Методичні рекомендації Берестечко 2012 Мороз Надія Дмитрівна, директор зош І-ІІІ ступеня м. БерестечкоСторінка1/4
Дата конвертації16.03.2016
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3   4
Відділ освіти і науки

Горохівської райдержадміністрації

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня м. Берестечко

СИСТЕМА РОБОТИ БЕРЕСТЕЧКІВСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ

( Методичні рекомендації )

Берестечко - 2012
Мороз Надія Дмитрівна, директор

ЗОШ І-ІІІ ступеня м. Берестечко

У даних методичних рекомендаціях запропоновано форми організації діяльності педагогічних колективів у межах освітнього округу . Організацію і методи керування навчально-виховним процесом в межах Берестечківського освітнього округу, залучення та активізацію всіх сил соціуму в інтересах підвищення ролі і якості освіти та виховання підростаючого покоління в регіоні.


Для директорів загальноосвітніх шкіл.

Рецензент: Вітинська О.Ф. – завідувач методичним

кабінетом відділу освіти і науки

Горохівської райдержадміністрації


ЗМІСТ

1. Вступ………………………………………………………………………………..4

2. Формування Берестечківського освітнього округу…………………………….5

3. Процес управління розвитком освітнього округу……………………………10

4. Зміст і форми методичної роботи Берестечківського освітнього округу……………………..………………………………………………………….14

5. Профільне навчання в межах Берестечківського освітнього округу…………………………………………………………………………………21

6. Психологічний супровід навчання і виховання в умовах Берестечківського освітнього округу…………………………………………………………………….24

7. Опорна школа – центр освітнього округу……………………………………..25

8. Висновок…………………………………………………………………………..32

8. Додатки…………………………………………………………………………….33

9. Література…………………………………………………………………………57

1. ВСТУП

Інновації, якими визначено сучасний стан розбудови освітянського простору, призвели до виникнення територіальних структурних утворень — освітніх окру­гів .

Створення Берестечківського освітнього округу як нової організаційної форми шкільної освіти якнайкраще відповідає вимогам сьогодення регіону. Це шлях створення рівних можливостей для отримання якісної освіти, що відповідає індивідуальним запитам учнів і враховує соціально-економічні тенденції розвитку регіону й можливість ефективного використання та розвитку сильних сторін окремих освітніх закладів без нанесення шкоди інтересам дітей та іншим освітнім установам.

Сьогодні пріоритетної ваги набуває потреба формування цільово­го комплексу науково-методичних дій в межах Берестечківського освітнього округу, зміст яких визначається як загальними завданнями й проблемами розбудови національної школи, так і конкретикою професійної діяльності педагогів у даному терито­ріальному освітньому просторі.

Управління Берестечківським освітнім округом дійснюється на основі оптимізації організаційно-управлінських структур. Зміщено акценти на організаційно-методичне забезпечення функціонування освітнього округу, впровадження інформативно-управлінських, комп’ютерних технологій.

Методична служба Берестечківського освітнього округу, як цілісна система дій та заходів щодо підвищення та збагачення професійного потенціалу суб'єктів освітньої діяльно­сті в його межах, є інноваційно гнучкою та відповідає реформеним процесам в освіті.

Усе це дає підстави актуалі­зувати проблему професійного зростання суб'єктів відкри­того інноваційного освітнього простору, пошуку та вибору ефективних форм і методів методичного просвітництва, навчання на виховання.

Берестечківський освітній округ створює умови для здобуття якісної освіти, модернізації системи навчання та виховання регіону.


2. Формування Берестечківського освітнього округу

Місія освітнього округу:

Створення умов для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки, профільного навчання та початкової допрофесійної підготовки, поглибленого вивчення окремих предметів, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.Мета створення освітнього округу:

Об’єднання та координація зусиль суб’єктів округу щодо створення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці ефективної освітньої системи; створення єдиного освітнього простору для забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, допрофесійної підготовки незалежно від місця їх проживання; надання можливості учням навчальних закладів освітнього округу здобувати знання та необхідні компетенції з обраного профілю; ефективного використання творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів — суб’єктів округу; раціонального використання навчально-методичної, матеріально-технічної бази суб’єктів округу, її зміцнення та модернізація; оптимального розподілу та використання бюджетних коштів між суб’єктами округу.Завдання освітнього округу:

- забезпечення єдиного підходу з питань реалізації державної політики в галузі освіти, конституційних прав громадян на освіту, державних стандартів різних рівнів освіти;

- забезпечення єдиного освітнього простору у межах округу;

-раціональне використання творчого потенціалу педагогічних працівників - суб’єктів освітнього округу;

- створення належних умов для навчання обдарованих учнів;

- координація навчально-виховного процесу в усіх суб’єктах округу;

- забезпечення реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання;

-раціональне використання навчально-методичної літератури, матеріально-технічної бази суб’єктів округу, її зміцнення та модернізація;

- упровадження в навчально-виховний процес сучасних навчальних та виховних технологій.

Основними принципами формування Берестечківського освітнього округу є:

- територіальний;

-демографічний, що враховує демографічні особливості території;

- комунікаційний, що враховує наявність і перспективу розвитку транспортних зв’язків в окрузі.Засади організації Берестечківського освітнього округу:

- гарантія реалізації конституційного права неповнолітніх на повну загальну середню освіту;

- вибір форм та змісту загальної середньої освіти в обсязі, передбаченому законодавством, і отримання, при бажанні, додаткової освіти;

- доступність до якісної освіти всіх громадян незалежно від національності, статі, соціального походження й майнового стану, ставлення до релігії, місця проживання і стану здоров’я;

- системність надання освітніх послуг;

- гнучкість, варіативність системи освіти, яка підпорядкована задоволенню широкого діапазону індивідуальних освітніх потреб.Функції освітнього округу:

Управлінська (діяльність ради округу, репрезентація громадсько-державного управління); інноваційна, навчально-виховна (зокрема, забезпечення допрофільної підготовки, профільного навчання, неперервності та дистанційності навчального процесу); методична (консультування педагогічних працівників, удосконалення діяльності методичних структурних підрозділів); представницька (школа — центр розвитку дитини ); інформаційна (надання певних інформаційних послуг ).

Механізм формування освітнього округу.

З метою створення сприятливих умов функціонування Берестечківського освітнього округу проведено управлінський консиліум на якому:

1. Сформувано мотиви і потреби для створення округу в усіх керівників загальноосвітніх навчальних закладів, ДНЗ, позашкільного освітнього закладу - будинку школяра м. Берестечко.

2. Створено модель освітнього округу, на підставі концептуальних засад рівного доступу до якісної освіти впродовж усього життя.

3. Змодельовано систему роботи з проблемного питання в межах округу, враховуючи певні умови (організаційні, науково-методичні, кадрові, мотиваційні, фінансові, нормативні).

4. Обговорено питання реалізація різних типів та видів освітніх програм як у сфері дошкільної, так і шкільної та позашкільної освіти.Реалізація вказаного механізму передбачає, що:

- кожен освітній заклад має програму розвитку на 2009- 2015н.р. ;

- визначені організаційно-педагогічні, фінансові та ресурсні умови, що необхідні для реалізації освітніх програм;

- забезпечені організаційно-педагогічні умови для засвоєння освітніх програм в окрузі;

- розроблена нормативна база діяльності шкільного округу.

Берестечківський освітній округ побудований за моделлю горизонтальної форми управління та кооперації закладів освіти ( Додаток 1. Структура Берестечківського освітнього округу) .

З метою успішного функціонування Берестечківського освітнього округу створено:

- єдиний інформаційний банк даних (методичної, правової документації; ідей; методичних розробок виховних заходів тощо);

- єдиної мережі безкоштовних додаткових освітніх послуг для дітей (гуртки, секції, клуби та ін.);

- єдиної мережі роботи з дітьми, які мають труднощі в навчанні та труднощі соціального характеру;

- програми позашкільної виховної роботи (виховні заходи, дитячі організації, краєзнавча робота та ін.);

- системи суспільної підтримки освіти в окрузі.

Діяльність Берестечківського освітнього округу буде сприяти забезпеченню доступності до якісної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів за умов:

- створення єдиної ефективної системи управління освітнім округом, яка б здійснювала організацію, методичне забезпечення та контроль за діяльністю підпорядкованих йому освітніх округів з урахуванням типів навчальних закладів та їх навчально-методичного забезпечення;

- створення освітнім округом умов для оновлення змісту та форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників у шкільних освітніх округах через розвиток інноваційної діяльності вчителя та впровадження нових педагогічних технологій;

- спрямування системи освіти освітнього округу на особистість, тобто забезпечення кожній дитині можливості відповідно до особистісних прагнень, рівня розвитку, знань, умінь та навичок обирати індивідуальну освітню траєкторію, форму та зміст загальної середньої освіти;

- забезпечення гнучкості, варіативності системи освіти в освітньому окрузі, яка підпорядкована задоволенню широкого діапазону індивідуальних освітніх потреб населення відповідно до соціальних, національних, територіальних особливостей;

- створення системи психолого-педагогічного та медико-валеологічного забезпечення освітнього процесу (наявність необхідних спеціалістів, організація педагогічної та психологічної просвітницької роботи з батьками, реалізація оздоровчих програм для учнів і вчителів).Очікувані результати функціонування освітнього округу:

- Створення єдиного освітнього простору в межах округу.

- Створення єдиної системи управління освітнім округом.

- Упровадження різних моделей профільного навчання в базовому закладі освітнього округу та в загальноосвітніх навчальних закладах – суб’єктах освітнього округу.

- Оптимізація мережі профільних класів, ЗНЗ відповідно до запитів та потреб учнів.

- Упровадження технологій допрофільної підготовки та профільного навчання.

- Створення умов для свідомого професійного самовизначення й професійної самореалізації старшокласників.

- Надання якісних освітніх послуг в умовах освітнього округу.

- Оптимізація структури методичної роботи з педагогічними кадрами.

-Підвищення результативності навчальної діяльності учнів на основі підвищення професійної майстерності педагогів.

- Розвиток обдарувань учнів, їх здібностей як результат підвищення творчих здібностей учителів.

- Створення умов для самовдосконалення, саморозвитку та самореалізації учнів.

- Підвищення інтересу до участі в олімпіадах, науково-пошуковій роботі в рамках МАН не тільки в школі, а й у вищих навчальних закладах.

- Зростання творчої ініціативи та пошуку, утвердження позитивного іміджу округу.

-Створення системи моніторингу рівня професійної компетентності педагогічних кадрів, які працюють у профільних класах.

- Установлення конструктивних зв’язків загальноосвітніх навчальних закладів – суб’єктів округу з громадою, підприємствами, установами.

- Створення системи психологічного супроводу профільного навчання.

- Створення програмних навчально-методичних комплексів, розроблення методичних рекомендацій.

- Розробка критеріїв ефективності освітнього округу й системи моніторингу тощо.
3. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ

Процес управління розвитком освітнього округу передбачає певну послідовність узгоджених дій:

1. Визначення цілей та завдань управління розвитком освітнього округу;

2. Оновлення змісту діяльності освітнього округу;

3. Визначення принципів та підходів до реалізації змісту навчання в освітньому окрузі;

4. Відбір форм і методів організації навчально-виховного процесу;

5. Принципи управління освітнім округом.


Цілі і завдання управління розвитком Берестечківського освітнього округу
Формувати:

1. Відповідальне ставлення до вибору індивідуальної освітньої траєкторії, формувати свідомий вибір та зацікавленість у отриманні певних знань та розвитку індивідуальних здібностей в умовах сільської школи, сприяти здійсненню усвідомленому вибору додаткової освіти в умовах навчально-виховного середовища.

2. Уміння та навички усвідомленого навчання з дотриманням принципів природовідповідності, вміння вибудовувати взаємостосунки з учнями залежно від ситуації, формувати самостійність.

3. Підвищувати рівень знань із предметів , що цікавлять учня, шляхом участі в спецкурсах, факультативах; формувати потреби самовдосконалення, забезпечуючи наступність на різних етапах навчання.


Добір та формування змісту навчання

Зміст, що реалізується у процесі навчання залежить від таких чинників:

– спеціалізації шкіл округу,

– запитів суб’ктів навчання;

– умов діяльності шкіл округу;

– забезпеченості педкадрами;

–навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.
Визначення принципів реалізації змісту навчання:

– забезпечення принципу природовідповідності;

– дотримання особистісно-орієнтованого підходу ;

– формування свідомого вибору;

– уникнення примусу;

– здійснення самоконтролю, самоаналізу .Добір форм і методів організації навально-виховного процесу

Оновлення форм організації навчально-виховного процесу з цілями, які досягаються внаслідок реалізації навчальних програм шляхом проведення факультативів, спецкурсів, клубних занять, гурткових форм, організації тимчасових творчих колективів тощо.

Значущою формою організації навчального процесу є індивідуальна робота, що супроводжується участю учнів у реалізації проектів, навчально-дослідницькій роботі тощо. До організаційних форм навчання, що використовуються у процесі оновлення педагогічної системи школи, належать теоретичні ( бесіди, лекції ) та практичні ( тренінги, відеоматеріали, творчі завдання ) тощо. Серед сукупності методів навчання (як класичних, так і специфічних), що активно використовуються вчителями, мають бути ті, що мають позитивний вплив на якість навчання, результати навчальних досягнень учнів.Управління розвитком школи має циклічний характер, що розглядається в часовому вимірі та просторі, проте зміни, що пропонуються у рамках моделі набувають локального характеру. Основними ознаками, що характеризують зміст оновлення (розвитку) педагогічної системи слугують: наявність новизни, практична доцільність, доказовість, здатність відтворюватися в різних умовах шкільного середовища.

Управління освітнім округом здійснюється на основі оптимізації


організаційно-управлінських структур.
РІВНІ ТА НАПРЯМКИ КООРДИНАЦІЇ

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

БЕРЕСТЕЧКІВСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ
Програми соціальної

адаптації учнів

Організація дозвілля дітей – суб’єктів освітиЗОШ І-ІІІ ступеня

м. Берестечко – опорний заклад округу
Додаткові освітні

послуги для дітей (гуртки, студії, секції, інше)Консультативно-

навчальна робота

спеціалістів: психологів;соціальних педагогів;логопедів.Організація позашкільної

виховної роботи (дитячі об’єднання, виховні заходи)Організація медико-

соціального та психолого-педагогічного супроводу


Організація проектної,дослідницької роботиОрганізація інформаційного

супроводу освітнього просесу

процесу
Принципи управління:

I.Інноваційність (характеризується наявністю чітких переконань щодо постійного оновлення освітнього процесу внаслідок постійних змін,що відбуваються в суспільстві та світі загалом).

2. Відкритість до всього нового. При цьому створюються відповідні умови для:

- реалізації проекту та підтримки педагогів-новаторів;

- надання конкурентоспроможних освітніх послуг, у тому числі комп'ютерних;

- здійснення оперативного інформативного зв'язку з усіма учасниками НВП, роботи в мережі Інтернет;

- створення конкурентоспроможного освітнього середовища;

- підготовки конкурентоздатних випускників, адаптованих до швидко змінюваних вимог суспільства.

3. Науковість.

4. Системність.

5. Цілепокладання.

6. Демократизація шкільного життя.

7. Гуманізація стосунків.

8. Психологізація педагогічного процессу.

9.Індивідуалізація й диференціація педагогічного процесу.

10.Єдність педагогічного впливу на вихованців.

11. Забезпечення високого аналітичного рівня управління.

12. Інтеграція управлінських функцій.

13. Орієнтація на успіх.
4. Зміст і форми методичної роботи Берестечківського освітнього округу

Одне з найважливіших завдань сучасної школи – не тільки сформувати в дитини високий рівень знань, а й певні особистісні якості, уміння й навички, які допоможуть їй бути успішною в достатньо складному та суперечливому світі. А отже, постають і нові вимоги до сучасного випускника школи.

Працюючи над проблемним питанням : ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ, СПРЯМОВАНОГО НА ЗДОБУТТЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НВО « ОСВІТНІЙ ОКРУГ », робота методичної системи округу спрямована на :

1. Формування професійних компетентностей педагогів шляхом:

- упровадження інноваційних форм науково-методичної роботи з педагогічними працівникам на основі діагностичного та системного підходів;

- практичної та адресної спрямованості; випереджуючого характеру науково-методичної роботи; розвитку творчого потенціалу особистості;

- педагогічної інноватики й менеджменту освітніх інновацій; урахування компетентнісного та технологічного наукових підходів, реалізації особистісно здійснення дослідно-експериментальної роботи, впровадження педагогічного досвіду, нових технологій навчання та виховання, застосування активних та інтерактивних форм і методів навчання ;

- створення єдиного соціального інформаційно-освітнього простору, який забезпечуватиме можливість професійного росту кожному педагові, на засадах диференційованого підходу, який задовольнив би потреби педагогічних працівників різних спеціальностей і категорій;

- запровадження рейтингової системи оцінювання професіоналізму вчителів з урахуванням сучасних вітчизняних і світових вимог до їх професійної компетентності;

- модифікації діяльності методичної колегії освітнього округу щодо надання якісних освітніх послуг, створення нових освітніх структур ( моніторингових, маркетингових, психологічних тощо).

2. Формування компетентностей учнів у процесі навчання і виховання шляхом:

- відповідного оновленого змісту освіти;

- активного використання цілісної системи форм навчальної діяльності учнів, основу яких становлять фронтальна, групова, парна та індивідуальна діяльність;

- надання переваги використанню проблемно-розвивальних методів навчання, зокрема: монологічному, діалогічному, наочному, проблемно-пошуковому, алгоритмічному, евристичному, проектно-дослідницькому;

- здійснення професійної орієнтації, складовими якої є: професійна просвіта, професійна пропаганда, професійне виховання, професійна діагностика, професійна придатність, професійний підбір, професіографія, професійна адаптація, профорієнтаційна гра, профконсультація.

Координує та спрямовує методичну роботу методична колегія, пріоритетними завданнями якої є планування, узгодження та аналіз відповідних загальноосвітніх проблем і заходів.

Компетентнісний підхід до організації методичної роботи округу включає: організацію науково-методичної роботи на основі саморозвитку індивіда; виокремлення системи компетенцій у структурі компетентності педагога.

Реалізація таких підходів дозволить, ураховуючи індивідуальні особливості кожного педагога і його професійні потреби, розв’язати такі завдання:

- компенсаторні й адаптаційні (забезпечення педагогів інформацією та формування вмінь, які не були отримані в процесі базового професійного навчання, пристосування до нових умов діяльності);

- розвивальні (пов’язані з творчим зростанням учителя, розвитком його ініціативи, стимулювання творчої активності педагога, залучення його до науково-дослідницької, експериментальної роботи).

Діяльність методичних структур має загальні підстави, на яких ґрунтується нормативна база та відповідно до яких визначаються завдання діяльності й певні особливості, відображаються пріоритети освітньої політики району.

Виділяючи особливу роль і значення особи вчителя в реформуванні освітянської галузі, методична служба нашого округу спрямовує свою діяльність на підвищення ефективності науково-методичної роботи, оновлення та історичне підвищення рівня готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності та творчого освоєння педагогічних нововведень.

Ми дбаємо про збагачення особистісного гуманного підходу в системі методичної роботи з педагогічними кадрами, що є визначальним для поліпшення взаємин між методистами й учителями та дає змогу, з одного боку, творчо реалізуватися методистові як особистості й фахівцеві, а з іншого – виробляти такі ж навички й у вчителя.

Методисти й учителі швидко адаптуються у світі науки та інформації. Беруть активну участь у роботі творчих груп, вони – учасники всеукраїнських, обласних педагогічних науково-практичних конференцій, творчих поїздок з обміну досвідом як в області, так і за її межами, конкурсу «Учитель року»,виставки методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Горохівщини».

Таким чином, компетентнісний підхід у роботі з педкадрами сприяє постійному переведенню соціально-педагогічної системи загальноосвітніх навчальних закладів у якісно новий стан, забезпеченню її поступу від «закритої» до «відкритої» системи; формуванню інноваційної культури кожного педагога, педагогічних колективів, керівників шкіл та їх заступників, усіх працівників освіти району; постійній підтримці педагогів-новаторів, експериментальних навчальних закладів; створенню умов для здійснення дослідно-експериментальної роботи; забезпеченню участі кожної школи в реалізації інноваційних освітньо-виховних проектів; стимулюванню свободи вибору діяльності кожної школи, варіативності змісту, форм, методів; здійсненню особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу в сучасній школі.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка