Методична служба – школі випуск 1 Тернопіль астон 2003 Методична служба – школіСторінка5/41
Дата конвертації13.03.2016
Розмір5.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Міжшкільні методичні об'єднання в методичному центрі


(2-й методичний центр)


1

2

3

4

1.

Зарубіжна лі­тература.

Укр. літератураІнноваційні аспекти особистісно зорієн­тованого, розвивального навчання.

ІІІ

2.

Історія

Організація самостійної роботи учнів на уроках історії, правознавства.

ІІ

3.

Біологія і хімія

Розвиток мисленнєвої діяльності уч­нів на уроках біології та хімії.

ХІІ

4.

Математика

Розвиток пізнавальних інтересів учнів через використання навчальних дидак­тичних матеріалів, наочності.

ІІІ

5.

Фізика

Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу з фізики в умо­вах рівневої диференціації навчання.

ІІІ

6.

Географія

Впровадження сучасних технологій на­вчання на уроках та в позакласній роботі з географії.

ХІІ

7.

Іноземна мова

Нетрадиційна методика навчання читан­ню англійської мови. Газета на уроках англійської мови.

ІІ

8.

Музика

Розвиток естетичних здібностей на уро­ках музики.

ХІІ

9.

Трудове на­вчання

Інтеграційний підхід до графічної підго­товки вчителя трудового навчання.

ХІІ

10.

Початкові кла­си

Виховання пізнавальних інтересів моло­дших школярів. Виховний ідеал україн­ської народної педагогіки.

ІХ

11.

Класні керів­ники

1. Використання новітніх технологій у виховній роботі школи.

2. Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я як найвищої соціа­льної цінності.Х

ХІМіжшкільні методичні об'єднання вчителів-предметників

в методичному центрі

(3-й методичний центр)


1

2

3

4

1.

Початкові кла­си

Виховання пізнавальних інтересів моло­дших школярів. Виховний ідеал україн­ської народної педагогіки.

ІІІ

2.

Укр. мо­ва та літерату­ра.

Зарубіжна лі­тератураФормування духовного світу школяра за­собами художнього слова.

ХІІ

3.

Історія

Організація групової роботи на уроках історії, правознавства.

ХІІ

4.

Біологія, хімія

Удосконалення методів навчання біології і хімії.

ІІІ

5.

Фізика

Особливості методики використання ди­ференційованих посібників у курсі фізи­ки середньої школи.

ХІ

6.

Математика

Впровадження сучасних технологій на­вчання на уроках та в позакласній роботі.

ІІ

7.

Географія

Технологія навчання обдарованих дітей.

Х

8.

Трудове на­вчання

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках технічної і обслуговуючої праці.

ХІІ

9.

Класні керів­ники

1. Майстерність педагога: його творча ініціатива, удосконалення методів, форм роботи з учнями.

2. Створення необхідних умов для фізич­ного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров'я.ХІ

ІІІ


10.

Музика

Єдність урочної та позаурочної роботи вчителя в розвитку здібностей дітей.

ІІ

11.

Іноземна мова

Підвищення ефективності уроку на різних етапах навчання іноземної мови.

IV


Міжшкільні методичні об'єднання вчителів-предметників

в методичному центрі

(4-й методичний центр)


1

2

3

4

1.

Початкові кла­си

Виховання пізнавальних інтересів мо­лодших школярів. Виховний ідеал украї­нської народної педагогіки.

ХІІ

2.

Хімія, біологія

Організація проблемного навчання на уроках біології і хімії.

ХІ

3.

Математика

Узагальнення та систематизація знань учнів на уроках математики.

Х

4.

Фізика

Розвиток творчого потенціалу особистос­ті учня в процесі вивчення фізики.

ІІІ

5.

Іноземна мова

Комунікативні вправи як ефективний за­сіб навчання іноземної мови.

ХІІ

6.

Історія, право­знавство

Методи особистісно зорієнтованого на­вчання у викладанні історії та правознавства.

ІІІ

7.

Укр. мо­ва та література, зарубіжна література

Особливості проведення нестандартних уроків. Ознайомлення учнів із сучасними діло­вими паперами.

Х

8.

Музика

Нові підходи до викладання музики в су­часних умовах.

ХІ

9.

Трудове на­вчання

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках технічної і обслуговуючої праці.

ІІІ

10.

Географія

3 досвіду зміцнення навчально-матеріа­льної бази кабінету та географічного майданчика та використання їх у вивченні шкільного курсу географії.

ІІ

11.

Класні керів­ники

1. Організація роботи з батьками в сучасному закладі освіти.

2. Основні завдання і зміст грома­дянського виховання у навчально-виховному закладі.ХІІ

ІІМіжшкільні методичні об'єднання вчителів-предметників

в методичному центрі

(5-й методичний центр)


1

2

3

4

1.

Укр. мо­ва і література.

Зарубіжна лі­тератураВиди і форми роботи на уроках літерату­ри.

ХІІ

2.

Іноземна мова

Шляхи підвищення ефективності навчально-виховної роботи з іноземної мови.

ХІ

3.

Математика

Тематичний облік знань – засіб підви­щення ефективності навчання математики.

IV

4.

Фізика

Технологія поелементного навчання розв'язування задач з фізики.

IV

5.

Історія

Формування у школярів умінь і навиків ро­боти з історичними джерелами.

ІХ

6.

Географія

Диференціація навчання учнів, форму­вання творчої особистості під час ви­вчення географії.

ІІІ

7.

Хімія,

біологія


Система екологічного виховання і природоохоронної роботи на уроках і в позаурочний час.

Х

8.

Музика

Роль уроків музики в естетичному вихо­ванні школярів.

ІІ

9.

Трудове на­вчання

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках технічної і обслуговуючої праці.

ІІІ

10.

Початкові кла­си

Виховання пізнавальних інтересів молод­ших школярів.

ІІІ

11.

Класні керів­ники

1. Діяльність педагогічного колективу щодо формування правової культури уч­нів: поваги до Конституції, законодавства України.

2. Психолого-педагогічні проблеми превентивного виховання школярів.ХІІ

ІІМіжшкільні методичні об'єднання вчителів-предметників

в методичному центрі

(6-й методичний центр)


1

2

3

4

1.

Укр. мо­ва і література.

Зарубіжна лі­тератураРозвиток писемного мовлення учнів на уроках літератури.

IV

2.

Іноземна мова

Використання міжпредметних зв'язків у формуванні навичок аудіювання при вивченні англійської мови.

ІІІ

3.

Математика

Активізація мислення учнів на уроках математики.

ІХ

4.

Фізика

Сучасний урок. Яким йому бути?

ХІІ

5.

Історія

Навчальна гра на уроках історії.

IV

5.

Біологія,

хімія


Формування цілісних знань учнів про жи­ву природу.

ІІ

6.

Географія

Розвиток пізнавальних інтересів учнів через використання навчально-дида­ктичного матеріалу, наочності, засобами географі­чного краєзнавства.

ІІ

7.

Музика

Зміст та форми роботи вчителя з обдаро­ваними учнями.

ХІІ

8.

Трудове на­вчання

Інтеграційний підхід до графічної підго­товки вчителя трудового навчання.

ІІ

9.

Початкові кла­си

Виховання пізнавальних інтересів моло­дших школярів.

ІХ

10.

Класні керів­ники

1. Гармонізація родинного та шкільного виховання на засадах педагогіки життєтворчості.

2. Гуманізація навчально-виховного про­цесу як засіб запобігання правопорушень серед школярів.ІХ

ІІ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка