Методична служба – школі випуск 1 Тернопіль астон 2003 Методична служба – школіСторінка7/41
Дата конвертації13.03.2016
Розмір5.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41

Цільові семінари


Керівники міжшкільних методичних об'єднань


1.

Організація методичної роботи в центрах. Планування роботи міжшкільних методичних об'єднань (інструктивно-методичні поради).

ІХ

2.

Запровадження нових технологій методичної роботи (семінар-навчання).

ІТематика засідань районного методичного об'єднання

практичних психологів


1.

1. Особливості розвитку уваги дітей.

2. Перегляд заняття та його аналіз.

3. Виставка дидактичного матеріалу для занять з розвитку уваги школярів.


ХІ

2.

1. Життєві кризи особистості. Аналіз ситуацій життєвого змісту.

2. Перегляд бесіди з учнями на тему "Хто вони – обранці долі".ІІ

3.

1. Методи і прийоми формування здорового психологічного мікроклімату в класному колективі.

2. Диспут на тему "Сенс життя. Що для людини головне в житті".ІІ

4.

1. Практичне заняття.

2. Огляд методичної літератури.IV


Робота з керівниками навчально-виховних закладів


п/п

Тема заходу

Форма проведення

Місце проведення

Дата

Відповідальні

1

2

3

4

5

6

(витяг)

1

2

3

Директори навчально-виховних закладів

1.

Конференція педагогіч­них працівників.

Конференція

2.

Про підготовку до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий пері­од.

Нарада

3.

Планування роботи шко­ли.

Групові та індивідуальні консультації

4.

Ведення шкільної доку­ментації. Підготовка і написання наказів по шко­лі. Підготовка і прове­дення засідання педаго­гічної ради.

Групові та індивідуальні консультації

5.

Вимоги до нових навчальних пла­нів та про­грам.

Навчання ди­ректорів, ЗНВР

6.

"Демократизація і коор­динація внутрішньошкільного контролю".

Зайняття по­стійно діючо­го семінару

7.

Контроль за якістю ви­кладання, знаннями та уміннями учнів.

Семінар практикум

8.

Організація навчально-виховного процесу в школі нового типу.

Семінар практикум

9.

Наради директорів шкіл, консультації (поточні) протягом навчального року.

Нарада


10.

Заняття з керівниками шкіл з підготовки та ви­дання наказів з питань навчально-виховної ро­боти в середніх загальноосвітніх школах І-Ш ст.

Практичні заняття

Заступники директорів з навчально-виховної роботи

1.

Вимоги до навчальних планів та програм.

Семінар-навчання

2.

Організація та плануван­ня методичної роботи

Нарада

3.

Управлінські аспекти педагогічної творчості (заняття).

Заняття по­стійно діючо­го семінару

4.

Нові технології навчання: проблеми і перспективи виявлення і розвитку дитячої обдарованості.

Семінар-навчання

5.

Управлінські аспекти пе­дагогічної творчості (за­няття 2-ге).

Семінар практикум

6.

Наради заступників ди­ректорів шкіл. Консуль­тації (поточні) протягом навчального року.

Нарада


Школа молодого керівника

1.

Групові та індивідуальні консультації для молодих керівників з питань орга­нізації навчально-вихо­вного процесу.

Консультація


2.

Робота зі шкільною до­кументацією.

Семінар-практикум

3.

Аналіз різних типів уро­ків у творчій діяльності вчителя.

Семінар -практикум

Резерв керівних кадрів

1.

Координація внутрішньошкіль­ного контролю на етапі планування, різноманіт­ність і взаємозв'язок форм контролю за вико­нанням навчальних про­грам і навчальних планів.

Семінар -практикум

2.

Контроль за якістю ви­кладання. Система ви­вчення роботи вчителя.

Семінар практикум

Заступники директорів з виховної роботи

1.

Про підсумки стану ви­ховної роботи та завдан­ня вихователів на новий навчальний рік. Опрацю­вання нормативних до­кументів.

Постійно ді­ючий семінар

2.

Психолого-педагогічні умови реалізації Концеп­ції виховання дітей та молоді в національній системі освіти.

Постійно ді­ючий семінар

3.

Розвиток особистості школяра шляхом залу­чення його до різномані­тних видів творчої діяль­ності.

Постійно ді­ючий семінар

4.

Формування соціального досвіду учнів у процесі правового та морального виховання.

Постійно ді­ючий семінар

Завідуючі школами І ступеня

1.

Виховний ідеал україн­ської народної педагогіки.

Постійно ді­ючий семінар

2.

Особистісно орієнтова­не навчання учнів.

Постійно ді­ючий семінар

3.

Багатоваріантність стру­ктури уроку.

Постійно ді­ючий семінар

4.

Організація навчально-виховного процесу в ЗОШ І ст. у 200_-200_ н.р.

Інструктивно-методичний семінар

Завідувачі дошкільних виховних закладів

1.

Реалізація Національної доктрини розвитку освіти у дошкільних навчальних закладах.

Настановча доповідь, об­говорення. Перегляд за­няття

2.

Правові аспекти роботи керівника дитячого до­шкільного закладу.

Настановча доповідь. Ви­вчення нор­мативних до­кументів. Пе­регляд занят­тя

3.

Спільна робота дошкіль­ного навчального закладу і сім'ї у підготовці дітей до навчання в школі.

Перегляд за­няття. Обго­ворення, об­мін досвідом

4.

Дотримання норм безпе­ки життєдіяльності у дошкільному закладі. Підготовка до оздоров­чого періоду.

Опрацювання нормативних документів

Директори позашкільних закладів освіти

1.

Управління педагогічним процесом у позашкіль­ному закладі у відповід­ності до Закону України "Про поза­шкільну освіту".

Постійно ді­ючий семінар

2.

Створення у закладі умов для вільного розвитку особистості школяра шляхом залу­чення його до різномані­тних видів творчої діяль­ності.

Постійно ді­ючий семінар

Керівники гуртків позашкільних закладів освіти

1.

Виховання свідомого ставлення до свого здо­ров'я як найвищої соціа­льної цінності.

Постійно ді­ючий семінар


Методична допомога педагогічним працівникам

З метою підвищення професійної майстерності вчителів, надання їм методичної до­помоги, удосконалення управлінської діяльності направити в школи методичні посіб­ники, рекомендації, методичні розробки з питань навчання та виховання учнівської молоді, запровадження нових технологій навчання.
п/п

Зміст

Хто

готує

Термін

1

2

3

4

(витяг)

1

2

1.

Теорія та практика аналізу уроку (на допомогу керівникам шкіл).

2.

Порадник методиста (сучасні педагогічні технології).

3.

Позакласна робота із зарубіжної літератури.

4.

Розвиток зв'язного мовлення на уроках української мови та літератури.

5.

Творчий доробок вчителів історії, правознавства.

6.

Нетрадиційні уроки з фізики (методичний посібник).

7.

Нетрадиційні уроки з математики.

8.

Методичні рекомендації до проведення уроків з фут­болу.

9.

Особливості викладання іноземних мов на початково­му етапі навчання.

10.

Організація позакласної роботи з молодшими школяра­ми.

11.

Розгорнуті конспекти уроків з теми "Обмін речовин та енергії" (8 клас).

12.

Модернізація виховної роботи в школі.

13.

Планування навчально-виховної роботи з дітьми у дошкільному закладі.

14.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо органі­зації освітнього процесу.

15.

Вчимося писати накази.


Вивчення та впровадження у практику роботи

перспективного педагогічного досвіду


п/п

Прізвище вчителя

Спеціальність

Школа

Тема досвіду. Хто вивчає

1.

Григоришин Г.І.

Вч. укр. мови і літератури

СЗОШ І-ІІІ ст.

№ 1


Нові підходи до викладання української мови та літератури.

Качуровська Г.П.2.


Вивчення стану навчально-виховної та методичної роботи

у навчальних закладах, аналіз якості знань, умінь та навичок учнів


п/п

Зміст

Хто вивчає

Термін

Підсумок вивчення

1.

Стан викладання, рівень знань та практичних навичок, педагогіч­ний досвід з навчальних дисцип­лін.(наказ райво, рада РМК, колегія)

1.1.

(предмет)2.

Участь методистів РМК в експер­тній оцінці якості та результатив­ності навчально-виховного про­цесу в закладах освіти:(аналіт. довідка на засіданні РМО)

2.1.

(назва навчального закладу)3.

Вивчення стану викладання предме­тів, якості знань учнів при фрон­тальному обстеженні шкіл:(довідка)
(назва закладу)
Робота з колективом районного методичного кабінету

(апаратне навчання методистів)


п/п

Зміст

Дата

Хто готує

Примітки

1

2

3

4

5

(витяг)

1

2

3

1.

Підготовка та проведення районної конфе­ренції педагогічних працівників, серпневих педагогічних зустрічей. Вивчення нормати­вних документів з питань викладання на­вчальних дисциплін.

VIII

2.

Вивчення і роз'яснення нормативних доку­ментів: 1) Національна доктрина розви­тку освіти України у XXI ст.; 2) Державна програма "Вчитель"; 3) Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа); 4) Послання Президента до Вер­ховної Ради України.

ІХ

3.

Структура цілісного особистісно зорієнто­ваного навчально-виховного процесу. Особистісне зростання вчителів. (За матеріалами журналу "Директор школи, ліцею, гімназії", – 2002. – № 4).

Х

4.

Інноваційні технології навчання в процесі запровадження ступеневої освіти моло­ді. (За матеріалами журналу "Директор школи, ліцею, гімназії", – 2002. – № 4).

ХІ

5.

Шляхи підвищення інноваційного потенціа­лу методичної роботи. (За матеріалами журналу "Шлях освіти". – 2002. – № 2).

ІХ

6.

Організація науково-дослідницької ро­боти в закладах нового типу.

ХІІ

7.

Модель принципів виховання. (За матеріалами журналу "Шлях освіти" – 2002. – № 3).

І

8.

Вивчення рівня навчальних досягнень учнів в умовах модернізації освітньої галузі. (За матеріалами публікацій газети "Управління освітою", серпень, 2002 р.).

ІІ

9.

Як підготувати педагога-дослідника (За матеріалами публікацій газети "Управління освітою", 2002. – № 14-15).

ІІІ

10.

Дванадцятибальна система оцінювання на­вчальних досягнень учнів: точка зору мето­дистів РМК. Управління процесом рефор­мування сільської школи.

VIЗ досвіду роботи Тернопільського РІМК

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка