Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу дисципліни «Менеджмент на транспорті»Скачати 319.05 Kb.
Дата конвертації12.03.2016
Розмір319.05 Kb.
державний вищий навчальний закладУкраїнської державної академії

залізничного транспорту

Факультет „ економіка транспорту ”

Кафедра „Менеджмент ”


Л.І.Панкова

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ МАТЕРІАЛУ
дисципліни «Менеджмент на транспорті»
напряму підготовки: 0306 «Менеджмент і адміністрування»

професійного спрямування 8.03060101

«Менеджмент організацій і адміністрування»

денної та заочної форми навчання

Донецьк 2012
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу дисципліни «Менеджмент на транспорті» спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування ” / Уклад.: Л.І.Панкова, О.В. Фінагіна – Донецьк: ДонІЗТ 2012. – 22с.

Надано методичні вказівки до організації самопідготовки; перелік тем курсу; контрольні питання; теми рефератів; питання до контрольних співбесід; перелік методичної літератури.


Методичні рекомендації розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Менеджмент» 25 вересня 2012р., протокол № 2.
Рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету «Економіка транспорту» 25 жовтня 2012р., протокол № 2.

Укладач:
к.е.н., доцент кафедри

«Менеджмент» ДонІЗТ Л.І. Панкова

Рецензенти:


д.е.н., професор, завідувач

кафедри «Менеджмент» ДонІЗТ О.В.Фінагіна

д.е.н., професор кафедри

менеджменту невиробничої

сфери ДонДУУ Н.Л.Сапельнікова


ВСТУП
Проблеми реформування систем управління в Україні на сьогоднішній день стають усе більш актуальними у зв'язку з подальшим просуванням української економіки по шляху ринкових перетворень. Реформування залізничної галузі є основою для підвищення її ефективності. Досягнення цілей реформування неможливе без трансформації системи управління, яка направляє, координує, забезпечує вплив на керовану підсистему. Зокрема, потрібна зміна форми організації системи менеджменту.

Менеджмент на транспорту містить основні поняття, принципи, підходи, концепції сучасного управління в умовах ринку. Відбито особливості управління в галузі залізничного та інших видів транспорту, визначувані специфікою виробничо-технологічного процесу надання транспортних послуг, характерними властивостями самих послуг, загальнодержавною роллю підприємств залізничного транспорту.

Вивчення дисципліни «Менеджмент на транспорті» сприятимиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки спеціалістів з менеджменту, формування в них навичок науково – аналітичного опрацювання проблем управління на підприємствах залізничного транспорту.

Дисципліна «Менеджмент на транспорті» посідає важливе місце в підготовці фахівців з менеджменту. Вона тісно пов'язана з такими дисциплінами, як «Менеджмент», «Маркетинг», а також «Стратегічне управління» і «Державне та регіональне управління».

Після оволодіння курсом студент повинен знати:


 • мати поняття про основні теоретичні засади менеджменту;

 • вивчити особливості управління на підприємствах залізничного транспорту;

 • вивчити особливості керівництва на підприємствах транспорту у сучасних умовах.

студент повинен уміти:

 • визначати поняття та використовувати основні теоретичні засади менеджменту транспорту;

 • володіти особливостями управління на підприємствах залізничного транспорту;

 • володіти інструментами керівництва у сучасних умовах;

 • володіти теоретичними засадами еволюції управлінських систем та опанувати базові навички керівництва у кризових ситуаціях.

Завершується вивчення курсу заліком.

ЗМІСТ КУРСУ
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Змістовний модуль 1. Сучасна концепція управління на залізничному транспорті
Питання по темі

 1. Основні поняття та підходи до управління

 2. Особливості менеджменту на залізничному транспорті

 3. Основні положення формування нової організаційної моделі залізничного транспорту в Україні

 4. Характеристика елементів і підсистем системи управління

 5. Організаційно-адміністративні методи управління на залізничному транспорті


Методичні рекомендації по вивченню теми

При вивченні першого питання необхідно визначити принципову різницю між категоріями «менеджмент» та «управління». Охарактеризувати чотири основних підходи до управління (з позиції виділення різних шкіл, процес ний, системний, ситуаційний). Розкрити основні положення сучасної концепції управління.

При вивченні другого питання доцільно розглянути особливості управління на залізничному транспорті та основні напрями реформування залізничного транспорту.

Для вивчення третього питання необхідно охарактеризувати основні положення нової організаційної моделі залізничного транспорту в Україні.

Четверте питання потребує вивчення будови системи управління. Необхідно розкрити поняття, ціль і завдання системи управління, охарактеризувати рівні управління транспортом. Розглянути органи державного управління

Для вивчення п’ятого питання необхідно розглянути організаційне нормування, організаційне регламентування, інструктування, адміністрування.


Література: [6, 7,8 , 9, 10, 12, 14]
Контрольні питання

 1. Назвіть відмінності понять «менеджмент» і «управління».

 2. Який внесок у сучасну концепцію управління зробив кожний із підходів до управління?

 3. В чому полягає зміст управління як виду діяльності?

 4. Які особливості управління на залізничному транспорті?

 5. За якими напрямами здійснюється реформування залізничної галузі?

 6. В чому полягають відмінності класичної піраміди управління від ринкової моделі управління?

 7. Охарактеризуйте нову організаційну модель залізничного транспорту.Ситуаційне завдання1

Розробка Положення про організаційну структуру управління. Мета виконання ситуаційного завдання: одержання, закріплення знань і навичок розробки організації робіт по розробці внутрішньофірмових організаційних регламентів. Ситуаційне завдання виконується на прикладі транспортного підприємства за вибором студента (бажано за місцем практики).


Методичні рекомендації щодо вирішення
1. Дайте коротку характеристику транспортного підприємства (характеристика включає в себе: назву підприємства, його форму власності, опис майнового комплексу та надаваних послуг).

2. Сформулюйте основні функції забезпечення напрямків транспортної діяльності і дайте їх візуалізацію.

3. Сформулюйте перелік основних функцій менеджменту і дайте їх візуалізацію.

4. На підставі переліку функцій забезпечення та переліку функцій менеджменту складіть перелік виконавчих ланок транспортної організації та її структурну схему.


Змістовний модуль 2. Формування продуктивної стратегії підприємств транспорту
Питання по темі

 1. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища

 2. Методи стратегічного планування

 3. Оцінка і контроль виконання стратегіїМетодичні рекомендації по вивченню теми
При вивченні першого питання необхідно розглянути підходи до визначення та групування факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємств транспорту.

У процесі вивчення другого питання доцільно розглянути та охарактеризувати метод SWOT – аналізу як один із головних інструментів стратегічного управління на підприємствах транспорту, матрицю Бостонської консультативної групи (БКГ), модель Мак Кінзі.

Третє питання потребує вивчення ролі вищого керівництва підприємства в ході виконання стратегії, порядок оцінки виконання стратегії, послідовність контролю виконання стратегії.
Література [2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14]
Контрольні питання


 1. Розкрийте сутність стратегічного управління

 2. В чому полягають проблеми і труднощі стратегічного управління?

 3. Дайте характеристику складових стратегічного управління

 4. Який порядок аналізу макрооточення?

 5. Яка послідовність аналізу безпосереднього оточення?

 6. Для вирішення яких задач використовується матриця можливостей та матриця загроз?

 7. Який порядок та призначення матриці SWOT?

 8. Перерахуйте основні етапи вибору стратегії.

 9. Перерахуйте стадії виконання стратегії

 10. Яка роль вищого керівництва підприємства в ході виконання стратегії?

 11. Який порядок оцінки виконання стратегії?

 12. Який порядок контролю виконання стратегії?


Ситуаційне завдання1

Вагонний завод спеціалізується на випуску пасажирських вагонів класу СВ і купе для залізниць України, країн СНД і для курсування в країнах Західної Європи. В останні роки освоєно випуск пасажирських вагонів для швидкісних ліній. Продукція підприємства має попит у Росії, ближньому зарубіжжі, а також у країнах Західної Європи. Основні споживачі продукції підприємства - залізниці і метрополітен. Обсяг реалізації продукції в грошових одиницях (у.о.) за останні чотири роки і частка ринку підприємства і його найсильнішого конкурента по кожному виду продукції представлені в таблиці

.Таблиця 1 - Характеристика продукции предприятия


п/п


Продукція підприємства

Обсяг реалізації за роками,

тис. у. о..Частка ринку, за четвертий рік., %

1

2

3

4

підприємства

конкурента

1

Вагони СВ для Росії

2500

2900

2700

2600

34

17

2

Вагони СВ для СНД

610

550

590

659

15

28

3

Вагони СВ для

Західної Європи

90

140

5

7

4

Вагони К для Росії

1650

1700

1850

2305

11

9

5

Вагони К для СНД

300

240

280

458

15

10

6

Вагони для швидкісних ліній80

200

2

7

7

Вагони-ресторани

800

600

580

448

40

18

8

Багажні вагони

2000

1000

980

786

16

16

9

Вагони метро

1700

1200

900

400

2

4

Використовуючи матрицю (БКГ) США, сформувати продуктову стратегію підприємства.
Методичні рекомендації щодо вирішення
Метод ґрунтується на закономірностях життєвого циклу продукту. Його суть полягає у визначенні за допомогою матриці співвідношення зростання ринку (попиту, бізнесу, галузі) і показника, що характеризує відношення частки ринку, що належить підприємству, до частки ринку провідного конкурента. Це співвідношення визначає порівняльні конкурентні позиції підприємства в перспективі. Для кожного виробу (номенклатурної позиції) робиться оцінка наведених двох параметрів, які вписуються у відповідні клітини. Модель матриці БКГ припускає, що темпи зростання ринку (бізнесу) і відносна частка, зайнята підприємством на ринку, мають найбільший вплив на прибуток і ліквідність. Темпи зростання ринку (РР) характеризують рух продукції на ринку, тобто зміна обсягів реалізації (обсягів продажів), і можуть бути визначені по кожному продукту за допомогою індексу темпу їх зростання за останній розглянутий період або за допомогою середньорічних темпів їх зміни. Індекс темпу зростання по кожному виду продукції визначається як відношення обсягу реалізації продукції за поточний рік до обсягу її реалізації за попередній рік і виражається у відсотках або в коефіцієнтах росту. Середньорічний темп зміни обсягів реалізації по кожному виду продукції визначається як відношення одного рівня часового ряду до іншого, взятому за базу порівняння, і виражається у відсотках або в коефіцієнтах росту. Відносна частка підприємства на ринку (ОДР) по кожному виду продукції визначається шляхом відношення частки підприємства на ринку до частки провідної конкуруючої фірми. Частки ринку підприємства або найсильнішого конкурента визначаються як відношення обсягу реалізації підприємства або найсильнішого конкурента до місткості ринку даної продукції відповідно. Для побудови матриці БКГ використовують координатну площину. По осі У відбиваються темпи зростання ринку, а по осі Х - відносна частка ринку. Координатна площина ділиться на чотири частини центральними лініями. Для визначення положення центральних ліній використовуються кілька підходів: а) побудова ведеться від початку координат, і тоді центральна (номінальна) лінія відносної частки ринку (ОДР) визначиться як:


ОДРном=;

(1)

б) можна визначити ОДРном як середину інтервалу значень ОДР:
ОДРном=;

(2)

в) координата номінальної лінії приймається рівній одиниці. Таке положення номінальної лінії логічно, так як визначає позицію фірми по відношенню до основного конкурента. Координату положення номінальної лінії на осі ординат приймається рівній одиниці. Ця координата відповідає ситуації, коли РР не спостерігається. В відповідно до темпів зростання і відносною часткою ринку всі продукти підприємства діляться на чотири групи: «собаки», «дикі кішки», «зірки» і «дійні корови». «Собаки» - продукти, що мають низькі обсяги продажів і займають слабку позицію на ринку. Це можуть бути товари, з останньою стадією життєвого циклу, або продукти не знайшли покупців внаслідок гірших якостей, ніж у конкурентів. «Дикі кішки» - найчастіше це товари ринкової новизни, які тільки освоюють даний ринок. «Зірки» - продукція підприємства, яка вже зарекомендувала себе і досить добре відома споживачам. Зазвичай це сезонні продукти, які згодом переходять у розряд «дійних корів». «Дійні корови» - продукти, які зайняли свою частку ринку і мають стабільні продажі. За рахунок освоєного ринку не вимагають значних витрат на рекламу і підтримання конкурентної позиції і є основним джерелом прибутку для підприємства.

Матриця має вигляд, зображений на рисунку 1.Темпи «Дикі кішки» «Зірки»

росту

ринку

високі


«Дійні

низькі «Собаки» корови»

Низька Висока Відносна

доля ринку
Рисунок 1– Матриця БКГ
Пунктирна лінія показує, що «дикі кішки» можуть стати «зірками», а «зірки» в подальшому, з приходом зрілості, перетворяться на «собак». Суцільна лінія показує перерозподіл коштів від «дійних корів». На основі побудованої матриці БКГ визначається стратегія підприємства щодо подальшого розвитку: які товари необхідно просувати далі на ринки, а які можна знімати з виробництва; як виробляти перерозподіл коштів від продажу «дійних корів» та ін При формуванні продуктової стратегії можна користуватися таким набором рішень і принципів формування продуктового портфеля:

• «зірки» оберігати і зміцнювати;

• по можливості позбуватися від «собак», якщо немає вагомих причин для того, щоб їх зберігати;

• для «дійних корів» необхідні жорсткий контроль капіталовкладень і передача надлишку грошового виторгу під контроль менеджерів вищого рівня;

• «дикі кішки» підлягають спеціальному вивченню, щоб встановити, чи не зможуть вони при відомих капіталовкладеннях перетворитися в «зірки»;

• комбінація продуктів «кішки», «зірки» і «дійні корови» приводить до найкращих результатів функціонування - помірній рентабельності, хорошої ліквідності та довгостроковому зростанню збуту і прибутку;

• комбінація «кішки» і «зірки» веде до нестійкої рентабельності і поганий ліквідності;

• комбінація «дійні корови» і «собаки» веде до падіння продажів і рентабельності.

Портфоліо-аналіз є потужним інструментом стратегічного планування. Знаючи фактичний (поточний) стан тієї чи іншої стратегічної зони господарювання (СЗГ), можна розробити стратегію її розвитку на найближчу перспективу. В кінці планового періоду слід порівняти отриманий результат з тим, який очікували отримати на стадії планування. Розбіжності у фактичному і плановому стан об’єкта управління свідчить про наявність проблеми. Після аналізу причини виникнення проблем та врахування їх впливу, приступають до планування на черговий плановий відрізок часу.
Ситуаційне завдання 2

Провести аналіз зовнішнього середовища підприємства з використанням матриці ССВУ (від англ. SWOT) - сильних, слабких сторін; можливостей і загроз підприємства (на прикладі ЛОВК «Донецьк», БМЕУ-9, ТЧ-20, ЛВЧД Донецьк)


Методичні рекомендації щодо вирішення
Аналіз зовнішнього середовища підприємства проводиться з використанням матриці ССВУ (від англ. SWOT) - сильних, слабких сторін; можливостей і загроз підприємства.

1) Сильні сторони: наявність фінансових результатів, хороша репутація у покупців, лідерство на ринку, оптимальні або низькі витрати, переваги в конкурентній боротьбі, сучасні технології, схильність до інновацій, можливість розширення спеціалізації, ефективність збутової мережі, надання додаткових послуг, висока якість товарів та ін

2) слабкі сторони: відсутність стратегічних напрямів діяльності, погіршення конкурентна позиція, застаріле обладнання, низька рентабельність, нездатність протистояти конкурентному тиску, недостатнє знання ринку, нестача фінансових ресурсів, сильна залежність від постачальників, недостатня мотивація праці, погана реклама, поганий імідж та ін

3) Можливості: перехід до більш ефективних стратегій, розширення спеціалізації, вертикальна інтеграція, слабка насиченість ринку, монополія на ринку, вихід на нові ринки, розширення старих ринків і прискорення їхнього росту, догляд конкурентів з ринку, відсутність конкурентів, залучення інвесторів , поява нових технологій і устаткування, постійні постачальники, пільгове оподаткування, зниження експертних тарифів та ін

4) Загрози: уповільнення темпів зростання ринку, несприятлива політика уряду, зростаюче конкурентний тиск, зміна споживчих переваг, несприятливі демографічні зміни та ін Позитивним моментом цього методу є та обставина, що компоненти сили і слабкості підприємства, обмеження і можливості розглядаються не ізольовано, а у взаємозв’язку і взаємозалежності один з одним. На основі аналізу виробляється подальша стратегія підприємства та основні напрямки діяльності. Аналіз зовнішнього середовища підприємства наведено в таблиці 2.

Умовно стратегію відділення можна розділити на дві частини: що вимагає значних фінансових вкладень і незначних.

Головними напрямками розвитку є: збільшення швидкості руху поїздів, зниження тарифів на перевезення та надання послуг клієнтам. Ці заходи можуть бути здійснені тільки за підтримки влади (отримання пільгових податків, домовленості з митним комітетом) і фінансових вкладеннях (можна залучати великих клієнтів). Однак для захисту від можливих загроз необхідно розвивати і другий комплекс завдань.
Таблиця .2 - Приклад побудови матриці ССВУ


Характеристики

Можливості

Загрози

Збільшення транзитних перевезень

Отримання дотацій від держави Пільгові кредити

Збільшення числа клієнтів Надання додаткових послуг


Поява конкурентів

Зниження вагонопотоків Збільшення витрат

Зменшення вантажної роботи Політична ситуація в країні


Сильні

Географічне положення, Монополія на далекі перевезення, Зниження витрат,

Фінансове становище

Розвинена інфраструктура


Проведення гнучкої тарифної політики, залучення додаткових інвестицій за рахунок кредитів, залучення клієнтів за рахунок знижок

Освоєння нових видів перевезень, взаємодія з іншими видами транспорту, надання послуг, не властивих відділенню дороги

Слабкі

Низька швидкість вантажопотоків Зниження транзитних перевезень Митне оформлення

Інформаційне забезпечення клієнтівЗбільшення швидкості руху шляхом переобладнання дороги за рахунок кредитів. Розвиток експедиторських послуг та інформаційного забезпечення для клієнтів, спрощення митних оформлень.

Розвиток підсобно-допоміжної діяльності, орієнтація на внутрішній ринок, реорганізаціяЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2
РИЗИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ
Змістовний модуль 3. Ризик-менеджмент

Питання по темі

1. Функції і джерела ризику

2. Класифікація ризиків на залізничному транспорті

3. Особливості ризику в сучасних умовах господарювання підприємств транспорту


Методичні рекомендації по вивченню теми

При вивченні першого питання доцільно розкрити зміст таких функцій ризику як інноваційна, регулятивна, захисна, аналітична

При вивченні другого питання необхідно навести класифікацію ризиків на залізничному транспорті за різними ознаками

При вивченні третього питання необхідно розглянути види ризиків, які більш часто зустрічаються за сучасних умов господарювання підприємств транспорту, умови їх визначення, різновиди та причини виникнення.


Література [3, 9, 11, 14]
Контрольні питання


 1. У чому специфіка прояву ризиків у технічній та економічній областях діяльності?

 2. Які види ризиків виникають при функціонуванні транспорту?

 3. Які причини призводять до виникнення виробничих ризиків?

 4. Яке призначення ризик-менеджменту на транспорті?

 5. Яким чином сучасна соціально-економічна ситуація в Україні впливає на рівень транспортних ризиків?

 6. Як здійснюється оцінка ступеня ризику статистичним методом?

 7. Яким чином здійснюється експертне оцінювання ступеня ризику?

 8. Які способи зниження ризику найбільше застосовуються на транспортних підприємствах?


Ситуаційне завдання 1
Визначити ступінь ризику за допомогою методу експертних оцінок інвестиційної програми транспортного підприємства. Так, згідно програми, загальна сума інвестицій, які будуть потрібні у найближчий час для приведення стану основних фондів залізничного транспорту до рівня міжнародних стандартів , складає приблизно 600млрд. грн.. щорічно необхідно вкладати від 110 до 120млрд.грн. Дефіцит інвестиційних ресурсів у поточному році складає приблизно 40млрд.грн, а в наступному може зрости.
Методичні рекомендації щодо вирішення

Для реалізації намічених задач необхідно вірно оцінити ступінь ризику при фінансуванні інвестиційних проектів розвитку технічної бази, а також відновлення зруйнованих об’єктів залізничного транспорту, що мають загальнодержавне та стратегічне значення. Необхідно визначити ризики, що пов’язані з отриманням банківських кредитів або інших видів запозичених засобів, ризики лізингових операцій, ризики недостатньої рентабельності капіталу, що вкладається, а також несвоєчасного повернення запозичених засобів.

За умов невизначеності, що посилюється інфляцією при відсутності аналогів та статистичної бази оцінка ризиків можлива на основі думок експертів. Рейтингові оцінки, тобто ранжування ризиків, дозволяє виокремити перелік об’єктів за черговістю вкладень інвестицій.
Ситуаційне завдання 2
Згідно статистичних даних щорічно в країні в результаті ДТП гине приблизно 35000 людей, тобто n=5,5*104 людей. Ризику потрапити у ДТП піддається практично все населення країни, N=1,5*108 людей. Звідси визначити чисельне значення загального ризику за статистичним методом.
Методичні рекомендації щодо вирішення
Статистичний метод. При його застосуванні використовуються статистичні дані про втрати і визначається частота виникнення втрат. Якщо статистична вибірка досить велика, то частоту виникнення даного рівня втрат можна прирівнювати до вірогідності їх виникнення та використовувати для побудови кривої ризику.

Частоту виникнення деякого рівня втрат , тобто ступінь ризику R розраховується за формулою:

R=n/N,
де n – число подій, що відбулися з негативними наслідками;

N – максимально можливе число подій, на які можуть поширюватися негативні наслідки за конкретний часовий період.


Наведена формула дозволяє розрахувати величину загального та групового ризику. При оцінці загального ризику Rзаг величина N означає максимальну кількість всіх подій, а при оцінці групового ризику – максимальну кількість подій в конкретній групі, що обрана з їх загальної кількості за певною ознакою. Зокрема, в групу можуть входити люди за приналежністю до однієї професії, статтю, віком; групу також можуть складати рухомий склад одного типу і т.д.

Змістовний модуль 4. Управління транспортом в країнах з розвиненою економікою
Питання по темі

 1. Роль транспорту у світовій економіці та тенденції його розвитку

 2. Державне регулювання на транспорті


Методичні рекомендації по вивченню теми

При вивченні першого питання доцільно розглянути роль та тенденції розвитку залізничного, морського, автомобільного, повітряного та внутрішнього водного транспорту.

При вивченні другого питання необхідно розглянути основні напрями державної транспортної політики в Україні, а також системи управління та регулювання на транспорті, форми та методи управління транспортною сферою.
Література [1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14]
Контрольні питання


 1. Назвіть основні напрями транспортної політики зарубіжних країн.

 2. Назвіть основні фактори, що визначають необхідність державного регулювання на транспорті в країнах з розвиненою ринковою економікою.

 3. Охарактеризуйте систему органів управління транспортом в США та країнах Західної Європи.

 4. Охарактеризуйте систему органів управління транспортом в Україні.

 5. Перерахуйте основні форми і методи регулювання на транспорті в зарубіжних країнах.


Ситуаційне завдання 1
Повести порівняльний аналіз транспортної політики України та зарубіжної країни за вибором студента (США, країн Західної Європи та ін.).

Методичні рекомендації щодо вирішення
Необхідною умовою проведення аналізу є порівнянність даних об’єктів. Порівняно піддаються однотипні, процеси, явища або параметри, що несуть однакове смислове навантаження на даному рівні управління. Проведення порівняльного аналізу включає в себе кілька етапів:

постановку мети і складання методики порівняльного аналізу;

вибір об’єктів порівняння;

визначення порівнянності об’єктів і переліку аналізованих показників;

збір, обробку економічної інформації і представлення її в порівнянному вигляді;

порівняння і аналіз показників, оцінку результатів, виявлення причин і факторів, що впливають на загальну сукупність і конкретні об’єкти дослідження;

узагальнення результатів аналізу, вироблення загальних висновків та приватних рекомендацій щодо підвищення ефективності транспортної політики на аналізованих об’єктах, визначення ефективності від реалізації пропонованих заходів.

Наступним важливим методом є метод деталізації та узагальнення, сутність якого полягає в розкладанні результуючого показника (тарифу) на приватні з наступним їх уточненням. Тариф можна деталізувати за періодами часу (рік, квартал, місяць і т.д.); види перевезень (вантажні, пасажирські); елементами витрат закладених в тариф (оплата праці, матеріальні витрати, відрахування на соціальні потреби, амортизація основних фондів, статті калькуляції , відсоток прибутку закладеної в величину тарифу).

Деталізація по об’єктах спрямована на розчленовування досліджуваного показника на ряд показників, які мають важливе значення для виявлення серед них передових і відстаючих. За допомогою деталізації по їх складових частин визначають структуру підсумкового показника транспортної політики, встановлюють динаміку і причини зміни окремих частин, що в значній мірі сприяє виявленню первинних чинників, які вплинули на отриманий результат. Багаторазова деталізація показників дозволяє послідовно розкривати результати діяльності компанії до тих пір, поки не будуть встановлені першопричини тих чи інших результатів роботи. Ступінь деталізації залежить від обсягу готівкової достовірної інформації, поставленої мети аналізу та можливого рівня його поглиблення.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1. Транспорт України як об’єкт управління

2. Сутність системного підходу у вирішенні задач управління транспортним виробництвом.

3. Основні економіко-математичні моделі та умови їх ефективного використання в управлінні транспортом

4. Напрями перспективного розвитку і удосконалення системи управління транспортом України.

5. Основні етапи розвитку організаційних форм управління на вітчизняному транспорті.

6. Загальні риси та особливості організаційних структур управління на різних видах транспорту - залізничному, морському, річному, автомобільному, повітряному, трубопровідному.

7. Особливості систем управління транспортом в США, країнах Західної Європи.

8. Зарубіжний досвід управління транспортом

9. Основні напрями інформатизації на транспорті.

10. Основні проблеми та труднощі стратегічного планування на підприємствах транспорту.

11. Особливості інноваційної діяльності на транспорті

12. Інноваційні стратегії транспортних підприємств

13. Форми і методи активізації інноваційної діяльності на транспорті.

14. Основні напрями транспортної політики закордонних країн

15. Особливості приватизації залізничного транспорту в країнах Європейського Союзу.

16. Основні фактори, що визначають необхідність державного регулювання на транспорті в країнах з розвиненою ринковою економікою.

17. Система органів управління транспортом в США та країнах Західної Європи.

18. Основні форми та методи регулювання на транспорті в зарубіжних країнах.

19. Охарактеризуйте механізм державного підприємництва на транспорті за кордоном.

20. Особливості регулювання транспорту на основі відносин партнерства держави і бізнесу.

21. Основні аспекти управління персоналом на підприємствах транспорту

22. Основні напрями зарубіжного досвіду управління персоналом на підприємствах транспорту.

23. Екологічні аспекти функціонування транспорту

24. Управління природоохоронною діяльністю на підприємствах залізничного транспорту.

25. Управління природоохоронною діяльністю на підприємствах автотранспорту.

26. Контроль і відповідальність в екологічному менеджменті

27. Напрями екологічного удосконалення на транспорті.

28. Вплив сучасної соціальної та економічної ситуації в Україні на рівень транспортних ризиків.

29. Засоби зниження ризику на транспортних підприємствах.

30. Управління перевізним процесом

31 Прояв інновацій на транспорті та їх оцінка.

32. Сучасна концепція управління на залізничному транспорті.
ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ СПІВБЕСІД ТА ЗАЛІКУ
Заліковий модуль 1. Методологічні основи та особливості організації управління на підприємствах залізничного транспорту


 1. Роль менеджменту в організації сучасного транспортного виробництва

 2. Методи управління транспортним виробництвом

 3. Поняття і види функцій в менеджменті

 4. Напрями вдосконалення структури управління на залізничному транспорті

 5. Різновиди організаційних структур транспорту

 6. Вимоги до організаційних структур управління на транспорті

 7. Принципи побудови організаційних структур

 8. Проектування систем управління та їх ефективність

 9. Сутність та характеристика процесу стратегічного управління

 10. Визначення місії та цілей. Вибір стратегії

 11. Управління процесом виконання стратегії

 12. Який внесок у сучасну концепцію управління вніс кожен з підходів до управління?

 13. У чому полягає зміст управління як виду діяльності?

 14. Які особливості управління на залізничному транспорті?

 15. За якими напрямами здійснюється реформування залізничної галузі?

 16. З яких підсистем складається система управління?

 17. Наведіть відмітні особливості елементів системи управління на залізничному транспорті.

 18. Дайте визначення методу управління.

 19. Дайте поняття організаційної структури підприємства, її рівнів, ланок, зв’язків.

 20. Назвіть відмінності лінійних і функціональних повноважень.

 21. Поясніть необхідність створення і призначення формальних груп, що виділяються в рамках структури.

 22. Охарактеризуйте організаційну структуру Укрзалізниці.

 23. Системне розуміння оптимізації управлінських рішень

 24. Методи економічної оптимізації управлінських рішень

 25. Цілеспрямований пошук ефективних рішень

 26. Вимога до моделі оптимізації управлінських рішень

 27. Назвіть відмінності понять «менеджмент» і «управління».

 28. Який внесок у сучасну концепцію управління зробив кожний із підходів до управління?

 29. В чому полягає зміст управління як виду діяльності?

 30. Які особливості управління на залізничному транспорті?

 31. За якими напрямами здійснюється реформування залізничної галузі?

 32. В чому полягають відмінності класичної піраміди управління від ринкової моделі управління?

 33. Охарактеризуйте нову організаційну модель залізничного транспорту.

 34. Розкрийте сутність стратегічного управління

 35. В чому полягають проблеми і труднощі стратегічного управління?

 36. Дайте характеристику складових стратегічного управління

 37. Який порядок аналізу макрооточення?

 38. Яка послідовність аналізу безпосереднього оточення?

 39. Для вирішення яких задач використовується матриця можливостей та матриця загроз?

 40. Який порядок та призначення матриці SWOT?

 41. Перерахуйте основні етапи вибору стратегії.

 42. Перерахуйте стадії виконання стратегії

 43. Яка роль вищого керівництва підприємства в ході виконання стратегії?

 44. Який порядок оцінки виконання стратегії?

 45. Який порядок контролю виконання стратегії?Заліковий модуль 2. Ризики та інформаційні системи в менеджменті


 1. У чому специфіка прояву ризиків в технічній та економічній сферах діяльності?

 2. Які види ризиків виникають при функціонуванні транспорту?

 3. Як причини призводять до виникнення виробничих ризиків?

 4. Яке призначення ризик-менеджменту на транспорті?

 5. Як впливає сучасна соціально-економічна ситуація в Україні на рівень транспортних ризиків?

 6. Як проводиться оцінка ступеня ризику статистичним методом?

 7. Яким чином здійснюється експертне оцінювання ступеня ризику?

 8. В чому полягає характер діяльності ризик-менеджера на підприємстві?

 9. Які основні етапи роботи ризик-менеджера з підготовки управлінського рішення?

 10. Які структури підприємства задіяні в процесі управління ризиками?

 11. Наведіть і охарактеризуйте основні функції ризик-менеджера на транспорті?

 12. В чому полягає специфіка функції контролю в ризик-менеджменті на транспорті?

 13. Які основні види страхування на транспорті?

 14. Які способи зниження ризику знаходять найбільше застосування на транспортних підприємствах?

 15. Сутність ризику і ризик-менеджменту

 16. Види ризиків

 17. Методи оцінки ступеня ризику

 18. Роль менеджера по ризиках

 19. Функції ризик-менеджменту

 20. Напрями та засоби зниження ризику

 21. Концепція менеджменту інформаційних систем

 22. Класифікація інформаційних систем

 23. Управління інформаційною діяльністю організації: виробничі функції, типові завдання діяльності

 24. Інформація, її вимір та класифікація

 25. Роль і основні напрями перевізного процесу

 26. Інформація, її вимір та класифікація

 27. Роль і основні напрями перевізного процесу

 28. Джерела ефективності інформатизації

 29. Дати визначення менеджменту інформаційних систем.

 30. Які існують стадії розвитку інформаційних систем?

 31. Які існують стадії розвитку у використанні обчислювальної техніки?

 32. Які існують фази асиміляції інформаційних технологій?

 33. Які основні функції виконують менеджери відносно об’єкта управління - інформаційної системи?

 34. Яким чином можна поліпшити інформаційне забезпечення процесів управління на транспорті?

 35. Охарактеризуйте основні напрями інформатизації на транспорті.

 36. У чому специфіка прояву ризиків у технічній та економічній областях діяльності?

 37. Які види ризиків виникають при функціонуванні транспорту?

 38. Які причини призводять до виникнення виробничих ризиків?

 39. Яке призначення ризик-менеджменту на транспорті?

 40. Яким чином сучасна соціально-економічна ситуація в Україні впливає на рівень транспортних ризиків?

 41. Як здійснюється оцінка ступеня ризику статистичним методом?

 42. Яким чином здійснюється експертне оцінювання ступеня ризику?

 43. Які способи зниження ризику найбільше застосовуються на транспортних підприємствах?

 44. Назвіть основні напрями транспортної політики зарубіжних країн.

 45. Назвіть основні фактори, що визначають необхідність державного регулювання на транспорті в країнах з розвиненою ринковою економікою.

 46. Охарактеризуйте систему органів управління транспортом в США та країнах Західної Європи.

 47. Охарактеризуйте систему органів управління транспортом в Україні.

 48. Перерахуйте основні форми і методи регулювання на транспорті в зарубіжних країнах.СПИСОК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. -М.: Финансы и статистика, 2000.

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – С.- Петербург: «Питер»,

1999.

3. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статистика, 19804. Віниченко В.С. Мікропроцесорні засоби автоматики на транспорті: Навч. посібник. - Харків: ХДАМГ, 2002. - 215 с.

5. Лігум Ю.С. Інформаційні системи на транспорті: Навч. посібник. - К.: УТУ, 2000. - 196 с.

6. Варелопуло Г.А. Організація руху й перевезень на міському пасажирському транспорті: - М.: Транспорт, 1990. - 208 с.

7. Закон України « Про транспорт», № 232/94 –ВР.

8. Колесникова Н.М. Обґрунтування складових організаційно-економічного механізму комерціалізації залізничного транспорту / Н.М. Колесникова // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». Вип..17. – ДЕТУТ, 2011. – С.71-77.

9. «Менеджмент на транспорте»: Пособие для выполнения контрольной работы/ О.Н. Лисогурский. – Гомель: БелГУТ, 2006. – 56 с.

10. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Основи менеджменту інформаційних систем: Навч.посібник.-К.:Центр навчальної літератури, 2005.- 176 с.

11. Менеджмент на транспорте: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Н. Громов, В.А. Персианов, Н.С. Усков и др.; Под общ. ред. Н.Н. Громова, В.А. Персианова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 528 с.

12. Сич Є.М. Стратегія розвитку залізничного транспорту України / Є.М. Сич, Н.І.Богомолова // Збірник наукових праць київського університету економіки і технологій транспорту. Серія «Економіка і управління». Вип.7. – 2005. – С. 98–105.

13. Трихунов М.В. Транспортное производство в условиях рынка: качество и эффективность.-М., 1993. – с.178.

14. Пехтерев Ф.С. Перспективы развития отрасли.//Железнодорожный транспорт.-М., 2004, №4, с.4-5.

Л.І.Панкова

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ МАТЕРІАЛУ
дисципліни «Менеджмент на транспорті»
напряму підготовки: 0306 «Менеджмент і адміністрування»

професійного спрямування 8.03060101

«Менеджмент організацій і адміністрування»

денної та заочної форми навчання

Технічні редактори Григор’єва Л.В.,Чупахіна Н.А.


Підписано до друку 08.02.2013.

Формат 60×84/16. Папір писальний. Гарн. Times New Roman.

Друк на ксероксі

Умов.друк.арк. 1,3. Наклад 50 прим. Зам. № .


Донецький інститут залізничного транспорту


Надруковано в редакційно-видавничому відділі ДонІЗТ

Свідоцтво про внесення до Держ. реєстру від 22.06.2004р.,серія ДК №1851
83018, м. Донецьк – 18, вул.Горна,6.

Донецький інститут залізничного транспорту


Факультет „ економіка транспорту ”
Кафедра „Менеджмент ”

Л.І.Панкова

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ МАТЕРІАЛУ
дисципліни «Менеджмент на транспорті»
напряму підготовки: 0306 «Менеджмент і адміністрування»

професійного спрямування 8.03060101

«Менеджмент організацій і адміністрування»

денної та заочної форми навчання

Донецьк 2012

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка