Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт за спеціальністю 03050401 «Економіка підприємства»Сторінка1/4
Дата конвертації21.03.2016
Розмір0.7 Mb.
  1   2   3   4


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

Методичні рекомендації до підготовки та захисту

дипломних робіт

за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства»

Київ 2012
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

Методичні рекомендації до підготовки та захисту

дипломних робіт

за спеціальність 7.03050401 «Економіка підприємства»

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні навчально-методичної ради

Національного транспортного університету

Протокол №___ від «___»_________2012 р.

Перший проректор, професор
____________________ М.О. БІЛЯКОВИЧ

Київ 2012
Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства» / Укл. Козак Л.С., Бойко В.В., Зюзіна В.П., Гребельник Є.С. – К.: НТУ, 2012. – 48 с.
Укладачі: Козак Л.С., к.е.н., проф.

Бойко В.В., к.е.н., доц.

Зюзіна В.П., доц.

Гребельник Є.С., ас.


Рецензенти: проф. Бідняк М.Н., д.т.н., професор

проф. Базилюк А.В., д.е.н., професор

проф. Хмелевський М.О., к.е.н., професор
ЗМІСТ

стор.

Загальні положення…………………………………………………………4


1. Переддипломна практика………………………………………………..6

  1. Мета, зміст, база переддипломної практики студентів……………..6

  2. Організація і керівництво практикою студентів…………………….6

  3. Програма практики та підведення її підсумків……………………...8

2. Порядок виконання дипломної роботи. ………………………………...12

2.1. Етапи виконання і вибір напрямку дипломної роботи………………12

2.2. Орієнтовна тематика дипломних робіт……………………………….13

2.3. Вимоги до структури та змісту дипломної роботи…………………..13

2.4. Підбір і опрацювання літератури.…………………………………….18


3. Правила оформлення дипломної роботи……………………………….20

3.1. Загальні принципи оформлення……………………………………….20

3.2. Оформлення таблиць…………………………………………………..22

3.3. Оформлення ілюстрацій……………………………………………….23

3.4. Оформлення формул…………………………………………………..24

3.5. Оформлення посилань на використані джерела……………………..24

3.6. Оформлення додатків………………………………………………….25
4. Оформлення відзиву, рецензії та організація захисту роботи………..26

4.1. Рецензування дипломної роботи……………………………………..26

4.2. Захист дипломної роботи ……………………………………………..27

4.3. Критерії оцінювання…………………………………………………..29


Список рекомендованої літератури……………………………………….30

Додатки……………………………………………………………………...33


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дипломне проектування завершує підготовку спеціалістів і відіграє важливу роль у їхньому формуванні як фахівців, спроможних вирішувати практичні завдання підвищення ефективності діяльності підприємства.

Дипломна робота є самостійним комплексним дослідженням, яке виконується для підтвердження кваліфікаційного рівня її автора. Підготовка та захист дипломної роботи передбачені навчальним планом за спеціальністю 7.03050401 «Економіка підприємства».

Метою виконання дипломної роботи є: систематизація, закріплення, розширення та поглиблення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та набуття навичок самостійного аналізу і узагальнення інформації з усіх навчальних дисциплін, а також матеріалів, зібраних під час проходження переддипломної практики.

Дипломна робота повинна розроблятись на конкретних економіко-виробничих завданнях, що постають перед підприємством, регіоном, галуззю, національною економікою. Це дозволяє застосувати наукову методику збору й аналізу вихідних матеріалів, глибше вивчити діяльність підприємств і методи розв’язання економіко-фінансових завдань, використовувати в процесі розробки теми елементи наукового дослідження, оцінити реальні економіко-виробничі умови і запропонувати до впровадження ефективні заходи. Головним критерієм оцінки дипломних робіт є практичне цілеспрямування розробок авторів.

Тема дипломної роботи повинна носити комплексний характер і передбачати одночасно вирішення організаційних, виробничо-економічних і фінансових питань стосовно діяльності підприємства, його підрозділів, регіону, галузі або національної економіки.

Дипломна робота повинна відображати рівень знань студентом загальнонаукових і спеціальних дисциплін, економічних законів, та їх застосування у практичній та науково-дослідній діяльності. При написанні дипломної роботи студент повинен довести своє вміння користуватися інформаційними джерелами, нормативними документами (законами України, постановами Верховної Ради, Уряду тощо), сучасними методами обробки статистичних даних, інформаційними технологіями, оцінювати існуючі наукові концепції та підходи до економічних явищ і процесів.

Дипломна робота не передбачає безпосереднє переписування підручників, монографій, статей. Зібраний матеріал повинен бути узагальненим, проаналізованим, творчо переосмисленим з обов’язковим авторським баченням проблеми. Виклад потрібно здійснювати своїми словами, уникаючи незрозумілих термінів і складних мовних зворотів.

Викладати матеріал у дипломній роботі потрібно логічно, уникати використання невпорядкованого, несистематизованого матеріалу, застарілих даних.

Зустрічаються випадки, коли кілька студентів пишуть дипломні роботи на однакову тему з однаковим змістом (має місце переписування). Такі роботи до перевірки не приймаються і до захисту не допускаються.

Отже, відповідно до встановлених у вищій школі вимог дипломна робота повинна відповідати стандартам. У першу чергу вона має бути виконана автором самостійно на основі опрацьованого найновішого теоретичного, статистичного і практичного матеріалу, містити власні висновки і пропозиції, бути належно структурованою і оформленою. Механічно переписані з літературних джерел, нормативних документів, не оформлені належним чином, а тим більше виготовлені шляхом плагіату в інших авторів дипломні роботи до захисту не допускаються.

Всі методичні питання, викладені в даних рекомендаціях, призначені як для дипломників так і для їх наукових керівників.

Метою розробки методичних рекомендацій є надання студентам – випускникам необхідної методичної допомоги в організації раціональної та ефективної роботи по збору матеріалів, написанню і захисту дипломної роботи.

Регламентація вимог до дипломного проектування встановлює єдиний зразок його керівництва і повинна стимулювати творчу розробку теми дипломної роботи та прояв максимуму ініціативи в рамках чітко визначних загальнообов’язкових вимог.

В основу розробки “Методичних рекомендацій” покладені стандарти вищої освіти, відповідні постанови Кабінету Міністрів та нормативні матеріали Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.1. ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

1.1. Мета, зміст, база переддипломної практики студентів

Метою проходження переддипломної практики є апробація студентами набутих теоретичних знань з економіки підприємства та її методологічного інструментарію, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень відповідно до кваліфікаційного рівня в умовах реально функціонуючого підприємства,

Зміст і послідовність практики визначається програмою, що розробляється і поновлюється кафедрою згідно з навчальним планом.

Основним навчально-методичним документом практики є наскрізна навчальна програма практики, на основі якої розробляються робочі програми відповідних видів практики.

Під час переддипломної практики студенти поглиблюють та закріпляють теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, збирають фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи спеціаліста.

Бази практики визначаються кафедрою економіки. Практика студентів кафедри економіки проводиться на конкретних підприємствах (незалежно від форми власності), які мають відповідні умови згідно з робочою програмою та задовольняють вимоги кваліфікаційного рівня економіст.

У разі, коли підготовка спеціалістів здійснюється за замовленням юридичних або фізичних осіб, база практики може бути запропонована замовниками, якщо інше не передбачено контрактом.

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе і пропонувати місце проходження практики.

1.2. Організація і керівництво практикою студентів

Відповідальність за організацію і проведення практики, а також за навчально-методичне забезпечення і контроль проходження практики згідно з програмою і конкретним завданням покладається на керівництво кафедри економіки підприємства.

Загальну організацію практики студентів та контроль за її проведенням на кафедрі економіки здійснює керівник практики, який призначається завідуючим кафедрою і має погодинне навантаження згідно з діючими нормативами.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри, які брали безпосередню участь в навчальному процесі.

Студентам магістратури видається за погодженням з науковим керівником напрямок і зміст наукових досліджень, їх кінцевий результат та методично-календарний план їх проведення.

Розподіл студентів на практику проводиться кафедрою спільно з деканатом з урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання, а також побажання студентів і їх замовників.

Витрати на практику студентів входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку спеціалістів. Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляється деканатом і погоджується з базами практики.

Керівник практики від кафедри зобов'язаний:


 • перед початком практики контролювати підготовленість баз практики та керувати процесом укладення договорів і підготовкою робочих програм практики;

 • забезпечувати проведення всіх, організаційних заходів перед відправленням студентів на практику:

1) інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки;

2) надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, робочої програми, індивідуального завдання, календарного плану проходження практики); • консультувати студентів з питань збору та підготовки матеріалів для звіту про практику;

 • подавати завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення процесів проходження практики студентів;

 • брати участь у складі робочої комісії під час захисту студентами звіту з практики.

Студенти-практиканти під час проходження практики зобов'язані:

 • до початку практики одержати на кафедрі направлення на практику, від керівника практики - консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

 • своєчасно прибути на базу практики і визначити своє місце і порядок проходження практики;

 • додержуватись правил внутрішнього розпорядку підприємства, організації чи установи;

 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені робочою програмою практики і вказівками її керівників;

 • вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;

 • нести відповідальність за виконану роботу;

 • протягом перших десяти днів семестру скласти звіт про проходження практики, оформити його та скласти залік з практики.

1.3. Програма практики та підведення її підсумків

Основним організаційним документом щодо проведення практики є її програма. Програма переддипломної практики передбачає ознайомлення з наступними питаннями.Загальне ознайомлення з підприємством. Історія створення і розвитку підприємства. Характеристика продукції (послуг), її номенклатура і асортимент; рівень спеціалізації і кооперування; основні технологічні процеси і загальний технологічний рівень виробництва. З'ясувати перспективи розвитку підприємства.

Організаційна структура і управління підприємством. Форми власності та господарювання. Організаційно-правова форма бізнесу. Ознайомитися із структурою виробничих підрозділів підприємства (основних, допоміжних і обслуговуючих цехів), господарствами і службами невиробничого характеру, механізмом їх взаємозв'язку, юридичним статусом. Зробити схему організаційної структури управління підприємством. Виявити, які зміни відбулися в структурі органів управління за минулий період, з'ясувати плани на найближчу перспективу, дати їм оцінку. Більш глибоко вивчити економічну службу на підприємстві, її функції за умов адаптації підприємства до динамічного зовнішнього середовища, взаємозв'язок з іншими службами.

Майно і власність підприємства. Ознайомитися зі складом майна підприємства, основних фондів, оборотних коштів та інших активів; формами власності на майно.

Вивчити джерела формування майна підприємства (внески засновників, доходи підприємства від виробничої діяльності, цінних паперів, капітальні вкладення і дотації з бюджету та ін.). Особливу увагу приділити цим питанням, якщо підприємство є акціонерним, товариством з обмеженою відповідальністю або спільним.Взаємовідносини підприємства із зовнішніми контрагентами і ринковою інфраструктурою. З'ясувати місце підприємства у виробничо-господарському комплексі країни або регіону, скласти схему його взаємозв'язків з іншими підприємствами, організаціями і установами (зовнішнім середовищем): постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, банками, фінансовими органами, біржами, науково-дослідними організаціями тощо. Дати оцінку стабільності виробничих зв'язків. Ознайомитися із зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, перспективами розширення зовнішньоекономічних зв'язків. За їх відсутності - з перспективами виходу на зовнішній ринок.

Система маркетингу на підприємстві. Ознайомитися зі структурою підрозділу, що управляє маркетинговою діяльністю. За відсутності його організаційних форм з'ясувати розподіл маркетингових функцій між відділами управління.

Охарактеризувати ринок продукції підприємства, його особливості і перспективи, з'ясувати, як проводиться аналіз ринкових можливостей підприємства, дослідження попиту на продукцію і настільки вони ефективні. Хоча б у загальному вигляді дати оцінку конкурентоспроможності продукції підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках. Слід з'ясувати стратегію маркетингу підприємства на перспективу щодо номенклатури продукції, ринку збуту.

Вивчити систему цін на продукцію підприємства, порядок розробки та встановлення цін; фактори впливу на рівень цін підприємства.

Система планування діяльності підприємства. Ознайомитися з системою планів підприємства, організацією їх розробки. З'ясувати, яким підрозділом і якими методами проводиться розробка і вибір стратегії розвитку підприємства.

Витрати та фінанси підприємства. Ознайомитися з порядком формування витрат, показниками собівартості продукції: кошторисом витрат на виробництво, собівартістю продукції. Аналіз динаміки прибутку підприємства показників рентабельності продукції і виробництва.

Податки та обов'язкові платежі. Ознайомитися з системою податків підприємства, методикою їх обчислення. Звернути увагу на пільги щодо оподаткування, їх стимулюючу роль в інвестиційній діяльності підприємства і виконанні соціальних програм.

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства. Оцінити напрямки інноваційної діяльності підприємства. Надати характеристику проектам, які реалізуються на підприємстві. Вказати критерії, які застосовуються у практиці прийняття проектних рішень.

Фінансова оцінка діяльності підприємства. Надати характеристику фінансового стану підприємства, використовуючи данні його фінансової звітності за період 2-3 останні роки. Виконати горизонтальний та вертикальний аналізи, розрахувати коефіцієнти ліквідності активів, фінансової стійкості, ділової активності. Визначити напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.

На виконання спільного наказу МОН України, МНС України та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. №969/922/216 для закріплення знань і навичок з охорони праці та цивільного захисту до завдань переддипломної практики включені питання з управління в умовах надзвичайних ситуацій.Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях. Вивчити і оцінити: наявність небезпечних і шкідливих чинників на виробництві; наявність превентивного та оперативного планування заходів щодо зниження ризиків і зменшення масштабів надзвичайної ситуації на об’єкті господарювання; систему охорони праці та систему цивільного захисту співробітників підприємства. Визначити недоліки і слабкі місця в організації та інженерно-технічному забезпеченні якісного функціонування існуючих систем охорони праці та цивільного захисту суб’єкта господарювання.

Результати проходження переддипломної практики студент оформляє як письмовий звіт, який повинен мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.


Орієнтовна структура звіту

Титульний аркуш (додаток А), на якому повинна міститись печатка з місця проходження практики.Вступ. Чітко формулюються мета й завдання роботи, визначаються коло питань, об’єкт дослідження, методи та інформаційна база дослідження (1-2 стор.).

1. Загальна характеристика підприємства – бази практики (до 5 стор.).

2. Опис та аналітична оцінка діяльності підприємства за підрозділами програми практики (до 10 стор.).

3. Аналіз обраного напрямку діяльності підприємства та рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування (5 стор.).Висновки. Стисло сформулювати головні висновки та практичні рекомендації щодо ступеня вирішення поставлених у роботі завдань (1-2 стор.).

У кожному розділі звіту слід зробити самостійні висновки, органічно їх пов’язати, підпорядковуючи основному спрямуванню теми. Характер і зміст заходів, що пропонуються, мають базуватися на аналітичних і прогнозних оцінках функціонування та розвитку об’єкта дослідження, ретельних техніко-економічних розрахунках.

Звіт про проходження практики може мати свої відмінні особливості, які виникають із особливостей підприємств, наявності і повноти джерел інформації, теми дипломної роботи. Взагалі, звіти будуються за єдиною схемою на основі діючих методичних рекомендацій. При цьому вимоги уніфікації відносяться не до змісту, а до складових частин звіту.

Звіт повинен містити рукописний (машинописний) текст, розрахунки, таблиці, схеми, ілюстрований матеріал. До нього доцільно включити планові і звітні документи за різними напрямками економічного керівництва, витяги (фрагменти) із Положень щодо відділів апарату управління; інструкцій, документів, що доповнюють матеріал, зібраний відповідно до програми практики. Такі матеріали згодом можуть знадобитися для написання дипломної роботи і будуть використані як додаток до неї.


Організація захисту звіту про практику.

Студент за 3-4 дні до закінчення строку практики подає звіт керівнику практики від підприємства, який за умови позитивної оцінки звіту складає характеристику на студента.

Керівник практики від кафедри оцінює звіт студента і дає відзив з рекомендацією про захист перед комісією кафедри.

Робота, виконана з суттєвими відхиленнями від вимог, повертається студенту на доопрацювання.

Захист звіту про проходження практики приймає комісія, призначена розпорядженням завідувача кафедри.

Захист звіту проводиться у такому порядку: повідомлення практиканта (до 10 хв.); оголошення відзивів керівників від підприємства і кафедри; запитання членів комісії; відповіді студента на запитання.

За результатами захисту виставляється оцінка, яка фіксується на титульному аркуші звіту, у відомості та заліковій книжці.

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надане право проходження практики повторно.

У випадку негативної оцінки звіту про практику вважається, що студент не виконав навчальний план, тому повинен бути відрахований з університету.
Критерії оцінки результатів практики.

Оцінка «відмінно» виставляється за таких умов: зміст та оформлення звіту бездоганні. Характеристика студента позитивна. На всі запитання членів комісії з програми практики і виконаної роботи студент дає повні і точні відповіді.

Оцінка «добре» виставляється за таких умов: не суттєві зауваження щодо змісту і оформлення звіту. Характеристика студента позитивна. У відповідях студента на запитання членів комісії з програми практики є окремі неточності.

Оцінка «задовільно» виставляється за таких умов: недбале оформлення звіту. Переважна більшість питань програми практики у звіті висвітлена, однак мають місце окремі розрахункові й логічні похибки. Характеристика студента в цілому позитивна. Відповідаючи на запитання членів комісії з програми практики, студент почуває себе невпевнено, збивається, припускається помилок, е має твердих знань.

Оцінка «незадовільно» виставляється за таких умов: у звіті висвітлені не всі розділи програми практики або робота запозичена. Характеристика студента негативна. На запитання членів комісії студент не дає задовольняючих відповідей.
2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

2.1. Етапи виконання і вибір напрямку дипломної роботи

Весь процес підготовки, виконання та захисту дипломної роботи складається з таких етапів:

1. Вибір теми дипломної роботи та узгодження її з науковим керівником. Затвердження теми дипломної роботи і закріплення керівника теми.

2. Попереднє ознайомлення з літературою за вибраною темою.

3. Проходження переддипломної практики, написання та захист звіту.

4. Одержання завдання на дипломною роботу. Розробка робочого плану дипломної роботи та календарного графіка її виконання. Розробка календарного плану контрольних заходів – перегляду ходу виконання роботи.

5. Визначення та опрацювання нормативно-правових документів, літературних джерел і матеріалів періодичного друку, систематизація фактичних даних з підприємства.

6. Виконання дипломної роботи за розділами.

7. Підготовка ілюстративного матеріалу.

8. Оформлення дипломної роботи та ілюстративного матеріалу.

9. Попередній захист дипломної роботи на кафедрі.

10. Одержання відгуку керівника та рецензії на дипломну роботу.

11. Захист дипломної роботи.
Студент самостійно вибирає будь-який із запропонованих у даних методичних рекомендаціях напрям дослідження. При цьому доцільно керуватися різними мотивами: обізнаністю з проблемою та її актуальністю, своїм майбутнім фахом і рівнем підготовки, уподобаннями, науковими інтересами тощо.

При бажанні студент може обрати інший напрям дослідження та запропонувати власну тему дипломної роботи, якщо у наведеному переліку такої немає, обґрунтувавши актуальність та доцільність її розробки. При цьому назва теми та її спрямованість повинні відповідати профілю спеціальності «Економіка підприємства».


Процес вибору та затвердження теми є складним і тривалим.

Теми дипломних робіт, що пропонуються для виконання, розробляються кафедрою «Економіка» і щорічно коригуються та уточнюються з урахуванням змін, що відбуваються в економічній теорії та практиці.

Протягом місяця з початку семестру студенти ознайомлюються зі запропонованими напрямами дипломних робіт, формулюють тему роботи та звертаються із заявою на кафедру економіки про її затвердження.

Завідувач кафедри відповідно до поданих заяв розподіляє теми і виконавців за науковими керівниками, враховуючи прохання студентів про призначення їм керівника, фах професорсько-викладацького складу та обсяг навчальних годин, виділених для керівництва дипломним проектуванням (магістерським дослідженням).

Після цього виконавці дипломних робіт із науковими керівниками уточнюють кінцевий варіант назви теми роботи та її обґрунтування, а також розроблений план. Після схвалення тема і план роботи разом із обґрунтуванням подаються для затвердження на засідання кафедри.

Обов’язковою передумовою якісного виконання дипломної роботи є робота за індивідуальним планом, що відповідає вимогам змісту дипломного проекту. Розробка робочого плану здійснюється дипломником за участі керівника проекту і консультантів окремих частин проекту (додаток Б).

Термін затвердження тем дипломних (магістерських) робіт для студентів денної форми навчання – до 1 грудня поточного року.

Для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання (ІЗДН) та Інституту економіки та бізнесу на транспорті (ІЕБТ) встановлені такі терміни: • вибір теми – до закінчення першої сесії;

 • затвердження теми – до закінчення другої заліково-екзаменаційної сесії.

Після затвердження теми керівник видає студенту завдання за встановленою формою, в якому передбачені перелік та послідовність виконання дослідження та терміни представлення матеріалу науковому керівнику. Кожен виконавець зобов’язаний чітко дотримуватися визначених завданням термінів.

2.2. Орієнтовна тематика дипломних робіт

Тематика дипломних робіт не є постійною та підлягає періодичному перегляду та уточненню. Це уточнення полягає в розширенні і доповненні тематики, виключення тем, що втратили свою актуальність або викликають труднощі в розробці, й введенні нових тем, пов’язаних з новітніми досягненнями науки і техніки або вимогами практичної діяльності.

Основні напрямки дипломних досліджень, що рекомендуються, пов’язані з виявленням і мобілізацією внутрішніх резервів і підвищенням ефективності діяльності підприємств транспорту.

Спеціалістам пропонується тематика дипломних робіт, яка наведена в додатку В.2.3. Вимоги до структури та змісту дипломної роботи

Структура дипломної роботи визначається завданнями і проблематикою дослідження. Дипломна робота повинна містити:

титульний аркуш;

завдання на підготовку роботи;

реферат;

зміст;


перелік умовних позначень (за необхідності);

вступ;


основну частину;

висновки;

список використаних джерел;

додатки.
Титульний аркуш вважається першою сторінкою дипломної роботи. Він містить найменування міністерства; вищого навчального закладу; прізвище, ім’я, по батькові автора; назву дипломної роботи; науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника; місто і рік написання. Взірець оформлення титульної сторінки дипломної роботи, яка виконується студентами Факультету економіки, менеджменту і права, Інституту економіки і бізнесу на транспорті, Інституту заочного та дистанційного навчання, наведено у додатках Г, Д, Е.


Завдання на підготовку роботи оформляється, як правило, на стандартному бланку, виконаному на двох сторінках аркуша, і розміщується після титульної сторінки. Зразок завдання на дипломну роботу наведено в додатку Ж.
Реферат розміщують безпосередньо після завдання на дипломну роботу. Оформлення реферату здійснюється після закінчення написання всіх розділів, висновків та пропозицій. Реферат призначений для ознайомлення з роботою в цілому, має бути стислим, інформаційним і повинен включати дані про:

 • мету роботи, методи дослідження, об’єкт дослідження та основні його характеристики, отримані результати, наукову і практичну значимість роботи;

 • обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, формул, додатків, кількість використаних джерел;

 • перелік ключових слів, які є основними поняттями, термінами, що характеризують суть роботи, має складатися з 5-15 слів (словосполучень).

Обсяг реферату повинен становити не більше однієї сторінки. Приклад складання реферату наведено в додатку З.
Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, а також вступу, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.

Приклад оформлення змісту наведено в додатку И.


Перелік умовних позначень (за необхідності). Якщо в дипломній роботі вжито специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік може бути поданий окремим списком, який розміщують перед вступом.

Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, а справа – їх детальне розшифрування.Якщо в дипломній роботі якісь окремі терміни, скорочення, символи, позначення таке інше повторюються менше трьох разів, то їх до такого переліку не включають, але розшифровують у тексті (в дужках) при першому згадуванні.
Вступ має розкривати сутність і стан вивчення наукової проблеми та її значущість, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Оформлення вступу здійснюється після закінчення написання всіх розділів, висновків та пропозицій. Обсяг вступу не повинен перевищувати 2-3 сторінки. У вступі подають загальну характеристику дипломної роботи у рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з вже існуючими підходами до розв’язання проблеми чітко, аргументовано обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку транспортної галузі.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Коротко вказують зв’язок вибраного напряму дослідження з науково-дослідною роботою кафедри, а також з галузевими планами та програмами. Наприклад, магістерську роботу виконано відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри економіки Національного транспортного університету «Ринкові відносини і підприємництво (2011-2015 рр.)».

Мета і завдання дослідження. Формулюють головну мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для її досягнення. Не слід формулювати мету як «Дослідження…», «Вивчення…», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Наприклад, мету для обраної нами як взірець теми «Економічна діагностика стану автотранспортного підприємства» можна сформулювати наступним чином: діагностика ефективності діяльності автотранспортного підприємства в сучасних умовах господарювання та розробка методичних і практичних рекомендацій щодо економічної діагностики стану автотранспортного підприємства.

Об’єкт і предмет дослідження. Вказують об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. По суті об’єкт є матеріальним явищем, яке має фізичні межі. Об’єктом економічної науки є ресурси, доходи, видатки тощо. Предмет міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. По суті предметом є філософські поняття, які характеризують особливі якості об’єкта. Предметом економічної науки є виробничі відносини, закономірності, принципи, методи, методологія тощо. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему дослідження, яка відображається на титульному аркуші як її назва. Наприклад, об’єктом для обраної нами теми буде діяльність автотранспортного підприємства; предметом – підходи та методи економічного діагностування стану підприємства.

Методи дослідження. Подають перелік використаних наукових принципів, методології та методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети, зокрема, методи логічного узагальнення, статистичні, фінансові, інші специфічні прийоми і методи.

Інформаційна база дослідження. Вказують теоретичну й методологічну базу дослідження: закони України, Постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, інші нормативні документи, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, що містяться в монографіях, спеціальній та періодичній літературі.

Наукова новизна одержаних результатів. Обґрунтовують наукову новизну одержаних результатів, чітко формулюючи наукові положення, запропоновані студентом самостійно, відокремлюючи основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни.

Практичне значення одержаних результатів. Вказують на практичне значення одержаних результатів. У магістерській роботі, що має теоретичне значення, подають відомості про наукове використання результатів дослідження або рекомендацій щодо їх використання, наприклад, в навчальному процесі при викладанні певних дисциплін; а у роботі, що має прикладне значення, - відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендацій щодо їх використання.

Апробація результатів. Вказується на яких наукових конференціях оприлюднені результати досліджень, викладених в дипломній роботі.
Основна частина дипломної роботи складається з чотирьох (допускається і більше) розділів та підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починається з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напряму й обґрунтуванням застосованих методів дослідження. Наприкінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладом наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу виділити важливі положення, уникаючи другорядних подробиць.

Перший розділ (25-30 стор.) структурно складається з 3-4 підрозділів. У ньому висвітлюють теоретичний та методичний аспекти обраної теми, які є результатом ґрунтовного аналізу та критичної оцінки наукової літератури.

В цьому розділі можна окреслити основні етапи розвитку наукової думки за обраною проблемою, щоб краще зрозуміти та визначити тенденції розвитку досліджуваного явища чи процесу. Варто також показати законодавче та нормативне забезпечення досліджуваної проблеми. Доцільно виконати аналіз зарубіжного досвіду організації досліджуваного явища чи процесу та обґрунтувати доцільність його використання у вітчизняних умовах. В окремому підрозділі першого розділу викладаються методи та засоби аналізу, які використовуються в наступних розділах роботи.Другий розділ (25-30 стор.) структурно складається з 4-6 підрозділів. У ньому автор повинен виконати практичне дослідження та аналіз досліджуваних питань на прикладі конкретної (чи декількох) господарюючої структури, опираючись на бухгалтерські та статистичні дані.

У розділі подається детальна техніко-економічна характеристика об’єкту дослідження, на базі якого виконується дипломна робота. Здійснюється аналіз статистичних матеріалів, які характеризують рівень вирішення проблеми, стан вибраного об’єкту відповідно до теми дипломної роботи.

Розділ повинен містити аналіз фактичних даних, які відображають результати діяльності підприємства за останні 2-3 роки. Результати аналізу доцільно представляти у вигляді таблиць, графіків, діаграм, схем.

Третій розділ (20-25 стор.) структурно вміщує 3-4 підрозділи. У ньому автор повинен визначити основні напрямки поліпшення стану підприємства на ринку транспортних послуг; дати конкретні економічно обґрунтовані пропозиції щодо усунення виявлених недоліків в діяльності підприємства, визначити резерви підвищення ефективності господарської діяльності підприємства на базі сучасної економічної науки. Характер і зміст заходів, що пропонуються, повинні базуватися на аналізі, результати якого представлені в другому розділі дипломної роботи.

Невід’ємною частиною обґрунтування запропонованих автором заходів є розрахунок їх ефективності з докладним описом та розшифруванням, наприклад: за рахунок чого на підприємстві збільшиться прибуток, поліпшаться умови праці, зменшаться експлуатаційні витрати тощо.Четвертий розділ (17-25 стор.) «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» структурно вміщує 2 підрозділи. Зміст розділу узгоджується автором із консультантом – викладачем кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності» НТУ. В цій складовій дипломної роботи висвітлюються положення щодо охорони праці та цивільного захисту з урахуванням вимог нормативно-правової бази.

У висновках (3-5 стор.) викладають найважливіші наукові та практичні результати, отримані в дипломній роботі. Вказуються основні заходи щодо ефективного вирішення питань, які розглядалися в роботі та зазначається економічний ефект від їх запровадження. Подають висновки і рекомендації щодо наукового та практичного використання отриманих результатів.

Висновки та пропозиції мають бути стислими, добре обґрунтованими та чітко сформульованими.
Список використаних джерел повинен містити тільки ті джерела, що були дійсно використані автором під час виконання дипломної роботи. Перелік джерел можна розміщувати одним із таких способів:

- в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків;

- в порядку появи посилань у тексті;

- у хронологічному порядку.

Що стосується останнього варіанту, то він передбачає розміщення джерел наступним чином: спочатку законодавчі та нормативні документи, постанови уряду, укази Президента, далі авторів і заголовків в алфавітному порядку, в кінці, за наявності, – іноземних авторів.

Як взірець оформлення списку використаних джерел може служити наведений у даних методичних рекомендаціях «Перелік рекомендованої літератури».

У додатках наводиться допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття основного тексту роботи:

- таблиці допоміжних цифрових даних, зокрема матеріали бухгалтерської та статистичної звітності підприємства;

- проміжні розрахунки, які проводилися за допомогою обчислювальної техніки;

- інструкції та методики вирішення певних проблемних питань.2.4. Підбір і опрацювання літератури

Виходячи з обраної проблематики студенти самостійно підбирають необхідну літературу. Вагому допомогу в цьому процесі надасть рекомендована література, зокрема, законодавчо-нормативні документи, примірний перелік яких наведено в даних методичних рекомендаціях. При цьому слід пам’ятати, що наведена рекомендована література є лише орієнтиром для самостійного підбору та оформлення літературних джерел.

Робота над пошуком необхідної літератури починається насамперед з огляду систематичних і алфавітних каталогів наукових бібліотек. При цьому студент має виділити наукові праці тих авторів, як вітчизняних так і зарубіжних, які працюють над науковими проблемами, пов’язаними з темою дипломної роботи.

Разом з тим студент обов’язково ознайомлюється зі журнальними та газетними публікаціями останніх двох-трьох років. Рекомендуємо опрацювати такі часописи: • українські – «Економіка України», «Економіст», «Регіональна економіка», «Економіка, фінанси, право: проблемні питання, коментарі та поради», «Актуальні проблеми економіки», «Підприємництво, господарство, право», «Вісник Національного транспортного університету» «Фінанси України», «Инвестиционная газета»;

 • російські – «Российский экономический журнал», «Экономист», «Деньги и кредит», «Вопросы экономики», що є в наявності у читальному залі бібліотеки університету.

Фактичні і статистичні дані минулих років містяться в таких статистичних щорічниках і довідниках, як «Статистичний щорічний довідник», «Україна в цифрах», а також за електронною адресою http://www.ukrstat.gov.ua . Фінансову звітність підприємств можна отримати з Інтернету за електронною адресою http://www.afr.com.ua або http://www.smida.gov.ua.

Разом з тим студент вивчає законодавчі та нормативні документи, постанови Уряду, укази Президента з економічних питань, які друкуються у Відомостях Верховної Ради та Офіційному Віснику України, а також містяться за електронною адресою http://www.rada.gov.ua тощо.

Для вивчення обраної теми студент ознайомлюється також з підручниками і навчальними посібниками як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Зважаючи на те, що магістерська робота – це творча наукова робота, основним джерелом мають бути наукові публікації та їхнє творче опрацювання.

На основі підібраної до теми літератури складається список використаних джерел, який в процесі їх вивчення повинен постійно поновлюватися. Підібравши та узагальнивши літературу студент приступає до її опрацювання.

Опрацювання літератури супроводжується її конспектуванням. Студент виписує окремі важливі, на його думку, теоретичні положення, цифри, факти тощо з обов’язковим посиланням на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. Таким чином формується робочий матеріал для написання дипломної роботи. Далі він ґрунтується за окремими найважливішими проблемами, які складуть основні розділи плану роботи.

План дипломної роботи самостійно складається студентом після опрацювання літератури, погоджується з науковим керівником, коригується при потребі та затверджується.

Пункти плану повинні відображати сутність теми дипломної роботи, бути короткими, лаконічними та викладатися у логічній послідовності. Від того, наскільки виважено і вдало складено план, залежить правильність і повнота висвітлення теми, глибина розгляду проблеми, логіка викладу матеріалу.

На цьому підготовчий етап завершується і можна приступати до основного етапу – написання тексту дипломної роботи та її оформлення.3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

3.1. Загальні принципи оформлення

Дипломну роботу друкують на комп’ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали, використовуючи шрифти текстового редактора Word, зокрема Times New Roman розміру 14 пт.

Дипломну роботу подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису в твердому переплетенні.

Дипломна робота виконується державною (українською) мовою, але, за бажанням студента, після узгодження з проректором з навчально-методичної роботи університету, дозволяється виконання роботи та її захист іншою мовою.

Обсяг дипломної роботи повинен становити 95 – 120 сторінок.

Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівого, верхнього, нижнього - не менше 20 мм; правого – не менше 10 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту дипломної роботи повинна бути однаковою.

Вписувати в текст дипломної роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або затушовуванням спеціальним білилом («коректором») і написанням на тому ж місці виправленого тексту машинописним способом. На одній сторінці допускається не більше п’яти таких виправлень.

Абзацний відступ має бути однаковим по всьому тексту в межах 12-20мм.

Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Кожну структурну частину дипломної роботи треба починати з нової сторінки.

Заголовки структурних частин дипломної роботи “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів, пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої літери) з абзацу. Крапку в кінці заголовку підрозділу не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. В кінці заголовку пункту надрукованого в розрядці в підбір до тексту ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовку пункту) та текстом повинна дорівнювати 3 – 4 інтервалам (два вільних рядки).

Переліки, у разі потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи, - дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Приклад:

а) діагностика конкурентного середовища підприємства:

1) загальна характеристика галузі;

2) оцінка рушійних сил розвитку галузі;

3) визначення конкурентів та аналіз їх діяльності;

б) діагностика конкурентоспроможності підприємства;

в) діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства.

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом стосовно місця розташування переліків першого рівня.

Всі сторінки дипломної роботи повинні бути пронумеровані арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На ньому номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

На сторінці 2 розміщують завдання на дипломну роботу, зразок якого наведено в додатку Ж.

На сторінці 3 розміщують реферат, взірцем якого може служити реферат наведений у додатку З.

На сторінці 4 розміщують зміст, приклад оформлення якого представлено в додатку И.

Із сторінки 5 розпочинається виклад роботи. Кожний розділ пишуть з нової сторінки. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номеру крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номеру підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номеру підрозділу повинна стояти крапка, наприклад 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Далі у тому ж рядку йде заголовок.

Всі аркуші, на яких розміщені такі структурні частини дипломної роботи, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел, додатки нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати «1. ВСТУП» або «5. ВИСНОВКИ».3.2. Оформлення таблиць

Для компактності, наочності та порівнянності цифровий матеріал в дипломній роботі доцільно подавати у вигляді таблиць.

Таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Таблиці, які розміщенні на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок.

За змістом таблиці поділяються на аналітичні та неаналітичні. Аналітичні таблиці є результатом опрацювання й аналізу цифрових показників. Як правило, після таких таблиць робиться узагальнення про нове (виведене) знання, яке вводиться до тексту словами: «Таблиця дає змогу зробити висновок, що…», «Із таблиці видно, що…» і т.ін. Часто такі таблиці сприяють виявленню і формулюванню певних закономірностей. До неаналітичних таблиць вміщують здебільшого неопрацьовані статистичні дані, необхідні лише для подання інформації або констатації певного стану речей.

Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися із номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу). Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Приклад побудови таблиці

Таблиця 2.1

Н
Заголовки граф


азва таблиці


ГоловкаПідзаголовки граф  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка