тематика семінарів методистів дошкільних закладів………………
93

Програма "Обдарована молодь" на 2002-2005 роки………………..
94

Заходи щодо роботи з обдарованою молоддю у Чортківському районі на 2000-2005 роки……………………………………………..

96

Положення про експериментальний міжшкільний факультатив для обдарованих дітей………………………………………………...

98


Внутрішньошкільна методична робота…………………………..


100

Положення про методичний центр базової школи………………….
100

Технології методичної роботи з педагогічними працівниками…….
101


Передовий педагогічний досвід………………………………………


101


Школа передового педагогічного досвіду……………………………


102


Школа молодого вчителя……………………………………………..


103


Школа педагогічної майстерності…………………………………..


104


Розв'язування педагогічних ситуацій………………………………...


105


Творчий звіт учителя…………………………………………………


107


Творчий портрет учителя……………………………………………


108


Самоосвіта…………………………………………………………….


109


Робота над індивідуальною науково-методичною темою (проблемою)……………………………………………………………………111


Реферат ………………………………………………………………


113


Доповідь……………………………………………………………….


115


Робота над колективною науково-методичною темою (проблемою)……………………………………………………………………116


Творча група…………………………………………………………..


119


Науково-практична конференція ……………………………………


119


Оперативно-методичні наради………………………………………


121

Педагогічна виставка…………………………………………………

122


Групова консультація…………………………………………………


123


Семінар………………………………………………………………...


123


Психолого-педагогічний семінар……………………………………..


125


Бесіда …………………………………………………………………..


126


Дебати ………………………………………………………………...


128


Нарада …………………………………………………………………


129


Дискусія ………………………………………………………………..


132


Дидактичні ігри ……………………………………………………….


138


Ділова гра ……………………………………………………………...


140


Аукціон…………………………………………………………………


142


Методичний фестиваль ……………………………………………...


144


Методичний турнір …………………………………………………..


145


Захист інноваційного проекту ………………………………………


146

Примірна номенклатура справ заступника директора з навчально-виховної роботи……………………………………………………….

150

Примірна схема наказу про організацію внутрішньошкільної методичної роботи……………………………………………………….

151

Планування роботи методичного об'єднання………………………..
153

Методичні тижні………………………………………………………
157

Орієнтовний план роботи методичного об'єднання вчителів-предметників………………………………………………………….

157

Рекомендований план засідань методичного об'єднання вчителів української мови та літератури……………………………………….


160

Рекомендований план засідань школи молодого вчителя української мови та літератури………………………………………………...

161

Рекомендована тематика засідань методичного об'єднання вчителів зарубіжної літератури…………………………………………….

162

Орієнтовний план засідань методичного об'єднання вчителів зарубіжної літератури…………………………………………………...

163

Рекомендована тематика засідань методичного об'єднання вчителів іноземної мови…………………………………………………….

164

Орієнтовний план засідань методичного об'єднання вчителів іноземної мови……………………………………………………………

165

Рекомендована тематика засідань методичного об'єднання вчителів суспільних дисциплін…………………………………………….

166

Орієнтовний план засідань методичного об'єднання вчителів історії, правознавства……………………………………………………...

167

Рекомендована тематика засідань методичного об'єднання та індивідуальних виступів учителів математики та фізики…………….

169

Орієнтовний план засідань методичного об'єднання вчителів математики та фізики…………………………………………………….

170

Рекомендована тематика засідань методичного об'єднання та індивідуальних виступів учителів біології та хімії……………………

171

Орієнтовний план засідань методичного об'єднання вчителів біології та хімії……………………………………………………………

171

Рекомендована тематика засідань методичного об'єднання класних керівників…………………………………………………………

172

Орієнтовний план засідань шкільного методичного об'єднання класних керівників…………………………………………………….

173

Творчий звіт учителя………………………………………………….

175

Творчий портрет учителя……………………………………………..
176

Творчий портрет учителя початкових класів………………………..
177


Організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в школі………………………………………………………181

Плануємо новий навчальний рік……………………………………..
181

Орієнтовне планування окремих підрозділів річного плану роботи школи…………………………………………………………………..

181

Орієнтовне перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього закладу…………………………………
199

Орієнтовний план роботи навчального закладу…………………….
202

Планування виховної роботи в закладах освіти…………………….
225

Орієнтовний план виховної роботи школи………………………….
228

Організація діяльності заступника директора з виховної роботи….
241


Мета, завдання, функції заступника директора з виховної роботи


241


Система діяльності заступника директора з виховної роботи….


242


Перелік необхідної документації заступника директора з виховної роботи……………………………………………………………..242


Орієнтовна професіограма заступника директора з виховної роботи……………………………………………………………………243

Діяльність методичного об'єднання класних керівників…………...
246


Орієнтовне положення про методичне об'єднання класних керівників…………………………………………………………………….246


Функціональні обов'язки керівника методичного об'єднання класних керівників………………………………………………………….247


Структура роботи методичного об'єднання класних керівників


248


Зразок календарного плану роботи методичного об'єднання класних керівників на навчальний рік …………………………………….248

Основні завдання та пріоритетні напрями роботи класного керівника…………………………………………………………………….

249


Вимоги до особистості класного керівника………………………...


249


Основні функції класного керівника…………………………………


250


Зміст роботи класного керівника……………………………………


251


Зміст виховної роботи класного керівника………………………….


251


"Золоті правила" класного керівника………………………………...


252


Схема складання психолого-педагогічної характеристики особистості школяра……………………………………………………….252

Контроль за виховною роботою школи……………………………...
253


Діагностика виховного процесу………………………………………


254


Схема аналізу виховної роботи школи……………………………….


255


Схема аналізу виховної роботи класного керівника………………...


256


Орієнтовна схема аналізу виховного заходу………………………...


257


Самоаналіз діяльності вчителя під час підготовки та проведення виховного заходу………………………………………………………258


Орієнтовні критерії оцінювання стану та результативності виховної роботи навчального закладу…………………………………259


Орієнтовні критерії ефективності виховної роботи та оцінки діяльності класного керівника…………………………………………263


Орієнтовні питання для обговорення на педрадах, семінарах, засіданнях МО з проблем виховання……………………………………264


Циклограма наказів, нарад із проблем виховання…………………...


266


План внутрішньошкільного контролю за організацією виховної роботи………………………………………………………………….267


Урок-КВК………………………………………………………………


272


1 Далі скорочено – МО.

2 Положення про районну науково-методичну раду // Все для вчителя. – 2000. – № 6. – С. 6-8.

3 Технології методичної роботи. Випуск 1 / Укладачі: Августин Р.І., Борисюк С.В., Вітенко І.М., Залипецький М.Т. Козловська О.В., Крамар В.М., Кривокульський Л.Є., Миколюк Л.М., Морська Я.Ф., Пришляк І.М., Провозюк Г.Г., Свінних Г.Г., Тимчишин О.І., Уруський В.І., Чубко О.П. – Тернопіль: ТОІПО, 1999. – 56 с.

* Maidment R., Bronstein R.H. Simulation Games Design and Implementation, Merill, 1973.

** Див.: Coleman I.S. Academic games and learning, New York, 1967.

* Детальніше див.: Платонов В.Я. Деловые игры. – М., 1991.

Хрусткий Е.А. Организация и проведение деловых игр. – М., 1991.4 За матеріалами навчального посібника: Симонов В.П. "Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в управлении педагогическими системами". - М., 1999. - 430 с. (додатки 1-17).

1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка