Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2013-2014 навчальному роціСторінка4/26
Дата конвертації04.03.2016
Розмір3.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

АТЕСТАЦІЇ


ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Атестація педагогічних кадрів – одне з важливих і складних управлінських та методичних питань. Обов’язковою умовою її успішної організації та проведення має стати, крім суворого дотримання законодавчих і нормативних вимог, також об’єктивність в оцінюванні діяльності педагога, неформальний підхід до проведення атестаційного процесу. Відповідно до пункту 2.15 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №930 від 06.10.2010, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за №1255/18550 14.12.2010, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1473 від 20.12.2011, що зареєстровано у Міністерстві юстиції України за №14/20327 10.01.2012, з метою об’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників атестаційні комісії всіх рівнів можуть створювати експертні групи.

У рішенні атестаційної комісії про створення та організацію роботи експертної групи зазначають склад і заходи, необхідні для компетентного дослідження роботи та здійснення експертизи матеріалів працівників, що атестуються. Зокрема пропонують:

1. Для вивчення професійної діяльності в міжатестаційний період ____________________________________________________________________

(прізвища, ініціали та посади педагогічних працівників)

створити експертну групу у складі______________________________________(прізвища, ініціали та посади)

2. Закріпити членів експертної групи за педагогічними працівниками, які атестуються у 201_/201_ н. р.

3. Методичному кабінету (центру) надати членам експертної групи до __. __. 201_ р. матеріали про професійну діяльність осіб, які атестуються.

4. Членам експертної групи протягом навчального року дослідити професійну діяльність, розглянути атестаційні матеріали педагогічних працівників, які атестуються, та надати до __.__.201_ р. висновки щодо їх відповідності умовам присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань.

На підставі рішення атестаційної комісії розробляють положення про експертну групу, що визначає її повноваження, і яке затверджує голова атестаційної комісії.

Положення про експертну групу атестаційної комісії

І. Загальні положення.

1.1. Експертна група створюється відповідно до пункту 2.15 Типового положення про атестацію педагогічних працівників для якісної організації та проведення дослідження професійної діяльності осіб, які атестуються.

1.2. Експертну групу формує голова атестаційної комісії.

1.3. Кількісний склад експертної групи визначають за потребою.

1.4. До складу експертної групи входять працівники методичного кабінету (центру), керівники методичних об’єднань, досвідчені педагоги. Компетентність експерта має бути підтверджена відповідними документами, що засвідчують його здатність виносити на базі фахових знань і досвіду достовірні судження про роботу особи, професійна діяльність якої досліджується.

1.5. У своїй роботі експертна група керується законодавчою та нормативно-методичною документацією з питань освіти.

II. Завдання та функції експертної групи.

Експертна група:

2.1. Організовує дослідження роботи та розгляд наданих матеріалів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

2.2. Бере участь у роботі атестаційної комісії, засіданнях методичних об’єднань із профілю педагогічних працівників, які атестуються.

2.3. Подає до атестаційної комісії експертний висновок – підсумковий документ для прийняття рішення щодо відповідності педагогічного працівника займаній посаді та присвоєння йому кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

2.4. Консультує педагогічних працівників, які атестуються, та керівників навчальних закладів (установ освіти) із питань оформлення атестаційних матеріалів.ІІІ. Права експертної групи.

Експертна група має право:

3.1. Залучати до оцінювання професійної діяльності осіб, які атестуються, кваліфікованих спеціалістів конкретної галузі.

3.2. Відвідувати уроки (навчальні заняття), позаурочні (позанавчальні) заходи, ознайомлюватися з діловою і навчально-методичною документацією, застосовувати інші експертні процедури з дотриманням норм службової етики.ІV. Організація роботи експертної групи.

4.1. Експертна група здійснює свою діяльність у безпосередньому контакті з методичним кабінетом (центром).

4.2. Експертна група працює узгоджено з графіком роботи атестаційної комісії.

4.3. Питання, що стосуються діяльності й компетенції експертної групи, розглядаються на її засіданнях, що відбуваються за потребою, та оформлюються протоколом.

4.4. Результати роботи експертної групи у вигляді експертних висновків розглядаються на засіданні атестаційної комісії та враховують під час ухвалення рішення про атестацію працівника.

Визначивши склад експертної групи, необхідно закріпити її членів за педагогічними працівниками з метою дослідження професійної діяльності та підготовки проекту експертного висновку (таблиця 1).

Таблиця 1

Інформація про закріплення членів експертної групи

за педагогічними працівниками, які атестуються
Член експертної групи

Педагогічний працівник, який атестується

ПІБ

Місце роботи

Посада

ПІБ

Місце роботи

Посада

12


Під час інструктивно-методичної наради педагогічних працівників із питань стандартів атестації та атестаційної експертизи голова атестаційної комісії пропонує перелік матеріалів про професійну діяльність для експертного оцінювання за напрямами:

- оцінка діяльності педагога адміністрацією навчального закладу (установи освіти);

- оцінка діяльності педагога колективом (педагогічною радою);

- оцінка діяльності педагога методичним об’єднанням (закладу, району, міста);

- оцінка діяльності педагога учнями (вихованцями), батьками.


Орієнтовний перелік матеріалів із досвіду роботи

педагогічного працівника, який атестується

1. Інформація навчального закладу про працівника (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, освіта, посада, стаж роботи на займаній посаді на час атестації, загальний стаж педагогічної діяльності, дата та результати проведення попередньої атестації, пропозиції щодо атестації).

2. Інформація про фахову діяльність працівника в міжатестаційний період.

3. Матеріали, що підтверджують інформацію про фахову діяльність педагогічного працівника.

4. Самоаналіз професійної діяльності або опис досвіду роботи педагога (реалізації науково-методичної проблемної теми, над якою працює).

На підставі рішення атестаційної комісії її голова складає та затверджує план роботи експертної групи, в якому передбачено терміни й заходи щодо підготовки та проведення засідань експертної групи (таблиця 2).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова атестаційної комісії _____________

(підпис)

__. __. 201_ р.Таблиця 2

План роботи експертної групи атестаційної комісії

Термін підготовки засідання

Термін проведення засідання

Заходи
21 жовтня

Настановча нарада. Закріплення педагогічних працівників за членами експертної групи

21 жовтня-

30 жовтня


Складання графіка експертизи
31 жовтня

Узгодження графіка експертизи. Інструктаж щодо оформлення експертних висновків

1 листопада-

31 січня

Вивчення педагогічної діяльності в міжатестаційний період осіб, які атестуються, на робочих місцях (за планами індивідуального проходження атестації педагогічних працівників)
20 січня

Надання експертам атестаційних матеріалів педагогічних працівників

20 січня-

31 січня

Вивчення атестаційних матеріалів, підготовка й оформлення попередніх висновків
3 лютого

Виведення первинної експертної оцінки, визначення об’єктів доопрацювання (10-20%)

3-28 лютого
Доопрацювання атестаційних матеріалів. Виїзди на місця за потребою
3 березня

Узагальнення експертних суджень щодо професійної діяльності педагогічних працівників

3-10 березня
Оформлення експертних висновків
11 березня

Ознайомлення членів атестаційної комісії з результатами експертизи, підготовка матеріалів до засідання атестаційної комісії

Необхідно звернути увагу на те, що на першому засіданні секретар експертної групи повинен мати інформаційні матеріали (базу даних) щодо педагогів, які атестуватимуться, та плани індивідуального проходження атестації працівників, відповідно до яких буде складено графік експертизи.

На другому засіданні членам експертної групи надають бланк експертного висновку, здійснюють інструктаж щодо його заповнення.


Висновок експертної групи про результати вивчення

професійної діяльності педагогічного працівника

____________________________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________________(посада, яку займає педагогічний працівник)

_______________________________________________________________________________, (навчальний заклад / установа освіти)

який атестується на __________________________________________________.

(присвоєння / підтвердження)

Прізвище, ім’я, по батькові експерта ________________________________

Посада, місце роботи експерта ______________________________________

На підставі вивчення педагогічної діяльності встановлено: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Зауваження: _____________________________________________________

Висновки: _______________________________________________________

Експерт ______________ _________________________(підпис) (ініціали, прізвище)

Голова експертної групи ______________ _________________________(підпис) (ініціали, прізвище)

__. __. 201_ р.


Орієнтовний зміст висновку експертної групи

1. Аналіз відповідності наданих матеріалів орієнтовному переліку та вимогам до їх оформлення.

2. Аналіз результативності роботи на базі професійних знань і досвіду:

- актуальність і значущість проблеми, над якою працює педагог;

- результати фахової діяльності педагогічного працівника (за наданою інформацією).

3. Пропозиції щодо визначення відповідності рівня роботи педагога категорії, званню, на які він претендує.

Протягом трьох місяців члени експертної групи разом із членами атестаційної комісії вивчають рівень професійної компетентності та досвід педагогічних працівників на робочих місцях, відвідують уроки (навчальні заняття), позаурочні (позанавчальні) заходи відповідно до індивідуальних планів, а також вивчають атестаційні матеріали та готують попередні висновки, що розглядаються на черговому засіданні. Після обговорення попередніх висновків за необхідності члени експертної групи можуть запропонувати педагогічному працівникові надати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності або ще раз відвідати працівника на робочому місці. Таку роботу доцільно виконувати разом із членами атестаційної комісії.

На наступному засіданні експертної групи її члени роблять висновки про атестаційні матеріали та досвід роботи педагогічних працівників, зазначивши, чи вважають вони обґрунтованими пропозиції атестаційної комісії щодо присвоєння, підтвердження педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій і педагогічних звань. Виклад тексту має бути від третьої особи з посиланням на умови присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань.

На останньому засіданні експертної групи дають остаточні висновки щодо вивчення матеріалів і досвіду роботи педагогічних працівників, з якими ознайомлюються члени атестаційної комісії.

Пропонуємо орієнтовний перелік питань для розгляду на засіданнях експертної групи:

1. Про результати надання атестаційною комісією навчального закладу (установи освіти) матеріалів із досвіду роботи осіб, які атестуються.

2. Про вивчення членами експертної групи рівня професійної компетентності та досвіду роботи педагогічних працівників, які атестуються.

3. Про надання членами експертної групи попередніх висновків про рівень професійної компетентності та досвід роботи осіб, які атестуються.

4. Про зміни в кількісному складі педагогічних працівників, яких атестує комісія відділу (управління) освіти.

5. Про затвердження висновків експертної групи щодо результатів вивчення професійної діяльності педагогічних працівників, які атестуються.

Надаємо орієнтовні зразки протоколів засідань експертної групи.
Протокол № 1

засідання експертної групи атестаційної комісії

________________________________________________________________

(навчальний заклад / установа освіти)

__. __. 201_ р.

Усього членів: ___________

Присутні: _______________

Запрошені: ______________

Порядок денний

1. Про результати надання атестаційною комісією матеріалів із досвіду роботи осіб, які атестуються.

Доповідач _________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

2. Про вивчення членами експертної групи рівня професійної компетентності та досвіду роботи педагогічних працівників, які атестуються.

Доповідач _________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

І. СЛУХАЛИ:

________________, який повідомив, що відповідно до графіка роботи атестаційної комісії з _____ до _____ 201_ р. методичний кабінет (центр) мав надати матеріали з досвіду роботи педагогічних працівників, які атестуються. Вчасно надано матеріали:

1.

2.


(Аналіз).

Не дотримано терміну надання матеріалів:

1.

2.


На цей час затримано надання матеріалів:

1.


2.

Запропонував ___________________________________________________.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

«за» – __;

«проти» – __.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Взяти до відома інформацію, надану ____________________________.

1.2.


II. СЛУХАЛИ:

________________________________________________________________.

Членам експертної групи було надано орієнтовний перелік матеріалів із досвіду роботи, плани індивідуального проходження атестації педагогічних працівників, зразок висновку експертної групи про результати вивчення професійної діяльності педагогічного працівника, рекомендації щодо змісту аналітичної складової. Графік роботи з вивчення атестаційних матеріалів такий: _________________________________________________________________.

Запропонував __________________________________________________.

ВИСТУПИЛИ: ___________________________________________________

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

«за» – __;

«проти» – __.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Здійснити експертне оцінювання рівня професійної компетентності та досвіду роботи педагогічних працівників, які атестуються.

2.2. Під час оцінювання керуватися розробленими рекомендаціями.

2.3. Для якісної оцінки співпрацювати з членами атестаційної комісії та педагогами, які атестуються.

Голова ______________ _________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Секретар ____________ _________________________(підпис) (ініціали, прізвище)
Протокол № 2

засідання експертної групи атестаційної комісії

________________________________________________________________

(навчальний заклад / установа освіти)

__. __. 201_ р.

Усього членів: ___________

Присутні: _______________

Запрошені: ______________

Порядок денний

1. Про надання матеріалів із досвіду роботи педагогічних працівників, яких атестує комісія відділу (управління) освіти.

Доповідач _________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

2. Про надання членами експертної групи попередніх висновків щодо рівня професійної компетентності та досвіду роботи осіб, які атестуються.

Доповідач _________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

І. СЛУХАЛИ:

________________ повідомив, що експертній групі було надано матеріали педагогічних працівників, яких атестує комісія відділу (управління) освіти. Матеріали пройшли експертизу. Атестаційна комісія навчального закладу підготувала клопотання про вилучення зі списку педагогічних працівників, діяльність яких не відповідає вимогам до раніше присвоєних кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічних звань, установлених пунктом __ Типового положення про атестацію педагогічних працівників, до атестаційної комісії відділу (управління) освіти: ___________________________

Запропонував __________________________________________________.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

«за» – __;

«проти» – __.

ПОСТАНОВИЛИ:

Взяти до відома інформацію, надану ________________________________.

ІІ. Слухали:

___________________, який повідомив, що відповідно до плану роботи всі члени експертної групи надали попередні висновки про рівень професійної компетентності та досвід роботи осіб, які атестуються.

Запропонував ___________________________________________________.

ВИСТУПИЛИ: _____________, член експертної групи (аналіз, пропозиції).

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

«за» – __;

«проти» – __.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити попередні висновки щодо рівня професійної компетентності та досвіду роботи осіб, які атестуються.

Голова ______________ _________________________(підпис) (ініціали, прізвище)

Секретар ____________ _________________________(підпис) (ініціали, прізвище)
Протокол № 3

засідання експертної групи атестаційної комісії

________________________________________________________________

(навчальний заклад / установа освіти)

__. __. 201_ р.

Усього членів: ___________

Присутні: _______________

Запрошені: ______________

Порядок денний

1. Про зміни в кількісному складі педагогічних працівників, яких атестує комісія відділу (управління) освіти.

Доповідач _________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

2. Про затвердження висновків експертної групи щодо результатів вивчення професійної діяльності педагогічних працівників, які атестуються.

Доповідач _________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

І. СЛУХАЛИ:

________________, який повідомив, що __.__.201_ р. атестаційна комісія навчального закладу підготувала клопотання до атестаційної комісії відділу (управління) освіти про визнання педагогічних працівників ________________ такими, що не відповідають кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та про присвоєння їм кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії». Відповідно до наданих документів у базу даних було внесено ____ педагогічних працівників. На цей момент база даних становить ____ педагогів. За клопотанням атестаційної комісії було вилучено зі списку ____ педагогічних працівників: _________________________________________________________.

Запропонував:__________________________________________________.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

«за» – __;

«проти» – __.

ПОСТАНОВИЛИ:

Взяти до відома інформацію, надану ________________________________.

ІІ. Слухали:

___________________, який повідомив, що відповідно до графіка роботи всі члени експертної групи надали висновки про рівень професійної компетентності і досвід роботи педагогічних працівників, які атестуються.

Запропонував___________________________________________________.

ВИСТУПИЛИ: _____________________________, член експертної групи.

Зазначив, що рівень професійної компетентності та досвід роботи відповідають умовам присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань. Запропонував вважати обґрунтованими пропозиції атестаційної комісії щодо:

1. _______________________ – присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

2. _______________________ – присвоєння педагогічного звання «старший учитель».

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

«за» – __;

«проти» – __.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити висновки експертної групи про результати вивчення професійної діяльності педагогічних працівників, які атестуються.

Голова ______________ _________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Секретар ____________ _________________________(підпис) (ініціали, прізвище)
Запобігаючи перевантаженню педагогічних працівників при проходженні атестації та незаконним вимогам атестаційних комісій про надання значної кількості узагальнюючих матеріалів, профільне міністерство у листі «Щодо атестації педагогічних працівників» №1/9-779 від 25.10.2012 наголошує, що «Типовим положенням не передбачено написання педагогічними працівниками, які атестуються, звітів про роботу в міжатестаційний період, оформлення папок із документами про результати своєї роботи, планами уроків, методичними розробками, сценаріями виховних заходів та надання відеозаписів уроків та інших відомостей про роботу».

Водночас слід пам’ятати, що відповідно до пункту 5.2 Типового положення, лише педагогічні працівники, які претендують на присвоєння педагогічних звань «викладач-методист», «учитель-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист» повинні мати власні методичні розробки, що пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів.

Таким чином, створення й організація роботи експертних груп під час атестації мають базуватися на принципах відкритості, гуманного, доброзичливого ставлення до педагога, повноти, об’єктивності та системності оцінювання його освітньої діяльності. Залучення кваліфікованих спеціалістів до роботи експертних груп дозволяє забезпечити якість вивчення професійної компетентності педагогічних працівників та ефективність їх атестації.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Беженар О. Атестація педагогічних кадрів / О. Беженар, Г. Беженар ; упоряд. М. Голубенко. – Вид. 2. – К. : Шк. світ, 2012. – 120 с.

2. Галкін С. Організація експертних груп / С. Галкін, Т. Гайманова, В. Харахорін // Підручник для директора. – 2009. – №12. – С. 38-48.

3. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 256.

4. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів : затверджено наказом Міністерства освіти і науки №240 від 23.06.2000 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2000. – № 17. – С. 3-13.

5. Калинина М. П. Экспертиза и оценка профессиональных компетенций учителя / М. П. Калинина // Управление качеством образования: теория и практика эффективного администрирования. – 2008. – №5. – С. 52-65.

6. Контрольно-аналітична діяльність у школі / упоряд. М. Голубенко. – К. : Шк. світ, 2007. – С. 5-32, 44-47.

7. Круцило О. Атестація педагогічних працівників : метод. пос. / О. Круцило, В. Захарчук. – К. : Шк. світ, 2006. – 176 с.

8. Малишева О. П. Нові стандарти атестації педагогічних працівників / О. П. Малишева. – К. : Літера ЛТД, 2012. – 240 с.

9. Пахолівецька М. Оцінюємо педагогічну майстерність / М. Пахолівецька, О. Махно // Директор школи. – 2010. – №24. – С. 14-18.

10. Рябов В. В. Сертификация педагогических работников как инструмент независимой оценки их квалификации и компетенций / В. В. Рябов, Ю. В. Фролов, Д. А. Махотин // Народное образование. – 2012. – №8. – С. 163-171.

11. Технологія експертизи управління освітнім процесом у загальноосвітньому навчальному закладі : наук.-метод. пос. / А. М. Єрмола та ін. – Х. : Пошук, 2000. – 260 с.

12. Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 2. – 1999. – С. 332-333.


Анатолій ВОЛОСЮК,

методист кабінету координації методичної роботи

Рівненського ОІППО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО

ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОГО
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка