Методичні аспекти підготовки педагогічних кадрів до впровадження компетентнісно орієнтованого підходу до навчанняСкачати 82.67 Kb.
Дата конвертації17.03.2016
Розмір82.67 Kb.

Ірина Родигіна

завідувач кафедри педагогіки, психології та педагогічної творчості Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ:

Реформування системи освіти України та модернізація освітньої політики країн Євросоюзу пов’язані нині з принципово новим цілепокладанням в педагогічному процесі. Метою функціонування школи та навчальної діяльності учнів має стати не сукупність знань з певних дисциплін, а компетентність особистості як загальна здатність, інтегрований результат навчання, як складний комплекс, що характеризує здатність індивідуума успішно функціонувати та адаптуватися до вимог життя.

Підготовка вчителя до впровадження компетентнісно орієнтованого підходу виступає нині стратегічним пріоритетом освіти, і це закономірно зумовлює визначення магістральних задач, які ставить стратегія реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі, перед методичною службою.

Задача 1. Забезпечення більш глибокого усвідомлення вчителями та методистами проблеми компетентнісно орієнтованого підходу, надання їм необхідної методичної допомоги.

Це завдання видається цілком логічним, адже однією з провідних функцій методичної служби є надання методичної допомоги педагогічним працівникам та адміністрації навчальних закладів. Виходячи з того, що компетентнісна ідея виступає нині як одна з найактуальніших, але не повною мірою розроблених в сучасній освіті, то й нагальною є потреба освітян в методичній допомозі саме з проблеми реалізації компетентнісного підходу до навчання.

Задача 2. Забезпечення наступності методичної роботи на рівні методкабінету та школи.

Продуктивність методичної роботи чітко корелює з наявністю та функціонуванням різнорівневої методичної системи. Районний методичний кабінет, звичайно, проводить методичну роботу з педагогічними та керівними кадрами в межах предметних методичних об’єднань. Але за умови екстраполяції системи методичної роботи на шкільний рівень, організації та координації її діяльності можна досягти значно кращих результатів. Якщо ж шкільна методична робота не досягає необхідного рівня, діяльність всієї районної методичної служби виступає як зіпсований телефон, методичні заходи є епізодичними, а результативність – вкрай незадовільною.

Задача 3. Урізноманітнення форм методичної роботи.

Зв’язок змісту й форми належить до глибинних філософських категорій. Очевидно, сучасні зміни в змісті освіти не можуть не торкнутися модифікації та модернизації відповідних форм організації навчально-виховного процесу. Аналогічно, новий зміст методичної роботи зумовлює оновлення та урізноманітнення її організаційних форм. Оскільки в основі компететнісного підходу – активна свідома діяльність суб’єктів навчально-виховного процесу, абсолютно логічним є використання в методичній роботі діяльнісного підходу, інтерактивних методів, залучення педагогів до активної роботи під час методичних заходів. Згадується репліка одного з учасників семінару з упровадження компетентнісного підходу до навчання: “Цей семінар мені сподобався. Як раніше у нас проходили семінари? Послухали нудний і незрозумілий теоретичний виступ, відвідали підготований відкритий урок, пообідали – і все, семінар добіг кінця. Сьогодні ми працювали в групах, аналізували літературу, обговорювали фрагменти відеоуроків, самі складали алгоритми роботи і зрозуміли не тільки як це робити, але й нащо.”

Задача 4. Забезпечення впровадження компетентнісного підходу на рівні практичної реалізації в НВП.

Практична спрямованість методичних заходів має забезпечити не тільки усвідомлення педагогами компетентнісних ідей, але й практичну реалізацію останніх в навчально-виховному процесі. Теоретичні розробки проблеми впровадження компетентнісного підходу до навчання є досить презентативними, тож актуалізується необхідність іх трансформації в площину прикладного практичного застосування.

Задача 5. Визначення результативності впровадження ключових компетентностей.

Результативність методичної роботи, звісно, визначається багатьма факторами. В контексті проблематики компетентнісного підходу вона залежить і від психологічної готовності та ступеня оволодіння вчителем арсеналом засобів запровадження компетентнісного підходу до навчання, і від рівня сформованості компетентності учнів. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів потребує модернізації і в перспективі має дорости до моніторингу сформованості їх компетентності.

Система методичної роботи є креативним продуктом, що залежить від численних факторів і має враховувати індивідуальні особливості, реальний рівень педагогічних кадрів, місцеві традиції тощо. Зразки та рецепти на всі випадки життя не є доречними. Хотілося б навести лише деякі варіанти методичних заходів, які спрямовані на розв’язання завдань реалізації компетентнісного підходу в освіті.

Серед різноманітних методичних заходів особливе місце посідають постійно діючі семінари. Цикл постійно діючих семінарів з проблеми реалізації компетентнісного підходу до навчанняі може складатися, наприклад, з чотирьох занять.
Система постійно діючих семінарів “Компетентнісний підхід в освіті”

Мета – організація науково-методичной діяльності педагогів з реалізації компетентнісного підходу на всіх ступенях освіти.

1 засідання. “Формування поняття “Компетентнісний підхід у навчанні” (Про проблеми та перспективи впровадження компетентнісно орієнтованого підходу до навчання).

2 засідання. “Адекватна професійна підготовка педагога – запорука успішної педагогічної діяльності” (Про самоосвіту, нові педагогічні технології).

3 засідання – “Опрацювання методів і форм роботи щодо реалізації компетентнісного підходу до навчання” (вхідний ПДС на основі експериментальної школи з запрошенням керівників методичних об’єднань школи, міста).

4 засідання – “Компетентність як результат навчання. Результативність запровадження компетентнісного підходу” (Виявляються як позитивні, так і негативні сторони діяльності педагогів щодо реалізації компетентнісного підходу в освіті.).

Проведення окремих семінарів з проблеми впровадження компетентнісного підходу в освіті (в тому числі в системі постійно діючих) може передбачати розгляд певних магістральних питань і плануватися для різних категорій учасників.Семінар для заступників директорів з навчально-виховної роботи

Тема: Управління процесом впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в педагогічний процес.

Мета:


 1. Створити умови для оволодіння учасниками семінару технологією управління процесом впровадження компетентнісного підходу до навчання.

 2. Продовжити роботу щодо розвитку управлінського мислення й культури.

 3. Сприяти засобами семінару вдосконаленню професійної (управлінської) компетентності заступників директорів шкіл.

План.

 1. Педагогічний процес в контексті компетентнісно орієнтованого підходу. Нормативна база.

 2. Управління процесом впровадження компетентнісно орієнтованого підходу до навчання.

  1. Стратегія формування ключових компетентностей учня. Навчальний план. Допрофільне та профільне навчання.

  2. Забезпечення наступності у впровадження компетентнісно орієнтованого підходу на всіх ступенях навчання.

 3. Система внутрішкільної підготовки вчителя до реалізації підходу .

 4. Система управлінських рішень щодо впровадження компетнтнісно орієнтованого підходу. Контроль за станом впровадження.

 5. Практична робота

Розробка групи критеріїв для вивчення рівня професійної діяльності вчителя з реалізації компетентнісно орієнтованого підходу до навчання.

Домашнє завдання: апробувати розроблені критерії, проаналізувати підсумки, підготуватися до обговорення.

Для підготовки вчителів до впровадження компетентнісного підходу в системі ще можуть бути використані реалізовані в різних формах такі методичні заходи:


 • групові та індивідуальні консультації для педагогічних та керівних працівників;

 • робота творчих груп;

 • школа молодого вчителя;

 • узагальнення та презентація прогресивного досвіду тощо.

План презентації досвіду роботи вчителя з проблеми


Формування та розвиток самоосвітньої компетентності учнів”
Мета: ознайомлення з досвідом роботи за проблемою; створення умов для впровадження досвіду.
Завдання: 1. створити умови для позитивного сприйняття матеріалу;

2. наголосити на актуальності проблеми;

3. ознайомити з технологією досвіду;

4. підкреслити практичну значущість досвіду;

5. мотивувати активне впровадження досвіду.

Обладнання: виставка кейсів, комп’ютерна презентація, навчально- методичне забезпечення.


План


 1. Представлення вчителя (методистом)

 2. Творчий звіт вчителя (майстер-клас, використання відеозаписів)

 3. Прес-конференція (технологія “Мікрофон”, “Прес”)

 4. Вернісаж співдружності (присутні висловлюють свої думки щодо роботи вчителя)

 5. Хвилинка – чаїнка.

Варіанти всіх наведених методичних заходів можуть бути розглянуті як різні форми роботи в межах методичного об’єднання вчителів. Розробка ідеї реалізації компетентнісного підходу в освіті може бути обраною пріоритетною та покладеною в основу роботи методичного об’єднання протягом навчального року (або кількох навчальних років).План роботи методичного об’єднання

Проблема: Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес

Завдання: 1. Сформувати поняття компетентності й компетенції.

2. Розробити й відпрацювати алгоритм впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес.

3. Створити умови для впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес. 1. Створити механізм моніторингу сформованості основних груп компетентності.

План

Серпень

 1. Компетентнісно орієнтований підхід – концептуальный орієнтир сучасної системи освіти. Доповідь керівника районного методичного об’єднання.

 2. Створення творчих груп.

 3. Огляд літератури з проблеми. Характеристика нормативної бази питання.

Жовтень

 1. Вибір технологій й організаційних форм роботи з упровадження компетентнісно орієнтованого підходу до навчання й виховання учнів. Звіти творчих груп з цієї проблематики.

Січень

Круглий стіл 1. Створення механизму моніторингу сформованості ключових компетентностей. Презентація напрацювань творчої групи.

Березень

Семінар-практикум з проблеми впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес в базовій школі.

Обмін досвідом.

Очевидно, що наведені приклади варіантів методичних заходів не вичерпують всього арсеналу розкриття змістового й процесуального аспектів реалізації надзвичайно актуальної педагогічної й методичної проблеми впровадження компетентнісного підходу в освіті. Але слід відзначити ті принципи, які обов’язково мають бути покладено в основу планування та проведення методичної роботи незалежно від конкретної форми методичного заходу: системність, наступність, практична спрямованість, діяльнісний підхід. Тільки за умови врахування цих принципів є можливою реалізація компетентнісного підходу в освіті – це стосується як шкільної освіти, так і неперервної освіти дорослих.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка